2556 - กลุ่มแผนงานและประเมินผล

Report
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ของสาน ักงานป้องก ันควบคุมโรคที่ 7 จ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ครงที
ั้ ่ 2/2556
นางกาญจนาพ ันธุ ์ สมหอม
ห ัวหน้ากลุม
่ แผนงานและประเมินผล
ว ันที่ 22 มกราคม 2556
1
ประเด็นการนาเสนอ




สรุ ปผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1
ทุกกลุ่มงานนาเสนอแผนการดาเนินงานไตรมาสที่ 2
ชีแ้ จงหลักเกณฑ์ การปรับแผน ประจาปี 2556
ชีแ้ จงกรอบการประเมินผลโครงการ ตามตัวชีว้ ัด 5.1.3
2
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ของสาน ักงานป้องก ันควบคุมโรคที่ 7 จ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ไตรมาสที่ 1
นางสาวดวงเดือน จ ันทะโชติ
น ักวิชาการสาธารณสุขปฏิบ ัติการ กลุม
่ แผนงานและประเมินผล
ว ันที่ 22 มกราคม 2556
3
กราฟแสดงผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556
ระบบ Estimates
ผลการดาเนินงานร้ อยละ 17
ผลการเบิกจ่ ายงบประมาณ ร้ อยละ 30
งบประมาณทีไ่ ด้ร ับจ ัดสรร ประจาปี 2556
งบหมวด
เงินงบประมาณ
เงินรั บโอน
รวมทัง้ สิน้
งบบุคลากร
87,691,990
-
87,691,990
งบดาเนินงาน
22,685,700
-
22,685,700
งบรายจ่ ายอื่น
150,000
-
150,000
งบลงทุน
2,303,200
-
2,303,200
งบอุดหนุน
-
3,811,400
3,811,400
รวมทัง้ สิน้
113,145,890
3,811,400
116,957,290
ข้อมูล ณ ว ันที่ 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates
5
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาแนกรายหมวด
ไตรมาสที่ 1
งบหมวด
รั บจัดสรร
เบิกจ่ าย
% เบิกจ่ าย
งบบุคลากร
87,691,990
20,253,079
23.10
งบดาเนินงาน
22,685,700
3,516,338
15.50
งบรายจ่ ายอื่น
150,000
0
0
งบลงทุน
2,303,200
0
0
งบอุดหนุน
3,811,400
0
0
รวมทัง้ สิน้
116,957,290
23,769,417
20.32
ข้อมูล ณ ว ันที่ 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates
6
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาแนกรายยุทธศาสตร์
ไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบก ับเป้าหมายตามมติ ครม.
ร้ อยละเบิกจ่าย
ร้ อยละผลงาน
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
49.04
34.39 31.13
21.3
21.07
20.31
ข้อมูล ณ ว ันที่ 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates
11.04
0
7.96 8.6
10.13
1.17
0.66
3.44
7
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาแนกรายกลุม
่ งาน
ไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบก ับเป้าหมาย ครม.
ร้ อยละเบิกจ่ าย
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
26.9
26.68
23.49
19.78
ข้อมูล ณ ว ันที่ 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates
8.67
6.78
5.4
3.22
0
8
ข้อค้นพบไตรมาสที่ 1
-ทุกกลุม่ งานรายงานความก้ าวหน้ ากิจกรรมที่ดาเนินงานในระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว
(ตามข้ อเสนอแนะวันที่ 7 ธันวาคม 2555)
-การรายงานความก้ าวหน้ าโครงการในช่องผลผลิต และร้ อยละผลการดาเนินงาน
ไม่ถกู ต้ อง ทาให้ กราฟผลการดาเนินงานไม่ขึ ้น
9
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส 1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
กลุ่มบริหารทั่วไป
3,900,000
1,794,000
1,049,131
744,869
กลุ่มแผนงานฯ
1,750,650
805,299
151,750
653,549
กลุ่มพัฒนาองค์ กร
2,692,930
1,238,747
632,630
606,117
กลุ่มสื่อสารฯ
1,868,220
859,381
100,949
758,432
กลุ่มพัฒนาภาคีเครื อข่ าย
3,100,000
1,426,000
613,270
812,730
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
2,372,920
1,091,543
76,458
1,015,085
กลุ่มระบาดวิทยาฯ
2,116,500
973,590
612,652
360,938
กลุ่มปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคฯ
4,300,000
1,978,000
279,498
1,698,502
ศูนย์ โรคจากการประกอบ
อาชีพฯ
584,480
268,860
0
268,860
22,685,700
10,435,422
3,516,338
รวม
6,919,08410
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส
1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
3,900,000
1,794,000
1,049,131
744,869
แผนกิจกรรม
อบรมเรื่ องพัสดุ (อยู่ภายใต้ โครงการของพัฒนาองค์ กร)
ระยะเวลา
มกราคม 2556
งบประมาณ
200,000
ติดตามนิเทศงาน
50,000
กันค่ าสาธารณูปโภค
850,000
ปรั บปรุ งห้ องปรั บแรงดัน (งบลงทุน)
มีนาคม
1,800,000
เครื่ องปรั บอากาศ (งบลงทุน) มีงบประมาณคงเหลือจะขอซือ้
เครื่ องปรั บอากาศอีกครั ง้ (กลุ่มสื่อสารฯ ขอจัดซือ้ )
107,000
อบรมพนักงานขับรถยนต์
50,000
บริ หารเบิกจ่ายได้ 32.39% ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2556
11
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
กลุ่มแผนงานฯ
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก (46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส 1
แผนที่ต้องเบิกจ่ ายไตรมาส 2
1,750,650
805,299
151,750
653,549
แผนกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
พัฒนาบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการวัดผลสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2556
300,000
การวางแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗
จังหวัดอุบลราชธานี
กุมภาพันธ์ 2556
200,000
กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สกู่ ารปฏิบตั ิ
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556
51,800
พัฒนาแผนปฏิบตั ิราชการและงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ
2556
มีนาคม 2556
118,200
ประชุมติดตามความก้ าวหน้ าโครงการ
3 ครัง้ ทุกวันที่ 20 ของ
เดือน
11,700
รวม
681,700
13
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
กลุ่มพัฒนาองค์ กร
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส
1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
2,692,930
1,238,747
632,630
606,117
แผนกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านรอบ 6 เดือน
ต้ นกุมภาพันธ์ 2556
46,280
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของ
บุคลากร สคร.7
มีนาคม 2556
143,900
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของ
บุคลากร สคร.7
มีนาคม 2556
70,000
ติดตามผลการดาเนินงานการประเมินผลการปฏิบัตงิ านและ กุมภาพันธ์ 2556
สมรรถนะ
31,200
อบรมเรื่ องพัสดุ (อยู่ภายใต้ โครงการของพัฒนาองค์ กร)
200,000
31 มกราคม – 1
กุมภาพันธ์ 2556
รวม
บริ หารเบิกจ่ายได้ 36.50% ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2556
491,380
14
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
กลุ่มสื่อสารฯ
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส
1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
1,868,220
859,381
100,949
758,432
ข้ อมูลตามสไลด์
15
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
กลุ่มปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคฯ
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส
1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
4,300,000
1,978,000
279,498
1,698,502
แผนกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ชายแดน
สอบราคาจัดซื ้อยา
มีนาคม 2556
230,000
คุณวันชัย ขอแจ้ งข้ อมูลและงบประมาณภายหลัง
16
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
กลุ่มพัฒนาภาคีเครื อข่ าย
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส
1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
3,100,000
1,426,000
613,270
812,730
ข้ อมูลตามสไลด์
17
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส
1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
2,372,920
1,091,543
76,458
1,015,085
ข้ อมูลตามสไลด์
18
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส
1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
กลุ่มระบาดวิทยาฯ
2,116,500
973,590
612,652
360,938
แผนกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ
ระยะเวลา
13-14 มีนาคม 2556
งบประมาณ
300,000
การพัฒนากลไกการประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
19
แนวทางการเร่งร ัดการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.
กลุ่มงาน
ศูนย์ โรคจากการประกอบ
อาชีพฯ
รั บจัดสรร
เป้าหมายเบิก
(46%)
เบิกจ่ ายไตรมาส
1
แผนที่ต้องเบิกจ่ าย
ไตรมาส 2
584,480
268,860
0
268,860
1.โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุม่ เกษตรกรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคเข้ มแข็ง วันที่ 6-8 มีนาคม 2556
2.โครงการวัยทางานปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็ นสุข วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556
3.ประชุมราชการ 2 ครัง้
4.โครงการประเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล วันที่ 4 มีนาคม
2556 งบ 40,000 บาท
20
หล ักเกณฑ์การปร ับแผน ประจาปี 2556
กรมควบคุมโรค
นางสาวดวงเดือน จ ันทะโชติ
น ักวิชาการสาธารณสุขปฏิบ ัติการ กลุม
่ แผนงานและประเมินผล
ว ันที่ 22 มกราคม 2556
2
1
หล ักเกณฑ์การปร ับแผน ประจาปี 2556
หลักการ
1. การปรั บแผน/การโอนให้ ดาเนินการหลังจากโครงการเดิมดาเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กาหนดไว้ ในแผนปฏิบัตกิ าร
2. การปรั บแผน/การโอนโครงการใหม่ ต้องเป็ นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการให้ บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรื อ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่ วยงาน
3. ไม่ มีหนีค้ ่ าสาธารณูปโภคค้ างชาระ โดยให้ ระบุไว้ ในหนังสือขออนุมัติ
โอนด้ วย
22
หล ักเกณฑ์การปร ับแผน ประจาปี 2556
ประเภทการปรั บแผน
1.
2.
3.
4.
การปรั บแผนงาน/โครงการ
การปรั บแผนการซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ มใิ ช่ ยา
การปรั บแผนงบรายจ่ ายอื่น (วิจัย)
การปรั บแผนงบลงทุน
23
แนวทางการปร ับแผน
1.การปรั บแผนงาน/โครงการ
1. ให้ ผอ.มีอานาจอนุมัตปิ รับแผน ในกรณีดังนี ้
- อยู่ภายใต้ หลักการข้ อ 1-3
- โครงการอยู่ใต้ ผลผลิตเดียวกัน
- โครงการที่อนุมตั ิโดย ผอ. สามารถปรับไปสมทบโครงการเดิม หรื อ
โครงการใหม่วงเงินไม่เกินอานาจ ผอ.
- โครงการที่อนุมตั ิโดยกรม ดาเนินงานแล้ วเสร็จสามารถปรับไปสมทบ
โครงการเดิม หรื อโครงการใหม่วงเงินไม่เกินอานาจ ผอ.
2. การปรับแผนที่ต้องเสนอกรมฯ อนุมัตใิ นกรณีดังนี ้
- นอกเหนือจากหลักการข้ อ 1-3
- โครงการข้ ามผลผลิต/ข้ ามงบรายจ่าย/ข้ ามหน่วยงาน
- โครงการใหม่วงเงินเกินอานาจ ผอ.
- โครงการที่ปรับเป้าหมายผลผลิต
24
แนวทางการปร ับแผน
2.การปรั บแผนการซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ มใิ ช่ ยา
1. ให้ ผอ.มีอานาจอนุมัตปิ รับแผน ในกรณีดังนี ้
- อยู่ภายใต้ หลักการข้ อ 1-3
- ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื ้อยาฯ ที่หน่วยงานได้ รับ
- รายการยาเดิมหรื อรายการยาใหม่ที่ใช้ งบประมาณเหลือจ่ายจากรายการอื่นในแผน
จัดซื ้อยา กรณียาใหม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารยา
ของหน่วยงาน
2. การปรับแผนที่ต้องเสนอกรมฯ อนุมัตใิ นกรณีดังนี ้
- นอกเหนือจากหลักการข้ อ 1-3
- กรณีใช้ เงินจากโครงการหรื อหมวดรายการอื่น
- กรณีงบประมาณค่ายาเหลือจ่ายปรับไปทาโครงการอื่น
- วงเงินที่จดั ซื ้อใหม่เกินอานาจผู้อานวยการ
25
แนวทางการปร ับแผน
3.การปรั บแผนงบรายจ่ ายอื่น
1. โครงการวิจัย
- ทาหนังสือส่งสานักจัดการความรู้พิจารณา
- สาเนาส่งกองแผนงาน
2. โครงการเดินทางไปต่ างประเทศ
- ให้ เสนอกรมฯ พิจารณาอนุมตั ิทกุ กรณี
- การปรับแผนโครงการเดิมที่ไม่เปลี่ยนสาระสาคัญ วงเงินเดิม สามารถอนุมตั ิ
โดยหัวหน้ าส่วนราชการ
- การปรับแผนโครงการเดิมที่เปลี่ยนสาระสาคัญ เกินวงเงินเดิม ต้ องขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ
26
แนวทางการปร ับแผน
4.การปรั บแผนงบลงทุน
1. โครงการที่ดาเนินแล้ วเสร็จ และมีผลเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ในไตรมาสที่ 2
2. โครงการที่มีแผนจัดซื ้อจัดจ้ างในไตรมาสที่ 3-4 สามารถปรับแผนมาดาเนินงานในไตรมาสที่
2 ได้
3. ประมาณการค่าใช้ จ่ายของหน่วยงานในภาพรวมจนถึงสิ ้นปี งบประมาณ รวมทังค่
้ า
สาธารณูปโภค หรื อค่าใช้ จ่ายในภารกิจสาคัญๆ ที่จาเป็ น เพียงพอ และไม่มีหนี ้ค้ างชาระ
และไม่ของบสนับสนุนเรื่ องดังกล่าวภายหลัง
4. รายการงบลงทุนที่ได้ รับจัดสรร หากไม่สามารถดาเนินการจัดซื ้อได้ ให้ หน่วยงานเสนอเรื่ อง
ไปยังกองคลังเพื่อขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการ
27
กรอบการประเมินผลโครงการ
ของสาน ักงานป้องก ันควบคุมโรคที่ 7 จ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
นางสาววิลาว ัลย์ สุขยา
น ักวิชาการสาธารณสุขปฏิบ ัติการ กลุม
่ แผนงานและประเมินผล
ว ันที่ 22 มกราคม 2556
2
8
เรื่ องฝากจากประธาน
• เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ ได้ ตามเป้าหมายที่กาหนด และให้
ปรับแผนการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานในที่ประชุมกรมควบคุมโรค
ผลงานเลื่อนจากลาดับที่ 11 เป็ นลาดับที่ 7
• ระเบียบการเบิกจ่ายใหม่ ให้ งานการเงินช่วยชี ้แจงว่าสามารถใช้ ได้ หรื อ
ยัง จะเริ่มใช้ ช่วงไหน
• การประเมินโครงการของกลุม่ แผนงาน ตามตัวชี ้วัด 5.1.3 ที่ประเมิน
โครงการอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็ง มอบหมายคุณจุติพร ผลเกิด
รับทราบข้ อมูลก่อน
คาร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี 2556
กรสาน ักงานป้องก ันควบคุมโรคที่ 7 จ ังหว ัดอุบลราชธานี
ี ะวงษ์
นางสุชญา สห
น ักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กลุม
่ พ ัฒนาองค์กร
ว ันที่ 22 มกราคม 2556
3
0
สว ัสดี

similar documents