สำนักโรคไม่ติดต่อ นำเสนอผลงานเด่น

Report
นำเสนอผลงำน ปี 2557
1ใน6จังหวัดที่ได้ รับคัดเลือกให้ นำเสนอผลงำน
WHO
โครงกำรป้องกันกำรจมนำ้ เสียชีวิตในเด็ก
0-15 ปี จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดเสี่ยงสูง
การป้องกันการจมน ้าเสียชีวิตในเด็ก
ี ชวี ต
การป้ องกันการจมน้ าเสย
ิ ในเด็กอายุตา่ กว่า15ปี
ี า
จังหวัดนครราชสม
สภาพปั ญหา

ในจังหวัดนครราชสีมาเป็ นจังหวัดใหญ่ ประกอบไปด้ วย
พื ้นที่ 32 อาเภอ มีจานวนประชากรมากเป็ นอันดับที่2รองจาก
กรุงเทพมหานครฯ มีพื ้นที่เป็ นแหล่งเกษตรกรรมร้ อยละ 80 ของ
พื ้นที่ทงหมด
ั้
มีแหล่งน ้าทังในตามธรรมชาติ
้
และแหล่งน ้าที่ขดุ ขึ ้น
เพื่อการเกษตร เป็ นจานวนมาก ในแต่ละปี จะมีปัญหาการจมน ้า
เสียชีวิตในเด็กเป็ นอันดับ1ของประเทศ โดยเฉพาะเด็กอายุ 0-15
ปี แหล่งน ้าตามธรรมชาติที่อยูแ่ ละแหล่งน ้าใกล้ บ้าน และพบว่า
การเสียชีวิตเป็ นกลุม่ ๆ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะเด็กขาดทักษะการลอยตัว
ในน ้าและขาดทักษะการช่วยเหลือเพื่อนเวลาที่พบเห็นการจมน ้า
สถานการณ์
สถำนกำรณ์ ในจังหวัด
คนโครำชจมนำ้ เสียชีวิตทุกกลุ่มอำยุ ปี ละ 150 รำย/เฉลี่ยเดือน
ละ13รำย
 สูงสุดในเขตอำเภอเมือง
 ตำมแหล่ งนำ้ ในบ้ ำน / ใกล้ บ้ำน
 แหล่ งนำ้ ธรรมชำติ และบ่ อที่ขุดขึน
้
 ส่ วนใหญ่ เสียชีวิต ณ.จุดเกิดเหตุ
 เสียชีวิตเป็ นกลุ่ม อำยุระหว่ ำง 6-10 ปี
 เสียชีวิตสูงสุดในเดือน เมษำยน-พฤษภำคม ของทุกปี

ี ชวี ต
จังหวัดทีม
่ จ
ี านวนการเสย
ิ จากการจมน้ าของเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี
สูงทีส
่ ด
ุ 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2554-2556
อันดับ
2554
จังหวัด
2555
จำนวน
(คน)
จังหวัด
2556
จำนวน
(คน)
จังหวัด
จำนวน
(คน)
1
ี ำ
นครรำชสม
ี ำ
57 นครรำชสม
ิ ทร์
48 สุรน
40
2
บุรรี ัมย์
39 ศรีสะเกษ
ี ำ
40 นครรำชสม
36
3
สุรน
ิ ทร์
37 อุบลรำชธำนี
39 ศรีสะเกษ
36
4
กรุงเทพมหำนคร
36 สกลนคร
34 บุรรี ัมย์
34
5
อุดรธำนี
35 สุรน
ิ ทร์
32 อุบลรำชธำนี
31
6
ชลบุร ี
33 อุดรธำนี
32 สระแก้ว
28
7
อุบลรำชธำนี
33 บุรรี ัมย์
30 สุรำษฎร์ธำนี
25
8
ิ ธุ ์
กำฬสน
26 สงขลำ
30 กรุงเทพมหำนคร
23
9
ศรีสะเกษ
26 กรุงเทพมหำนคร
26 ขอนแก่น
22
ระยอง
25 นครศรีธรรมรำช
25 สงขลำ
22
10
แหล่งข ้อมูล: ข ้อมูลมรณบัตร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: สานักโรคไม่ตด
ิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เสียชีวิตมำกที่สุด10อันดับของ
นครรำชสีมำปี 2556-5557
อาเภอเมือง ตาย 36 ราย
 อาเภอปั กธงชัย ตาย 15 ราย
 อาเภอสีคิ ้ว 11 ราย
 อาเภอห้ วยแถลง 8 ราย
 อาเภอโนนไทย 7 ราย
 อาเภอปากช่อง 6 ราย
 อาเภอพิมาย/ครบุรี 5 ราย
 อาเภอโนนสูง/วังน ้าเขียว 4 ราย
 อาเภอโชคชัย/คง 3 ราย
 อาเภอชุมพวง/ด่านขุนทด 2 ราย

อัตราตายจากการจมน ้าจังหวัดนครราชสีมา
ในเด็กอายุ 0-15ปี
ปี 2551
62 คน
ปี 2552
40 คน
ปี 2553
41 คน
ปี 2554
ปี 2555
57 คน
48 คน
ปี 2556
36 คน
ปี 2557
20 คน
(6เดือน)
อัตรำ/แสนประชำกร
10.38
6.78
7.24
10.28
8.75
6.38
3.68
เด็กๆในชนบทที่เสียชีวิตจากการจมน ้า
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มทักษะการช่วยชีวิตจากการจมน ้า ตะโกน-โยน-ยื่น และ
การช่วยฟื น้ คืนชีพ ทักษะการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากการ
จมน ้า ในเด็กอายุ<15ปี
 2.การจัดการแหล่งน ้าเสี่ยงในพื ้นที่ในชุมชน/ครัวเรื อน
 3.สร้ างการมีสว่ นร่ วมทุกภาคส่วน เช่น โรงเรี ยน, ผู้ปกครอง ,
ท้ องถิ่น, ภาครัฐ, เอกชน, มูลนิธิ
 4.การเฝ้าระวังและสร้ างความตระหนักในกลุม
่ ผู้ปกครองและ
ผู้ดแู ลเด็ก0-4 ปี
 5.ลดอัตราตายจากการจมน ้า

การดาเนินงาน
1.แถลงข่าวปั ญหาการจมน ้าในจังหวัดนครราชสีมาแก่สื่อมวลชน
2.ประชุมหัวหน้ าส่วนราชการและท้ องถิ่นในจังหวัด
3.อบรมวิทยากรหลักสูตรการว่ายน ้าเอาชีวิตรอดและการลอยตัวแก่ สหวิชาชีพ ทุก
อาเภอ 32 อาเภอ ได้ แก่ อบต. เจ้ าหน้ าที่รพ. มูลนิธิอาสาสมัคร และ อปพร.
 4.จัดการให้ ความรู้ แก่มารดาในการป้องกันเด็กจมน ้า
ในคลินิกเด็กดี (Well Baby Clinic)ทุกโรงพยาบาลในกลุม่ เด็กอายุต่ากว่า0-5ปี
ที่มารับวัคซีน(แจกภาพพลิกการสอนมารดาทุกอาเภอ) /ผู้ดแู ลในศูนย์เด็กเล็ก
5.ร่วมกับเขตการศึกษา1-7 ในจังหวัดนครราชสีมาวิทยากรอบรมเด็กชันประถม1-6
้
ใน
เรื่ องการลอยตัว- ตะโกน- โยน- ยื่น -CPR
6.อบรมการป้องกันและการจัดการแหล่งน ้าเสี่ยงในพื ้นที่ในกลุม่ ผู้นาท้ องถิ่น



ผลการดาเนินงาน ปี 2557
อบรมครู ข.
อบรมนักเรี ยน
แบบสหวิชำชีพ ชัน้ ป1-6 เพื่อ
ฝึ กทักษะกำร
ลอยตัว
อบรมมำรดำใน จัดกิจกรรมใน
คลินิกเด็กดี
อบต./เทศบำล/
โรงพยำบำลทุก โรงเรี ยน
แห่ ง
220 คน
2 อำเภอ (ชุม
พวง/โนนไทย)
1,095 คน
จัดกำรแหล่ งนำ้ จัดประชำ
เสี่ยงในพืน้ ที่
สัมพันธ์ ผ่ ำน
สื่ออื่นๆและ
KCTV
4 เขต
13 แห่ ง
กำรศึกษำ
โรงเรี ยน
เทศบำล4 เพำะ
ชำ/โรงเรี ยน
โนนไทย/
เทศบำลหัว
ทะเล/อบต ขนง
พระปำกช่ อง 6
โรง/โรงเรี ยน
หลุมเงิน ปั ก
ธงชัย
22 ครั ง้
ประเมินผล
เด็กสำมำรถ
ลอยตั
วในนำ้ ได้
ภำยใน 3 นำที
ควำมพึงพอใจของครู ผ้ ูฝึกสอน
ผลกำรปฏิบัตผิ ้ ูเข้ ำรั บกำรอบรม
ตะโกน -โยน –ยื่น-CPR
ร้ อยละ 94.22
พึงพอใจมำก
ปำนกลำง
น้ อย
น้ อยที่สุด
สำมำรถทำได้ ถูกต้ องตำมเกณฑ์
ร้ อยละ 97.22
ไม่ ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 2.78
ลอยตัวได้ น้อยกว่ ำ 3 นำที
ร้ อยละ 5.77
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
83.6
16.3
0.1
0.0
ประเมินผล
จานวนเด็กที่ผา่ นหลักสูตรการลอยตัวในน ้า ชัน้ ป.1-ป.6
 เป็ นเด็กที่วา่ ยน ้าเป็ นมาก่อนเพียง 206 คน ในจานวนเด็กที่ฝึกทังหมด
้
ทังหมด
้
1,125 คน
 คิดเป็ นร้ อยละ 18.31
 สามารถลอยตัวได้ จานวน 1,100 คน
(นักเรี ยนเขตการศึกษา7 อบตขนงพระปากช่อง,โรงเรี ยนบ้ านหลุมเงินปั กธงชัย,
โรงเรี ยนเทศบาล 5 เพาะชา,โรงเรี ยนมารี ย์,โรงเรี ยนมารี ย์รักษ์ ,กลุม่ เด็ก
หมูบ่ ้ านกฤษดากาเด้ นท์ อ.เมือง เทศบาลหัวทะเล โรงเรี ยนโนนไทย)
 คิดเป็ นร้ อยละ 94.22
 เด็กที่ว่ำยนำ้ ไม่ เป็ นก็สำมำรถลอยตัวได้ ถ้ำได้ รับกำรฝึ กกำรลอยตัว
อย่ ำงถูกต้ อง และจะสำมำรถรอดชีวติ ได้ เมื่อตกนำ้

การอบรมการป้องกันการจมน้ า ปี 2557
แหล่ งนำ้ เสี่ยง อ.โนนไทย
แหล่ งนำ้ เสี่ยง ต.ขนงพระ อ.ปำกช่ อง
สระนำ้ โรงเรี ยนบ้ ำนหลุมเงิน ต.ภูหลวง อ.ปั กธงชัย
การป้องกันในเทศกาลลอยกระทงใน ม.เทคโนราชมงคลฯ
ป้องกันในสวนน ้าบุง่ ตาหลัว่
นายกเทศมนตรี เทศบาลหนองไผ่ล้อมดาเนินงานป้องกันเด็กจมน ้า
การสอนทักษะการช่วยฟื น้ คืนชีพ(CPR)
ผู้เข้ ำรับกำรอบรมหลักสูตรครู ข.
 จานวน 220 คน สามารถปฏิบตั ิได้ ตามขันตอนและประเมิ
้
น
อาการได้ 211 คน
 คิดเป็ นร้ อยละ 95.90
 ไม่ผ่านร้ อยละ 4.09
 อบรม CPRแก่ อสม.เพื่อเป็ น อฉช. จานวน 15,200 คน
 คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของ อสม.ทังหมด
้

การมีสว่ นร่วมของพื ้นที่
ภาครัฐ สสจ.นครราชสีมาให้ การสนับสนุนวิทยากรหลักสูตรครู
ข. งบประมาณในการอบรมหลักสูตรการว่ายน ้าเอาชีวิตรอด
 ภาคเอกชน/มูลนิธิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การเป็ นวิทยากร
ในการอบรมนักเรี ยน หุ่นฝึ กการช่วยฟื น้ คืนชีพ
 สถานศึกษา มีสว่ นร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนเด็ก ป1-ป6
เทศบำล/อบต.ให้ การสนับสนุนการจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง การ
สารวจป้องกันและอุปกรณ์สระว่ายน ้าเคลื่อนที่ในการฝึ กเด็กใน
เขตตาบลรับผิดชอบ

แนวโน้มและสถานการณ์ทล่ี ดลง
อัตราต่อแสนประชากร
12
10
10.38
10.28
8.75
8
6.78
7.24
6.38
6
3.68
4
2
0
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
วิเคราะห์ผล



ประชาชน ผู้ปกครอง ผู้นา ยังขาดความรู้ความเข้ าถึงปั ญหาการ
จมน ้ามนเด็กดังนันในการด
้
าเนินงานประชาสัมพันธ์ในเชิงกว้ างและ
เชิงลึกถึงเรื่ องสาเหตุการจมน ้าลักษณะแหล่งน ้า ได้ แก่การให้ ข้อมูล
การจมน ้าในเด็ก0-15 ปี ที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นถ้ าไม่มีการดาเนินงาน
ป้องกัน ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง หัวหน้ าส่วนราชการ ประชาชนทัว่ ไป
และผู้นาชุมชนเพื่อสร้ างความตระหนักร่วมกันในการแก้ ปัญหาการ
จมน ้าในเด็ก และต้ องทาต่อเนื่อง
การฝึ กวิทยากรครู ข.สอนการลอยตัวในน ้าในพื ้นที่ยงั ทาได้ น้อย
เพราะยังขาดงบประมาณดาเนินงาน และบุคลากรน้ อย มีภาระงาน
มากดังนันจึ
้ งใช้ วิทยากรร่วมกับภาคเอกชน มูลนิธิ จิตอาสา ที่ผ่าน
การฝึ กเป็ นครู ก.
การดาเนินงานในท้ องถิ่น/อบท.ยังไม่ครอบคลุมทุกตาบล
วิเคราะห์ผล(ต่อ)
ซึง่ จะขยายผลในปี 2558 ต่อไปให้ ท้องถิ่นมีสว่ นร่วมเพิ่มมากขึ ้น
ในเรื่ องการจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง ในพื ้นที่ ให้ ครบ100%และมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างตาบลมากขึ ้น
 ควรจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน เพิ่มมากขึ ้น
 และควรมีการเฝ้าระวังในศูนย์เด็กปฐมวัยทุกแห่ง
 เน้ นการให้ วคั ซีนป้องกันเด็กจมน ้าในทุกโรงพยาบาล ในคลินิก
เด็กดีครบ100%ในปี 2558
 มีการวิจยั พัฒนางานป้องกันการจมน ้า

DROWN NO MORE

similar documents