บทบาทหน้าที่ - ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

Report
จังหวัดสกลนคร
ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
ระยะทางจากกรุ งเทพมหานครทางรถยนต์ 641 กิโลเมตร
พื้นที่ 9605.76 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
จดเขต จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้
จดเขต จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทิศตะวันออก จดเขต จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก จดเขต จังหวัดอุดรธานี
มีประชากร 1,097,625 คน หญิง 549,377 คน
แบ่งการปกครองเป็ น18 อาเภอ
รพท. 1 แห่ง
รพช. 17 แห่ง
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
และ รพ.เอกชน 1 แห่ง
Maternal mortality rate
in Sakhonnakorn
มารดาเสี ยชีวติ ปี งบประมาณ 2549 จานวน 7 ราย
PPH 2 ราย
refered case , macerated DFIU with DIC
refered case , Uterine inversion with severe PPH with CPR , Hysterectomy
Post C/S under GA complication 1 ราย
airway obstruction (มารดาหนัก 87 กก. สูง 154 ซม. GDM A1)
Heart disease 2 ราย ( clinically heart failure tachypnea ,tachycardia)
refered case นอกเขตจังหวัด
SLE with exacerbation and severe pre-eclampsia 1 ราย
refered case (preterm , C/S)
SLE with exacerbation and sepsis 1 ราย
refered case นอกเขตจังหวัด (spontaneous abortion)
มารดาเสี ยชีวติ ปี งบประมาณ 2551 จานวน 7 ราย
PPH 4 ราย
referred case ทั้งหมด รพช. 2 ราย รพช.นอกเขตจังหวัด 2ราย
PIH 1ราย
HELLP Syndrome with intracerebral hemorrhage
HIV 1 ราย
Acute respiratory failure and cryptomeningitis
Anesthetic complication 1 ราย(รพช.)
Hypoxia
มารดาเสี ยชีวติ ปี งบประมาณ 2552 จานวน 7 ราย
PPH 2 ราย (refered case 1 ราย จาก รพช.นอกเขตจังหวัด)
Criminal septic abortion 2 ราย (refered case 1 ราย)
Postpartum with sepsis (refered case)
Postpartum with diarrhea (refered case)
R/O Amniotic fluid embolism (รพช.)
โครงการศึกษาสาเหตุและแก้ ไขปัญหา
การตายของมารดาจากการตั้งครรภ์ /คลอดบุตร
จังหวัดสกลนคร
รวบรวมข้อมูลของมารดาที่เสี ยชีวิตระหว่างปี งบประมาณ 2549 – 2551 จากแฟ้มเวช
ระเบียน เพื่อศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
สั มภาษณ์ เชิงลึก (Indepth interview) และ สนทนากลุ่ม (Focus group) แพทย์ และ
พยาบาล
การรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์
จัดการประชุมร่ วมกับสู ติแพทย์ กุมารแพทย์ และ พยาบาล ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
สกลนครเพื่อนาเสนอผลการศึกษาและพิจารณาหาแนวทางการป้องกันและ แก้ไข
ปั ญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์/คลอดบุตร ของจังหวัดสกลนคร มี 6 ประเด็น
จัดการประชุมร่ วมกับสู ติแพทย์ กุมารแพทย์ และ พยาบาล ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนคร
เพื่อนาเสนอผลการศึกษาและพิจารณาหาแนวทางการป้ องกันและ แก้ไข ปั ญหามารดาตาย
จากการตั้งครรภ์/คลอดบุตร ของจังหวัดสกลนคร
MCH Board จังหวัดสกลนครรับทราบและดาเนินการพัฒนา
มี 6 ประเด็น
1 ปรับโครงสร้ าง MCH Board จังหวัดสกลนคร
คณะที่ 1
ประกอบด้วยสูติแพทย์ กุมารแพทย์ รพ.สกลนครและ รพช.ทุกคน
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสกลนครเป็ นประธาน
ผอก.รพ.สกลนครเป็ นรองประธาน
นักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ ( ด้านส่ งเสริ มพัฒนา ) เป็ นเลขานุการ
บทบาทหน้ าที่
วางแผนยุทธศาสตร์ กาหนดแนวทางการทางาน
ให้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงาน
กากับและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
คณะที่ 2
ประกอบด้วยตัวแทนสูติแพทย์ กุมารแพทย์ รพ.สกลนคร รพช.
พยาบาล รพ.สกลนคร รพช. สสจ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ ( ด้านส่ งเสริ มพัฒนา ) เป็ นประธาน
หัวหน้างานสร้างเสริ มสุ ขภาพ สสจ. เป็ นเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
วางแผนการดาเนิ นงานอนามัยแม่และเด็กให้ผา่ นตัวชี้วดั ของกรมอนามัย
จัดทาแผนงาน/โครงการแก้ไขปั ญหางานอนามัยแม่และเด็ก
ประสานงานและร่ วมแก้ไขปั ญหางานอนามัยแม่และเด็ก
กากับและติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของ MCH Board ระดับอาเภอ
สรุ ปและรายงานผลการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการชุดที่ 1
บทบาทหน้ าที่
วางแผนยุทธศาสตร์ กาหนดแนวทางการทางาน
ให้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงาน
กากับและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
2 จัดระบบ Consult ระหว่ างแพทย์ รพ.สกลนคร กับ แพทย์ รพช.
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้ องกัน) จาก สสจ.ออกเยีย่ มรพช.
สูติแพทย์ รพ.สกลนคร รพช.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ให้แพทย์รพช.เพื่อ
สะดวกในการปรึ กษา
3 การพัฒนาบุคลากร ในเรื่องทักษะการประเมินการคลอด
และการทาคลอด
โครงการฝึ กทักษะบุคลากรใหม่ / เพิม่ พูนทักษะบุคลากรงานห้ องคลอด
รพช.ในห้ องคลอด รพ.สกลนคร คนละหนึ่งสั ปดาห์
4 จัดทา CPG ให้ แก่ รพช.
PPH
PIH
Post term pregnancy
Preterm labour and PROM
5 จัดระบบเครือข่ ายการส่ งต่ อภายในจังหวัด
ระบบโซน แบ่ ง 3โซน
รพช. 5 แห่ งมีธนาคารเลือด
6 จัดระบบกากับติดตามการดาเนินงานอนามัยแม่ และเด็ก
ประชุ ม MCH Board ระดับจังหวัดทุก 3 เดือน
ประชุ ม MCH Board ระดับอาเภอทุก 3 เดือน
นิเทศติดตามงานระดับจังหวัด 2ครั้ง/ปี
แนวคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเชิงระบบเพื่อ
แก้ไขปัญหามารดาเสี ยชีวติ
พัฒนำระบบกำรเก็บรวบรวมขอมู
ประสิ ทธิภำพ
้ ล ถูกตองและมี
้
สรำงระบบกำรรำยงำนข
อมู
้
้ ล ชัดเจนและสมำ่ เสมอ
กำรฝึ กอบรมบุคลำกร ดำนวิ
ชำกำรและทักษะอยำงสม
ำ่ เสมอ
้
่
สรำงระบบ
และ team work
้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
ให้คำปรึกษำภำยในเครือขำย
่
สร้ำงระบบกำรส่งตอ
่
กำรใช้ CPG รวมกั
น
่
กำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนรวมกั
น
่
การวางแผนครอบครัวอย่างเหมาะสม
มาตรการแก้ไขปัญหาการทาแท้งเถื่อนที่เกิดภาวะแทรกซ้อน

similar documents