شیشه وارتباط جنسی شیشه باعث تسریع(اضافه شدن به)سائق های

Report
‫شیشه وارتباط جنسی‬
‫شیشه وارتباط جنسی‬
‫شیشه باعث تسریع(اضافه شدن به)سائق های‬
‫جنسی می شود (در هر دو جنس)‬
‫• در مقایسه با مواد مخدر اپیوئیدی که درواقع لذت مصرف مواد‬
‫جایگزین لذت جنسی می شود‬
‫اثرات‬
‫اطالعات زیادی در رابطه با تاثیرات مصرف مزمن وشدید مت‬
‫امفتامین بر عملکرد جنسی وجود داردکه در طیفی از انتخاب ها‬
‫وتجربیات خالصه می شوند‪:‬‬
‫‪ .1‬انرژی جنسی‬
‫‪ .2‬برداشتن مهار ها‬
‫‪-1‬انرژی جنسی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫افزایش عالقه برای ارتباط جنسی‬
‫افزایش قدرت جنسی‬
‫افزایش تعداد تماس جنسی در مقایسه با مخدر ها‬
‫تحریک پذیری بیشتر جنسی‬
‫تشدید ارگاسم‬
‫طوالنی شدن مدت تماس‬
‫تجربه لذت جنسی بدون تماس( ‪sexual pleasure from‬‬
‫‪)the drug rush‬‬
Percent Responding
"Yes"
Q.2: My sexual drive is increased by the use
of …
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
85.3
70.6
55.3
55.6
43.9
18.120.5
opiates
male
female
11.1
alcohol
cocaine
Primary Drug of Abuse
meth
Percent Responding
"Yes"
Q.8: My use of … has made me become
obsessed with sex and/or made my sex
drive abnormally high.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
76.5
55.3
44.4
3.2
6.8
opiates
19.514.7
alcohol
male
female
11.1
cocaine
Primary Drug of Abuse
meth
‫‪ -2‬از دست دادن ‪ INHIBITION‬مهار‬
‫افزایش احتمال ارتباط جنسی مقعدی‬
‫کاهش استفاده از کاندوم‬
‫افزایش تعدد شرکا جنسی‬
‫ماراتون جنسی‬
‫سکس پنهانی‬
Percent Responding
"Yes"
Q.12: I am more likely to practice “risky” sex under the
influence of … (e.g., not use condoms, be less careful about
who you choose as a sex partner, etc.)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
48.8
35.3
52.9
55.6
male
female
16.7
4.36.8
opiates
57.9
alcohol
cocaine
Primary Drug of Abuse
meth
Percent Responding
"Yes"
Q.13: I have become involved in sex acts that are unusual for me
when I am under the influence of … (e.g., marathon
masturbation, go to “peep” shows, cross-dress, voyeurism,
expose yourself, etc.)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
52.9
52.6
1.1
4.5 12.2
opiates
20.6
alcohol
44.4
male
female
16.7
cocaine
Primary Drug of Abuse
meth
‫‪ -2‬از دست دادن ‪ INHIBITION‬مهار‬
‫‪-1‬میل ورفتار جنسی در زمان تاثیر شیشه متفاوت است(مثال تغییر نقش ها)‬
‫این پدیده بسیار عجیب وجالب است وبهیچ عنوان در علوم اجتماعی قابل توجیح نیست‪،‬‬
‫بخصوص اینکه که شخص بهیچ عنوان از نقشی به خود می گیرد در حالت عادی‬
‫خوشش نمی آید‬
‫‪ -2‬احساس واکسینه بودن‪:‬‬
‫‪ -3‬احساس گناه وشرم کامال از بین می رود‬
‫‪-4‬احساس غیر واقعی نزدیکی با طرف مقابل(ابزار ‪sex worker‬ها)‬
‫‪-5‬تمایل بیشتر به رفتار های "‪ "hard core‬وتجربیات جنسی بدیع(نواحی‬
‫جنسی جدید)‬
‫عوارض طوالنی مدت شیشه درارتباط جنسی‬
‫‪-1‬تاثیرات فیزیکی (‪Crystal dic‬‬
‫قوام بیشتر ولی کوتاهتر است‬
‫‪ -2‬تماس خشک‪Dry sex(:‬‬
‫اعتقاد به افزایش لذت‬
‫نکته مهم‬
‫• افزایش احتمال انتقال ‪HIV‬‬

similar documents