Zelený Štvrtok

Report
Liturgické slávenie
Veľkonočného trojdnia
Zelený Štvrtok a Veľký piatok
Symboly a znaky
naznačujú to, čo sviatosti
spôsobujú.
• Táto katechéza- pre lepšie porozumenie
symbolov a znakov pri slávení veľkonočného
trojdnia
Zelený štvrtok
• Ustanovenie Eucharistie
• Sviatosť kňazstva
Zelený štvrtok
Zelený
kresťania v minulosti v
tento deň požívali len zeliny.
Farba ZELENÁ –
farba NÁDEJE
Nádejou sa stávali novoobrátencia kajúcnici,
ktorí v tento deň dostávali rozhrešenie a boli
prijímaní do Cirkvi.
V tento deň sa používala
BIELA liturgická farba
Dopoludnia sa biskup stretáva so svojimi kňazmi
pri omši svätenia olejov, je to
tzv. Missa chrismatis.
Požehnáva:
- olej chorých
- olej katechumenov
- olej nazývaný
krizma (olivový olej
zmiešaný s balzamom)
Po homílii si kňazi obnovujú kňazské sľuby.
Večerná sv. omšapamiatka ustanovenia Eucharistie
Po slávnostnom Glória- utíchne
hlas organa a zvonov
až do vigílnej sv. omše
na Bielu sobotu
psssssssssttt
Zvončeky pri bohoslužbách nahrádzajú
klepáče alebo rapkáče.
Používajú sa preto, aby sme si:
a) uvedomili hrozný krik
Židov, ktorým žiadali
smrť Pána Ježiša
b) aby sme týmto zvukom
boli odhodlaní
k väčšiemu prežívaniu
smútku
c) aby sme sa počas týchto
dní cvičili v pokore
d) aby sme nezabudli,
že ako nás buchot dreva
pozýva do chrámu,
tak pozýva drevo kríža
s ukrižovaným Kristom
všetky národy k poznaniu
pravého Boha a k večnej
spáse.
Zaužívaný zvyk pri večernej sv. omši po homíliiumývať nohy 12 vybraným mužom
Pamiatka na príkaz Krista, ktorý vo svojej pokore pri
poslednej večeri umyl nohy svojim učeníkom a
prikázal im, aby aj oni robili podobne.
Obnaženie (odhaľovanie)
oltárov- po sv. prijímaní
Cirkev tým znázorňuje, že Ježiš
Kristus vo svojom trápení stratil
všetku svoju krásu a podobu.
Bohostánok ostáva prázdny, čo
je prejavom toho, že Kristus bol
vzatý z našich očí, tak ako po
svojej Poslednej večeri bol
vytrhnutý spomedzi svojich
učeníkov, odvedený a odsúdený
na smrť.
Veľký piatok
Veľký piatok- jediný
deň, keď sa v katolíckych
kostoloch neslávi
sv. omša na celom svete,
aby v tento deň veriaci
obracali svoju myseľ tým
väčšmi na obetu kríža.
• Liturgická farba- červená
• Veľkopiatočné obrady
liturgia slova
poklona sv. krížu
sv. prijímanie
Kňaz (príp. aj prisluhujúci) si na
úvod pred oltárom ľahnú tvárou
na zem (tzv. prostrácia), a chvíľu
zotrvajú v tomto úkone.
-prejav pokory pred Spasiteľom
- prejav bolesti, ktorú cítia
kresťania nad umučením
a smrťou Ježiša Krista.
Po druhom
čítaní z listu
Hebrejom
nasledujú
pašie, ktoré sa
čítajú alebo
spievajú podľa
evanjelia sv.
Jána.
Druhá časť
poklona krížu
Tretiu časť veľkopiatočných
obradov tvorí sväté prijímanie.
Boží hrob
Po modlitbe po sv.
prijímaní prenesie
kňaz Sviatosť
Oltárnu do Božieho
hrobu.
Monštrancia je
zahalená
telo Krista zavinuté
v plachtách.
Veriaci by mali s veľkou túžbou prichádzať
k Božiemu hrobu. V tichých modlitbách so žiaľom
a smútkom si pripomíname, že aj my sme príčinou
Spasiteľovej smrti na kríži.
Bozkávame jeho rany na kríži z veľkej vďačnosti, že nám
smrťou na kríži otvoril nebo.
Pokladnička
milodary
Máme byť hrdí na to,
že sme strážou
skutočného,
živého Spasiteľa
vo Sviatosti Oltárnej.
Stráž pri Božom hrobe
Zelený štvrtok –
deň ustanovenia Eucharistie a sviatosti
posvätného stavu by sme mali všetci,
a aj my miništranti, prežívať vo
vďačnosti Ježišovi za jeho lásku.
Eucharistiu nie náhodou nazval Tomáš
Akvinský Sviatosťou lásky.
Pápež Benedikt XVI. takto nazýva aj
posynodálnu exhortáciu –
Sacramentum caritatis
a začína ju slovami:
„Sviatosť lásky,
najsvätejšia Eucharistia,
je dar, ktorý Ježiš Kristus
vytvára zo seba samého,
a tak nám zjavuje nekonečnú
lásku Boha voči každému
človeku“ (SCa 1). „Kňazstvo je,
ako hovorieval svätý Augustín,
amoris officium (=služba lásky),
služba dobrého pastiera, ktorý
dáva život za ovce
(porov. Jn 10,14-15)“
(SCa 23).
Viera, vzbudzovaná
ohlasovaním Božieho slova, sa
živí a rastie prostredníctvom
láskyplných stretnutí so
zmŕtvychvstalým Pánom, ktoré
sa dejú vo
sviatostiach:
„Viera sa prejavuje
v obrade
a obrad posilňuje
a upevňuje vieru“ (SCa 6).
Cvičenie:
Objavujme
súvislosť
medzi
sviatosťou
posvätného
stavu,
sviatosťou
Eucharistie
a prikázaním
lásky:
Tajomstvo
viery.

similar documents