Skolnärvaro - Grundskolan

Report
Vänd frånvaro till närvaro
Systematiskt skolnärvaroarbete
Systematiskt arbetssätt
• Utgångspunkter för
arbetet
• Förberedelser
• Rutiner
• Åtgärder
• Uppföljning
Framgångsfaktorer, närmast eleven
•
•
•
•
•
•
Rutiner och tydlig ansvarsfördelning
Eleven i centrum – lyssna på eleven
Föräldrasamverkan
Tydligt system för närvarokoll
Samverkan skola, IFO, BUP, HAB
Kunskapsfokus
Bilaga 7
Rutiner
Elevhälsan
2008-10-07
Reviderad 2013-09-09
Rektors/biträdande rektors ansvar för Elevhälsan – Pia Hellåker/Sofia Bråberg/Eva Strömberg/Mats Runfors









Rektor delegerar i förekommande fall beslut till biträdande rektor.
o Blankett ”Beslut om delegering av Beslutsrätt” används
Leder arbetet i elevhälsogruppen (EHG).
Bokar in regelbundna möten med specialpedagogerna – Förberedande EHG
Ansvarar för uppdrag som rör resursperson/resurslärare.
Fattar beslut om Särskilt stöd enligt Skollagen 3 kap. §§7-12 (§§11-12 endast beslut av rektor), samt enligt
Skolförordningen kap. 5 §§4-5 (§5 endast beslut av rektor).
Ansvarar för eventuell omfördelning av resurspersonernas och resurslärarnas insatser på skolan.
Ansvarar för eventuell omfördelning av specialpedagogresurs på skolan.
Kallar vid behov elev, vårdnadshavare, personal till Elevstödjarkonferens (ESK) på skolan.
o Blankett ”Kallelse till Elevstödjarkonferens” används.
I möten med vårdnadshavare utvärderas skolans insatser kring eleven.
Specialpedagog i arbetslaget
Tärnan arbetslag A och B – Marianne Larsson
Vänerparken arbetslag B och M – Vakant









Torpa arbetslag A och D – Ann-Catrine Funeskog
Torpa arbetslag B och C – Henrika Lundström
Torpa Grundsärskola – Lone Jeppesen
Svarar inför rektor/biträdande rektor för fördelning av specialpedagogisk resurs i arbetslaget.
Gör punktinsatser för och med elever i syfte att tillsammans med arbetslaget utveckla arbetssätt och arbetsformer.
Förbereder, tillsammans med rektor, elevvårdsärenden till EHG.
Har varannan vecka genomgång, uppföljning och utvärdering av stödåtgärder i klassen med respektive
klassföreståndare/mentor.
Är ett stöd åt läraren i upprättandet av Åtgärdsprogram.
Ansvarar för dokumentering kring ESK, pedagogisk utredningar.
o Blankett ”Dokumentation Elevstödjarkonferens”, ”Beslut Elevstödjarkonferens” och blankett
”Åtgärdsprogram” används.
Formulerar uppdragsbeskrivning samt står för utvärdering av uppdrag för resurspersoner.
o Blankett ”Uppdragsbeskrivning” används.
o Uppdraget utvärderas kontinuerligt - dock minst en gång i början och en gång i slutet av varje termin.
Specialpedagogen knuten till arbetslaget ansvarar för att utvärdering genomförs och dokumenteras, samt står
för eventuella justeringar av uppdraget.
o Har regelbundna träffar med resurspersonen/resursläraren.
Dokumenterar sina insatser i arbetslaget.
Genomför pedagogiska kartläggningar/utredningar, efter beslut av rektor/biträdande rektor.
• Rutin vid ogiltig frånvaro
• Vid första tillfället – hel lektion eller del av dag
Elevens klassföreståndare kontaktar
vårdnadshavare, per telefon, för att informera om
frånvaron. Hör efter om det är något i skolan,
som gör att eleven valt att skolka.
Klassföreståndaren dokumenterar.
• Vid upprepad frånvaro (4:e tillfället)
Klassföreståndaren kallar till möte på skolan.
Fyller tillsammans med elev och
vårdnadshavare i blanketten ”Mötesblankett
vid upprepad frånvaro”. Kopia till Rektor.
Personal från EHG (Elevhälsogruppen) kan
vara med i mötet. Klassföreståndaren ansvarar
för dokumentationen.
• Vid fortsatt upprepad frånvaro (7:e tillfället)
Ärendet tas upp i EHG (Elevhälsogruppen).
Rektor informeras. En skolsocial kartläggning
kan utföras av skolkuratorn. Rektor kallar till
ESK (Elevstödjarkonferens). Samverkande
socialsekreterare kan delta. Eventuella
insatser utvärderas. Ärendet återkopplas till
EHG (Elevhälsogruppen) och arbetslaget.
• Oro för frånvaro kvarstår
Rektor kallar till ny ESK (Elevstödjarkonferens).
Samverkande socialsekreterare deltar.
• Om närvaron trots insatser inte förbättrats
• Rektor gör en anmälan till Socialtjänsten.
• Om förväntat resultat ändå inte uppnåtts
• Om eleven, trots flertalet insatser, inte är
närvarande i skolan och elevens
vårdnadshavare inte lyckats få eleven att
fullgöra sin skolgång kan Vänersborgs kommun
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra
sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande kan
förenas med vite.
• (Skollagen 7 kap. 23§)
• Rektor anmäler till verksamhetschef.
• Rutin vid giltig frånvaro
• Klassföreståndaren rapporterar efter 6:e
sjukperioden.
• Anmäls till EHG (Elevhälsogruppen).
• Beslut i EHG om eventuella insatser.
Checklista för Lärplattform
Mötesblankett vid upprepad frånvaro
Lyssna på eleven
• Kontakt vid första
skolktillfället
• Hur beskriver eleven
sin situation?
• Vilket stöd behöver
eleven?
• Skolsocial
kartläggning
• Bundsförvant vid ESK
• Elevens nätverk
Skolsocial kartläggning
• Hur upplever du din
situation i skolan,
pedagogiskt och socialt?
• Hur mår du
känslomässigt och
fysiskt?
• Hur ser din hem- och
fritidssituation ut?
• Vad behöver du för hjälp
och stöd för att frånvaro
ska bli närvaro?
Samtala om skolnärvaro
•
•
•
•
Pedagogik
Bemötande
Stöd till lärarna
Kunskap om
funktionsnedsättningar
• Skolk som
riskbeteende

similar documents