CLLD - LGR Opolszczyzna

Report
Jak może wyglądać dzisiejsza oś 4
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w nowym okresie programowania
2014-2020 ?
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki
Agenda wystąpienia
 CLLD- przybliżenie tematu;
 Prace nad kształtem rozporządzenia dot.
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
 Obszary dyskusji z KE oraz dyskusji wewnątrz
kraju członkowskiego;
 Wsparcie z EFMR na rzecz realizacji lokalnych
strategii rozwoju –priorytety.
 Podsumowanie
Strategia Europa 2020
Definiuje podstawowe cele, które Unia powinna osiągnąć
Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) obejmują EFRROW, EFRR,
EFS, FS, EFMR i przekładają cele tematyczne
Strategii EU2020 na priorytety i kluczowe działania dla każdego funduszu
Umowa Partnerska
Dokument na szczeblu Państwa członkowskiego, pokazujący sposób
wykorzystania funduszy dla celów Europa 2020
EFMR, EFRR, EFS, FS, EFRROW
3
Community-Led Local Development (CLLD)
Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność
• to instrument, którego założenia są zbliżone do obecnie wdrażanej
osi priorytetowej 4 EFR oraz inicjatywy LEADER w ramach
Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wspólne podejście do CLLD ma wg KE następującą wartość dodaną:
1.
Poszerza możliwość wsparcia oddolnego rozwoju lokalnego
poprzez umożliwienie wkładów finansowych ze wszystkich
funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych;
2. Ułatwia zintegrowany rozwój terytorialny poprzez
zharmonizowanie zasad opracowywania i wdrażania CLLD;
3. Umożliwia rożnym obszarom polityki UE wnosić wkład w rozwój
lokalny zgodnie z celami ich polityki oraz instrumentami
szczegółowymi;
4. Poprawia spójność i koordynację wsparcia dla CLLD w ramach
funduszy UE.
Nowe Lokalne Grupy Działania wdrażają
Lokalne Strategie Rozwoju...
• Podmioty zainteresowane wdrażaniem CLLD muszą
przygotować lokalne strategie rozwoju mono lub
wielofunduszowe i stanąć do nowego konkursu
• Komisja złożona z przedstawicieli Instytucji Zarządzających
poszczególnymi funduszami wybierze w drodze konkursu
nowe LGD (w pierwszym projekcie rozporządzenia Common
Provisions datą graniczną był dzień 31 grudnia 2015.
Jednak ta data podlega dalszym negocjacjom, gdyż wiele PCz
nie zgadza się argumentując, że jest to termin niemożliwy do
dotrzymania)
Nowe Lokalne Grupy Działania wdrażają
Lokalne Strategie Rozwoju...
• LGD będą miały możliwość wdrażania wielofunduszowej
strategii, tzn. takiej, która korzysta ze środków więcej niż
jednego funduszu objętego wspólnym rozporządzeniem.
• Nie ma zakazu współistnienia na jednym obszarze kilku
nowych Lokalnych Grup Działania wdrażających oddzielne
strategie pod warunkiem, że działania w nich zawarte nie
będą się powielały natomiast będą się wzajemnie uzupełniać,
oraz że wystąpią tzw. „wyjątkowe wypadki”.
Prace nad kształtem rozporządzenia dot.
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego.
 Grupa robocza Rady ds. Wewnętrznej i zewnętrznej






Polityki Rybackiej;
Prezydencja Cypryjska;
Parlament Europejski;
Kraje Członkowskie;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
Konsultacje społeczne.
Obszary dyskusji z KE
 Propozycja drugiej selekcji LGD po 2015 roku;
 Wielkość kosztów funkcjonowania (w chwili obecnej
25%);
 Wielkość obszaru (do 150 tyś);
 Wprowadzenie zapisów harmonizujących wdrażanie
CLLD pomiędzy poszczególnymi funduszami –
zaliczki, koszty bieżące;
 Akredytacja- różne podejścia w poszczególnych
funduszach;
Obszary dyskusji z KE c.d.n.
 Różne tempo prac pomiędzy poszczególnymi
funduszami;
 Definicja obszarów zależnych od rybactwa
 Zachowanie osobnego komitetu do wyboru wniosków
w przyszłym okresie dla „rybackich” strategii;
 Granty globalne- projekty własne LGD;
Obszary dyskusji wewnętrznej
 Określenie tzw. „wyjątkowych przypadków”






funkcjonowania na danym terenie LGD i LGR;
Określenie zasad funkcjonowania dwóch grup (LGR i LGD)
na jednym terenie;
Określenie katalogu działań w poszczególnych funduszach;
Definicja obszarów rybackich; wiejskich etc.
Wybór przyszłych LGD, centralny czy regionalny?
Podział kompetencji pomiędzy instytucjami;
Jak najbardziej spójne zasady kwalifikowalności, podział
zadań, realne dopasowanie działań do potrzeb
Obszary dyskusji wewnętrznej c.d.n.
 Budowa systemu pomocy technicznej.
 Prace nad systemem wdrażania;
 Konsultacje społeczne, uspołecznienie procesu;
 Kompetencje przyszłych LGD. Większe kompetencje




LGD = więcej odpowiedzialności;
Jednolite kryteria wyboru LGD;
Określenie funduszu wiodącego;
Wybór czy opracowania jedno czy też
wielofunduszowej strategii;
Wybór funduszy objętych strategią.
Wg KE wsparcie z EFMR na rzecz realizacji lokalnych strategii
rozwoju można przyznawać dla następujących priorytetów:
1.
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy i
promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w
sektorze rybołówstwa i akwakultury;
2. Wspieranie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy na
obszarach rybackich zwłaszcza w innych sektorach gospodarki
morskiej;
3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego na
obszarach rybackich, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany
klimatu;
4. Promowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego
na obszarach rybackich, w tym morskiego dziedzictwa
kulturowego;
5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju
lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i
działalnością morską.
Priorytet 1
 Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów
rybactwa , prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38)
lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
uznania działalności marginalnej, lokalnej i
ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)- EFMR i EFROW
 Promocja produktów rybnych podczas wystaw lub
targów czy szeroko rozumianej promocji spożycia
produktów rybnych EFMR i EFROW linia demarkacyjna
Priorytet 2
 Finansowanie nowo powstających firm nieprowadzących
działalności połowowej

Finansowanie doposażenia statków floty łodziowego
rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany ich
przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż połowowa
EFMR i EFROW linia demarkacyjna
Wsparcia udziela się:
Rybakom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym
i posiadającym unijny statek rybacki zarejestrowany jako
aktywny statek oraz którzy prowadzili działalność połowową na
morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat
poprzedzających datę złożenia wniosku.
Priorytet 3
 Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych
gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, lub
 Remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont
lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych
znajdujących się w tych budynkach lub budowlach
związanych z prowadzeniem działalności rybackiej,
uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski
żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do
prowadzenia działalności rybackiej, lub
 Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku
klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz
odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.
 EFMR i EFROW linia demarkacyjna
Priorytet 4
 Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków
wodnych, w tym infrastruktury towarzyszącej (np. pomosty,
mariny etc.)
 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb
pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub
prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i
obyczajów, związanych z tradycjami rybackimi, lub
 Promocję obszaru objętego Lokalną Strategię Rozwoju,
związaną z tradycjami rybackimi,
 Popularyzacja rybactwa związaną z obszarem objętym
Lokalną Strategią Rozwoju
EFMR i EFROW linia demarkacyjna
Priorytet 5
 Usługi doradcze
Wsparcie dla studiów wykonalności oceniajacych
rentowność projektów potencjalnie kwalifikujących do
wsparcia w ramach rozdziału „Zrównoważony rozwój
rybołówstwa”
Wsparcie przyznawane w celu zapewnienia
profesjonalnego doradztwa dotyczącego strategii
biznesowych i wprowadzania do obrotu
Wsparcia udziela się:
Podmiotom gospodarczym lub organizacjom rybaków uznanym
przez państwo członkowskie, które zlecają wykonanie studium
wykonalności
Priorytet 5
 Partnerstwa między naukowcami a rybakami
Uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej i
innowacyjnych praktyk, nabywanie nowych umiejętności
zawodowych, zwłaszcza związanych ze zrównoważonym
zarządzaniem ekosystemami morskimi, działaniami w sektorze
gospodarki morskiej, i9nnowacjami i przedsiębiorczością
Tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz
najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami, w tym
między organizacjami promującymi równość szans dla kobiet i
mężczyzn
Promowanie dialogu społecznego na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym, z udziałem rybaków i innych
odpowiednich zainteresowanych stron
Wsparcia udziela się:
Podmiotom prawa publicznego, rybakom, organizacjom rybaków i
organizacjom pozarządowym uznanym przez państwo członkowskie lub
lokalnym grupom działania w sektorze rybołówstwa
Podsumowanie
 W chwili obecnej trwają robocze rozmowy i spotkania
z MRR oraz DROW i powoli kształtuje się wizja
wdrażania tego instrumentu w Polsce;
 Celem spotkania jest poinformowanie LGR o
postępach tych prac oraz rozpoczęcie dyskusji z LGRami dotyczącej nowego podejścia (CLLD);
 Dzisiejsze spotkanie jest początkiem wspólnej pracy
nad CLLD oraz możliwością wyrażenia swoich opinii
przez LGR-y na temat proponowanych założeń w
nowej perspektywie finansowej.- ankieta
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Jolanta Perkowska

similar documents