PowerPoint Template

Report
Future Research : การวิจย
ั
เชิงอนาคต
นาเสนอตอ
่
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ศิ ร ิ
ถีอาสนา
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
สมาชิก
1
นายปริญญา
จุทาสงฆ ์
2
นายทรงศักดิ ์
ทุงจันทร ์
3
นายปิ ยศั กดิ ์
ถีอาสนา
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
ความเป็ นมาของการศึ กษาเกีย
่ วกับ
อนาคต
1
การศึ กษาอนาคต หรือการพยากรณเหตุ
การณที
่ ะ
์
์ จ
เกิดขึน
้ ในอนาคต เป็ นสิ่ งทีไ่ ดรั
้ บความสนใจอยาง
่
มากในปัจจุบน
ั แตในการศึ
กษาอนาคตตาง
ๆ
่
่
เหลานี
่ ถือจากวิธก
ี ารทีน
่ ามาใช้ใน
่ ้จะไดรั
้ บความเชือ
การศึ กษา หากวาเป็
่ นการศึ กษาในเชิงวิทยาศาสตร ์
ทีม
่ ก
ี ารแสวงหาความรูอย
ระเบียบแบบแผน
้ างมี
่
การศึ กษานั้น ๆ ก็จะไดรั
่ ถือมากตามไป
้ บความเชือ
ดวย
คาวา่ “อนาคต”
้

การศึ กษาเกีย
่ วกับ “อนาคต” จากเดิมดูเสมือน
หนึ่งวาจะเป็
นเรือ
่ งทีห
่ างไกลจากความ
เป็ นศาสตร ์
่
่
หรือการมีหลักวิชารองรับ แตเมื
่ มีการพิจารณา
่ อ
วา่ การดาเนินงานใดๆ ก็ตาม
ใน
ดาวนโหลด เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
ความหมายของการวิจย
ั เชิงอนาคต
2
อนาคตศึ กษา เป็ นคาทีแ
่ ปลมาจากคาภาษาอังกฤษ
วา่ “Futures Studies” ซึ่งหมายถึงวิชา หรือ
สาขาวิชา (Field/Program of Study) ทีศ
่ ึ กษาถึง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับการศึ กษาอนาคต
ตลอดจนระเบียบวิธท
ี ใี่ ช้ในการศึ กษาแนวโน้ม และ
ทางเลือกตางๆ
ทีม
่ ค
ี วามเป็ นไปไดในอนาคต
่
้
อนาคตศึ กษาจะประกอบไปดวยเนื
้อหาอยางน
้
่
้ อย 2
ส่วนใหญ่ ๆ
คือ ส่วนทีเ่ ป็ นแนวคิด
(Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช้
คารวมวาอนาคตนิ
ยม (Futurism) และ ส่วนทีเ่ ป็ น
่
ระเบียบวิธ ี (Methodologies) ซึ่งอาจเรียกวาการ
่
วิจย
ั อนาคต (Futures Research)
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
ความหมายของการวิจย
ั เชิงอนาคต
(ตอ)
่
การวิจย
ั อนาคต มาจากคาภาษาอังกฤษวา่
“Futures Research” ซึ่งเป็ นคาศั พทเฉพาะ
์
(Technical Term) ทีส
่ ื่ อถึงแนวคิด วิธก
ี าร
กระบวนการ และระเบียบวิธท
ี ใี่ ช้ในการสารวจ
ศึ กษาแนวโน้มทีม
่ ค
ี วามเป็ นไปไดในอนาคตเกี
ย
่ วกับ
้
เรือ
่ งทีท
่ าการศึ กษา ทัง้ แนวโน้มทีพ
่ ง่ึ ประสงค ์ และ
ไมพึ
าวา่ Future
่ งประสงค ์ จึงมีตวั “S” ตอท
่ ายค
้
เพือ
่ สะทอนแนวคิ
ดวาเรื
่ งของอนาคตนั้น มีความ
้
่ อ
เป็ นไปไดในหลายทิ
ศทาง จึงต้องสารวจ และ
้
ศึ กษาแนวโน้มทีม
่ ค
ี วามเป็ นไปไดเหล
านั
้
้ ้น ให้มาก
ทีส
่ ุดเทาที
่ ะเป็ นไปได้ …จุมพล พูลภัทรชีวน
ิ
่ จ
(2551)
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
ความหมายของการวิจย
ั เชิงอนาคต
(ตอ)
่
การวิจัยเชิงอนาคต เป็ นงานวิจัยที่จาเป็ นอย่างยิง่ ในการวางแผนและกาหนด
นโยบายตลอดจนแนวทางการดาเนินงานในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะทา
การทานาย เหตุการณ์ คาดคะเนหรือพยากรณ์ เหตุการณ์ อย่ างใดอย่ างหนึ่ง ที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ทั้งนีจ้ ะต้ องอิงพืน้ ฐานข้ อมูลและข้ อค้ นพบทีจ่ ะได้ จาก
การวิจัย เพือ่ ค้ นหาและอาจจะต้ องอิงกับข้ อมูลในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาใน
อดีตด้ วยเพือ่ ทีจ่ ะสามารถวาดภาพพิจารณาถึงแนวโน้ มทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ หนึ่งๆ
ในอนาคต … เทียนฉาย กีระนันทน์ (2537)
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
ความหมายของการวิจย
ั เชิงอนาคต
(ตอ)
่ สรุป
สรุปไดว
ั อนาคตเป็ นระเบียบวิธก
ี าร
้ า่ การวิจย
ค้นควาหาความรู
เกี
่ วกับอนาคตโดยใช้วิธก
ี าร
้
้ ย
วิทยาศาสตรและมี
กจ
ิ กรรม 3 ขัน
้ ตอน คือ การ
์
วางแผน การพยากรณ ์ และการตัดสิ นใจ เพือ
่
ศึ กษาเหตุการณหรื
ๆ ทีอ
่ าจ
่
์ อพฤติกรรมตาง
เกิดขึน
้ ในอนาคตอันเนื่องมาจากการตัดสิ นใจหรือ
นโยบายในปัจจุบน
ั เพือ
่ ทีจ
่ ะนาผลทีไ่ ดมาวางแผน
้
ระยะยาว
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
พัฒนาการของการวิจย
ั อนาคต
ปี ค.ศ.
1907
ปี ค.ศ. 1964
3
ปี ค.ศ. 1967
ดี ซี กิลฟิ ลแลม (D.C. Gilfillam)
โอลาฟ เฮลเมอร ์ (Olaf เบอรตรั
์ ง เดอ ยองเวเนล
ไดเริ
่ ใช้คาวา่ ฟิ วเจอโรโลยี
Helmer)
(Bertrand de jonvenel)
้ ม
(Futurology) ผนวกเขา้ และเจมส์ กอรดอน
ไดจั
์
้ ดตัง้ สโมสร
(Policy Research)
(Jame Gordon)
แหงโรมขึ
น
้
่
นิโคลัส เรสเชอร ์ (NicholasRescher)
ในนามบริษท
ั
(Club of Rome)
และโอลาฟ เฮลเมอร ์ (Olaf
แรนดHelmer)
ั
ผลงานสาคัญ
์ ไดท
้ าการวิจย
ไดพั
Long – Range
ของคณะ
้ ฒนาเทคนิคเดลฟาย
(Delphi Technique)
Forecasting
นักวิจย
ั อนาคตกลุมนี
่ ้
มาใช้ศึ กษาอนาคต
Study เพือ
่ ทานาย
ไดเสนอ
้
บทบาทและหน้าทีส
่ าคัญทีเหตุ
ส
่ ุดกของการวิ
จ
ย
ั
อนาคตหรื
อ
การศึ
ก
ารณ ์
“ขีดจากัดความเจริญ”ษา
ทาง
Limit
อนาคตก็ คือ การช่วยให้เราเข้าใจความเป็
นไปได(The
่ งตof่ างๆ ใน
้ ของสิ
Growth)
์ 103
อนาคต ซึง่ จะช่วยให้เราตัดสิวิทนยาศาสตร
ใจเรือ
่ งต
างๆ ในปั
จจุบน
ั ได้ดีและมี
่
โครงการ
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน
้ เพราะข้อมูลจากการศึ กษาอนาคต จะช่วยให้เรา
จัดการกับความไม่แน่นอน (uncertainty) ด้วยการสร้างความกระจ่างใน
สิ่ งทีเ่ รารู้แล้วและสิ่ งทีม
่ โี อกาสจะเกิดขึน
้ มากทีส
่ ุดในอนาคต …กฤษ
ดาวนโหลด เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
ขอบเขตของการวิจย
ั เชิงอนาคต
4

การวิจย
ั เชิงอนาคตมีขอบเขตของการวิจย
ั
โดยแบงตามระยะเวลา
ซึ่งแบงออกเป็
น 5 ระยะ
่
่
ประกอบดวย
้
1. Near Term Future
นับจากปัจจุบน
ั
2. Short Range Future
นับจากปัจจุบน
ั
3. Middle Range Future
ปี นับจากปัจจุบน
ั
4. Long Range Future
ปี นับจากปัจจุบน
ั
อนาคตภายใน 1 ปี
อนาคตระหวาง
1-5 ปี
่
อนาคตระหวาง
5-20
่
อนาคตระหวาง
20-50
่
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
การเปรียบเทียบความเชือ
่ และวิธก
ี าร
เกีย
่ วกับอนาคต
นักอนาคต
5
หมอดู
1. เชือ
่ วาอนาคตเป็
นสิ่ งทีศ
่ ึ กษาและควบคุม
1.อนาคตเป็ นไปตามโชคชะตา
่
ไดและ
เปลีย
่ นแปลงไปตามการตัดสิ นใจ
ราศี ดวงดาว หรือ
้
และการกระทาของมนุ ษย ์ มนุ ษย ์ เป็ นทัง้
พรหมลิขต
ิ นั่นคือ เชือ
่ วามี
่
ผู้สร้างและผู้ทาลายมนุษยเป็
ผู้อืน
่ หรือสิ่ งอืน
่ เป็ นผู้
์ นผู้กาหนด
และให้ความหมายแกสรรพสิ
่ง
กาหนดไว้แลว
่
้
2.ใช้วิธก
ี ารศึ กษา วิจย
ั และการคาดการณ ์ 2.ใช้ไพ่ ลายมือ วันเดือนปี
อยางเป็
นระบบ ในการศึ กษาความเป็ นไป
เกิด ดูโหงเฮ้ง ในการ
่
ไดของอนาคต
ในรูปแบบตาง
ๆ ผู้ให้
ทานายอนาคต ผู้ให้ขอมู
้
่
้ ล
ขอมู
่ วชาญในเรือ
่ งทีศ
่ ึ กษา หลักคือ หมอดู
้ ลหลักคือ ผู้เชีย
หรือเจ้าของวัฒนธรรม
3. เน้นการศึ กษาแนวโน้มทีม
่ ค
ี วามเป็ นไปได้ 3.เน้นอนาคตของแตละบุ
คคล
่
ของมนุ ษยสั์ งคม หน่วยงาน โดยส่วนรวม เป็ นส่วนใหญ่ เช่น นาย ก. จะ
จุมพล เชพู
ลภัทรชีวน
ิ อ่ (2552)
ในช่วงระยะเวลาทีก
่ าหนดในอนาคต
่ น พบเนื้อคูเมื
่ ไหร่ เป็ นคน
ในช่วง 20 ปี ขางหน
อยางไร
้
้า
่
เป็ นตน
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย
และเนื้อหา
้
์
จุดมุงหมายของการวิ
จย
ั เชิงอนาคต
่
6
เท็กซเตอร
งจุดหมายของ
้ าวถึ
่
์
์ (Textor. 1995) ไดกล
การวิจย
ั อนาคตไว้ ดังนี้
1. บรรยายทางเลือกในอนาคตทีเ่ ป็ นไปไดหรื
้ อ
เกิดขึน
้ ไดส
กลุมหนึ
่ง
้ าหรับประชาชน
่
2. กาหนดระดับความรูเกี
่ วกับอนาคตทีเ่ ป็ นไปได้
้ ย
3. จาแนกผลลัพธที
่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคต
์ อ
4. เป็ นสั ญญาณเตือนวาอนาคตที
ไ่ มพึ
่
่ งปรารถนาที่
อาจจะเกิดขึน
้
5. เข้าใจถึงกระบวนการเปลีย
่ นแปลง
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
จุดมุงหมายของการวิ
จย
ั เชิงอนาคต
่
(ตอ)
่
กฤษดา กรุดทอง (1987 : 14-15) ไดกล
ง ลักษณะ
้ าวถึ
่
สาคัญ จุดมุงหมายของการวิ
จย
ั อนาคต สรุปไดดั
่
้ งนี้
1. การวิจย
ั อนาคตมุงเพื
่ การตัดสิ นใจ กาหนด
่ อ
นโยบายและการวางแผน
2. การวิจย
ั อนาคตมุงชี
้ งึ ทางเลือกทีเ่ ป็ นไปไดหลาย
่ ถ
้
วิธม
ี ใิ ช่วิธใี ดวิธห
ี นึ่งวิธเี ดียว
3. การวิจย
ั อนาคตมุงมองอนาคตทั
ง้ ในดานดี
่
้
(Utopia) และในดานเลว
(Dytstopia)
้
4. การวิจย
ั อนาคตมุงพั
่ วรจะเป็ น”
่ ฒนา “อนาคตทีค
(Probabilistic Future)
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
จุดมุงหมายของการวิ
จย
ั เชิงอนาคต
่
(ตอ)
่
การเร็
ในการศึ กษาอนาคตเราใช้
์ ต. (2540 : 122)
เครือ
่ งมือเพือ
่ ทาหน้าที่ ตอไปนี
้
่
1. หาความเห็ นของผู้เชีย
่ วชาญ (Soliciting expert
opinion) เพือ
่ ให้ได้
แนวคิดหรือการ
ตัดสิ นใจจากคนนอกกลุมแกนกลาง
่
2. สร้างแนวคิด (Generating ideas) จินตนาการมี
ความหลากหลาย
3. หาข้อสรุป (Developing consensus) หรือ
ความเห็ นรวมของกลุ
ม
่
่
4. วิเคราะห ์ (Analyzing) อธิบายโครงสราง
หน้าที่
้
และความสั มพันธในระบบ
์
5. ตรวจสอบ (Scanning)
ค้นหาแนวโน้มและการ
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย
และเนื้อหา
์
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจย
ั เชิง
อนาคต
7
1. การวิเคราะหแนวโน
้ ม (trend analysis) หรือ การ
์
สารวจแนวโน้ม (trend extrapolation)
 การวิเคราะหแนวโน
ี ารทีน
่ ิยมนามาใช้ในการ
้ มเป็ นวิธก
์
วิจย
ั อนาคต วิธก
ี ารนี้ประกอบดวยเทคนิ
คยอยหลาย
้
่
เทคนิค ซึง่ ส่วนใหญจะต
องอาศั
ยขอมู
่
้
้ ลเชิง
ประวัตศ
ิ าสตร ์ (historical data) เทคนิคหนึ่งทีม
่ ก
ั จะมี
การนามาใช้คือการกาหนดจุดของแนวโน้ม
(spotting trend) ในเรือ
่ งตางๆ
และเริม
่ สื บสอบขอมู
่
้ ล
ยอนกลั
บไปในอดีต
้
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจย
ั เชิง
อนาคต (ตอ)
่
2. วิธเี ดลฟาย


(Delphi Forecasting)
เทคนิคเดลฟายเป็ นเทคนิคหนึ่งทีน
่ ย
ิ มในการนามาใช้ทานาย
อนาคต ซึง่ ไดรั
ว่ าจะเป็
นดานธุ
รกิจ
้ บความนิยมแพรหลายไม
่
่
้
การเมือง เศรษฐกิจและการศึ กษา ตัวอยางเช
ั
่
่ น การวิจย
แนวโน้มของการพัฒนา และ
การผลิตครู แนวโน้มของหลักสูตรและการสอน เป็ นตน
้
เทคนิคเดลฟายสรุปไดดั
้ งนี้
 1. เป็ นเทคนิคทีม
่ งแสวงหาข
ุ่
อมู
้ ลจากความคิดเห็ นของกลุม
่
ผู้เชีย
่ วชาญในเรือ
่ งใดเรือ
่ งหนึ่ง
 2. เป็ นเทคนิคทีผ
่ ้เชี
ู ย
่ วชาญแตละคนที
ร่ วมในการวิ
จย
ั จะไม่
่
่
ทราบวาผู
่ วชาญคนอืน
่ ๆ
่ ้เชีย
เป็ นใคร
 3. ขอมู
คเดลฟายจะมาจากการสอบถาม
้ ลทีไ่ ดจากเทคนิ
้
ดาวนโหลด
และเนื้อหา
 4. การตอบคาถามของผู
่ เอกสารประกอบการบรรยาย
วชาญจะตองมีการกลัน
่ กรอง
์ เชีย
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจย
ั เชิง
อนาคต (ตอ)
่
3. การสารวจสิ่ งแวดลอม
(Environmental Scanning)
้
 การวิเคราะหและการประเมิ
นเงือ
่ นไขตางๆ
ทัง้ ภายใน
่
์
และภายนอกขององคกร
ตลอดจนปัจจัยตางๆ
ทีจ
่ ะมี
่
์
ผลกระทบตอองค
กรนั
้น การวิเคราะหปั
่
์
์ จจัยภายใน
และภายนอกดังกลาว
มักมีการประเมินใน 4 ดาน
่
้
ประกอบดวย
การประเมินความจุดแข็งขององคกร
้
์
(strengths) การประเมินขอควรปรั
บปรุงหรือสิ่ งทีเ่ ป็ น
้
จุดออนขององค
กร
(weaknesses) การประเมิน
่
์
โอกาสขององคกร
(opportunities) และการประเมิน
์
สิ่ งทีจ
่ ะเป็ นภัยหรือสรางความเสี
ยหายให้องคกร
้
์
(threats) การวิเคราะหทั
ยกวา่ “SWOT
้
์ ง้ 4 ดานเรี
analysis”
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจย
ั เชิง
อนาคต (ตอ)
่
4. การพยากรณแบบเมตริ
กซ ์ (Matrix Forecasting)
์
 เป็ นเทคนิคทีแ
่ สดงให้เห็ นวา่ แนวโน้มหรือเหตุการณ ์
ตางๆ
อาจมีผลกระทบตอกั
่
่ นและกันไดอย
้ างไร
่
วิธก
ี ารนี้เป็ นการแยกแยะอนาคตทีม
่ ค
ี วามซับซ้อน
เป็ นองคประกอบย
อย
โดยแตละองค
ประกอบมี
อส
ิ ระ
่
่
์
์
ออกจากกันและให้องคประกอบแต
ละอย
าง
หรือ
่
่
์
ทางเลือกอนาคตแตละอย
าง
มีการเปรียบเทียบกันและ
่
่
กันในลักษณะตางๆกั
น ช่วยให้เห็ นความสั มพันธ ์
่
เกีย
่ วของซึ
ง่ กันและกันระหวาง
2 เหตุการณ ์ หรือ
้
่
2 สิ่ ง
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจย
ั เชิง
อนาคต (ตอ)
่
5. การวิเคราะหผลกระทบแบบไขว
้ (Cross – Impact
์
Analysis)
 การวิเคราะห ์ เมทริกซผลกระทบไขว
้ (cross์
impact matrix analysis) เป็ นวิธก
ี ารวิเคราะหข
้ ล
์ อมู
เชิงคุณภาพเพือ
่ ศึ กษาความสั มพันธเชิ
์ งสาเหตุ
ผลกระทบปฏิสัมพันธ ์ ระหวางสถานการณ
สองชุ
ด
่
์
ใช้กันมากในการวิจย
ั อนาคต และการวิจย
ั เกีย
่ วกับ
การบริหารจัดการโดยเฉพาะดานการวางแผน
วิธก
ี าร
้
วิเคราะหท
์ าโดยการศึ กษาผลกระทบ ของเหตุการณ ์
ชุดหนึ่งทีเ่ ป็ นสาเหตุ ทีม
่ ผ
ี ลตอเหตุ
การณอี
่
์ กชุดหนึ่งที่
เป็ นผล โดยการประยุกตเมทริ
กซแสดงระดั
บความ
์
์
เขมของผลกระทบระหว
างเหตุ
การณทั
้
่
์ ง้ สองชุด
ดาวนโหลด
และเนืบ้อหา
จากนั้นนักวิจย
ั ใชขอมู
คุณภาพมาตรวจสอบระดั
์ ลเชิงเอกสารประกอบการบรรยาย
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจย
ั เชิง
อนาคต (ตอ)
่
6. กงลออนาคต
(Futures Wheel)
้
 เป็ นเทคนิคการประเมินความคงทีภ
่ ายในของการ
พยากรณแนวโน
่ ปัญหาทีศ
่ น
ู ยกลาง
แลว
้ ม โดยเริม
้
์
์
จากปัญหานี้จะนาให้เกิดสิ่ งตางๆเชื
อ
่ มโยงตอไป
กง
่
่
ลออนาคตเป็
นวิธห
ี นึ่งทีน
่ ิยมใช้ของนักอนาคต
้
เพราะวาเป็
ี ารทีง่ ายมากที
เ่ ขาใจถึ
งความคิดของ
่ นวิธก
่
้
คนเกีย
่ วกับอนาคต การใช้กงลอมาช
้
่ วยรวบรวม
ความคิดเกีย
่ วกับเหตุการณหรื
์ อแนวโน้มในอนาคต
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจย
ั เชิง
อนาคต (ตอ)
่
7. การสรางภาพอนาคต
(Scenario)
้
 เป็ นการเขียนเรือ
่ งราวเกีย
่ วกับอนาคต เป็ นแนวทาง
ในการแสดงความคิดเห็ นในเชิงสรางสรรค
เกี
่ วกับ
้
์ ย
อนาคตทีเ่ ป็ นไปได้ และกระบวนการสราง
้ scenario
จะทาให้ผู้เขียนหรือผู้อาน
ไดแนวทางในการ
่
้
ตรวจสอบอนาคต และการตัดสิ นใจในแนวทางตางๆ
่
การเขียนเป็ นการพรรณนาเรือ
่ งอนาคต โดยเขียน
เป็ นเรือ
่ งราวหรือนิยาย เนื้อหาจะเป็ นการกลาวถึ
งวา่
่
เราจะกาวจากปั
จจุบน
ั ไปสู่อนาคตไดอย
้
้ างไร
่
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจย
ั เชิง
อนาคต (ตอ)
่
8. การวิจย
ั แบบ EFR (Ethnographic Futures
Research)
 อนาคตภาพทีไ
่ ดจากการสั
มภาษณเพี
้
์ ยงรอบเดียวโดย
เลือกเอาแนวโน้มทีม
่ ฉ
ี ันทามติ (Consensus) ระหวาง
่
ผู้ให้สั มภาษณ ์ จุดออนของวิ
ธน
ี ี้ คือ การขาดระบบ
่
ทีน
่ ่ าเชือ
่ ถือในการพิจารณาแนวโน้มทีไ่ มมี
่ ฉันทามติ
 9. การวิจย
ั แบบ EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research)
 ระเบียบวิธว
ี จ
ิ ย
ั ทีใ่ ช้การสั มภาษณรอบแรกแล
วตามด
วย
้
้
์
เทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2 และรอบที่ 3เป็ นเทคนิค
การวิจย
ั อนาคตชนิ
ดหนึ่งทีไ่ เอกสารประกอบการบรรยาย
ดรั
บความนิยมในปัจจุและเนื
บน
ั ้อหา
้
ดาวนโหลด
์
งานวิจย
ั ในประเทศทีใ่ ช้รูปแบบหรือเทคนิค
ของวิจย
ั เชิงอนาคต
ที่ ชือ
่ เรือ
่ ง ชือ
่ ผู้วิจย
ั
ปี ทีส
่ าเร็จ
จุดประสงค ์
การวิจย
ั
กลุมตั
เทคนิคการ
่ วอยาง
่
วิจย
ั
1. อนาคตภาพในการ
พัฒนา
คุณภาพประชากรใน
จังหวัด
ศรีสะเกษ
มาลินี อุทธิเสน
(2540)
เพือ
่ ศึ กษา
อนาคตภาพ
ในการพัฒนา
เทคนิคเดลฟาย
คุณภาพ
ประชากรใน
จังหวัดศรีสะ
เกษ ใน 10
ปี ขางหน
้
้า
ผู้ทรงวุฒท
ิ ง้ั
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
จานวน 20
คน
2. อนาคตภาพการจัด
การศึ กษา
ตอเนื
่ ่องสาหรับ
เพือ
่ ศึ กษา
อนาคตภาพ
การจัด
8
เทคนิค
EDFR
การเขียนกง
ลอ
้
อนาคต
การ
วิเคราะห ์
ภาคตัดขวา
ง
ผู้เชีย
่ วชาญ เทคนิคเดล
27 ทาน
ฟาย
่
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
งานวิจย
ั ในประเทศทีใ่ ช้รูปแบบหรือเทคนิคของ
วิจย
ั เชิงอนาคต (ตอ)
่
ที่ ชือ
่ เรือ
่ ง ชือ
่ ผู้วิจย
ั จุดประสงคการ
์
ปี ทีส
่ าเร็จ
วิจย
ั
3. ความคาดหวังตอ
่
บทบาทของ
วิชาชีพครูใน
อนาคต : การวิจย
ั
แบบเดลฟาย
ประวิต เอ
ราวรรณ์
(2542)
4. อนาคตภาพการ
บริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาล
กลุมตั
่ วอยาง
่
เทคนิค
การวิจย
ั
เพือ
่ ศึ กษาอนาคต ผู้เชีย
่ วชาญ
เทคนิค
ภาพและความ
จานวน 18คน เดลฟาย
คาดหวังตอ
ประกอบดวย
่
้
บทบาทของ
นักวิชาการ
วิชาชีพครูใน
ผู้บริหาร
อนาคตอีก 12 ปี การศึ กษา
ในช่วงปี พ.ศ.
ผู้บริหาร
2543-2554 โดย สถานศึ กษาครู
ใช้วิธวี จ
ิ ย
ั แบบ
ศึ กษา-นิเทศก ์
เดลฟาย
ผู้นาชุมชน
เพือ
่ ศึ กษาอนาคต ผู้เชีย
่ วชาญ
เทคนิค
ภาพการ
การบริหาร
เดลฟาย
บริดาวน
หารงานของ
การศึ กษา
โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย
และเนื้อหา
์
งานวิจย
ั ในประเทศทีใ่ ช้รูปแบบหรือเทคนิคของ
วิจย
ั เชิงอนาคต (ตอ)
่
ที่ ชือ
่ เรือ
่ ง ชือ
่ ผู้วิจย
ั
ปี ทีส
่ าเร็จ
5. แนวโน้มการนิเทศ
การศึ กษาในระดับ
ปฐมวัย
สรัญธร ฉันทว
รภาพ (2544)
จุดประสงคการวิ
จย
ั กลุม
เทคนิคการ
่
์
ตัวอยาง
วิจย
ั
่
เพือ
่ ศึ กษาแนวโน้ม การศึ กษา เทคนิคเดล
การนิเทศ
ปฐมวัย 25 ฟาย
การศึ กษาในระดับ คน
ปฐมวัยของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
ประถมศึ กษา
แหงชาติ
่
ตามทรรศนะของ
ผู้เชีย
่ วชาญ
ดานการนิ
เทศ
้
การศึ กษา
ดาวน
โหลด
และเนื้อหา
ผูเชี
ย
่ วชาญที
ม
่ เอกสารประกอบการบรรยาย
ี
์
งานวิจย
ั ในประเทศทีใ่ ช้รูปแบบหรือเทคนิคของ
วิจย
ั เชิงอนาคต (ตอ)
่
ที่ ชือ
่ เรือ
่ ง จุดประสงคการวิ
จย
ั
์
ชือ
่ ผู้วิจย
ั
ปี ที่
สาเร็จ
6. อนาคต
ภาพการ
จัด
การศึ กษ
าขัน
้
พืน
้ ฐาน
เพือ
่
สิ่ งแวดล้
อมทีย
่ น
่ั
ยืนใน
ทศวรรษ
กลุมตั
่ วอยาง
่
เทค
นิค
การ
วิจย
ั
เพือ
่ ศึ กษาอนาคตภาพการจัด
1.กลุม
เทค
่
การศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐานเพือ
่
ผู้เชีย
่ วชาญ
นิค
สิ่ งแวดลอมที
ย
่ ง่ั ยืนในทศวรรษ
ไดแก
EDF
้
้ ่
หน้า (พ.ศ. 2555) โดยมี
ผู้บริหาร
R
วัตถุประสงคเฉพาะ
คือ 1.เพือ
่
การศึ กษา
การ
์
ทานายแนวโน้มการจัดการศึ กษา ระดับสูง
วิเคร
ขัน
้ พืน
้ ฐานเพือ
่ สิ่ งแวดลอมที
ย
่ ง่ ั ยืน นักวิชาการ
าะห ์
้
ทางดานสิ
่ งแวดลอมปั
จจัย
การศึ กษาและ ผลก
้
้
กระบวนการและผลการจัด
ผู้เชีย
่ วชาญ
ระท
การศึ กษา 2.เพือ
่ วิเคราะห ์
ดาน
บ
้
ผลกระทบภาคตัดแนวโน้มการจัด สิ่ งแวดลอม
ภาพ
้
ดาวนโหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
และเนื้อหา
์
ตัวอยางงานวิ
จย
ั เชิงอนาคต
่
9
 เรือ
่ ง อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2550-2559)
THE SCENARIO OF TEACHER
PROFESSIONAL CURRICULUM IN THE
NEXT DECADE (B.E.2550-2559)
 โดย ชมพูนุช รวมชาติ
ดุษฎีนิพนธ ์
่
สาขาวิชาการวิจย
ั และพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาวนโหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย และเนื้อหา
์
Thank You

similar documents