Strategické *ízení, projekt

Report
Lenka Zahradníčková
[email protected]
23. 11. 2013
• Formulace strategie
• Projekt
• Jaké klíčové otázky by mělo řešit strategické
řízení?
 Kde jsme?
Kam se chceme dostat?
Jak se tam dostaneme?
• Co patří mezi základní strategická východiska?
• Jaký je rozdíl mezi posláním a vizí?
• Jak musí být definován cíl?
Základní strategická východiska
Poslání
Vize
Cíle
• = dokument, ve kterém jsou určeny
dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých
operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro
splnění cílů
• = strategie je připravenost podniku na
budoucnost
• = cesta, jak dosáhnout požadovaného cíle
• Jak je definována strategie dle Mintzberga?
 Plan
 Ploy
 Pattern
 Position
 Perspective
• Kdy je strategie úspěšná?
• Hierarchie strategií
– Podnikatelská strategie
– Celopodniková strategie
– Strategie SBU
– Funkční strategie
– Procesní strategie
• Business Intelligence můžeme chápat jako
ucelený a efektivní přístup k práci s firemními
daty, který má vliv na správnost strategických
rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch
společnosti.
• Competitive Intelligence
– Součást BI
– Zaměřena na konkurenci
Mikroprostředí
Mezoprostředí
Makroprostředí
• Proč by měla společnost analyzovat okolí?
 Proměnlivé prostředí
 Nepředvídatelné změny
 Značný dopad problémů, růst rizik
 Opatrný přístup k investicím
 Nejisté postoje zákazníků
 Krize a recese
• Makrookolí
– Legislativa
– Ekonomika
– Technologie
– Demografie
– Sociologie a kultura
– Politika
• Mezookolí
– Porterův model 5 konkurenčních sil
– Model 6 sil podle Groeva
• Matice EFE
– Seznam příležitostí a hrozeb
– Výběr stejného počtu příležitostí a hrozeb
– Přiřazení váhy každému faktoru dle důležitosti
pro úspěch v oboru, suma = 1
– Ohodnocení faktorů stupněm vlivu na
strategická východiska: 1 - nízký, … 4 - nejvyšší
– Stanovení celkového váženého ohodnocení
– Interpretace
Faktor
Váha
Stupeň vlivu
Váha x stupeň
Příležitost
1.
Snížení úrokových sazeb
0,1
3
0,3
2.
Zlepšená nabídka profesí v reg.
0,08
1
0,08
3.
….
4.
….
5.
……
Hrozby
1.
Nové zákony pro ekol. parametry
0,05
1
0,05
2.
Zhoršení kvality subdodávek dod.
0,2
4
0,8
3.
….
4.
…
5.
…
1,00
2,84
• Mikroprostředí
– Marketing
– Management
– VaV
– Finance a účetnictví
– IT
• Objasněte analýzu VRIO. Jak by měly zdroje
vypadat z pohledu strategického řízení?
Value (hodnota)
 Rareness (vzácnost)
 Imitability (napodobitelnost)
 Organization (organizace)
• Úloha mtg. je nenahraditelná
• Kontrola všech faktorů ovlivňující mtg. strategii
– Mtg mix
• Produkt
• Cenová politika
• Podpora prodeje
• Místo, distribuce
•
•
•
•
Plánování
Vedení
Organizování
Kontrola
•
•
•
•
•
Kvalita
Existence VaV oddělení
Náklady
Energetika
Kapacity
• Jakým způsobem jsou využívané IT a IS v podniku
• Důležité posouzení finanční pozice a kvalita
finančního řízení podniku
• Analýza celkových zdrojů a výsledků organizace
• Výkonnost
• Jakým způsobem je možné definovat výkonnost
podniku?
• Jakým způsobem je možné definovat výkonnost
podniku?
• Finanční analýza:
– hodnocení minulé a současné finanční výkonnosti
organizace; finanční analýza dává odpověď, jak organizace
hospodařila, kde jsou silné a slabé stránky její finanční
výkonnosti;
– vyhodnocování předpokládaného budoucího
ekonomického vývoje; pomocí aparátu finanční analýzy lze
analyzovat ekonomické důsledky jednotlivých strategických
variant a určit variantu, která je ekonomicky nejvýhodnější;
– ekonomické zdůvodnění připravovaných nebo
předkládaných podnikatelských projektů pro statutární
orgány či banky.
• Kde najdete zdroje potřebné pro provedení kvalitní
finanční analýzy podniku?
• Jak se vyvíjel pohled na hodnocení výkonnosti?
– Klasická finanční analýza
– Value Based Management
– Komplexní měřítka výkonnosti
• Finanční analýza
–
–
–
–
Absolutní ukazatelé
Poměrové ukazatelé
Pyramidové rozklady
Souhrnné ukazatele
Vyhodnocení ukazatelů finanční analýzy
• Srovnání v čase (vývojové trendy);
• Srovnání v prostoru (mezipodnikové srovnání);
• Srovnání se standardními hodnotami – NACE - viz
(www.mpo.cz);
Přínosy finanční analýzy
 Poskytnutí objektivního pohledu na potenciální růst
výkonnosti podniku;
 Zhodnocení míry zranitelnosti organizace;
 Posouzení míry adaptibility a flexibility organizace;
 Identifikaci rizik plynoucích z dosavadního fungování
organizace.
• Moderní trendy
– Value Based Management
– Komplexní ukazatelé hodnocení výkonnosti
1.
2.
3.
Agregace ukazatelů rozvahy, výsledovky a cash-flow.
Analýza absolutních ukazatelů (v čase, trendy, grafy).
Analýza výkazů sestavených v procentním vyjádření (v čase,
mezipodnikově, trendy, grafy).
4. Výpočet poměrových ukazatelů.
5. Srovnání poměrových ukazatelů s oborovými průměry (sektorová
analýza), standardy, konkurencí, best practice.
6. Hodnocení poměrových ukazatelů v čase.
7. Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli
(pyramidové schéma).
8. Výpočet a hodnocení dalších ukazatelů (ČPK)
9. Výpočet a stanovení moderních ukazatelů pracujících s
ekonomickým ziskem (WACC, EVA, MVA).
10. Hodnocení moderních ukazatelů v čase, trendy, porovnání se
strategickými cíli.
11. Aplikace specifických postupů (souhrnné ukazatele, srovnávací
grafy, apod.)
12. Návrh na opatření vyplývající ze závěrů finanční analýzy.
• Matice IFE
– Seznam silných a slabých stránek
– Výběr stejného počtu
– Přiřazení váhy každému faktoru dle důležitosti pro
konkurenceschopnost v oboru, suma = 1
– Ohodnocení faktorů stupněm vlivu na strategická
východiska:
• Silné stránky ( 4 = významná , 3 = méně důležitá)
• Slabé stránky ( 2 = méně důležitá, 1 = významná)
– Stanovení celkového váženého ohodnocení
– Interpretace
• Interní pozice (4 = silná, 2,5 = střední, 1 = slabá)
Faktor
Váha
Stupeň vlivu
Váha x stupeň
Silná stránka
1.
Snížení zadluženosti podniku
0,16
3
0,48
2.
Nový motivační systém pro zam.
0,05
4
0,20
3.
….
4.
….
5.
……
Slabá stránka
1.
Nižší likvidita podniku
0,07
2
0,14
2.
Nespolehlivý IS pro řízení výroby
0,2
1
0,20
3.
….
4.
…
5.
…
1,00
2,34
• Po stanovení strategických východisek
• Strategie
• Analýza prostředí
• Podnětem pro tvorbu scénářů
– Neúspěch strategického rozhodnutí založený na 1
alternativě
– 70. léta minulého století
– Nástroj kreativního myšlení
– Zvažování možností budoucího vývoje
• Alternativní pohledy na budoucnost
• Identifikují některé zásadní události, hlavní
hráče i jejich motivaci a nabízejí odlišné
perspektivy budoucího vývoje světa.
• Tvorba a užití scénářů pak napomáhá
k hledání cest jak čelit budoucím nejistotám
• Co patří mezi přednosti a nedostatky
scénářových přístupů?
• Co patří mezi faktory, které podporují
úspěšnost uplatnění scénářů ve strategickém
řízení?
• Druhy scénářů
– Očekávaný
– Pesimistický
– Optimistický
– Realistický
– Varovný
• Strategická východiska
– Identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich
významnosti.
– Výběr klíčových rizik, která dle vnímání firmy zásadně
ovlivňují naplnění strategických cílů.
– Formulace základních scénářů a testování jejich
konzistence.
– Stanovení pravděpodobnosti, se kterou mohou scénáře
nastat.
– Provedení „gap analýzy“ pro posouzení míry naplnění
formulovaných strategických cílů.
– Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro výchozí
strategický záměr vedoucí ke zpracování strategického
plánu firmy.
• Strategická východiska
– Identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich
významnosti.
– Výběr klíčových rizik
– Formulace základních scénářů
– Stanovení pravděpodobnosti
– Provedení „gap analýzy“ pro posouzení míry
naplnění formulovaných strategických cílů.
– Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro
výchozí strategický záměr vedoucí ke zpracování
strategického plánu firmy.
• Identifikace rizikových faktorů
– Zjištění faktorů, které mohou ovlivnit strategická
východiska
• Data BI
–
–
–
–
–
–
–
vládní informace, materiály, dokumenty;
webové stránky a reklamy;
on-line databáze;
interview a přehledy;
finanční zprávy a reporty;
obchodní prezentace, obchodní jednání a výstavy;
prohlášení a prezentace vedoucích pracovníků firem nebo
jejich tiskových mluvčí (konkurentů, dodavatelů, distributorů,
zákazníků).
• Identifikace rizikových faktorů
– Stanovení významnosti
– Pravděpodobnost výskytu
– Intenzita negativního vlivu
– Matice hodnocení faktorů rizika
• Výběr klíčových rizik
– Analýza citlivosti (Stress test)
– Hospodářský výsledek před zdaněním = Tržby
z prodeje zboží a služeb – Spotřeba materiálu a
energie – Služby – Osobní náklady – Daně a
poplatky – Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku + Tržby z prodeje
dlouhodobého majetku a materiálu + Ostatní
provozní výnosy – Ostatní provozní náklady –
Nákladové úroky + ostatní finanční výnosy –
Ostatní finanční náklady
• Formulace základních scénářů
– Očekávaný
– Optimistický
– Pesimistický
– Výstražný systém
• Stanovení pravděpodobnosti, se kterou
mohou scénáře nastat
– Posoudit jednotlivé faktory rizika
• Stanovení pravděpodobnosti, se kterou
mohou scénáře nastat
– Posoudit jednotlivé faktory rizika
• Provedení GAP analýzy
– Identifikace odchylek
– Stanovené cíle srovnáváme s hodnotami ve
scénářích
• Vytvoření scénáře, který se stane podkladem
pro výchozí strategický záměr
• Vytvoření scénáře, který se stane podkladem
pro výchozí strategický záměr
Formulace strategického plánu
• Popis podniku, profil, historie
• Formulace poslání vize, strategických cílů, strategie;
–
–
–
–
Poslání – proč podnik existuje
Vize – budoucí stav podniku (min. na 3 – 5 let)
Cíle – SMART
Strategie – cesta, jak dosáhnout cílů
• Externí a interní analýza prostředí strategického záměru s použitím
přístupů business intelligence
– Analýza makroprostředí
– Analýza mezoprostředí
– Analýza mikroprostředí (včetně finanční analýzy – poměrových ukazatelů za 3
roky zpět, srovnat výsledky s oborem, v čase nebo s konkurencí)
– Monitorovat, analyzovat, predikovat vývoj jednotivých prvků prostředí (na
dobu horizontu vize)
– Výstupem silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby
• Revize a korekce strategických východisek, strategický plán na dané období
• Úvodní informace
– název podniku,
– hlavní obor podnikání,
– stručná historie
• Základní strategická východiska
– Poslání
– Vize
– Cíle
– strategie
• Analýza prostředí
– Faktické informace
– MAP
– SWOT analýza
• Korekce cílů
•
•
•
•
•
Základní strategická východiska
Strategie
Analýza prostředí
Scénáře
Projekt

similar documents