دريافت فايل

Report
‫ای نام توبهترین سرآغاز‬
‫‪IFE‬ماتریس ارزیابی عوامل داخلی‬
‫‪Internal Factor Evaluation Matrix‬‬
‫مدیریت استراتژیک پیشرفته‬
‫‪1‬‬
‫استراتژي سنت نيست سنت شكني است‬
‫استراتژی صرفا بهتر كار كردن نیست‪ .‬استراتژی انجام كارهایی ‪‬‬
‫متفاوت از گذشته ویا انجام همان كارها به طریقی متفاوت است‪.‬‬
‫پورتر‬
‫ی‬
‫ی وجود ندارد‪ .‬همواره‬
‫استراتژ ‌‬
‫‌‬
‫‌ساز ‌‬
‫”هيچ راه ساده‌ای برای پياده ‌‬
‫كار را پرداخت‪ ،‬همواره بايد بين اهداف متضاد توازن‌‬
‫بايد هزينه ‌‬
‫در بهترين حالت با ريسك ‌و عدم دقت همراه‬
‫استراتژی‌ ‌‬
‫‌‬
‫برقرار كرد‪.‬‬
‫‌‬
‫است‪“.‬‬
‫—‪—Peter Drucker‬‬
‫استراتژی‌‌ها با موفقيت پياده می ‌شوند!‬
‫‌‬
‫كمتر از ‪%10‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫تجزیه وتحلیل عوامل داخلی عبارت •‬
‫است ازفرآیند شناسایی وریشه یابی‬
‫مولفه های اصلی ‪ ،‬تعامل وتاثیرمتقابل‬
‫آن ها بریکدیگر که سرانجام نقاط قوت‬
‫و ضعف شرکت رابرای ما آشکار‬
‫خواهد ساخت ومزیت های راهبردی را‬
‫نیز نشان می دهد‪.‬‬
‫در ارزیابی محیط داخلی سه متغیر درنظر گرفته می شود‪:‬‬
‫)‪(Input‬منابع‪‬‬
‫استراتژی جاری‪،‬فرهنگ سازمانی‪ ،‬نقش و مأموریت ‪‬‬
‫)‪(Process‬‬
‫)‪(Output‬عملكرد‪‬‬
‫از باال به پائین اطالعات موجود كمتر میشود و استفاده از‬
‫نظرات ذینفعها در این مورد كمككننده خواهد بود‬
‫نقاط ّقوتی كه نشاندهنده مهارت خاص باشند و لبه تیز ‪‬‬
‫‪(Distinction‬رقابت سازمان را تعیین كنند شایستگی بارز‬
‫مینامند‪Competence) .‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی موثر‬
‫نقاط قوت •‬
‫‪Strengths‬‬
‫نقاط ضعف •‬
‫‪Weakness‬‬
‫آن بخش از دارایی های شرکت‬
‫(سهم بازار‪ -‬نام تجاری –‬
‫فرهنگ سازمان) که تبدیل به‬
‫شایستگی کلیدی می شود‪.‬‬
‫آن بخش از دارایی های‬
‫شرکت که تبدیل به‬
‫شایستگی کلیدی نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫نقاط قوت منبع مهارت یا مزیت دیگری است که ما نسبت •‬
‫به رقبا و نیازهای محیط هایی که در آن ها فعالیت می‬
‫نماییم ‪ ،‬داریم‪ .‬قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت‬
‫مقایسهای ما میشود‪ .‬قوت نقطه ی اتکای ما است که با‬
‫استفاده از آن می خواهیم به اهداف خود برسیم‪.‬‬
‫نقاط ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع‪ ،‬مهارتها و •‬
‫توانایی هایی است که جدا مانع عملکرد اثربخش ما می‬
‫شود‪ .‬ضعف یک عمل درونی است که مختلکننده‬
‫فعالیتهای توسعه ایی بوده و در رسیدن به اهداف خلل‬
‫ایجاد می کند‪.‬‬
‫شناسایی نقاط ضعف و قوت‬
‫ظرفیت و توان فعلی مجموعه چیست؟ •‬
‫توان آن ها نقاط قوت سازمان چیست و چگونه می •‬
‫را تقویت کرد؟‬
‫نقاط ضعف سازمان چیست و چگونه می توان آن ها •‬
‫را رفع کرد؟‬
‫موانع تامین نیاز وانتظارات مشتریان چیست؟ •‬
‫يزی‌ استراتژيك‬
‫فرآيندعمومی برنامه ر ‌‬
‫‪PEST‬الگو‬
‫‪EFE‬ماتريس‬
‫الگ ‌و پورتر‬
‫بررس ي عوامل‬
‫محيطي‬
‫(فرصت‪،‬تهديد)‬
‫كنترل و‬
‫ارزيابي‬
‫اجرا‬
‫انتخاب گزينه ها‬
‫و‬
‫راهكارهاي بهينه‬
‫تعيين گزينه ها‬
‫و‬
‫راهكارها‬
‫‪QSPM‬‬
‫‪SWOT‬‬
‫ماتريس‬
‫‪CPM‬‬
‫چشم انداز‬
‫بررس ي عوامل‬
‫داخلي‬
‫(قوت‪،‬ضعف)‬
‫ماموريت‬
‫آرمان‬
‫ارزش‬
‫الگ ‌و زنجيره ارزش دارايي ها‬
‫‪IFE‬ماتريس‬
‫شناخت محیط داخلی‬
‫در ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان به درون سازمان توجه می‬
‫شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پاره ای از مواردی كه باید در بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان‬
‫مورد توجه قرار گیرند ‪:‬‬
‫سیستم مدیریت – سیستم خرید – سیستم بازاریابی – سیستم مالی‬
‫– سیستم عملیات – سیستم اطالعات‬
‫‪‬‬
‫هیچ موفقیت یا شكستی‬
‫به محیط سازمان‬
‫بر نمی گردد و صرفا“ محیط‬
‫داخل سازمان باعث شكست‬
‫یا موفقیت سازمان‬
‫می باشد ‪.‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫اطالعات حوزههای زیر را گردآوری و تحلیل كنید‪:‬‬
‫مدیریت •‬
‫بازاریابی •‬
‫مالی ‪ /‬حسابداری •‬
‫تولید •‬
‫تحقیق و توسعه •‬
‫)‪MIS‬سیستم اطالعات مدیریت( •‬
‫‪11‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫منظور‌ ‌از‬
‫اثر‬
‫بررس ی عوامل داخلی‪ ،‬تشخيص نحوه ‌‬
‫تصميمات استراتژيك ‌بر رو‌ی فعاليت های‬
‫مختلف سازمان است‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫در مدیریت می بایستی عوامل زیر بررسی شود‬
‫برنامهریزی‬
‫سازماندهی‬
‫ایجاد انگیزه‬
‫امور مربوط به منابع انسانی‬
‫نظام كنترلی‬
‫‪13‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫پیشبینی آینده‬
‫مدیریت‬
‫هدف گذاری كمی‬
‫برنامهریزی‬
‫تدوین استراتژی‬
‫سیاست گذاری‬
‫هدف گذاری كیفی‬
‫‪14‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫طراحی ساختار سازمانی‬
‫تخصیص مشاغل‬
‫تعریف مشاغل‬
‫مشخصههای مشاغل‬
‫حوزه كنترل‬
‫وحدت فرماندهی‬
‫هماهنگی‬
‫طراحی شغل‬
‫تجزیه و تحلیل مشاغل‬
‫مدیریت‬
‫سازماندهی‬
‫‪15‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫رهبری‬
‫ارتباطات‬
‫گروههای كاری‬
‫غنيسازی مشاغل‬
‫رضایت شغلی‬
‫تامین نیاز كاركنان‬
‫تحوالت سازمانی‬
‫مسائل اخالقی‬
‫مدیریت‬
‫ایجاد انگیزه‬
‫‪16‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫نظام حقوق و دستمزد‬
‫مزایای كاركنان‬
‫مصاحبه استخدامی‬
‫استخدام‬
‫انفكاك‬
‫آموزش‬
‫مدیریت‬
‫توسعه منابع انسانی‬
‫ایمنی‬
‫اقدامات رفاهی‬
‫روابط كار‬
‫توسعه مشاغل‬
‫رویههای كاری‬
‫مدیریت‬
‫امور‬
‫منابع انسانی‬
‫‪17‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫كنترل كیفیت‬
‫كنترلهای مالی‬
‫كنترل فروش‬
‫كنترل انبار‬
‫كنترل هزینهها‬
‫تحلیل انحراف از بودجه‬
‫تشریفات‬
‫الزامات‬
‫مدیریت‬
‫نظامات كنترلی‬
‫‪18‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫بازاریابی‬
‫تحلیل مشتری‬
‫فروش محصوالت و خدمات‬
‫برنامهریزی محصوالت و خدمات جدید‬
‫سیاست قیمت گذاری‬
‫توزیع‬
‫مطالعه بازار‬
‫تحلیل فرصت‬
‫‪19‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫مطالعه بر روی مشتری‬
‫بازاریابی‬
‫اطالعات بازار‬
‫استراتژی بازار‬
‫تحلیل مشتری‬
‫پروفایل مشتری‬
‫استراتژی بخشبندی بازار‬
‫‪20‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫آگهی تجاری‬
‫بازاریابی‬
‫فروش‬
‫كارهای تبلیغاتی‬
‫فروش محصوالت ‪ /‬خدمات‬
‫روابط عمومی‬
‫مدیریت فروش‬
‫روابط مشتریان‬
‫روابط واسطهها‬
‫‪21‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫بازاریابی آزمایشی‬
‫بازاریابی‬
‫تقویت نام تجاری‬
‫طرح گارانتی‬
‫بستهبندی‬
‫برنامهریزی محصوالت‬
‫و خدمات جدید‬
‫مشخصات محصول‬
‫برجستگی های محصول‬
‫كیفیت‬
‫‪22‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫قیمت فروش‬
‫بازاریابی‬
‫تخفیفات‬
‫فروش اعتباری‬
‫سیاست قیمتگذاری‬
‫شرایط فروش‬
‫افزایش قیمت‬
‫هزینهها‬
‫‪23‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫یكپارچهسازی رو به جلو‬
‫بازاریابی‬
‫كانالهای توزیع‬
‫پوشش جغرافیایی‬
‫محل مراكز خرده فروش‬
‫توزیع‬
‫مناطق فروش‬
‫سطح موجودی انبار‬
‫حمل و نقل‬
‫‪24‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫گردآوری داده‬
‫بازاریابی‬
‫تحلیل داده‬
‫مطالعه بازار‬
‫پشتیبانی از فعالیت‬
‫های كسب و كار‬
‫‪25‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫بازاریابی‬
‫ارزیابی هزینهها‬
‫ارزیابی فایده‬
‫تحلیل فرصت‬
‫ارزیابی ریسك‬
‫تحلیل هزینه‪ /‬فایده ‪ /‬ریسك‬
‫‪26‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫فهرست كنترل ارزیابی بازار‬
‫آیا بازار به نحو اثربخشی انتخاب شده است؟‬
‫آیا وضعیت سازمان در میان رقبا رضایتبخش‬
‫است؟‬
‫آیا سهم بازار رو به رشد است؟‬
‫آیا كانالهای توزیع مطمئن و كم هزینه است؟‬
‫آیا نیروهای فروش كارآمدند؟‬
‫‪27‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫فهرست كنترل ارزیابی بازار‬
‫آیا سازمان دارای فعالیت مطالعه بازار است؟‬
‫آیا كیفیت محصول و خدمات پس از فروش سازمان ‪‬‬
‫خوب است؟‬
‫آیا محصوالت شركت به خوبی قیمتگذاری شده است؟ ‪‬‬
‫آیا استراتژی تبلیغات و روابط عمومی اثربخش است؟ ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫فهرست كنترل ارزیابی بازار‬
‫آیا برنامه و بودجهریزی بازار موثر است؟‬
‫آیا كاركنان بخش بازاریابی آموزش دیده و‬
‫با تجربهاند؟‬
‫‪29‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫امور مالی و حسابداری‬
‫تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری‬
‫(بودجه سرمایهای)‬
‫تصمیمگیریهای مالی ‪‬‬
‫تصمیمگیری درمورد تقسیم سود ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫نمایانگر توانایـــی‬
‫سازمان در انجام‬
‫تعهدات كوتاه مدت است‬
‫•‬
‫شاخصهای مالی‬
‫نسبتها‬
‫نسبتهای نقدینگی‬
‫نسبت جاری‬
‫نسبت آنی‬
‫‪31‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫نمایانگر میزان بدهیهای‬
‫مالی سازمان است‬
‫•‬
‫نسبتهای مالی‬
‫نسبتها‬
‫نسبت بدهی به كل داراییها‬
‫نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام‬
‫نسبت بدهیهای بلندمدت به حقوق‬
‫صاحبان سهام‬
‫توان بازپرداخت بهره‬
‫نسبتهای بدهی‬
‫‪32‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫نمایانگر استفاده موثر از‬
‫منابع سازمان است‬
‫•‬
‫نسبتهای مالی‬
‫نسبتها‬
‫گردش موجودیها‬
‫نسبتهای فعالیت‬
‫گردش داراییهای ثابت‬
‫گردش كل داراییها‬
‫گردش حسابهای دریافتنی‬
‫متوسط دوره وصول مطالبات‬
‫‪33‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫نمایانگر اثربخشی حاصل‬
‫از بازگشت سود نسبت به‬
‫فروش و سرمایه است‬
‫•‬
‫نسبتهای مالی‬
‫نسبتها‬
‫نسبتهای‬
‫سودآوری‬
‫سود نا ویژه‬
‫سود عملیاتی‬
‫سود خالص‬
‫)‪ROA‬نسبت سودبردارایی كل (‬
‫‪34‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫نمایانگر اثربخشـــی حاصل‬
‫از بازگشت سود نسبت به‬
‫فروش و سرمایه است‬
‫•‬
‫نسبتهای مالی‬
‫نسبتها‬
‫نسبتهای‬
‫سودآوری‬
‫‪ROE‬بازده حقوق صاحبان سهام‬
‫سود هر سهم‬
‫نسبت سود به قیمت سهام‬
‫‪35‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫نمایانگر توانایی سازمان‬
‫در حفظ وضعیت اقتصادی‬
‫است‬
‫•‬
‫نسبتهای مالی‬
‫نسبتها‬
‫نسبتهای رشد‬
‫فروش‬
‫سود خالص‬
‫سود هر سهم‬
‫سود تقسیمی هر سهم‬
‫‪36‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫فهرست كنترل بررسی مالی و حسابداری‬
‫بر اساس نسبتهای مالی سازمان در چه نقاطی قوی و در چه‬
‫نقاطی ضعیف است؟‬
‫آیا سازمان قادر به كسب ســـرمایههای كوتاه مــدت مورد نیاز‬
‫می باشد؟‬
‫آیا سازمان قـادر به كسب سـرمایههای بلندمدت از طریق وام و‬
‫یا فروش سهام میباشد؟‬
‫آیا سازمان دارای سرمایه عملیاتی مورد نیاز میباشد؟‬
‫آیا بودجه سرمایهای شركت به نحو مطلوبی عمل می كند؟‬
‫‪37‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫فهرست كنترل بررسی مالی و حسابداری‬
‫آیا سیاستهای تقسیم سود قابل قبول است؟‬
‫آیا سازمان با سرمایهگذاران و سهامداران رابطه ‪‬‬
‫خوبی دارد؟‬
‫آیا مدیران مالی سازمان آموزش دیده و با تجربه ‪‬‬
‫هستند؟‬
‫‪‬‬
‫‪38‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫امور تولیدی‬
‫فرآیندها‬
‫ظرفیتها ‪‬‬
‫انبار ‪‬‬
‫نیروی كار ‪‬‬
‫كیفیت ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪39‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫طراحی امكانات‬
‫امور تولیدی‬
‫انتخاب تكنولوژی مناسب‬
‫جانمایی تجهیزات‬
‫فرآیندها‬
‫تحلیل جریان فرآیند‬
‫انتخاب محل كارخانه‬
‫توازن خط تولید‬
‫كنترل فرآیند‬
‫‪40‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫پیشبینی تقاضا‬
‫امور تولیدی‬
‫برنامه ریزی خطوط تولید‬
‫برنامه ریزی كالن‬
‫ظرفیتها‬
‫برنامه ریزی روزانه‬
‫برنامه ریزی ظرفیت‬
‫تحلیل صف‬
‫‪41‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫انبار مواد اولیه‬
‫امور تولیدی‬
‫انبار كاالی در جریان‬
‫ساخت‬
‫انبار‬
‫انبار محصول تمام شده‬
‫حمل و نقل مواد‬
‫‪42‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫طراحی مشاغل‬
‫امور تولیدی‬
‫ارزیابی كار‬
‫غنی سازی مشاغل‬
‫نیروی كار‬
‫استانداردهای شغلی‬
‫شیوههای انگیزشی‬
‫‪43‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫كنترل كیفیت‬
‫امور تولیدی‬
‫نمونهبرداری‬
‫آزمایش‬
‫كیفیت‬
‫تضمین مرغوبیت‬
‫كنترل هزینهها‬
‫‪44‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫تحقیق و توسعه‬
‫طراحی محصوالت جدید برای رقابت‬
‫ارتقاء كیفیت محصوالت‬
‫بهبود فرآیندهای كیفیت برای كاهش هزینه‬
‫‪45‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫تحقیق و توسعه‬
‫تامین اعتبارات پروژه های‬
‫تحقیقاتی‬
‫استفاده از درصدی از فروش‬
‫بودجه تحقیقات‬
‫بودجه تحقیقات متناسب با رقبا‬
‫تصمیمگیری در مورد تعداد‬
‫پروژههای جدید مورد نیاز‬
‫‪46‬‬
‫ارزیابی عوامل داخلی‬
‫سیستمهای اطالعات كامپیوتری‬
‫‪47‬‬
‫سیستمهای اطالعاتی‬
‫‪CTO/CIO‬‬
‫امنیت سیستم‬
‫كاربرد ساده‬
‫تجارت الكترونیك‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شرکت تولیدات شیمیایی وکشاورزی خزر‬
‫تاریخ تاسیس ‪• 1345 :‬‬
‫قدیمی ترین وبزرگترین کارخانه تولید کودهای •‬
‫محلول قابل جذب برگ وسموم کشاورزی‬
‫تولید کودهای شیمیایی و کودهای بیولوژیک و •‬
‫سموم دفع آفات وبیماری های نباتی‬
‫رقیبان سر آفات ‪ ،‬بیماری ها وعلف های هرز •‬
‫سخت محصوالت کشاورزی هستند‪ ،‬و کوچک‬
‫ترین غفلت ازحضورآن ها می تواند خسارات‬
‫فراوانی به بارآورد وحتی تا ‪ %100‬محصول‬
‫را ازبین ببرد‪ .‬براساس تحقیقات به عمل آمده با‬
‫کنترل عوامل زیان آورگیاهی در مراحل مختلف‬
‫‪ ،‬از بیش تولید تا برداشت وپس از برداشت‬
‫از‪ %35‬خسارات به محصوالت کشاورزی‬
‫جلوگیری می شود‪.‬‬
‫چشم انداز‬
‫اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب •‬
‫مدیریت حفظ وتولید بهینه محصوالت‬
‫کشاورزی درجهت کاهش آفت کش‬
‫های شیمیایی وصیانت ازسالمت محیط‬
‫زیست وجامعه‪.‬‬
‫ماموریت‬
‫توسعه مبارزه غیر شیمیایی و به •‬
‫کارگیری مواد و عوامل بیولوژیک‬
‫در مزارع وباغات و گل خانه ها‬
‫درتهیه غذای سالم برای مردم‪.‬‬
‫اهداف‬
‫اهداف شرکت عبارت است از برنامه ریزی •‬
‫‪،‬سیاست گذاری وانجام اقدامات الزم درجهت‬
‫تولید ‪ ،‬تهیه ‪ ،‬تدارک ‪ ،‬توزیع ‪ ،‬حمل ونقل و‬
‫خرید وفروش انواع‪:‬‬
‫مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماری های •‬
‫گیاهی‬
‫ادوات کشاورزی و وسایل باغبانی •‬
‫سیاست های کلی‬
‫تعیین استاندارد وضوابط مناسب برای تولید انواع •‬
‫کود شیمیایی ‪ ،‬سموم دفع آفات نباتی وادوات‬
‫کشاورزی‬
‫رعایت شرایط زیست محیطی •‬
‫صرفه جویی ارزی با توسعه تولید داخل •‬
‫به کار گیری توصیه های علمی و تحقیقاتی •‬
‫بازاریابی و صادرات مازاد تولیدداخلی •‬
‫خط مشی اجرایی‬
‫بهینه سازی ‪ ،‬اصالح و بهبود کیفیت کود وسموم •‬
‫تولید داخل‬
‫افزایش تولید کود وسم وانتقال دانش فنی به کشور •‬
‫اصالح ساختار تامین ‪ ،‬تولید وتوزیع •‬
‫تامین وتدارک انواع ادوات کشاورزی با •‬
‫استانداردهای الزم‬
‫)‪IFE‬ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (‬
‫این ماتریس ابزاری جهت بررسی عوامل داخلی سازمان میباشد‪ .‬در واقع‬
‫نقاط قوت و ضعف واحدهای سازمان را ارزیابی می نماید‪ .‬برای تهیه یك‬
‫ماتریس ارزیابی عوامل داخلی‪ ,‬عمدتا به قضاوتهای شهودی و نقطه‬
‫نظرات دستاندركاران تكیه میشود‪ .‬این ابزار برای جمعآوری اطالعات‬
‫درون سازمانی در فرآیند برنامهریزی استراتژیك در سازمان های دولتی و‬
‫خصوصی كاربرد فراوان دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پارادایم حاكم بر این ابزار جمعآوری اطالعات‪ ،‬تجویزی است‪ ,‬گرچه برای‬
‫پارادایم تلفیقی نیز قابلیت بكارگیری دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫میباشد كه برای ارزیابی عوامل ‪( EFE‬بسیار شبیه ماتریس ‪IFE‬ماتریس‬
‫محیطی بكار میرود) قوتها و ضعفهای موجود در عملكرد و وضع‬
‫موجود شركت را ارزیابی مینماید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی‬
‫مرحله اول‪:‬‬
‫پس از شناسایی عوامل داخلی‪ ،‬نقاط قوت و ضعف سازمان رامشخص نمایید ‪.‬‬
‫(بین ‪ 10‬تا ‪ 20‬عامل)‪ ،‬نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست‬
‫نمایید‪.‬‬
‫مرحله دوم‪:‬‬
‫به هر عامل یك ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت) تا یك (بسیار مهم)‬
‫میتوان از نرمالیزه كردن جهت وزن ‪EFE‬اختصاص دهید‪ .‬مثل ماتریس‬
‫دهی استفاده نمود‪ .‬در این صورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده‬
‫باید مساوی یك شود‪ .‬برای تعیین وزن هر یك از عوامل و تصمیمگیری‬
‫بیایند میتوان از ‪IFE‬پیرامون عوامل با اهمیت تری كه خوبست در جدول‬
‫نظرات خبرگان آن صنعت و دست اندركاران شركت بهره جست‪ .‬و سپس‬
‫وزن عوامل با اهمیت تر را بین صفر تا ‪ 1‬نرمالیزه نمود‪.‬‬
‫مرحله سوم‪:‬‬
‫امتيازی‌ بين ‪ 1‬تا ‪ 4‬با توجه به محور‌ ذيل‬
‫‌‬
‫هر عامل را با‬
‫وضع موجود ‌‬
‫مشخص نماييد ‪ .‬نقاط ضعف فقط امتياز ‪ 1‬يا ‪ 2‬را دريافت می نمايند‪.‬‬
‫نقاط قوت فقط نمرات ‪ 3‬و‪ 4‬را می‌توانند بخود بگيرند‪.‬توجه به اين نكته‬
‫در تهيه ماتريس های‬
‫حائز اهميت می‌باشد كه امتيازات ‪ IFE‬و ‪‌ EFE‬‬
‫بسيار ‌‬
‫‌‬
‫بر آن ‌و وزن‌ها‬
‫بر اساس وضع موجود فعاليت های شركت ‌و محيط حاكم ‌‬
‫‌‬
‫در صنعت مورد بررس ی تعيين‬
‫هر يك ‌از عوامل ‌‬
‫بر اساس درجه اهميت ‌‬
‫‌‬
‫می‌شوند‪.‬‬
‫مرحله چهارم‪:‬‬
‫امتياز‬
‫‌‬
‫هر عامل را محاسبه نماييد‪ .‬بدين منظور‌‬
‫امتياز وزن‌دار (موزون‌) ‌‬
‫‌‬
‫در وزن نرماليزه شده آن ضرب‬
‫هر رديف ‌از عوامل درون سازمانی را ‌‬
‫‌‬
‫در يك ستون‌ جديد درج نماييد‪.‬‬
‫نماييد ‌و ‌‬
‫مرحله پنجم‪:‬‬
‫ن) را محاسبه نموده‬
‫جمع امتيازات وزن دار (موزو ‌‬
‫كه حداقل ‪‌ 1‬و حداكثر ‪ 4‬می ‌باشد ‌و ميانگين آن ها‬
‫كمتر از ‪2/5‬‬
‫اگر نمره نهايی سازمان ‌‬
‫(‪ )2/5‬می‌باشد‪‌ .‬‬
‫نظر عوامل داخلي درمجموع‬
‫باشد يعنی سازمان ‌از ‌‬
‫بيشتر از ‪2/5‬‬
‫‌‬
‫اگر نمره نهايی‬
‫دچار ضعف می‌باشد ‌و ‌‬
‫‌‬
‫نظر عوامل‬
‫گر اين است كه سازمان ‌از ‌‬
‫باشد ‪ ،‬بيان ‌‬
‫درونی درمجموع دارای قوت می باشد‪.‬‬
‫شرکت خزر ماتریس ارزیابی عوامل داخلی‬
‫ارزیابی عوامل داخلی ‪IFE‬‬
‫ضریب‬
‫رتبه‬
‫نمره‬
‫نقاط قوت‬
‫‪ -1‬انتخاب بازار مناسب با توجه به قطب کشاورزی بودن جویبار‬
‫‪ -2‬کهن ترین وخوشنام ترین شرکت درجویبارکه درقیاس با رقبای دیگر از‬
‫امتیاز ویژه ایی برخوردار است‬
‫‪ -3‬گستردگی شرکت درتامین نیاز کشاورزان به سموم کشاورزی‬
‫‪ -4‬دارای نمایندگی معتبر واستفاده از کارشناسان مجرب درامرتوزیع‬
‫‪-5‬مدیریت فروش موفق‬
‫‪ -6‬استفاده ازمناسب ترین وسایل درتولید داروهای گیاهی‬
‫‪ -7‬توجه به اثرات زیست محیطی ومصرف دز مناسب درتولید کود‬
‫‪ -8‬بسته بندی استاندارد و استفاده مناسب ازتبلیغات‬
‫‪ -9‬صادرات محصول به کشورهای آسیای میانه‬
‫‪-10‬داشتن آزمایشگاه مجهزو آگاهی از آخرین تحوالت روز دنیا دراین صنعت‬
‫‪ -11‬تولید استاندارد ‪ FAO‬ودارای گواهی نامه ‪ISO 14001‬و‬
‫‪ ISO 9001‬و ‪OHSAS 18001‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.075‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.075‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.075‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫شرکت خزر ماتریس ارزیابی عوامل داخلی‬
‫ارزیابی عوامل داخلی ‪IFE‬‬
‫ضریب‬
‫رتبه‬
‫نمره‬
‫نقاط ضعف‬
‫‪ -1‬گرانتر بودن محصوالت شرکت ازسایر رقبای داخلی‬
‫‪0.1‬‬
‫‪ -2‬قابل قیاس نبودن محصوالت شرکت با محصوالت خارجی مشابه (‬
‫‪)Syngenta- Bayer-Basf-‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪ -3‬استفاده ازمواد اولیه نامرغوب درتولیدات سال ‪)Captan( 86‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪ -4‬عدم توجه شرکت به تهیه وتوزیع بذراصالح شده‬
‫‪0.02‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪ -5‬فروش ادوات کشاورزی بدون گارانتی (سم پاش وابزارباغبانی)‬
‫‪0.025‬‬
‫جمع کل‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪3.13‬‬
‫ساختار سازمان می‌‌بايستی متناسب‬
‫‌‬
‫”يك اصل مديريتی می‌گويد كه‬
‫تغيير كند‪ ،‬ولی اين اصل اغلب ناديده گرفته می شود‪.‬‬
‫اتژی‌ ‌‬
‫با استر ‌‬
‫ساختار قديمی‬
‫‌‬
‫اتژی‌ جديد خود را با همان‬
‫بسياری‌ ‌از سازمان‌ها استر ‌‬
‫‌‬
‫دنبال می‌كنند‪“.‬‬
‫—‪—Dale McConkey‬‬
‫استراتژی‌ خوب‬
‫‌‬
‫طراحی يك‬
‫‌سازی‌ موفقيت‌آميز آن را تضمين نمي‌كند‬
‫پياده ‌‬
‫نتیجه گیری‬
‫به این ‪IFE‬با بررسی عوامل داخلی شرکت وتهیه ماتریس •‬
‫نتیجه می رسیم که این شرکت دارای عملکرد خوب‬
‫درمحیط داخلی می باشد ونمره نهایی ‪ 13/3‬نشانگرآن‬
‫است که شرکت از نظر عوامل درونی دارای قوت بوده که‬
‫توانسته سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص دهد‪.‬‬
‫شرکت گیاه با بهره گیری از آزمایشگاه وکارخانه‬
‫بسیارمجهزوبرخورداری از اطالعات روز دنیا وبا کنترل‬
‫دقیق برروی کلیه محصوالت تولیدی ‪ ،‬تولیدات خود را بر‬
‫عرضه می نماید‪ IFA .‬و ‪FAO‬اساس استانداردهای‬
‫سپاس‬

similar documents