عنوان تجزیه و تحلیل برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و

Report
‫عنوان‬
‫تجزیه و تحلیل برنامه ریزی استراتژیک‬
‫شرکت تولیدی نخ و قرقره گیالن‬
‫تهیه کننده‪ :‬ابوالفضل ایرجی‬
‫معرفی شرکت‬
‫شرکت تولیدی نخ و قرقره گیالن در زمینه تولید انواع نخ های پنبه ای و نخ پنبه پلی استر فعالیت دارد‬
‫و جزء گروه صنعتی نساجی و پوشاک محسوب می شود ‪ .‬این شرکت در سال ‪ ۱٣۶۱‬تأسیس شد ‪.‬‬
‫کارخانه تولیدی شرکت در چابکسر استان گیالن واقع شده است و ‪ ۱۵۶‬نفر پرسنل دارد و دفتر‬
‫مرکزی شرکت در تهران قرار دارد و ‪ ۱۰‬نفر پرسنل دارد‪ .‬نوع تجارت شرکت بازرگانی می باشد‪ .‬گروه‬
‫محصوالت شرکت‪ :‬نخ ابریشم ‪ ،‬نخ چسبناک ‪ ،‬نخ پشم ‪ ،‬نخ اکریلیک ‪ ،‬نخ مخلوط ‪ ،‬نخ پنبه ای ‪ ،‬نخ‬
‫تزئینی ‪ ،‬نخ کتانی ‪ ،‬نخ فلزی ‪ ،‬نخ نایلون ‪ ،‬نخ پلی استر ‪ ،‬نخ پلی پروپیلن و نخ ابریشم مصنوعی در اندازه‬
‫های مختلف می باشند ‪.‬‬
‫بیانیه ماموریت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شرکت تولیدی نخ و قرقره گیالن يك واحد كسب و كار در صنعت ریسندگی می باشد كه با بهره‬
‫گيري از موقعيت کشاورزی پنبه در ایران ‪ ،‬در زمينه تولید انواع مختلف نخ در داخل کشور‬
‫فعاليت مي نمايد‪.‬‬
‫اين شركت در تالش است همراه با حفظ قوانين محيط زيستي و پاسخگويي به انتظارات قانوني‬
‫جامعه‪ ،‬منافع و انتظارات بلند مدت عرضه ذينفعان را برآورده سازد و با صداقت‪ ،‬تعهد و‬
‫وفاداري به قراردادها در جهت هم افزايي منافع و افزايش اعتماد متقابل آن ها گام بردارد و با‬
‫اتخاذ رويكرد همكاري سازنده ‪ ،‬بين ذينفعان داخلي فعاليت نمايد‪.‬‬
‫این بنگاه بالندگي و پويايي خود را در پرتو به كارگيري مديريت صحيح انرژي و مديون برخورداري از‬
‫منابع انساني متخصص‪ ،‬خالق‪ ،‬ماهر و با تجربه دانسته و برآن است تا با جذب منابع انساني‬
‫ممتاز و صيانت از آن ها از طريق توسعه روحيه مشاركتي‪ ،‬شايسته ساالري و رعايت كرامت‬
‫انساني‪ ،‬در اعتالي فضاي كاري خود اهتمام ورزيده و سازماني پيشتاز در صنعت ریسندگی براي‬
‫حداكثرسازي ارزش باشد‪.‬‬
‫ارزش ها‬
‫‪ .1‬نگهداري و حفظ سرمايه هاي انساني‬
‫‪ . ۲‬توجه به كرامت انساني و شايسته ساالري‬
‫‪ .3‬تقويت روحيه مشاركتي و كار تيمي در سازمان‬
‫‪ . ۴‬رعايت اخالق حرفه اي‬
‫‪ . 5‬تعالي حرفه اي و نظم در انجام امور‬
‫‪ .6‬خالقيت‪ ،‬يادگيری و نوآوري و روزآمدي سازماني‬
‫‪ .7‬رعايت صداقت‪ ،‬وفاداري و جلب اعتماد و رضايت مشتريان‪ ،‬شركا و جامعه‬
‫‪ . 8‬چابكي و انعطاف پذيري در رقابت پذيري‬
‫‪ .9‬سودآوري با فرصت شناس ي بازار و كسب شايستگي كليدي نسبت به رقبا‬
‫‪ .10‬توسعه همكاري ها و مشاركت ها براي ايجاد ارزش افزوده‬
‫‪ .11‬حفاظت از محيط زيست‬
‫خارجی‪ -‬ماتریس ارزیابی‬
‫عوامل خارجی ‪EFE‬‬
‫ضریب ‪ 0/0 :‬تا ‪ 1/0‬به‬
‫ترتیب معادل بی اهمیت تا‬
‫بسیار مهم است ‪.‬‬
‫عوامل خارجی‬
‫ردیف‬
‫ضریب‬
‫رتبه‬
‫نمره نهایی‬
‫فرصت ها‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫رتبه ‪ 1،2،3،4 :‬به ترتیب‬
‫معادل واکنش بسیار عالی‬
‫‪ ،‬واکنش باالتر از متوسط‬
‫‪،‬واکنش متوسط ‪ ،‬واکنش‬
‫ضعیف می باشد ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫جمع‬
‫تنوع و فراوانی بازار مصرف کنندگان ومتقاضیان محصول تولیدی‬
‫امکان استفاده از تسهیالت مالی (دولتی)‬
‫ً‬
‫نیروی کار نسبتا ارزان و با تجربه و متخصص‬
‫گستردگی رسانه های ارتباطی ( روزنامه و تلویزیون ) در کشور‬
‫موقعیت کشاورزی پنبه در داخل کشور‬
‫‪0/15‬‬
‫‪0/04‬‬
‫‪0/07‬‬
‫‪0/04‬‬
‫‪0/1‬‬
‫تهدیدات‬
‫کاهش نرخ ارز و یا افزایش واردات‬
‫‪0/12‬‬
‫‪0/1‬‬
‫افزایش نرخ تورم و بهای انرژی بخصوص برق و حذف یارانه ها‬
‫‪0/05‬‬
‫افزایش مالیات و حقوق ثابت نیروی کار‬
‫‪0/05‬‬
‫رقابت کارخانه های ریسندگی و بافندگی سرمایه دار‬
‫محدودیت درزمینه واردات ماشین آالت جدید و متناسب با تکنولوژی روز ‪0/1‬‬
‫‪0/06‬‬
‫تحریم ها و قوانین و مقررات دولتی‬
‫‪0/12‬‬
‫کاهش قیمت جهانی پنبه‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0/6‬‬
‫‪0/08‬‬
‫‪0/21‬‬
‫‪0/08‬‬
‫‪0/2‬‬
‫‪0/24‬‬
‫‪0/2‬‬
‫‪0/15‬‬
‫‪0/1‬‬
‫‪0/2‬‬
‫‪0/18‬‬
‫‪0/24‬‬
‫‪2.48‬‬
‫نتیجه ارزیابی‬
‫ماتریس ‪EFE‬‬
‫نمره ی ‪ 2/48‬نشاندهنده وضعیت تقریبا متوسط شرکت در رویارویی با فرصت ها و تهدیدات است ‪.‬‬
‫بدین معنی که شرکت برنامه ها و زمانبندی های مناسبی نسبت به تغیيرات محیطی نداشته و‬
‫نتوانسته کارایی الزم را در مواجهه با شرایط مختلف از خود نشان دهد ‪ .‬به عبارت دیگر می توان‬
‫گفت که تهدیدات سازمان از فرصت هایش بیشتر بوده و کاهش اثرات منفی این تهدیدات می تواند‬
‫آینده بهتری را برای شرکت فراهم آورد ‪.‬‬
‫ماتریس ارزیابی‬
‫عوامل داخلی (‪) IFE‬‬
‫ضریب ‪ 0/0 :‬تا ‪ 1/0‬به‬
‫ترتیب معادل بی‬
‫اهمیت تا بسیار مهم‬
‫است ‪.‬‬
‫نتیجه ارزیابی‬
‫ماتریس ‪IFE‬‬
‫‪‬‬
‫جمع نمره های نهایی بين ‪ 1‬تا ‪ 4‬خواهد بود و میانگين آنها ‪ 2/5‬می باشد ‪ .‬اگر نمره نهایی سازمان‬
‫کمتر از ‪ 2/5‬باشد ‪ ،‬بدین معنی است که سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است و اگر‬
‫بیش از ‪ 2/5‬باشد ‪ ،‬بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درونی دارای قوت می باشد ‪.‬‬
‫‪IFE= 2.23‬‬
‫‪‬‬
‫‪.‬‬
‫نتایج حاصل از این ماتریس نشان می دهد که شرکت از نظر عوامل داخلی در وضعیت ضعف‬
‫نسبی و پایين تر از حد متوسط قرار دارد و نقاط ضعف شرکت بیشتر از نقاط قوت آن است ‪.‬‬
‫ماتریس ‪SWOT‬‬
‫ماتریس ‪SWOT‬‬
‫ماتریس ‪SWOT‬‬

similar documents