Idor Svensson

Report
Att läsa och skriva med hjälp av
”appar” i mobiltelefoner och
surfplattor; ett
åtgärdsgenombrott
Idor Svensson
IKEL
Dyslexi 3-7%
Läs- och
skrivsvårigheter
Ca: 15-20% i Sverige
(IFN ca: 14%
12-18 år)
Los
Dyslexi
Definitioner
Läs- och skrivsvårigheter
Dyslexi
• Svårigheter med att avkoda
och eller läsförståelse
• Kan ha intellektuella orsaker
• Kan ha sociala faktorer
• Hög frånvaro från skolan
• Andra funktionsnedsättningar
som påverkar förmågan
sekundärt (t ex ADHD)
• Pedagogiska metoder ej
tillräckliga
• Sen mognad
• Svårigheter avseende korrekt
och ”flytande” läsning och
skrivning
• Svårigheter fonologisk
medvetenhet, verbalt minne
och verbal processhastighet
• Uppstår oavsett intellektuell
nivå
• Finns ingen tydlig cut-off
• ”Comorbidity” kan finnas
avseende språk, motorik,
koncentration personlig
organisation. Men dessa
aspekter är inte ensamma
markörer för dyslexi
• Hur de responderat på
systematisk träning
(Singelton, 2009)
”Reading skills among students with
intellectual disabilities”
Svart = 6-10 år
Grått = 11-15 år
Streckat = 16-21 år
Ratz & Lenhard, 2013
Alfabetiskt”
läsande”
Läser
inte
Logografiskt
”läsande”
Ortografiskt”
läsande”
”Reading skills among students with
Intellectual Disabilities”
Ratz & Lenhard, 2013
Åldersgrupp 16-21 = 41% läser
Hela gruppen
• Severe ID (Intelectual Disability) = De flesta lär
sig inte att läsa
• Moderate ID = ca: 30% läser
• Mild ID = 59% läser
Alternativa verktyg
Assistive technology
Kompensatoriska hjälpmedel
Två demokratiska principer som kan
äventyras vid läs- och skrivsvårigheter
• Avkoda text = ta till sig text
– Talsyntes (text-to-speech)
• Skriva text = förmedla budskap via text
– Taligenkänning (speech-to-text)
Alternativa verktyg (AV) – Assistive
technology (AT)
Vad är poängen med att använda AV/AT?
• Tillgänglighet
• Lika villkor
– Delaktighet
– självständighet
• Underlätta vardagen
– Struktur
– Kulturell delaktighet (läsa böcker mm)
• Stimulera till att våga!
– Söka den utbildning man vill
– Det arbete man vill
Vilka kan ha nytta av AV?
• Alla i läsinlärningsprocessen
• Läs- och skrivsvårigheter
– Som ett stöd för att komma igång med läsandet och
skrivandet (”språngbräda”)
• Dyslexi
– En nödvändighet för att klara vardagen, att inte
”förlora mark” i övriga ämnen i jämförelse med sina
jämnåriga
– Att behålla skolsjälvbilden (global självbild).
• Elever i särskola!!
Learning to Read – Reading to Learn
LR
RL
1) Hur lång tid är acceptabel
mellan LR och RL?
2) Vad är lägsta nivå för RL?
Vad vet vi avseende tidigare
forskning?
• Möjligt att träna upp fonologiska förmågor
(under förskoleår och tidiga skolår)
• Tidiga insatser är effektiva
• Intensiva och systematiska insatser är effektiva
• Små elevgrupper är effektiva
(Ehri m fl, 2001; Kjeldsen m fl, 2003; Torgesen m fl, 2001; Wolff,
2011)
Vad vet vi inte:
• AV (Alternativa Verktyg) förbättrar teknisk läsning?
• AV förbättra läsförståelse?
• AV förbättrar ”literacy”?
• AV gör att eleven kan ta till sig och förmedla text?
Passar AV för alla grader av svårigheter och intellektuell
förmåga?
Pilot-projekt - iPhone/iPad
”Alternativa verktyg; ett stöd för läs- och
skrivutveckling”
(Svensson, Lindeblad, Gyllin, Gagner, & Sand)
• Elever från årskurs 4 till 9 med uttalade läs- och skrivsvårigheter
• Fyra sessioner per vecka under fem veckor, totalt 20 sessioner
• 40-60 minuter per session
– En grupp använder bara AV
– En grupp använder både AV och träningsprogram
• Cirka 80 elever har deltagit i pilotstudien.
Syfte och frågeställningar
• Undersöka effekter av att systematiskt
använda digitala applikationer med avsikt att
förbättra läs- och skrivförmågan för elever
med läs- och skrivsvårigheter.
– Kan apparna kompensera läs- och skrivsvårigheter
i så gott som alla situationer?
– Ökar motivation till läsning och skrivning och
skolarbete överhuvudtaget genom användandet
av appar?
Metodologiska problem med AV –
träningsprogram - appar
SVÅRT ATT MÄTA LÅNGSIKTIGA FÖRÄNDRINGAR
OCH VAD MÄTER VI? ORDAVKODNING, LÄSFÖRSTÅELSE,
GLOBALT LÄSMÅTT, LITERACY
• Allmänna skolan
– Hur länge skall en intensiv åtgärd vara?
– Tidsaspekt för läraren
– Att gå ifrån klassrummet
– AV och appar har en snabb utveckling därför utforska
funktion
Preliminära resultat
• Nästan alla elever och lärare är positivaeller mycket
positiva till att använda mobiler/surfplattor
• De, hitintills, mest uppskattade apparna har varit:
Prizmo, Pages, iSpeak, SayHi, Skolstil och Ruzzle.
• Ökat motivation för skolarbetet. Några beskriver
märkbara effekter på global självbild “viktig livlina och
stor trygghet” “kompensera för nedsatt
omvärldskunskap”
• Ännu inga tydliga förbättringar avseende resultat på
lästest även om flertalet visar en förbättring på läs- och
skrivtest inte minst på engelskan.
• Brister avseende uppkoppling på skolorna och då
fungerar inte en del av programmen
• Några elever tycker inte om att gå ifrån klassrummet
Idor 13-04-27
Spontana kommentarer från elever (vad var bra
respektive dåligt med projektet)
Skolstil hjälper
mig skriva
rätt
Få
iPhonen
Skriva på
iPhonen
Ta kort på en
text och
få det uppläst
Hjälp till
engelska
Vet inte, allt
funka bra
Borta från
Klassrummet
för mycket
För dålig
täckning i
skolan
Har ej
fått lärarstöd
Kul, lärt
mig mycket
Kunde inte
ringa och
Sms:a i
telefonen
Komma ihåg
att ta med
sig till
skolan
Lyssna på
böcker
göra läxor
Lärde mig
mer på
engelska
Att man
lära sig
allt man
behöver
träna på
Spontana kommentarer lärare (vad var bra respektive
dåligt med projektet)
Kul att vara
med och
utveckla
Hög
motivation
Teknikstrul och
tidsbrist
Ökad självständighet
stolthet
Vårt eget
handikapp
i det
tekniska
Prizmos
kamerafunktion
Mycket
dålig
uppkoppling
Möjlighet
till annat
arbetssätt
Avlastning
ökar elevens
självständighet
Apparna
svåra i
början
Bra
fokusering
Åtgärderna
tog för
lång tid
Ingen egen
iPhone att
öva på
Bra appar
att använda i
undervis.
Tränar
fokusering
och
koncentration
Vad har vi lärt oss i pilot-projektet?
 Viktigt med vetenskapligt be(ut)prövade program/utrustning
 Vilka insatser passar för vilka elever under vilka förhållanden?
 Dator – surf/läsplatta – mobiltelefon
 Android – Mac
 Kvalité på appar






Hur fungerar talsyntes?
Hur fungerar tal-till-text?
Hur fungerar skanningsfunktion?
Daisy app, är det enkelt att få tag på böcker?
Hur bra är spararfunktionen?
Tid för pedagogen!
 Viktigt att ”apparna” funkar som tänkt annars risk
för motsatt verkan.
 Kombinera träningsprogram med alternativa verktyg
Läs- och skrivsvårigheter
Fokus beroende på individens ålder
Förebygga
Träna/öva - Kompensera
Grundskolans
Förskolan
år
Förskolan och
och
7-9åroch
1i
grundskolans
gymnasiet
grundskolan
år 1
FÖREBYGGA
Träna/öva
Förebygga - Kompensera
Förebygga - Träna/öva
Grundskolans
Grundskolans
år 2-6
år 2-6
TRÄNA/ÖVA
Grundskolans år
Grundskolans
7-9 och år
7-9 och
gymnasiet
gymnasiet
KOMPENSERA
Öva o Kompensera
Öva o Kompensera
Beroende på nivå
IFN
Skola
institutioner
gymnasiet
Vuxna
särskola
Kompensera
Alternativt stöd för elever med läs- och
skrivsvårigheter i grundskolan och gymnasiet;
ett möjligt åtgärdsgenombrott
• Wallenbergsstiftelsen
• Deltagande forskare
–
–
–
–
–
–
–
Idor Svensson leg. Psykolog, docent I psykologi, Linnéuniversitetet
Emma Lindeblad leg. psykolog/doktorand Linnéuniversitetet
Stefan Gustafson PhD i psykologi, Linköpings universitet
Staffan Nilsson professor i statistik Chalmers, Göteborgs universitet
Marianne Björn PhD i pedagogik, Linnéuniversitetet
Christina Sand Specialpedagog Ronneby kommun (Linnéuniversitetet)
Tom Gagner Adjunkt IT-pedagogik Linnéuniversitetet
• Projektstart jan. 2014
• Avsikten är att samla in data på 180 elever fördelat
på 60 elever i årskurs 4, 8 och gymnasiet
Idor 13-08-12
Konklusion
• Drivande
• Följa
forskning
• Inköp av
adekvat
utrustning
• Utvärdera
Skolledning/Instituti
onsledning
• Hantera
utrustning
• Följa
forskning
• Flexibilitet
vid åtgärder
(RTI)
Lärare/specialpedag
og/behandlare
• Motiverade
• Självinsikt
(Noga utredda)
Elev
Konklusion
AV - en utmaning för skolan
•
•
•
•
•
Finns uppkoppling?
Vilken utrustning skall man köpa in?
Vilken utbildning erbjuds för personalen?
Hur följer skolorna utvecklingen?
Hur arbetar man med pedagogiska aspekter
avseende AV?
• Hur tänker lärare avseende träning kontra
kompensation?
• Hur arbetar skolorna med elevens motivation och
självinsikt?
Idor 13-04-27
Barn och vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning
• Hur arbetar man med läs- och skrivinlärningen?
• Vilka hjälpmedel används idag, barn-ungdomarvuxna?
• Kan alternativa verktyg förbättra nivån avseende
att ta till sig och förmedla text?
– Mild ID
– Moderate ID
– Severe ID
Idor 13-09-13

similar documents