Siųsti

Report
2012
Turinys:












Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų
bei transporto priemonių gamintojų (ar) importuotojų veiklą;
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų bei gamintojų ir (ar) importuotojų veiklos
teisinis reglamentavimas;
Nauji aplinkosauginiai reikalavimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos
vykdytojams;
Gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas;
Gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos numatytos LR atliekų tvarkymo įstatyme;
Gamintojų ir importuotojų registravimas;
Gaminių tiekimo rinkai apskaita ir ataskaitų teikimas;
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas ir transporto priemonių atliekų tvarkymo
užduotys;
Visuomenės informavimas ir švietimas;
Baterijų ir akumuliatorių rūšys ir pavyzdžiai;
Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos;
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų, gamintojų, bei importuotojų kontrolė ir
atsakomybė .
Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkytojų (toliau-ENTP) bei transporto priemonių
gamintojų (ar) importuotojų veiklą;
 LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2011, Nr. 57-2721);
 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir







ataskaitų teikimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 57-2720);
LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 50-1676);
LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
(Žin., 2009, Nr. 65-2599);
LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų
tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2598);
LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui
atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos
aprašas (Žin. 2012, Nr. 80-4206);
LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin.
2002, Nr. 40-1499);
LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1);
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų bei
gamintojų ir (ar) importuotojų veiklos teisinis reglamentavimas;





Transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, priskiriama M1 klasei (ne mažiau kaip
keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8
sėdimos vietos keleiviams ir viena sėdima vieta vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau kaip keturis
ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip
3,5 t.) ir triratė motorinė transporto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su
simetriškai išdėstytais ratais.
Gaminių atliekos – atliekos, kurios susidaro pasibaigus alyvų, elektros ir elektroninės įrangos bei
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka apmokestinamųjų gaminių naudojimo laikui,
ir eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.
Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti.
Atliekų tvarkymas – atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas
ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas
atliekomis ar tarpininkas;
Gamintojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris:
1) Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas
ir akumuliatorius) ir (ar) gaminius pakuoja arba
2) pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto
priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet
kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
3) gamina elektros ir elektroninę įrangą ir paženklintą savo ženklu atlygintinai perleidžia kitam
asmeniui; arba iš kitų tiekėjų gautą ir savo ženklu paženklintą įrangą atlygintinai perleidžia kitam
asmeniui; arba verslo tikslais importuoja ar eksportuoja į valstybę narę, naudodamas bet kokias, taip
pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
4) gamina transporto priemones ar verslo tikslais importuoja į valstybę narę.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų bei
gamintojų ir (ar) importuotojų veiklos teisinis reglamentavimas;


.

Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris:
1) importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir
akumuliatorius) ir gaminių pripildytą pakuotę į Lietuvos Respublikos teritoriją arba
2) importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža ir pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant
į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai,
naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
3) iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą,
naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
4) iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia transporto priemones, arba
5) iš lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikiančios finansų įstaigos lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyja į
Lietuvos Respublikos teritoriją importuotus ir (ar) įvežtus 1–4 punktuose išvardytus gaminius ir (ar) gaminių
pripildytą pakuotę. Šiuo atveju lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga nelaikoma
importuotoju. Jei lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama, šiuo įstatymu gaminių importuotojui
nustatytas pareigas, atsiradusias po sutarties nutraukimo ir turto susigrąžinimo iš buvusio lizingo gavėjo, perima
lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga.
Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės valstybė
Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais – į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų, Lietuvos
Respublikos teritorijoje pagamintų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto
priemonių perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba sunaudojimui
savoms reikmėms skirtų daugiau kaip 5 baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto
priemonių vienetų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, pagaminimas Lietuvos Respublikos teritorijoje per
kalendorinius metus.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų bei
gamintojų ir (ar) importuotojų veiklos teisinis reglamentavimas;

Gaminių platintojas – asmuo, verslo tikslais vartotojams tiekiantis alyvas, transporto priemones,
elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) apmokestinamuosius gaminius.

Užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio
valstybėje registruotas asmuo, kuris naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio priemones,
tiekia gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.

Užsienio gamintojas – užsienio valstybėje registruotas asmuo, vykdantis importuotojams,
tiekiantiems jo prekės ženklu pažymėtus gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, teisės aktuose
nustatytas pareigas, išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Licencijuota organizacija – gamintojų ir (ar) importuotojų organizacija, teisės aktų nustatyta
tvarka gavusi Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją.

Visuomenės švietimas ir informavimas – Gamintojų ir importuotojų informacijos teikimas
visuomenei apie atliekų, kurių tvarkymui taikomas gamintojo atsakomybės principas (elektros ir
elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų
gaminių, išskyrus baterijas ir akumuliatorius, pakuočių atliekų), keliamą pavojų visuomenės sveikatai
ir aplinkai, šių atliekų tvarkymo galimybes, netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės sveikatai ir
aplinkai ir kitą susijusią informaciją.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų bei
gamintojų ir (ar) importuotojų veiklos teisinis reglamentavimas;
 Apmokestinamieji gaminiai – pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą
apmokestinami gaminiai (padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg; akumuliatoriai;
galvaniniai elementai; vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrai; automobilių
hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai)
 Baterijų ar akumuliatorių atliekos – baterijos ar akumuliatoriai, kurie pagal LR
atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 6 dalį yra atliekos.
 Baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius (toliau – baterija ar
akumuliatorius) – vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai elektros energiją
gaminantis šaltinis, susidedantis iš vieno ar kelių pirminių (vienkartinių) ar antrinių
(pakartotinai įkraunamų) elementų.
Nauji aplinkosauginiai reikalavimai eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkymo veiklos vykdytojams;
 Atliekas tvarkančios įmonės, vykdančios bent vieną iš atliekų tvarkymo
veiklų, privalo registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre - Atliekų
tvarkytojų valstybės registras.
 Įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, ir įmonės, atliekų
susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis
mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, turi gauti
leidimus (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas –TIPK).
 Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas,
turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.
Nauji aplinkosauginiai reikalavimai eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkymo veiklos vykdytojams;
Atliekų apskaita-ataskaitos:
Vadovaujantis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo
taisyklėmis:
 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės privalo
vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą vadovaujantis Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais
reikalavimais.“;
 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės privalo
teikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas vadovaujantis
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse
nustatytais reikalavimais.“;
 Kartu su atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo apskaitos ataskaitomis,
priklausomai nuo vykdytos apdorojimo veiklos kiekviena eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonė papildomai turi pateikti
informaciją, kurios pateikimo forma nurodyta šių Taisyklių 4 ir (ar) 5 priede.“;
 Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti
tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir
apdorojimo sąlygos. Visos eksploatuoti netinkamos transporto
priemonės turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią
Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas
negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik
autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties
pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės
perdirbimo įmonėse)
 Įsigalioja nuo 2013-01-01
Gamintojų atsakomybės principo
įgyvendinimas
Siekiant mažinti gaminių ir pakuočių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai,
vadovaujamasi gamintojo atsakomybės principu, pagal kurį gamintojams ir importuotojams teisės
aktuose įtvirtinama atsakomybė už jų vidaus rinkai pateiktų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per
viso būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant gaminių ir pakuočių atliekų
surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių
įgyvendinimą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių
naudotojams ir atliekų tvarkytojams.





Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant šiuos atliekų srautus:
pakuočių;
apmokestinamųjų gaminių (padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų,
įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);
elektros ir elektroninės įrangos;
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;
alyvų.
 Kuriant gamintojo atsakomybės principu pagrįstą gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemą,
taikomos šios ekonominės priemonės: mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir
pakuočių atliekomis, administracinė atsakomybė, kitos įstatymų nustatytos priemonės.
Gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos
numatytos LR atliekų tvarkymo įstatyme;
Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu transporto priemonių bei
baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai turi teisę:
 individualiai tvarkyti savo gaminių atliekas;
 gaminių atliekas sutartiniais pagrindais pavesti tvarkyti tokias atliekas
tvarkančioms įmonėms;
 įsteigti organizacijas ir joms pavesti diegti savivaldybės organizuojamą
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias atliekų surinkimo
sistemas, kad būtų įvykdytos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos
gaminių atliekų tvarkymo užduotys. Šio punkto nuostatų įgyvendinimo tvarką
nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
 steigti LR atliekų tvarkymo įstatymo 34(3) straipsnyje nurodytas gamintojų ir
importuotojų organizacijas ar tapti tokių organizacijų nariais.
Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu gamintojai ir
importuotojai privalo:
 registruotis šio Atliekų tvarkymo įstatymo 34(2 )straipsnio nustatyta tvarka;
 įvykdyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių atliekų
tvarkymo užduotis;
 tvarkyti gaminių apskaitą ir teikti ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai
šios institucijos nustatyta tvarka.
Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu transporto priemonių
gamintojai ir importuotojai taip pat privalo:
 sukurti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemą,
užtikrinančią, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų
surenkamos ir sutvarkomos. Ši sistema turi būti organizuota taip, kad būtų
sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama
transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai
atiduoti tvarkyti šią transporto priemonę tokias atliekas tvarkančioms
įmonėms, išskyrus atvejus, kai:
 eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi transporto priemonės veikimui
būtinų pagrindinių dalių – variklio ir kėbulo;
 eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra palikta papildomų pavojingų arba
kitų atliekų. Papildomai paliktomis atliekomis nelaikomos natūraliai transporto
priemonėje esančios atliekos.
Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu baterijų
akumuliatorių gamintojai ir importuotojai taip pat privalo:
ir
 Ūkio ministerijos nustatyta tvarka ženklinti tiekiamas rinkai baterijas
ir akumuliatorius;
 užtikrinti, kad nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. perdirbant surinktas baterijų ir
akumuliatorių atliekas būtų pasiektas Vyriausybės nustatytas baterijų
ir akumuliatorių perdirbimo efektyvumas.
 Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka per visuomenės informavimo
kampanijas ir kitais būdais informuoti vartotojus apie baterijose ir
akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių
sveikatai, baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir
perdirbimo sistemas.
 padengti visų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, vežimo,
apdorojimo ir perdirbimo išlaidas, taip pat visuomenės informavimo
kampanijų organizavimo ir vykdymo išlaidas.
 Pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir
importuotojai gali susitarti su šių baterijų ir akumuliatorių vartotojais
pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą
finansuoti kitaip. Tokie susitarimai turi užtikrinti, kad pramoninių ir
automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekos bus surinktos ir
sutvarkytos laikantis šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai
privalo organizuoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo
sistemą, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų būtų
priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių.
Ši sistema turi sudaryti sąlygas vartotojams patogiose surinkimo vietose,
išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų tankį, atiduoti nešiojamųjų baterijų ir
akumuliatorių atliekas.

Pramoninių baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai
privalo iš vartotojų priimti bet kokios cheminės sudėties ir kilmės pramoninių
baterijų ir akumuliatorių atliekas.

Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir
importuotojai privalo organizuoti automobiliams skirtų baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemą, kad privačiose nekomercinės
paskirties transporto priemonėse naudotų baterijų ir akumuliatorių atliekos
būtų surenkamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar
akumuliatorių.
Gamintojų ir importuotojų registravimas;
 Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės pradedamos taikyti 2010 m.
sausio 1 d. Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 19–22 punktai
(Užsienio gamintojų registruojamas Sąvade) pradeda galioti 2009 m. rugsėjo
1 d.
 Gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai Sąvade registruojami vieną kartą.
Pasikeitus registracijos duomenims, jie tikslinami Gamintojų ir importuotojų
registravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 Gamintojus ir (ar) importuotojus Sąvade registruoja Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau –
RAAD), o užsienio valstybės asmenis ir užsienio gamintojus – Aplinkos
apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).
 Pradėję transporto priemonių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai,
gamintojai ir (ar) importuotojai turi užsiregistruoti Sąvade per tris mėnesius
nuo šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pradžios.
Gamintojų ir importuotojų registravimas;
 Pradėję apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių)
tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, gamintojai ir (ar)
importuotojai turi užsiregistruoti Sąvade per tris mėnesius nuo
šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pradžios.
Gaminių tiekimo rinkai apskaita ir ataskaitų
teikimas;
 Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaita turi būti vykdoma
gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris
mėnesius.

Visa Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitoje pateikta
informacija privalo sutapti su informacija, pateikta kituose įmonės apskaitos
dokumentuose, pirkimo–pardavimo dokumentuose, prekių importo ir (ar) įvežimo ir
eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo
dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose gaminių buvimą ir judėjimą.

Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris eksportuoja ir (ar) išveža iš Lietuvos
Respublikos teritorijos gaminius, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius eksportuotų
ir (ar) išvežtų gaminių kiekį. Tokie dokumentai gali būti pirkimo–pardavimo sutartys,
PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo,
atsakingo už prekių išgabenimą), draudimo dokumentai, pirkėjo apmokėjimo
dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos, užsakymai, kita korespondencija
ir pan. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris gaminius eksportuoja iš Europos Bendrijų
teritorijos, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus, įrodančius, kad
gaminiai yra eksportuoti iš Europos Bendrijų teritorijos.
Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir ataskaitų
teikimas;




Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris eksportuoja ir (ar) išveža gaminius iš Lietuvos Respublikos
teritorijos per trečiuosius asmenis, privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl gamintojui ir (ar)
importuotojui priklausančių gaminių eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir
dokumentų, patvirtinančių gaminių eksportą ir (ar) išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos,
kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens. Nuo atsakomybės už eksportuojamus ir (ar)
išvežamus gaminius gamintojas ir (ar) importuotojas yra atleidžiamas tik tuo atveju, jei tretysis
asmuo, kuris yra suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį gamintojas ir (ar) importuotojas
perleido savo gaminius, eksportavo ir (ar) išvežė šiuos gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos
pats ar naudodamasis kitų asmenų teikiamomis transportavimo paslaugomis. Tretysis asmuo negali
perleisti kitam asmeniui šių gaminių eksporto ir (ar) išvežimo prievolės. Jei tretysis asmuo taip pat yra
gamintojas ir (ar) importuotojas, tai jo, kaip trečiojo asmens, eksportuoti ir (ar) išvežti kito asmens
gaminiai neturi įtakos gaminių kiekiui, už kurį jis yra atsakingas.
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje nurodomi
duomenys:
transporto priemonių sąrašas, nurodant markę, modelį;
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis;
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų išardymui skirtų transporto priemonių kiekis vienetais ir
tonomis;
iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis.
Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir ataskaitų
teikimas;





Jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais,
vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti
nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio.
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų baterijų ar akumuliatorių apskaitoje nurodomi
duomenys:
nešiojamųjų, pramoninių, automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių sąrašas;
į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis
(nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko
anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino
rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į
elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse ar kita (nurodyti), kiekis tonomis;
Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis
(nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko
anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino
rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į
elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;
iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios,
pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido,
cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio,
nikelio geležies, kitos), kiekis tonomis;
iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios,
pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido,
cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio,
nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę
įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis.
Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir ataskaitų
teikimas;
 Gamintojas ir (ar) importuotojas, užsienio valstybės asmuo ir užsienio gamintojas (toliau –
gamintojas ir (ar) importuotojas) turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų
gaminių (baterijų ir akumuliatorių) apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą (toliau –
Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis, nurodytą Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų
tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 11 priede ir užpildytą pagal Gaminių tiekimo rinkai
apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 12 priede nustatytus reikalavimus.
Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių tikslūs pavadinimai,
gaminio vieneto svoris. Jei gaminio atliekų tvarkymui pasirinktas gamintojo atsakomybės
įgyvendinimo būdas „Užsienio gamintojo atsakomybė“, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakyme Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir
importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), Sąraše
nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų
sąvade kodas. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Sąrašą
tvirtina gamintojas ir (ar) importuotojas (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).
Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos. Baterijų ar akumuliatorių, įmontuotų į
prietaisus ar transporto priemones, gamintojai ir importuotojai sąrašą naujais gaminiais
papildo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus
rinkai tiekimo dienos.
Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir ataskaitų
teikimas;
 Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai ir gamintojų ir
(ar) importuotojų organizacijos, nustatyta tvarka gavusios eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencijas, praėjusių
kalendorinių metų Ataskaitas turi teikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių
metų birželio 1 d. Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo
ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka;
 Apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) gamintojai ir
(ar) importuotojai ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijos,
nustatyta tvarka gavusios apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo
organizavimo licencijas, praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi teikti iki
kiekvienų einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d. Gaminių tiekimo rinkai
apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka;
 Gamintojas ir (ar) importuotojas, turintis e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį, Ataskaitą
pildo internetu.
Ataskaitoje teikiami praėjusių kalendorinių metų duomenys. Gamintojas ir (ar)
importuotojas turi užpildyti šias Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo
ataskaitų teikimo taisyklių prieduose pateiktas formas:
 transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti Gaminių tiekimo
rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 3 priede pateiktos formos
I, II ir III skyrius;
Kai gamintojas ir (ar) importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes ar
kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius, pagrindinė įmonė pateikia bendrą
Ataskaitą.
Kartu su Ataskaita transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti
šiuos Ataskaitos priedus, patvirtintus gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens
vadovo ar fizinio asmens) (gali būti el. variantas):
 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo ataskaitiniu
laikotarpiu aprašymą;
 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo sistemos ataskaitiniu
laikotarpiu aprašymą ir surinkimo vietų sąrašą, nurodydamas surinkimo vietos
pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams ir ryšio duomenis;
 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo finansavimo schemos
ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą kartu su dokumentais, patvirtinančiais
finansavimo schemos įgyvendinimą.
Ataskaitą pateikus internetu, Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų
tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 19, 20.2 ir 21 punktuose nurodytus
Ataskaitos priedus gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti jį
užregistravusiai šių Taisyklių 15 punkte nurodytai institucijai (toliau –
Institucija) per 10 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu dienos.
Institucija per 30 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo raštu ir per 20 darbo
dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu ir jos priedų gavimo dienos
Ataskaitą priima arba raštu informuoja apie atsisakymą Ataskaitą priimti ir
nurodo motyvus, dėl kurių ji nepriimta.
Likvidavimo ar reorganizavimo atveju gamintojas ir (ar) importuotojas
paskutinio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitą ir jos priedus pateikia iki įmonės
pabaigos.
 Baterijų ar akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti
Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo
taisyklių 7 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;
Kartu su Ataskaita baterijų ar akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas
turi pateikti šiuos Ataskaitos priedus:
 baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo ataskaitiniu
laikotarpiu aprašymą;
 baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos ataskaitiniu laikotarpiu
aprašymą ir surinkimo vietų sąrašą, nurodydamas surinkimo vietos
pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams ir ryšio duomenis;
 baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimo schemos ataskaitiniu
laikotarpiu aprašymą kartu su dokumentais, patvirtinančiais finansavimo
schemos įgyvendinimą;
 visuomenės informavimo apie baterijose ar akumuliatoriuose esančių
medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ar
akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas veiklos
ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas ir
transporto priemonių atliekų tvarkymo užduotys.
Atliekų tvarkymo įstatyme apibrėžtų transporto priemonių (toliau vadinama – transporto
priemonės) gamintojai ir importuotojai pagal gamintojo atsakomybės principą turi patys
arba per jiems atstovaujančias licencijuotas gamintojų ir importuotojų organizacijas imtis
visų priemonių, užtikrinančių šių surinktų eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių ir jų dalių perdirbimą ar kitokį naudojimą, kad būtų įvykdytos šios užduotys:
 pakartotinio naudojimo ir naudojimo procentas (pagal vienos transporto priemonės
vidutinį svorį) – 85;
 pakartotinio naudojimo ir perdirbimo procentas (pagal vienos transporto priemonės
vidutinį svorį) – 80.
Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi sukurti eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemą taip, kad būtų sudarytos sąlygos
asmeniui atiduoti tvarkyti eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, užtikrintas
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietų įrengimas (ne mažiau
kaip viena eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vieta kiekvienoje
apskrityje) ir suorganizuotas į šias priėmimo vietas pristatytų eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių perdavimas turinčiam teisę tvarkyti eksploatuoti netinkamas
transporto priemones atliekų tvarkytojui.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas ir
transporto priemonių atliekų tvarkymo užduotys ir išmontavimo
informacijos teikimas

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir, kiek tai techniškai įmanoma, naudotų
dalių, išimtų remontuojant keleivines transporto priemones, tvarkymo sistemos turėtų
užtikrinti efektyvų eksploatuoti netinkamose transporto priemonėse esančių tinkamų
naudoti dalių pakartotinį naudojimą, netinkamų naudoti dalių ir medžiagų atliekų
naudojimą, visų pirma perdirbimą, nepažeidžiant aplinkos apsaugos ir transporto
priemonių saugos reikalavimų. Naudotų dalių, išimtų remontuojant keleivines transporto
priemones, surinkimą privalo užtikrinti transporto priemonių techninę priežiūrą ir
remontą atliekančios įmonės.

Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, jiems atstovaujančios
licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos ir eksploatuoti netinkamas
transporto priemones tvarkančios įmonės turėtų bendradarbiauti su savivaldybėmis, kad
būtų pašalintos iš kiemų ir kitų teritorijų paliktos be priežiūros eksploatuoti netinkamos
transporto priemonės.

Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, jiems atstovaujančios
licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos kartu su eksploatuoti netinkamas
transporto priemones tvarkančiomis įmonėmis turi informuoti visuomenę apie
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių keliamą pavojų aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas ir
transporto priemonių atliekų tvarkymo užduotys ir išmontavimo
informacijos teikimas
 Už kitų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, nenurodytų Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (pvz., specialios paskirties transporto
priemonės, motorinės triratės transporto priemonės su simetriškai išdėstytais
ratais, kaimo ir agrarinio sektoriaus transporto priemonės ir kita) tvarkymą ir
tvarkymo finansavimą atsako šių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
turėtojai.

Padangų, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų, vidaus degimo
variklių oro įsiurbimo filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių
gamintojai ir (ar) importuotojai pagal gamintojo atsakomybės principą privalo
organizuoti šių gaminių atliekų, susidarančių eksploatuojant transporto
priemones, surinkimą, perdirbimą ar kitokį naudojimą.

Naudotų padangų, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų,
vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių)
amortizatorių atliekų tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad asmuo –
transporto priemonės turėtojas šias atliekas galėtų atiduoti nemokamai
variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms
įmonėms.
Visuomenės informavimas ir švietimas
Vadovaujantis reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms
taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašu
Gamintojai ir importuotojai, įgyvendindami Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme numatytas pareigas, privalo šviesti ir informuoti
visuomenę tokiais būdais:
 leidžiant ir platinant specialius leidinius (lankstinukus, bukletus ar pan.), informaciją
skelbiant informaciniuose stenduose ir (ar) spaudoje;
 informaciją pateikiant pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri
naudojama parduodant elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvą,
baterijas ir akumuliatorius, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir
akumuliatorius);
 informaciją skelbiant gamintojo, importuotojo interneto svetainėje ir (ar) interneto
naujienų svetainėse.
Gamintojai ir importuotojai visuomenės švietimą ir informavimą privalo vykdyti
kalendorinių metų laikotarpiu taikydami ne mažiau kaip du iš trijų nurodytus būdus,
atitinkamai pasirenkant bent po vieną priemonę iš Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 ar 6.1 ir 6.3
arba 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytų visuomenės informavimo priemonių. Gamintojai ir
importuotojai savo iniciatyva gali taikyti ir kitas papildomas visuomenės švietimo ir
informavimo priemones, nenurodytas Tvarkos apraše.
Visuomenės informavimas ir švietimas
Informuodami ir šviesdami visuomenę Gamintojai ir importuotojai privalo laikytis šių
reikalavimų užtikrindami:
 teikiamos informacijos informatyvumą, aiškumą, aktualumą ir nuolatinį atnaujinimą
(pasikeitus teikiamai informacijai);
 informacijos arba nuorodos į tokią informaciją gamintojo, importuotojo interneto
svetainėje skelbimą nuolat ir gerai matomoje interneto svetainės vietoje;
 informacijos interneto naujienų svetainėse skelbimą ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius
arba pasikeitus teikiamai informacijai;
 Tvarkos aprašo 6.1 punkte nurodytų specialių leidinių platinimą juos platinti vartotojams
prieinamose, lankomose vietose;
 informacinių stendų, ne mažesnių kaip A3 formato (420x297 mm), įrengimą ir pateikimą
aiškiai vartotojams matomoje elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių,
alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir
akumuliatorius) pardavimo vietoje.
Šviesdami ir informuodami gaminių ir pakuočių vartotojus, gaminių ir pakuočių atliekų
turėtojus, Gamintojai ir importuotojai privalo jiems teikti informaciją apie:
Visuomenės informavimas ir švietimas









elektros ir elektroninėje įrangoje, transporto priemonėse, baterijose ir akumuliatoriuose esančias
pavojingas medžiagas ir jų keliamą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai (taikoma elektros ir
elektroninės įrangos, transporto priemonių, baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir
importuotojams);
netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai;
atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje ir perdirbimo ar kitokio naudojimo svarbą saugant aplinką ir
tausojant gamtinius išteklius;
reikalavimą perdirbti tinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nešalinti kartu su nerūšiuotomis
komunalinėmis atliekomis;
gaminių atliekų surinkimo vietas, nurodant sąrašą vietų kuriose vartotojai turi galimybę atiduoti
atitinkamas atliekas;
esamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų grąžinimo, surinkimo ir perdirbimo sistemas ir galimybes
jomis naudotis;
vartotojų ir atliekų turėtojų vaidmenį skatinant elektros ir elektroninės įrangos, transporto
priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir jų atliekų
pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir kitokį naudojimą;
pakuočių ženklų reikšmes (taikoma pakuočių gamintojams, gaminių pripildytų pakuočių
gamintojams ir importuotojams);
baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-117/D3-196 (Žin., 2004, Nr. 59-2097), nustatytų baterijų ir
akumuliatorių ženklinimo reikšmes (baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir importuotojams) ir
galimybę įstatymuose numatytais atvejais nemokamai atiduoti atitinkamas atliekas prekybos vietose
arba savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
Visuomenės informavimas ir švietimas
Gamintojai ir importuotojai, vykdydami visuomenės švietimą ir informavimą, visą
Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją turi skelbti pasirinktinai vienoje, keliose
ar visose įgyvendinant 6 punkte pasirinktas informavimo priemones.
Elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai,
įgyvendindami Atliekų tvarkymo įstatyme numatytas pareigas, privalo teikti rašytinę
informaciją visiems vartotojams apie galimybę atiduoti atitinkamų gaminių atliekas
platintojams (platinimo vietose). Informacija gali būti skelbiama naudojant vieną iš šių
priemonių:
 informaciją skelbiant informaciniuose stenduose (ne mažesniuose kaip A4 formato
(210x297 mm));
 informaciją pateikiant pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri
naudojama parduodant elektros ir elektroninę įrangą, nešiojamąsias baterijas ir
akumuliatorius;
 informaciją skelbiant platintojo interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse.
Visuomenės informavimas ir švietimas

Tvarkos aprašas taikomas elektros ir elektroninės įrangos, transporto
priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus
baterijas ir akumuliatorius) gamintojams ir importuotojams, individualiai vykdantiems
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 723016) tokiems gamintojams ir importuotojams numatytas pareigas, elektros ir
elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojams, transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios yra
alyvos atliekų turėtojos, ir pakuočių gamintojams, gaminių pripildytų pakuočių
gamintojams ir importuotojams, individualiai vykdantiems Pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo įstatyme tokiems gamintojams ir importuotojams numatytas pareigas.

Tvarkos aprašas netaikomas Gamintojams ir importuotojams, elektros ir
elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvą, baterijas ir akumuliatorius,
apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) naudojantiems
savoms reikmėms, ir Gamintojams ir importuotojams, per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai tiekiantiems ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių atliekų bei
tiekiantiems Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais ne daugiau kaip 5 baterijų
ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių vienetus.
Baterijų ir akumuliatorių rūšys ir pavyzdžiai;
Skiriamos šios baterijų ir akumuliatorių rūšys:
 automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos ar akumuliatoriai,
naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui;
 pramoninės baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos ar akumuliatoriai, skirti naudoti tik
pramonėje ar profesionalioje veikloje arba naudojami visų rūšių elektrinėse transporto
priemonėse;
 nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos, sagos formos elementai,
sudėtinės baterijos ar akumuliatoriai, kurie yra sandarūs, gali būti nešiojami ir nėra
priskiriami nei pramoninėms, nei automobiliams skirtoms baterijoms ar
akumuliatoriams.
Sudėtinės baterijos – tai baterijų ar akumuliatorių komplektas, kuriame jie yra
tarpusavyje sujungti ir (arba) padengti išoriniu korpusu taip suformuojant užbaigtą
vienetą, kurio galutinis vartotojas neturėtų išardyti ar atidaryti.
Sagos formos elementai – tai mažos apvalios nešiojamosios baterijos ar
akumuliatoriai, kurių skersmuo didesnis už aukštį ir kurie naudojami specialiais tikslais,
pavyzdžiui, klausos aparatuose, laikrodžiuose, mažuose nešiojamuosiuose įrenginiuose
ir kaip atsarginiai energijos šaltiniai.
Baterijų ir akumuliatorių rūšys ir pavyzdžiai;

Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai
Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami automobilio
apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui.

Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai
Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio, nikelio geležies ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, skirti naudoti
tik pramonėje ar profesionalioje veikloje, arba naudojami visų rūšių elektrinėse transporto
priemonėse. Pavyzdžiui, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar pagalbinio elektros
energijos tiekimo šaltiniai ligoninėse, oro uostuose ar biuruose, baterijos ir akumuliatoriai,
naudojami traukiniuose, lėktuvuose, atviroje jūroje esančiose naftos gavybos platformose ar
švyturiuose. Taip pat baterijos ir akumuliatoriai, sukurti išimtinai parduotuvėse ir restoranuose
naudojamiems nešiojamiems mokėjimo terminalams, parduotuvėse naudojamiems brūkšninio kodo
skaitytuvams, televizijose ir profesionaliose studijose naudojamai profesionaliai vaizdo aparatūrai,
prie kalnakasių ir profesionalių nardytojų šalmų pritvirtinamoms kalnakasių ir nardymo lempoms,
pagalbinės baterijos ir akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra valdomos durys būtų blokuojamos
ar suspaustų žmones, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami valdymui ar įvairių rūšių matavimo ir
valdymo įrangoje, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami saulės pultuose, foto įtampą ir kitus
atnaujinamos energijos šaltinius naudojančiuose įrengimuose. Prie pramoninių baterijų ir
akumuliatorių taip pat priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami elektra varomose
transporto priemonėse, pavyzdžiui, elektromobiliuose, invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro
uostuose naudojamose transporto priemonėse ir automatinėse transporto priemonėse. Čia išvardyti
ne visi pavyzdžiai, todėl bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kurie nėra sandarūs ir nėra skirti
automobiliams, turėtų būti laikomi pramoniniais.
Baterijų ir akumuliatorių rūšys ir pavyzdžiai;
 Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai
Tai sandarios baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos vartotojas galėtų nesunkiai nešti
rankose ir kurie nėra priskiriami nei automobiliams skirtoms, nei pramoninėms
baterijoms ar akumuliatoriams. Šiai rūšiai priskiriamos bet kurios baterijos ar
akumuliatoriai, kuriuos vartotojai paprastai gali naudoti buityje. Pavyzdžiui, vieno
elemento baterijos (AA, AAA tipo baterijos ir pan.), taip pat baterijos ir akumuliatoriai,
kuriuos vartotojai ar specialistai naudoja mobiliuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose
kompiuteriuose, bevieliuose elektros įrankiuose, žaisluose ir buitiniuose prietaisuose,
pavyzdžiui, elektriniuose dantų šepetukuose, skustuvuose ir rankiniuose dulkių
siurbliuose (įskaitant panašią įrangą, naudojamą mokyklose, parduotuvėse,
restoranuose, oro uostuose, biuruose ar ligoninėse) ir pan.
Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai skirstomi į tris pagrindinius tipus:
 1. neįkraunamos (vienkartinės) – cinko anglies, šarminės mangano, ličio oksido ir kt.;
 2. sagos formos elementai – cinko oro, sidabro oksido, mangano oksido, ličio ir kt.;
 3. įkraunamos – nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio jonų, ličio polimerų,
sandarios švino rūgštinės ir kt.
Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos
Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo
užtikrinti, kad būtų sukurtos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo sistemos, atitinkančios šiuos reikalavimus:
 nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, jų
nemaišant su kitomis atliekomis;
 nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti priimamos
nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių;
 turi būti sudarytos sąlygos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas atiduoti
baterijų ir akumuliatorių įsigijimo ir kitose vartotojams patogiose surinkimo
vietose, išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų tankumą:
 didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė,
Alytus) turi būti įrengta ne mažiau kaip viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo vieta 800 gyventojų;
 kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose turi būti įrengta ne mažiau kaip viena
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta 1000 gyventojų;
 gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 1000 gyventojų, turi būti įrengta bent viena
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta.
Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietos gali būti
įrengiamos degalinių, prekybos centrų, parduotuvių, elektros ir elektroninės
įrangos remonto dirbtuvių, švietimo ar kitų įstaigų, įmonių, organizacijų ir pan.
teritorijose ar patalpose.
Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos








Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo dalyvauti Baterijų ir akumuliatorių bei
baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės nurodytoje nešiojamųjų baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemoje ir prekybos vietose nemokamai priimti vartotojų
atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas.
Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo
užtikrinti, kad būtų sukurta automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo
sistema, atitinkanti šiuos reikalavimus:
automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, jų
nemaišant su kitomis atliekomis;
privačiose nekomercinės paskirties transporto priemonėse naudotų baterijų ir akumuliatorių
atliekos iš vartotojų turi būti surenkamos bent jau nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują
bateriją ar akumuliatorių, specialiose šių atliekų surinkimo vietose arba apvažiavimo būdu;
Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietos gali būti
įrengiamos degalinėse, garažų bendrijose, įmonių, užsiimančių transporto priemonių technine
priežiūra ir remontu, baterijomis ir akumuliatoriais prekiaujančių ar juos naudojančių įmonių ir
pan. teritorijose ar patalpose.
Pramoninių baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai privalo iš galutinių vartotojų
priimti pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas, nepriklausomai nuo jų cheminės sudėties
ar kilmės.
Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad jų
organizuojamose baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemose surinktos atliekos būtų
perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti šias atliekas.
Baterijų ir akumuliatorių atliekų turėtojai turi naudotis baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo sistemomis ir baterijų ir akumuliatorių atliekų nešalinti kartu su kitomis atliekomis.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų,
gamintojų, bei importuotojų kontrolė ir atsakomybė
Gamintojų ir importuotojų kontrolę vadovaujantis LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu
vykdo regioniniai aplinkos apsaugos departamentai.
Atsakomybė už atliekų tvarkymui nustatytų reikalavimų nevykdymą numatyta LR ATPK 51(3) straipsnyje:

Atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas asmenims, neturintiems teisės surinkti, vežti ir (ar)
apdoroti atliekas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas), –
užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno
tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.
 Atliekų surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir
tarpininkas) neturint teisės užsiimti tokia veikla –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.
 Pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.
 Reikalavimo turėti pavojingų atliekų lydraštį jas vežant Lietuvos Respublikoje ir (ar) pavojingų atliekų
lydraščio pildymo reikalavimų pažeidimas –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų,
gamintojų, bei importuotojų kontrolė ir atsakomybė
 Pavojingų atliekų maišymas, įskaitant skiedimą, nesilaikant nustatytų reikalavimų –
užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo
penkių šimtų litų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.
 Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas –
užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.
 Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo
reikalavimų pažeidimas –
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.
 Atliekų apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas –
užtraukia įspėjimą ar baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.
 Atliekų apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino –
užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.
 Klaidingų duomenų atliekų apskaitos ataskaitose pateikimas žinant, kad jie neteisingi, –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.
 Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimų pažeidimas –
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų,
gamintojų, bei importuotojų kontrolė ir atsakomybė
512 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ar naudojimas
pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus
 Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba, kai planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra
atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas
sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios
veiklos objektų statyba nesilaikant teisės aktuose nustatytų aplinkos
apsaugos reikalavimų –
užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų,
pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir juridinių
asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų,
gamintojų, bei importuotojų kontrolė ir atsakomybė
512 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ar naudojimas
pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus
 Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose,
arba nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų, arba kai planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra
atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas
leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos
vykdymas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus –
užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, pareigūnams –
nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo trijų
tūkstančių litų iki šešių tūkstančių litų.
 Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio
pirmojoje ir (ar) antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų, pareigūnams
– nuo keturių tūkstančių iki septynių tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo
septynių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų,
gamintojų, bei importuotojų kontrolė ir atsakomybė













Atsakomybė už ir jų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui nustatytų reikalavimų
nevykdymą numatyta LR ATPK 51(20) straipsnyje:
51(20) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymą, reikalavimų pažeidimas
Transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –
užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.
Žinomai neteisingų duomenų pateikimas transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitose –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.
Transporto priemonių pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir
importuotojų registravimo sąvade –
užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.
Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje,
antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netvarkymas ir nedalyvavimas eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkymo sistemoje –
užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų,
gamintojų, bei importuotojų kontrolė ir atsakomybė
Atsakomybė už apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymui nustatytų reikalavimų
nevykdymą numatyta LR ATPK 51(24) straipsnyje:




5124 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų
nevykdymas
Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas
tvarkymas –
užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.
Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų
terminų –
užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.
Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų
nepateikimas iki nustatytų terminų –
užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.
Žinomai neteisingų duomenų pateikimas apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai
apskaitos ataskaitose ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių
atliekomis deklaracijose –
užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų,
gamintojų, bei importuotojų kontrolė ir atsakomybė








Apmokestinamųjų gaminių tiekimas rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade
užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.
Surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas asmenims,
neturintiems teisės tvarkyti šias atliekas, –
užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.
Informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių
sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo
sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos
vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių
vartotojams –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.
Atsisakymas nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas ar
reikalavimas pirkti naują nešiojamąją bateriją ar akumuliatorių atiduodant jų atliekas nešiojamųjų baterijų
ir akumuliatorių prekybos vietose –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.
Atsisakymas priimti iš vartotojų pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.
Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir
devintojoje dalyse nustatytos veikos, padarytos asmens, bausto už minėtose dalyse nustatytus pažeidimus,
užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki penkių tūkstančių litų.
Baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir
akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas –
užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Ačiū už dėmesį

similar documents