Завантажити

Report
Районна
творча група
вчителів
екології
Корецький р-н.
Рівненська обл.
Члени творчої групи з екології
Керівник творчої групи:
Дуй Ольга Іванівна, Користівський
НВК.
Якимчук Валентина Іванівна,
Крилівська ЗШ І-ІІІ ст.
Батик Мирослав Анатолійович,
Невірківська ЗШ І-ІІІ ст.
Тема:
«Розвиток критичного
мислення учнів у
сучасному навчально –
виховному процесі
засобами екології»
На 2012-2013, 2013–2014 навчальні роки
Мета
Спрямувати діяльність
вчителів району на
практичну реалізацію
компетентнісного
підходу шляхом
використання технології
критичного мислення.
Оволодіти професійними
знаннями, вміннями та
навичками даного
напрямку діяльності.
Завдання:
- ознайомлення кожного члена творчої групи з
основами технології критичного мислення;
- підвищення рівня професійної майстерності
вчителів шляхом вивчення досягнень науки та
перспективного педагогічного досвіду;
- вироблення методичних рекомендацій щодо
впровадження технології критичного мислення в
процес навчання екології з метою формування
основних груп компетентностей учнів;
- створення теоретичного банку даних з проблеми
впровадження технології формування критичного
мислення на уроках екології.
Очікувані результати
роботи
Створення пакету навчально –
методичних розробок щодо
використання технології
критичного мислення на
уроках екології
Тематика засідань творчої групи:
1. Ознайомлення з планом роботи творчої групи.
2. Сутність критичного мислення. Завдання
технології розвитку критичного мислення.
3. Порівняння традиційного навчання і навчання
з використанням технології критичного
мислення: переваги і недоліки. Круглий стіл.
4. Структура уроку – моделі за методикою
розвитку критичного мислення.
5. Особливості уроку, побудованого з
використанням технології формування
критичного мислення.
6. Етапи формування критичного мислення учнів
у процесі навчання.
7. Творча дискусія «Формування пізнавальної
активності учнів в процесі впровадження
технології критичного мислення.
7. Методики, які допомагають сформувати
і розвинути критичне мислення.
8. Розробка фрагментів уроків екології з
елементами
технології формування
критичного мислення.
9. Розвиток критичного мислення учнів
засобами проектної технології на уроках
екології.
10. Технології критичного мислення як
засіб оптимізації розвитку компетенції
учителів природничих дисциплін.
11. Критичне творче мислення у контексті
вивчення екології.
Робота між засіданнями
 Підбір матеріалів для методичної пам'ятки
« Сутність критичного мислення».
 Підбір матеріалів для методичного бюлетеня
«Поради вчителям – екологам, що
використовують методики формування
критичного мислення на уроках».
 Підбір матеріалів для методичної пам'ятки
« Методики, які допомагають формувати
критичне мислення».
 Проведення уроків з використанням технології
критичного мислення.
 Підготовка рекомендацій з досвіду роботи.
Критичне мислення
 це використання когнітивних технік або
стратегій, які збільшують імовірність
одержання бажаного кінцевого результату.
 такий тип мислення, до якого прибігають
при вирішенні завдань, формулюванні
висновків, імовірнісній оцінці й прийнятті
рішень.
 характерна побудова логічних умовиводів,
створення погоджених між собою логічних
моделей і прийняття обґрунтованих рішень,
що стосуються відхилення чи погодження із
яким-небудь судженням.
Віра в
сили
учнів
Час
Очікування
ідей
Головні чинники
розвитку
критичного
мислення
Цінування
думок
інших
Спілкування
Активна
позиція
Етапи критичного мислення
 Сприйняття інформації з одного, але
бажано з декількох джерел;
 Аналіз її змісту або різних точок
зору. Вибір того викладу, який тобі
здається вірним;
 Зіставлення його з іншими
викладами або протилежними
точками зору;
 Добір аргументів або розробка
системи доказів на підтримку
обраної позиції;
 Прийняття рішення, яке ґрунтується
на доказах.
Необхідні умови для здійснення
процесу розвитку критичного
мислення
Час
Повага та
цінування
думок інших
Ризик
Дозвіл
Залучення
Структура уроку у технології розвитку
критичного мислення
Етапи уроку
актуалізація
усвідомлення
рефлексія
Подвійні
нотатки
Методичні прийоми, які
допомагають формувати
критичне мислення
Мозкова
атака
Порушена
послідовність
Гронування
Читання з
передбаченням
Взаємонавчання
Куточки
Сенкан
Ессе
Кубування
Читання з
позначками
Результат роботи
Управління освіти Корецької райдержадміністрації
Комунальна установа «Корецький районний
методичний кабінет»
ФОРМУВАННЯ
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
УЧНІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ
Посібник для вчителів
2013
Висновок
Проаналізувавши
чимало
підходів,
урахувавши особливості навчання екології в
основній школі, під критичним мисленням
розуміємо здатність учня чітко виділити
проблему, яку необхідно розв'язати; самостійно
знаходити, обробляти і аналізувати інформацію;
логічно
будувати
свої
думки,
наводити
переконливу аргументацію; здатність мислити
мобільно, обирати єдино правильне розв'язання
проблеми; бути відкритим до сприйняття думок
інших і одночасно принциповим у відстоюванні
своєї позиції.
Дякуємо
за увагу!

similar documents