Interkommunale idrettsanlegg - Nord

Report
Interkommunale idrettsanlegg
Forutsetninger
Det kan være ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge
idrettsanlegg det ellers ville vært vanskelig å realisere innenfor én kommune.
Særskilt tilskudd for interkommunale anlegg kan tildeles til ett anlegg per anleggstype i
samarbeidende kommuner.
Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 30 % av ordinær tilskuddssats til større
interkommunale idrettsanlegg, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt
1. Anlegget er et større kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller idrettshall.
Andre anlegg vurderes særskilt.
2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende
investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:
a) Hver deltagende kommune bidrar med minimum 5 % av godkjentkostnad.
Kommunenes bidrag må dokumenteres.
b) Det kreves skriftlig driftsavtale på minimum 20 år mellom deltagende
kommuner, hvor kommunene forplikter seg til å bidra økonomisk til driften av
anlegget. Bidraget må være i samsvar med kommunens bidrag etter pkt. a).
Hvorfor bygge interkommunale
idrettsanlegg?





Idretten er i utvikling - nye krav stilles
Eks. Langrenn, utstyr, bredder, nye øvelser etc.
Bygg – TEK10, -universell utforming-nye energikrav
Kostnadsdrivende - mindre dekning av spillemidlene
Samarbeide/dele på driftskostnader
Behovsanalyse
 SENTRALE PUNKT FOR Å TENKE INTERKOMMUNALT
 Vår kommune
 Anleggssituasjonen i egen kommune?
 Nabokommune(r)







Anleggssituasjonen i nabokommune (r)?
Hva kan vi bygge i vår kommune for nabokommunene?
Hva kan nabokommunen bygge for våre innbyggere?
HVA KAN VI BYGGE SAMMEN!
Kan eksisterende anlegg inngå i en avtale ?
Utfordre idretten, med idrettslag og idrettsråd
Finne anlegg som «balanserer»
Kartlegging
 Hvor finnes etablerte velfungerende miljøer?
1. Idrett (Ressurser, personer, fysiske)
2. Kultur (Bibliotek, kulturhus, skole)
3. Annen offentlig virksomhet (Eks. politi, brann, ambulanse)
4. Næringsliv (Industri, tilbud til ansatte osv.)
 Hvor er smertegrensen for reisetid til anlegg?
 Fordelaktig finansiering
1. 30% mer spillemidler
2. Hver deltakende kommune må bidra med min. 5% av godkjent kostnad
3. RUP-midler for anlegg med regional status (Fylkeskommunen). Tilsv. økning
i spillemidler. Mer usikkert med dagens politikk!
 Fordelaktig drift
1. Alle deltakende kommuner må inn med 5% av driftskostnader i 20 år
2. Samarbeide om investering til driftsutstyr
3. Samarbeide om personell til drift
4. Øke kvalitet på drift
5. Økt kvalitet på anlegg – lettere å oppfylle stadig mer kostnadskrevende
tiltak for nye anlegg ved samarbeid. Fører til færre men bedre anlegg!
Eksempel
Skianlegg Bjørgan
Grong IL
Aktuelle anlegg i Nord Trøndelag
1. Vanvikan fotballhall 7èr og flerbrukshall + div småanlegg
2. Sykkelvelodrom 250m, Moan, Levanger
3. Kampsporthall-judo, Frolhallen, Levanger
11
13
4. Røra, Inderøy kommune, Kampsporthall, fotballhall 7èr,
ishall, flerbrukshall, + div småanlegg
10
12
5. Egge IL Steinkjer kommune, Fotballhall 7èr +
div småanlegg i eksisterende skolebygg
9
8
7
6. Steinkjer kommune, Dampasaga bad, klatrehall Campus,
Rulleskiløype Campus til Steinkjer skistadion
7. Grong IL og Snåsa IL Grong og Snåsa kommune,
Langrenn + skiskyting
8. Råbakkan – motorsport NMK Namdal , Overhalla
kommune
5
6
9. Namsos, Turnhall, Namsos kommune
10. Valmyra motorsport, NMK ytre Namdal, Nærøy
kommune
4
2
11. Friidrett Kolvereid IL Nærøy kommune
3
12. Skianlegg med rulleskiløype, Kolvereid IL
Nærøy kommune
13. Fotballhall Rørvik, Vikna kommune
1
Stikkord
• Samarbeid mellom idrettslagene og idrettsråd i
samarbeidende kommuner
• Felles anleggsplan
• Forankres politisk i aktuelle kommuner

similar documents