Si*lomi prieglobst* reguliuojan*i* LR *statymo *D*l u*sienie*i* teisin

Report
Siūlomi prieglobstį reguliuojančių
LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
nuostatų pakeitimai
Gabrielė Bružaitė
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
2011-12-14
Prieglobsčio prašytojų apsaugos nuo sulaikymo garantijos
Prieglobsčio prašytojų situacija iš esmės skiriasi nuo paprastų migrantų situacijos, nes
prieglobsčio prašytojai gali neatitikti teisinių atvykimo į kitą šalį reikalavimų.
Prieglobsčio prašytojams turėtų būti taikoma nesulaikymo prezumpcija.
(JTVPK standartų ir kriterijų, taikomų prieglobsčio prašytojų sulaikymui, gairės, 1999 m.)
Priėmimo sąlygų direktyvos 7 straipsnio 3 dalis: Kai yra tikslinga, pavyzdžiui, dėl
teisinių priežasčių arba viešosios tvarkos sumetimais, valstybės narės nacionalinėje
teisėje nustatyta tvarka gali izoliuoti prieglobsčio prašytoją tam tikroje konkrečioje
vietoje.
(2003-01-27 Tarybos direktyva 2003/9/EC nustatanti minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų
priėmimo )
Tarptautinėje bei Europos Sąjungos teisėje įtvirtintas bendrasis principas, kad
prieglobsčio prašytojai gali būti sulaikomi tik išimtiniais atvejais, kai tokia laisvės
apribojimo priemonė proporcinga siekiamam tikslui.
Prieglobsčio prašytojų apsaugos nuo sulaikymo garantijos
Galiojančio UTPĮ 113 str. 2 p.:
Užsienietis gali būti sulaikytas, kai
jis neteisėtai atvyko į Lietuvos
Respubliką ar neteisėtai joje yra,
išskyrus atvejus, kai jis yra
pateikęs prašymą suteikti
prieglobstį Lietuvos
Respublikoje.
UTPĮ projekto 119 str. 1 d. 2 p.:
Užsienietis, kuris nėra Europos
Sąjungos valstybės narės pilietis ar
jo šeimos narys, gali būti sulaikytas,
jeigu jis neteisėtai atvyko į Lietuvos
Respubliką ar neteisėtai joje yra,
išskyrus atvejus, kai jam yra
suteiktas laikinas teritorinis
prieglobstis Lietuvos
Respublikoje.
UTPI projekte numatoma užsieniečio sulaikymo už neteisėtą atvykimą išimtis nepagrįstai
susiaurinama, ją taikant ne visiems prieglobsčio prašytojams, bet tik tiems, kuriems
suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje
Prieglobsčio prašytojų apsaugos nuo sulaikymo garantijos
PAVOJAI
- Prieglobsčio prašytojo (galiojančio UTPĮ 2 str. 20 d., UTPĮ projekto 2 str. 26 d.)
sulaikymas.
- Prieglobsčio prašymo nagrinėjimo skubos tvarka pratęsimas (48 val.+7 d.).
- Prieglobsčio prašytojo sulaikymas apeliacinės procedūros metu.
LRKD PASIŪLYMAS
UTPĮ projekte palikti šiuo metu galiojančią nuostatą, kad užsienietis gali būti sulaikytas,
kai jis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra, išskyrus atvejus, kai
jis yra pateikęs prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje.
Pažeidžiamo asmens sąvoka
UTPĮ projekto 2 str. 24 d.: Pažeidžiamas asmuo – nepilnametis, neįgalusis, vyresnis
nei 75 metų amžiaus asmuo, nėščia moteris, vienišas tėvas ar motina, auginantys
nepilnamečių vaikų, arba asmuo, kuris buvo kankintas, išprievartautas ar patyrė kitokį
sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą.
Priėmimo sąlygų direktyvos 17 straipsnio 1 dalis: Valstybės narės atsižvelgia į
specifinius ypač pažeidžiamų asmenų, pavyzdžiui, nepilnamečių, nelydimų
nepilnamečių, žmonių su negalia, vyresnio amžiaus žmonių, nėščių moterų, mažamečius
vaikus turinčių vienišų tėvų, taip pat asmenų, kurie patyrė kankinimus, išprievartavimą,
arba kitokias akivaizdaus psichologinio, fizinio arba seksualinio smurto formas,
poreikius, įdiegdamos nacionalinės teisės aktuose II skyriaus nuostatas, susijusias su
materialinėmis priėmimo sąlygomis bei sveikatos priežiūra.
LRKD PASIŪLYMAS
Į pažeidžiamų asmenų sąvoką įtraukti visas šeimas su nepilnamečiais vaikais.
Pažeidžiamų asmenų prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas
Nelydimas nepilnametis prieglobsčio prašytojas vidaus reikalų ministro ir socialinės
apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka apgyvendinamas Pabėgėlių priėmimo
centre, jeigu jo laikinas globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas tam
neprieštarauja (Galiojančio UTPĮ 79 str. 3 d., UTPĮ projekto 77 str. 3 d.)
LRKD PASIŪLYMAS
UTPĮ projekto 79 str. 3 d. pakeitimas: „Pažeidžiami asmenys prieglobsčio prašytojai
vidaus reikalų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka
apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre. Nelydimas nepilnametis prieglobsčio
prašytojas apgyvendinamas Pabėgėlių priėmimo centre, jeigu jo laikinas globėjas
(rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas tam neprieštarauja“.
Laikotarpis iki išsiuntimo
Sulaikymas, alternatyvios sulaikymui priemonės
UTPĮ projekto 120 str. 4 d.:
Užsienietis negali būti sulaikomas ilgiau nei 6 mėnesiams, išskyrus atvejus, kai jis
nebendradarbiauja siekiant užsienietį išsiųsti iš Lietuvos Respublikos (pvz., atsisako
pateikti apie save duomenis, teikia klaidinančią informaciją ir pan.) arba negaunami
reikiami dokumentai tokio užsieniečio išsiuntimui iš valstybės teritorijos įvykdyti; šiais
atvejais sulaikymo terminas gali būti pratęstas papildomam laikotarpiui,
neviršijančiam 12 mėnesių.
(Europos Parlamento ir Tarybos 2008-12-16 direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 5 ir 6 d.)
PAVOJAI
Tuo atveju, jei užsieniečio kilmės valstybė nebendradarbiauja ir neteikia duomenų bei
neparuošia dokumentų, būtinų užsieniečio grąžinimui į tą šalį, remiantis minėta
nuostata, užsieniečio sulaikymas gali būti pratęsiamas iki 12 mėnesių, nors dėl tokio
delsimo pats užsienietis nebūtų kaltas.
Laikotarpis iki išsiuntimo
Sulaikymas, alternatyvios sulaikymui priemonės
Kriterijai, kuriems esant, teismas gali užsieniečiui skirti alternatyvią sulaikymui priemonę
(galiojančio UTPĮ 115 str. 1 d., UTPĮ projekto 121 str. 1 d.):
- nustatyta užsieniečio tapatybė;
- jis nekelia grėsmės valstybės saugumui ir viešajai tvarkai;
- jis teikia pagalbą teismui nustatant jo teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje.
Alternatyvios sulaikymui priemonės (galiojančio UTPĮ 115 str. 2 d., UTPĮ projekto 121 str. 2 d.):
1) užsieniečio prievolė nustatytu laiku periodiškai atvykti į atitinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliotą instituciją;
2) užsieniečio prievolė ryšio priemonėmis nustatytu laiku pranešti atitinkamai Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotai institucijai apie savo buvimo vietą;
3) patikėjimas atitinkamai socialinių paslaugų įstaigai prižiūrėti nelydimą nepilnametį užsienietį;
4) patikėjimas prižiūrėti užsienietį Lietuvos Respublikos piliečiui arba Lietuvos Respublikoje teisėtai
gyvenančiam užsieniečiui, turintiems giminystės ryšių su užsieniečiu, kurio sulaikymo klausimas
sprendžiamas, jei šis asmuo įsipareigojo rūpintis juo ir jį išlaikyti;
5) užsieniečio apgyvendinimas Užsieniečių registracijos centre netaikant judėjimo laisvės
apribojimų (remiantis galiojančio UTPĮ 115 straipsnio 5 dalimi bei UTPĮ projekto 121 straipsnio 5 dalimi,
ši alternatyvi sulaikymui priemonė gali būti skirta tik prieglobsčio prašytojams).
Laikotarpis iki išsiuntimo
Sulaikymas, alternatyvios sulaikymui priemonės
PAVOJAI
Alternatyvios sulaikymui priemonės praktikoje sunkiai pritaikomos. Nustatant, kad
užsieniečio apgyvendinimas Užsieniečių registracijos centre netaikant judėjimo laisvės
ribojimų gali būti taikytinas tik prieglobsčio rašytojams, sukuriama situacija, kad kitiems
užsieniečiams alternatyvios sulaikymui priemonės gali būti skiriamos tik pastariesiems
turint gyvenamąją vietą Lietuvoje.
LRKD PASIŪLYMAS
Numatyti galimybę alternatyvią sulaikymui priemonę - užsieniečio apgyvendinimą
Užsieniečių registracijos centre netaikant judėjimo laisvės apribojimų, - taikyti ne tik
prieglobsčio prašytojams, bet ir kitiems užsieniečiams.
ATEITIES IŠŠŪKIAI
- Prieglobsčio prašytojų teisė dirbti
(Priėmimo sąlygų direktyvos 11 straipsnio 2 dalis: jei per vienerius metus nuo prašymo dėl prieglobsčio
padavimo pirmojoje instancijoje nebuvo priimtas sprendimas ir prieglobsčio prašytojas nekaltas dėl šio
delsimo, valstybės narės numato sąlygas, kuriomis prieglobsčio prašytojui suteikiama galimybė dirbti.
Turėjo būti perkelta iki 2005 m. vasario 6 d).
- Tarptautinę apsaugą gavusių asmenų teisė į nuolatinio gyventojo statusą
(2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/51/ES, kuria iš dalies keičiama
Tarybos direktyva 2003/109/EB, siekiant išplėsti jos taikymo sritį asmenims, kuriems suteikiama
tarptautinė apsauga (toliau – Direktyva 2011/51/ES), nustato, kad asmenys, kuriems suteikiama
tarptautinė apsauga, turėtų turėti galimybę gauti ilgalaikio gyventojo statusą valstybėje narėje, kuri
jiems suteikė tarptautinę apsaugą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti trečiųjų šalių piliečiai. Turi
būti perkelta iki 2013 m. gegužės 20 d.)
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
KLAUSIMAI

similar documents