Uvod u programiranje - matematika -

Report
Uvod u programiranje
- matematika –
VIII predavanje
Vesna Veličković
[email protected]
Potprogrami
Potprogram opisuje neki postupak i daje mu ime.
Potprogrami u Pascalu su
• procedure,
• funkcije.
Potprogrami služe da se jedan deo programa
izdvoji u zasebnu celinu koja se zatim može
jednom ili više puta koristiti.
Upotreba potprograma olakšava pisanje
programa i mnogo povećava njegovu čitljivost.
Ne-rekurzivna definicija
n ! = n * (n-1) * ...* 2 * 1
0! = 1
function faktorijel_N (n:LongInt) : LongInt;
var i : integer;
P : LongInt;
begin
P := 1;
for i:=2 to n do
P := P * i;
faktorijel_N := P;
end;
Rekurzivna definicija
0! = 1
n ! = n * (n-1) !
function faktorijel_R (n:LongInt) : LongInt;
begin
if n = 0
then faktorijel_R := 1
else faktorijel_R := n * faktorijel_R (n-1)
end;
Stepen
a0 = 1
an = a * an-1
a-n = 1 / an , n > 0
function stepen (a:real; n:integer) : real;
begin
if n = 0
then stepen := 1
else if n > 0
then stepen := a * stepen (a, n-1)
else stepen := 1 / stepen (a, -n)
end;
Optimizacija
a2n = (a2)n
function stepen (a:real; n:integer) : real;
begin
if n = 0
then stepen := 1
else if n < 0
then stepen := 1 / stepen (a, -n)
else if n mod 2 = 0
then stepen := stepen (sqr(a), n div 2)
else stepen := a * stepen (a, n-1)
end;
VAŽNO
• Rekurzivni potprogram mora da ima bar jednu
nerekurzivnu granu i ona se, za svaku
dopustivu vrednost paramtra, mora nekad
pozvati.
• Prednost rekurzije je što se lako piše i lako
razume.
• Nedostatak rekurzije je što se sporo izvršava i
što troši dosta memorijskog prostora.
• Napisati potprogram koji štampa cifre prirodnog
broja n od cifre najmanje težine do cifre najveće
težine.
procedure stampaj (n:integer);
var cifra : 0..9;
begin
if n div 10 = 0
{jednocifren broj}
then writeln (n)
else begin
cifra := n mod 10;
writeln (cifra:3) ;
stampaj (n div 10) ;
end
end;
• Napisati potprogram koji štampa cifre prirodnog
broja n od cifre najveće težine do cifre najmanje
težine.
procedure stampaj (n:integer);
var cifra : 0..9;
begin
if n div 10 = 0
{jednocifren broj}
then writeln (n)
else begin
cifra := n mod 10;
stampaj (n div 10);
writeln (cifra:3);
end
end;
Hanojske kule
procedure prebaci (n:integer; pocetna, pomocna,
krajnja : 1..3);
begin
if n <> 0 then begin
prebaci (n-1, pocetna, krajnja, pomocna);
writeln (pocetna, '->', krajnja);
prebaci (n-1, pomocna, pocetna, krajnja);
end;
end;

similar documents