Jānis Lapsa "Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā"

Report
Ievešana nekustamā īpašuma
valdījumā
(Tieslietu ministrijas un Latvijas
Universitātes Juridiskās fakultātes
konference par civilprocesa aktuālajiem
jautājumiem – 05.12.2014.)
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
1
Referāta plāns
• 1) Ievešanas nekustamā
civilprocesuālais regulējums.
īpašuma
valdījumā
materiāltiesiskais
un
• 2) Ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā institūta mērķis.
• 3) Ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā problemātika:
- objekta noteikšana
- bezmantinieku manta
- sūdzību iesniegšanas kārtība
- ievešana nekustamā īpašuma domājamās daļās
- dzīvojamās telpas īres līguma vērtēšana
• Secinājumi un priekšlikumi ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā institūta
pilnveidošanai.
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
2
Ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā regulējums
1. Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā (Civillikumā)
• 879. Ķermeniskas lietas valdījuma iegūšanai ir nepieciešams, pirmkārt,
ņemt to savā varā, t. i. izdarīt tādu fizisku darbību, ar kuru tas, kas
valdījumu grib iegūt, tā pakļauj lietu savai fiziskai varai, ka vienīgi viņš var
pēc savas gribas to ietekmēt, bet otrkārt - ar varā ņemšanu saistīta griba
paturēt šo lietu kā savu.
• 882. Nekustama īpašuma varā ņemšana notiek nevien kad ieguvējs ieiet
tajā, bet arī kad nodevējs uz to tikai norāda, ja pie tam nav nekādu dabisku
šķēršļu ieiet šajā nekustamā īpašumā.
• 995. Tiesas izdarāma ievešana iegūtā nekustama īpašuma valdījumā nav
būtiski nepieciešams nosacījums tā iegūšanai par īpašumu, un tādēļ tāda
ievešana notiek tikai tad, kad ieguvējs to noteikti vēlas, it sevišķi ja
nekustama īpašuma atsavināšana notikusi pret iepriekšējā īpašnieka gribu.
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
3
Ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā regulējums
2. Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā (Civilprocesa likumā)
• Civilprocesa likuma 74.2 nodaļa “Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā”
- 620.5 -620.9 panti. Pavisam kopā tikai 5 panti.
• Nepietiekams un neskaidrs regulējums – nepieciešama vienotas prakses
veidošana un vienota piemērošanas izpratne (spriedumu izpildes procesā /
sūdzību izskatīšanā).
• Problemātika –
- objekta noteikšana (tikai telpas vai jebkāds nekustamais īpašums, t.sk.,
zeme?  CPL 620.7.p.2.d. – “... telpas tiek atvērtas ...”);
- bezmantinieku manta (nav parādnieka, kam sūtīt paziņojumu);
- sūdzību iesniegšanas kārtība (CPL 620.8.p. – sūdzību var iesniegt
valdītājs; īrnieks ir turētājs, nevis valdītājs (CL 876. un CL 2130.p. - piešķirt
tiesības arī īrniekam?);
- ievešana nekustamā īpašuma domājamās daļās;
- dzīvojamās telpas īres līguma izvērtēšana, fiktīvo īres līgumu esamība.
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
4
Ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā regulējums
2. Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā (Civilprocesa likumā)
• Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā var notikt gan kā īpašuma
atbrīvošana (izlikšana), gan kā īpašuma stāvokļa fiksēšana.
• Ievešana valdījumā ietver :
1) Īpašuma nodošanu ieguvējam un īpašuma atbrīvošanu/izlikšanu (izņemot
gadījumu, ja dzīvojamā telpā ir īrnieks vai ZG ierakstītas tiesības izlietotājs);
2) Īpašuma apsekošanu – stāvoklis, telpām - komunālo pakalpojumu
mērījumu skaitītāju rādījumu fiksēšana.
• Izliek tās personas, ka norādītas Civilprocesa likuma 620.6 pantā –
”parādnieku, viņa ģimenes locekļus un citas personas, kuras dzīvo kopā ar
viņa ģimeni” – vai tomēr - kas tur dzīvo/atrodas???
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
5
Ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā mērķis
• Ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā mērķis ir novērst jebkādus
šķēršļus, lai īpašums brīvs no mantām un personām fiziski tiktu nodots
ieguvējam.
• Parādnieka norādīšana izpildu rakstā nepieciešamības izvērtējums – vai
vispār ir vajadzīgs norādīt parādnieku izpildu rakstā ?
(Argumentācijai – CPL 620.6 pants, bezmantinieku manta, parādnieka
nāve/izbeigšanās)
• Izņēmums – jāņem vērā, ka par īpašuma lietošanu var būt noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums vai īpašums nodots lietošanā uz cita pamata
(servitūts, nomas līgums) un šāda nodošana lietošanā ir ierakstīta
zemesgrāmatā tiesības veidā.
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
6
Dzīvojamās telpas īres līguma vērtēšanas jautājums
• Problēma – ir vai nav jāvērtē īres līgums tiesu izpildītājam?
• Būtu jāvērtē :
- Līguma saturs, ne tikai nosaukums (būtība, maksa)
- Līguma objekts (telpu statuss)
- Līguma subjekti
- Līguma spēkā esamība attiecībā uz termiņu
- Deklarēšanās /pierakstīšanās fakts
• Nevar vērtēt :
- Līguma īstumu (fiktīvie līgumi, viltojumi)
- Faktisko attiecību pastāvēšanu
• Diskutabli :
- Kopīpašumā slēgta īres līguma izvērtēšana
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
7
Secinājumi
• Ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā mērķis ir novērst jebkādus šķēršļus un
nodot ieguvējam nekustamo īpašumu brīvu no mantām un personām, izņemot
gadījumus, ja noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums vai īpašuma lietošanas
apgrūtinājumi tiesību veidā reģistrēti zemesgrāmatā.
• Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā ir abstrakcija, kas saistās ar īpašumu,
nevis parādnieku un parādnieka esamība/neesamība ir pakārtota šī institūta
mērķim.
• Dzīvojamās telpas īrnieks ir turētājs (faktiskais valdītājs), nevis tiesiskais
valdītājs, tāpēc ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā gadījumā dzīvojamās
telpas īrniekam nav tiesības iesniegt sūdzību tiesā.
• Ievedot valdījumā zvērinātam tiesu izpildītājam ir jāvērtē iesniegtie dokumenti,
t.sk., dzīvojamās telpas īres līgums (saturs, būtība, subjekti, telpu statuss,
termiņi u.c.). Nevar vērtēt uzrādīto dzīvojamās telpas īres līgumu īstumu un
faktisko attiecību pastāvēšanu (dzīvojamās telpas īres faktisko attiecību esamību
var konstatēt tikai tiesa).
• Ievešanas valdījumā gadījumā ieguvējam ir saistošs iepriekšējā īpašnieka
noslēgtais īres līgums ar īrnieku un šo īres līgumu var izbeigt tikai likumā
paredzētajos gadījumos. Attiecīgi - ievešana nekustamā īpašuma valdījumā
īrnieka tiesības neskar.
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
8
Paldies par uzmanību ! ! !
Uz tikšanos un veiksmi darbā !
Ar cieņu, Jānis Lapsa
ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri", zvērināts advokāts Jānis Lapsa
[email protected], tālr.29257571
9

similar documents