ტექნიკური ბარიერები საერთაშორისო ვაჭრობაში

Report
ნინო ჩოხელი
მაისი, 2014
ტექნიკური რეგლამენტები და სტანდარტები
ადგენს პროდუქტის მახასიათებლებს როგორებიცაა
ზომა, ფორმა, დიზაინი, ფუნქციები; ასევე
საწარმოო
პროცესსა
და
მეთოდებს
და
ეტიკეტირებასა და შეფუთვასთან დაკავშირებულ
მოთხოვნებს
შესაბამისობის შეფასება
ტექნიკური პროცედურა - ტესტირება, შემოწმება,
ინსპექტირება და სერტიფიცირება - რომლის
მშვეობითაც
დასტურდება,
რომ
პროდუქტი
შეესაბამაება
სტანდარტისა
და
ტექნიკური
რეგლამენტის მოთხოვნებს





ადამიანის უვნებლობისა და ჯანმრთელობის
დაცვა
მცენარეთა და ცხოველთა სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობის დაცვა
გარემოს დაცვა
მომხმარებლის მოტყუების თავიდან არიდება
ჰარმონიზაცია და ვაჭრობის ხელშეწყობა

მიზეზები:
◦ ტექნიკური რეგულირების მზარდი ხასიათი
◦ გავლენა საერთაშორისო ვაჭრობაზე

პრინციპები:
◦ არასაჭირო და გაუმართლებელი ბარიერების
აღმოფხვრა ვაჭრობაში
◦ არადისკრიმინაციულობა და ეროვნული რეჟიმის
გავრცელება
◦ ჰარმონიზაცია
◦ ექვივალენტურობა

ურთიერთაღიარების სისტემა

ნოტიფიკაციების სისტემა
საინფორმაციო ცენტრები
დავების განხილვის მექანიზმი


◦ EU ACAA 2013 წლიდან ძალაშია ისრაელთან
(ფარმეცეფტულ
სექტორში)
და
მოლაპარაკებათა
პროცესშია ალჟირთან, ეგვიპტესთან, იორდანიასთან,
ლიბანთან, მაროკოსთან, ტუნისთან და უკრაინასთან
(მანქანა დანადგარები, ელექტრონული პროდუქცია,
სამშენებლო მასალები)
◦ EU MRA - კანადა, აშშ, ავსტრალია, იაპონია, ახალი
ზელანდია, შვეიცარია, ისრაელი
◦ 1995 წლიდან დღემდე 49 საჩივარია შესული TBT-ის
სხვადასხვა მუხლზე



ახალი მიდგომა ტექნიკური ჰარმონიზაციაში (ძალაშია 1985
წლიდან)
ახალი მიდგომის პრინციპები:
◦ ტექნიკური რეგლამენტი - საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულია
მხოლოდ პროდუქტის უსაფრთხოების ძირითადი პარამეტრები
◦ სტანდარტი - პროდუქტის ტექნიკური სპეციფიკაციები განისაზღვრება
ევროპის ჰარმონიზებული სტანდარტებით (СEN, CENELEC), რომელიც
ეყრდნობა ტექნოლოგიების განვითარების არსებულ დონეს
◦ სტანდარტი ნებაყოფლობითია -სტანდარტით დადგენილი ტექნიკური
სპეციფიკაციები ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებს
◦ შესაბამისობის პრეზუმფცია - პროდუქტს, რომელიც დამზადებულია
ევროპული ჰარმონიზებული სტანდარტით გააჩნი პრეზუმფცია, რომ იგი
აკამაყოფილებს შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს
ძველი მიდგომის დირექტივები მოიცავს ისეთ სფეროებს,
როგორიცაა ფარმაცეფტულ პროდუქცია, კოსმეტიკა, ქიმიკატები,
სასუქები, ზოგიერთი სახის სამრეწველო პროდუქციისა და საკვების
ეტიკეტირებას













სათამაშოები
მანქანა-დანადგარები
წნევაზე მომუშავე დანადგარები
სამედიცინო დანადგარები
ელექტომოწყობილობები და გაზის მოწყობილობები
საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ტელეკომუნიკაცია
საჰაერო ტრანსპორტი
რკინიგზის ტრანსპორტი
საზღვაო უსაფრთხოება
გემები
მეტროლოგია
ფეთქებადი და პიროტექნიკური საქონელი
ღია სივრცეში გამოყენებადი დანადგარები




მესამე მხარის მიერ გაცემული შესაბამისობის
სერტიფიკატები და ნიშნები
მესამე მხარის მიერ ჩატარებული ტესტირების
შედეგები
მწარმოებლის დეკლარაცია
დადასტურების სხვა სისტემები




CE მარკირება მიუთითებს პროდუქტის
შესაბამისობას ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან და ევროკავშრის
ბაზარზე თავისუფალ მიმოქცევაშია
20-ზე მეტი დირექტივა განსაზღვრავს
პროდუქტის კატეგორიებს, რომლებიც
CE ნიშანდებას ექვემდებარება
ხშირად საჭიროებს მესამე მხარის მიერ
შემოწმებას
აგრეთვე ვრცელდება მესამე ქვეყნებში
წარმოებულ პროდუქციაზე, რომლებიც
უნდა განთავსდეს EEA-ს
(ევროკავშირის წევრების, ისლანდიის,
ნორვეგიის და ლიხტენშტეინის) და
თურქეთის ბაზრებზე
მოგიწიათ თუ არა
რამდენმა კომპანიამ გაწია
პროდუქტის დიზაინის
მნიშვნელოვანი ინვესტიცია
90%
100%
შეცვლა
80%
100%
80%
25%
28%
31%
56%
60%
38%
60%
40%
40%
75%
72%
69%
20%
20%
0%
საკვების
ქიმიური
ელექტრო
მრეწველობა
მრეწველობა
საქონელი
კი
არა
0%
საკვები
ქიმიური
ელექტრო
მრეწველობა
მრეწველობა
საქონელი
დამატებითი
ეტიკეტირების ხარჯი
სერტიფიცირების ხარჯები
100%
11%
2%
80%
18%
30%
33%
80%
7%
60%
100%
40%
60%
8%
18%
42%
35%
20%
20%
15%
24%
41%
40%
54%
14%
31%
28%
40%
20%
43%
44%
24%
18%
0%
0%
საკვების
ქიმიური
ელექტრო
მრეწველობა
მრეწველობა
საქონელი
უცნობია
შემცირდა
არ შეცვლილა
გაიზარდა
საკვების
ქიმიური
ელექტრო
მრეწველობა
მრეწველობა
საქონელი
რთული სათქმელია
დაბალი
უმნიშვნელო
მაღალი/ძალიან მაღალი




2005 წ. განხორციელდა ძირეული საკანონმდებლო და ინსტიტუციური
რეფორმა; საქართველო საბოლოოდ გადავიდა ნებაყოფლობითი
სტანდარტიზაციის სისტემაზე
2006 წ. მთავრობის დადგენილება N45 საქართველოს მიერ სხვა
ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესის
შესახებ; საქართველო ექვივალენტად აღიარებს 36 ქვეყნის ტექნიკურ
რეგლამენტებს, მათ შორის:
◦ ევროკავშირის ახალი მიდგომის და გლობალური მიდგომის
დირექტივებს;
◦ ეგთო-ს ქვეყნების ტექნიკურ რეგლამენტებს;
◦ ევროკავშირის ქვეყნების ტექნიკურ რეგლამენტებს;
◦ დსთ-ს შეთანხმების საფუძველზე მოქმედ ტექნიკურ რეგლამენტებს
(“გოსტები”, “სნიპები”, სანიტარული წესები და ნორმები, ა.შ.);
2010წ. მთავრობის სტარტეგია და პროგრამა
2012წ. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის
კოდექსი
ეკონომიკის და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
GEOSTM
მეტროლოგია
-ეროვნული
საზომი
ერთეულების
ეტალონები
-დაკალიბრების
და ტესტირების
ლაბორატორ.
სტანდარტები
-სტანდარტების
მონაცემთა ბაზა
-ეროვნული
სტანდარტების
შემუშავება
აკრედიტ.
ცენტრი
ტესტირების
ლაბ-ები
სასერტიფიკაც
იო ორგანოები
- საინსპექციო
ორგანოები
ტექ. ზედამხედველობა
- მაღალი რისკის
ობიექტები
- ახალი მიდგომის ტექ.
რეგ. რეგულირებადი
ობიექტები
14

DCFTA-ს თავი 3
◦ ტექნიკური თანამშრომლობა
◦ ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და
შესაბამისობის შეფასების აპროქსიმაცია
◦ შეთანხმება შესაბამისობის შეფასებისა და სამრეწველო
საქონლის დაშვებაზე (ACAA)

დანართი III
◦ სექტორული კანონმდებლობის სია, რომელიც
ექვემდებარება აპროქსიმაციას: 21 რეგულაცია და
დირექტივა რომელიც საქართველომ უნდა გადმოიღოს 5-8
წლის განმავლობაში
◦ ჰორიზონტალური კანონმდებლობის სახელმძღვანელო სია

სექტორული კანონმდებლობა, რომელიც ექვემდებარება
აპროქსიმაციას:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Commission Directive No 2008/43/EC of 4 April 2008 setting up, pursuant to Council Directive No 93/15/EEC, a system for the
identification and traceability of explosives for civil uses
Directive No 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member
States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications
terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
Directive No 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of
the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive No 89/336/EEC
Directive No 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonization of the laws of
Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits
Council Directive No 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices
Directive No 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices
Council Directive No 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active
implantable medical devices
Directive No 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning
gaseous fuels
Council Directive No 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal
protective equipment
Directive No 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the
Member States relating to machinery
Directive No 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for
the marketing of construction products and repealing Council Directive No 89/106/EEC
Directive No 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on non-automatic weighing instruments
Directive No 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments
დიდი მადლობა ყურადღებისათვის!

similar documents