CzechELib

Report
Národní centrum pro
podporu informační
infrastruktury VaV
Bibliotheca Academica 2013
Martin Svoboda
[email protected]
Brno, 31. 10. 2013
Úvod (1)
• Cílem konference KRE 2013 bylo získat názor zástupců
akademické / výzkumné obce a exekutivních orgánů o
potřebě národního systému nákupu elektronických
informačních zdrojů.
• Závěrečný panel*) se shodl, že jde nejen o efektivní
pořizování elektronických informačních zdrojů, ale o
systém finanční podpory výzkumného provozu v celé
jeho šíři, nákupem zdrojů počínaje, přes podporu
otevřeného přístupu k publikacím až po hodnocení kvality
výzkumu.
*) Dvořák – MU, Hakenová – MŠMT, Hronová – RVVI, VŠE, Lhoták – KNAV, Machytková
– AKVŠ, ČVUT, Pospíšil – RVŠ, VŠCHT, Rákosník – AV ČR, Svoboda – NTK
2
Úvod (2)
• Závěr konference KRE 2013:
„Účastníci vítají iniciativu NTK [ve věci zřízení národního
centra pro podporu informační infrastruktury VaV] a považují
ji za přirozeného koordinátora těchto snah.“
Jiří Rákosník
• Konference pověřila ředitele NTK, aby připravil stručný popis
navrhovaného řešení (1 A4) a předložil ho MŠMT (stalo se 18.
října).
3
Národní centrum pro podporu
informační infrastruktury VaV
Návrh řešení
Národní centrum pro podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje,
vzdělávání a veřejných informačních služeb
V oblasti podpory informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních
služeb existuje zřetelně artikulovaná poptávka – zejména Rady vlády pro VaVaI, vedení vysokých škol,
vedení ústavů Akademie věd i dalších výzkumných organizací – po komplexním řešení. Kritická je
zejména situace v efektivním nákupu a správě elektronických informačních zdrojů, kde současné
programy podpory končí rokem 2017. Provázanost pořizování elektronických zdrojů s otevřeným
přístupem k publikačním výstupům (OA) a s hodnocením kvality výzkumu vyžaduje změnu
systémového přístupu na vládní úrovni. Závěrečný panel konference KRE 2013 vyzval ředitele NTK
k přípravě podkladů pro rozhodnutí na nejvyšší úrovni o zřízení „centrální autority“ pro tuto oblast.
Návrh řešení
Česká republika je malá ekonomika a jako taková musí hledat vzory v úspěšných zemích podobné
velikosti. Tradičně dobře organizované a kooperativní severské země jsou vzorem nejvhodnějším.
Schema uvedené níže je extraktem tamních modelů.
Systémověinformační podpora
hodnocení výzkumu
Nákup a správa
elektronických
informačních zdrojů
Podpora otevřeného
přístupu k výsledkům výzkumu - OA
Proč NTK
• Česká republika je malá ekonomika a
jako taková musí hledat vzory v
úspěšných zemích podobné velikosti.
Tradičně dobře organizované a
kooperativní severské země jsou
vzorem nejvhodnějším. Schéma
uvedené níže je extraktem tamních
modelů.
Nákup a správa EIZ – NTK:
-
má mnohaleté zkušenosti a vede „konsorcia“ o 70+ účastnících
má zpracovaný návrh řešení kritické komponenty – licenčního centra (tzv. CzechELib)
Podpora otevřeného přístupu OA – NTK:
-
má znalosti o přístupu vysokých škol a AV ČR k problematice OA a sama se aktivně podílí na
světovém konsorciu pro podporu OA v oblasti jaderné fyziky SCOAP3
Systémově-informační podpora hodnocení výzkumu – NTK:
-
zahájila analytické vyhodnocování dat o publikační činnosti výzkumných organizací
provozuje národní repozitář šedé literatury s kapacitou zachycovat metadata veškeré
výzkumné produkce ČR, a tak zajistit hodnotitelnost přihlášených publikačních výstupů
Návrh postupu vytvoření politických předpokladů pro zřízení centra
Systém řízení VaV  Národní politika VaV  případná změna zákona 130/2002 příprava zřízení a
činnosti národního centra  design systému veřejné podpory.
NTK je připravena se takovým centrem stát a připravovat pro to všechny potřebné podklady.
Potřebuje však rozhodnutí na vládní úrovni, že je tím pověřena.
Martin Svoboda, 18. 10. 2013
4
Národní centrum pro podporu
informační infrastruktury VaV
• Návrh postupu vytvoření politických předpokladů pro zřízení
centra:
MŠMT pověří ředitele NTK přípravou návrhu zřízení centra, jeho fungování
a náplně činnosti → ředitel NTK jmenuje pracovní skupinu → MŠMT
jmenuje svého zástupce do této skupiny → na základě podkladů
připravených touto skupinou MŠMT přednese návrh na zřízení centra na
RVVI a ve vládě.
• NTK je připravena se takovým centrem stát a připravovat pro
to všechny potřebné podklady. Potřebuje k tomu pověření a
politickou podporu na vládní úrovni.
• Prezentace se nicméně soustředí pouze na možný model
celostátně organizované podpory nákupu elektronických
informačních zdrojů.
5
Východiska (1)
•
•
Dosavadní programy podpory informační
infrastruktury umožnily vybudování
solidního portfolia elektronických
informačních zdrojů, bez něhož je
fungování výzkumného provozu v ČR již
zcela nemyslitelné.
Počínaje rokem 1997 byly prostředky
přidělovány „soutěžním“ modelem. Ten
vedl ke zvýšení efektivity, odstranění
duplicit a významné koncentraci
„konsorcií“: (program LB podpořil pouhé
dva projekty mezi řadou dalších
zaměřených na technickou infrastrukturu)
první „zdrojový“ LI podpořil více než 60
projektů, 1N – 36, VZ – 18 a konečně LR –
9 (+ 8 projektů OP VaVpI).
Články českých autorů v db Scopus
16000
14549
13520
1166012045
1007910545
14000
12000
10000
8000
6000
7744
5289 5650
5886 6229
8310
8844
6509
4000
2000
0
Roční částky podpory EIZ pro VaV
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
176.9
132.3 145.5 160.1
LI
176.1
82.1
1N
127.1 129.6 134.0 140.2
mimoř.
INFOZ
190.0 166.4 167.8
163.0
mimoř.
6
Východiska (2)
• K podstatnému zvýšení efektivity tedy již touto cestou nelze
dospět, jde o historicky překonanou, a proto zcela nevhodnou
formu podpůrného opatření. „Rozdvojení“ nástrojů podpory
na Prahu (LR) a mimo Prahu (OPVaVpI) to jen potvrdilo a
situaci zkomplikovalo.
•
Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace č. 270/A6-a ze
dne 24. února 2012 zkrátilo program „Informace – základ
výzkumu“ do roku 2017 s odůvodněním: Je třeba změnit
stávající způsob podpory financování elektronických
informačních zdrojů (EIZ) ze státního rozpočtu, inspirovat se
modely úspěšnými v zahraničí, vytvořit koncepční model
finanční podpory EIZ, jako základní nezbytné informační
infrastruktury pro VaV, …
7
„Návrh implementace … nákupu EIZ“
• S vědomím jasně artikulované potřeby zadala NTK v rámci
projektu podpořeného z OP LZZ zpracování studie nového
způsobu poskytování podpory.
• Studie „Návrh Implementace jednotného systému plánování
nákupu EIZ do ČR“ (pracovně CzechELib) byla zpracována
experty fy Deloitte.
• Studie byla představena pracovní skupině pro prioritu B.7.
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 „Zabezpečit
efektivní dostupnost elektronických informačních zdrojů pro
podporu VaVaI po roce 2011“ (Ing. Věra Svobodová) a po úpravě
analytické části byla odsouhlasena jako východisko pro další
postup.
8
„Návrh implementace … nákupu EIZ“
Studie:
• rámcově zhodnotila současný stav nákupu a zpřístupňování EIZ
v ČR,
• analyzovala příklady nejlepší praxe – modely centrálního
nákupu EIZ v zahraničí (Finsko, Norsko, Velká Británie,
Nizozemsko, Slovensko),
• na základě těchto poznatků navrhla model změny způsobu
plánování, řízení nákupu a zpřístupnění EIZ pro ČR,
• a to včetně organizační struktury, návrhu právní formy,
ekonomického zhodnocení modelu, odhadu investičních a
provozních nákladů, harmonogramu implementace a
potřebných legislativních změn.
9
Slabiny stávajícího modelu
•
Administrativní zátěž:
–
•
Roztříštěné vyjednávání – oslabení vyjednávací pozice:
–
•
například 6 velkých univerzit (UK, MU, UP, UTB, UPa, JČU) se
účastnilo (INFOZ) více než 10 projektů a jednaly s víc než 9
dodavateli
více institucí jedná s týmž dodavatelem - naplno se projevilo v
rozdvojení LR + OP VaVpI
Špatná zpětná vazba:
–
centrálně nedostupné statistiky neumožňují hodnotit efektivitu
vynaložených prostředků ani institucionálně, ani celostátně
10
Principy návrhu
• Autonomie organizací v rozhodování o nákupu
• Centralizace vyjednávání licenčních podmínek a cen (licenční a administrativní
jednotka)
• Vyvažování úrovně podpory podle využívání zdrojů
• Klíčové aspekty rozhoduje Řídicí skupina (zástupci MŠMT, RVŠ, AV ČR, RVVI,
MK ČR)
– Jmenuje ředitele a schvaluje strategii
– Schvaluje celkovou šíři nabídky EIZ
– Schvaluje redukce nebo zvýšení finančních prostředků pro jednotlivé účastníky
• Oborově-specifické skupiny (technika a přírodní vědy, medicína, společenské a
humanitní vědy) zajišťují vyváženost podle specifických potřeb oborů
• Vyhodnocování statistik využití
• Jednotná prezentace, jednotný marketingový postup
• Spolupráce se zahraničními organizacemi; účast v mezinárodních konsorciích
na nákup EIZ
• Maximální využití stávajících znalostí a kompetencí
11
Organizační struktura
Řídicí skupina
Řídicí úroveň
Výkonná
úroveň
Licenční a
administrativní
jednotka
Technická jednotka
Konsorciální skupina plenum
Poradní
úroveň
Oborově specifické expertní skupiny
Technika a
přírodní vědy
Medicina
Společenské a
humanitní vědy
12
Řídicí skupina
Vrcholný orgán CzechELib
Schvaluje všechna strategická rozhodnutí
Pravidelně se schází 4x ročně, po plném zavedení 2x ročně
5 – 7 zástupců: RVVI, AVČR, KR/RVŠ, MŠMT, MK, jiné resorty?
+ tajemník
1 fte: ředitel CzechELib
Licenční a administrativní
jednotka
Obchodní/vyjednávací orgán
3 fte: vyjednávání a komunikace s
vydavateli s pomocí externistů
3 fte: administrátoři
institucionálních účtů, komunikace
s experty a ŘS, dotazy, zprávy,
interní fungování
Technická jednotka
Technická podpora
2 fte: zajištění technické podpory s
pomocí externistů
1 fte: expert na smluvní právo
13
Konsorciální skupina – plenum
„Valná hromada“
Schází se jednou ročně
Celkem okolo 150 zástupců všech členských organizací
Vyjadřují se a připomínkují strategii
Expertní skupiny: společenské a humanitní vědy
ST
Representace
účastníků
Expertní skupiny: medicina,
Expertní skupiny:
Každá skupina
5 – 9 expertů + zahraniční expert
Representace
účastníků
technika a přírodní
vědy
Vytvářejí strategii
Každá skupina 5 – 9 expertů + zahraniční expert
Representace
Vytvářejí účastníků
strategii
SSH
M
Každá skupina 5 – 9 expertů + zahraniční expert
Schází se podle potřeby, zejména v přípravném období a při hodnocení
Vytvářejí strategii
14
Procesy
• Studie podrobně analyzuje procesy potřebné pro
fungování centra a role jednotlivých složek v nich:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
strategické řízení pokrytí informační infrastruktury VaV,
financování,
návrhy a rozhodování o pořízení EIZ,
vyjednávání licenčních podmínek,
komunikace s dodavateli,
administrace a fakturace,
statistiky a jejich vyhodnocování,
spolupráce se zahraničními institucemi,
výroční a hodnotící zprávy,
dodávání nedostupných článků pomocí služby MVS.
15
Právní a ekonomické posouzení
• Centrum vznikne po 1. 1. 2014, tedy v době platnosti
nového Občanského zákoníku.
•
Studie předpokládá využití nového typu právnické osoby: spolku
(podobného dosavadnímu sdružení), to by vyžadovalo
legislativní umožnění účasti příspěvkových organizací.
• Měřitelné ekonomické přínosy se podle studie blíží 70
mil. Kč.
•
Předpokládá se úspora zlepšenou vyjednávací silou a
dlouhodobostí smluv. Nejsou započteny úspory nákladů
množství současných vyjednávacích týmů.
16
Harmonogram implementace
2018 – musí být zajištěna kontinuita zdrojů dnes zajištěných
z LR resp. OP VaVpI
2017 – Centrum musí být do té míry funkční, aby sjednalo
potřebné smlouvy
2016 – Centrum musí být právně, organizačně, finančně i
personálně ustaveno a vybaveno
2015 – novely zákonů 218/2000 Sb., 219/2000 Sb. a
130/2002 Sb., řídící dokumenty Centra
2014 – předložení návrhu a rozhodnutí MŠMT, schválení
RVVI, vláda
2013 – konsensus akademické / výzkumné obce a
exekutivních orgánů o potřebě Centra – viz KRE 13
17
Cíl
• Vytvořit jednotku, která bude schopná:
– sejmout břemeno přípravy desítek projektů z týmů, pro něž to není smysl
jejich práce,
– svou vahou dosahovat lepších cen než samostatní vyjednavači nebo
konsorcia,
– zavést a udržovat jednotnou cenovou politiku jak vůči dodavatelům, tak
vůči účastníkům,
– vyjednávat dobré ceny pro všechna „konsorcia“ kromě těch velmi malých,
těm poskytovat metodickou pomoc a podporu,
– poskytovat kvalitní zpětnou vazbu účastníkům i poskytovateli podpory.
• První krok: ustavení přípravného výboru, příprava materiálu pro
MŠMT, AV ČR a RVVI, zpracování studie proveditelnosti,…
18
Úplný text studie
Návrh implementace jednotného systému
pro nákup EIZ
najdete v repozitáři NTK na http://goo.gl/JV58Fs
19
Děkuji za pozornost
[email protected]
20
Sir Tim Berners-Lee
for Nobel prize !
21

similar documents