MARTIN KUKU*ÍN - WordPress.com

Report
MARTIN KUKUČÍN
Dom v stráni
Charakteristika diela
•
•
•
•
psychologicko-spoločenský román
4 ročné obdobia
záujem o zložité medziľudské vzťahy
kronika jedného roku života na dalmátskom
ostrove Brač (Kukučín žil v 1894 – 1907)
• život a konflikty porovnateľné so slovenským
prostredím
• vychádzal na pokračovanie v časopise Slovenské
pohľady (1903 – 1904)
Kompozícia
• 18 kapitol
• dve priebežne sa prepletajúce roviny:
1. ľúbostný príbeh milencov
2. obraz tlaku vonkajších zákonov spoločnosti
• konflikt: zrážka dvoch rovín
• rámcové časti: 4 ročné obdobia (vznik /jar/,
stupňovanie /leto/, vyvrcholenie /jeseň/,
nevyhnutný zánik /zima/)
Kompozícia
Zvrat/Obrat
Kolízia
Kríza
Láska težačky Katice
Beracovej a patricija Nika
Dubčica.
Vyvrcholenie vzájomného
majetkového, rodového a
tradicionalistického
rozporu.
Skúška lásky v podobe
Dorice Zorkovičovej a
vytriezvenie z ilúzií.
Peripetia
Expozícia
Dve spoločenské
prostredia: težactvo
(sedliactvo) a patricijstvo
(zemianstvo).
Vytriezvenie mladého
páru z ošiaľu lásky a
naznačenie riešenia v
perspektívnom vzťahu
Dorice a Nika.
Prvky realizmu v románe
• dej odohrávajúci sa v reálnom čase, mieste a
spoločenskej situácii (koniec 19. a začiatok 20.
storočia)
• objektívne zachytenie skutočnosti (spoločenských
pomerov, vzťahov, konfliktov)
• jednoduchý, ľudový jazyk (prístupný obyčajným
ľuďom)
• spracovanie problému zemianstva na príklade
chorvátskeho prostredia
• psychologizácia postáv
• využitie naturalizmu
Naturalizmus
• je literárne hnutie
• vzniklo v druhej polovici 19. storočia vo Francúzsku
• systematické a čo najobjektívnejšie zachytenie súčasnej skutočnosti
vrátane všetkých jej negatív (chudoba, rasizmus, sex, násilie,
choroba, predsudky, korupcia, prostitúcia a špina)
• charakteristické vlastnosti :pesimizmu, determinizmus, prekvapivý
zvrat na konci príbehu…
• postavy naturalistických románov a poviedok: rysy určitej psychickej
nerovnováhy, živelnosti, osobnej rozvrátenosti a väčšinou
pochádzali z nižších vrstiev
• ovplyvnený pozitivistickou filozofiou Augusta Comteho a
prírodovedným učením Charlesa Darwina
• program naturalizmu formuloval a dôsledne uplatňoval Emil Zola,
vodca takzvanej naturalistickej školy, do ktorej patril taktiež aj Guy
de Maupassant
Jazyk, štýl, rozprávač a postavy
• objektívny rozprávač (vševediaci)
• jednoduchý hovorový štýl
• množstvo nárečových slov (chorvátske prostredie: težak, šor, cace,
cerce...)
• analógie chorvátskeho a slovenského prostredia:
str. 49: „More je čisté, priehľadné, šťa tatranské jazero – rozoznáš mu
na dne každý kamenček, každé zrnko.“
• v popredí sú najmä monológy (vnútorné svet, stavy postáv:
predovšetkým Mateho a Nika)
• hovorcom autora je akoby Mate (ním, jeho radami, poúča aj
čitateľa, poukazuje na chyby ľudí...)
str. 50: „Nepozeraj ty nikdy, aký je tanier! Hlavná vec nie je, aký je, ale
čo je na ňom. Videl som ja i hladnú pýchu. Na večeru jedna sardela:
ale tanier porcelánový.“
Hlavné postavy
MATE BERAC:
Hrdý sedliak (težak), predstavuje patriarchálny spôsob života na
dedine.
Celý život ťažko pracoval, bojoval s ťažkými podmienkami.
Je sebavedomý, v spoločnosti i v rodine sa teší veľkej autorite.
Je starostlivý a múdry otec i starostlivý gazda – má najkrajšie vinice.
Jeho životnou filozofiou je zachovanie tradícií.
Jeho deti s ním však nesúhlasia.
Syn Ivo chce odísť do Ameriky (hoci je dedičom , chce sa
osamostatniť - má už svoju rodinu, ale v rodičovskom dome mu
nič nepatrí).
Dcéra Matija sa zas vydá do mesta – za murára.
Aj Katica mieri vyššie – nechce sa vydať za obyčajného sedliaka, ale
do panského domu.
Hlavné postavy
šora ANZULA (Dubčicová)
Vdova po kapitánovi Dubčićovi, bohatá zemianka, veľmi šikovná,
dokázala zveľadiť majetok po mužovej smrti.
Svojho syna vychovávala s materinskou láskou, bola na neho hrdá,
ale uvedomovala si aj jeho chyby.
Ľudia si ju vážia, chodia sa k nej radiť, lebo vedia, že je spravodlivá.
Niko Dubčic – mladý, bohatý, prelietavý statkár, predstaviteľ vyššej
vrstvy
Katica Beracová – sedliačka, mladá, pekná, pracovitá,
predstaviteľka nižšej vrstvy, Nikova snúbenica
Vedľajšie postavy
Dorica Zorkovičová – mladé šikovné (bohaté)
dievča, vychovávané pre Nika v kláštore
Zandome – Nikov priateľ, prefíkaný figliar
Paško Bobica – mladý, usilovný sedliak,
nerozvážny
Práca sa ukážkami:
1. Zhodnoťte základný konflikt románu Dom v
stráni, charakterizujte spoločenskú atmosféru
deja románu a literárne postavy, nájdite
znaky realistickej literatury.
2. Dokážete v textoch identifikovať priamu,
nepriamu, polopriamu či nevlastnú priamu
reč?
priama reč
„Úbohé moje dieťa - moja Katica!”
Naveľa sa vypäla, v celej svojej hrdosti, tvár jej podlial rumenec, z očí
jej sršia iskry.
,,Ty považuješ teda za toľké nešťastie vydať dcéru do môjho domu!
Môžem povedať - v tom si ty jediný. Našlo by sa hádam i takých, čo
by sa zaradovali.”
,,Aký vydaj - aký vydaj!” krúti on hlavou, ešte vždy zahrabanou v
dlaniach. ,,Kde sa mám radovať! Druhým sa ľahko radovať, keď
vedia, že tak malo byť. Ale toto - nie, toto nesmie byť." Vztýčil hlavu
i on, i jemu sršali blesky z očí. ,,Nie, ani chvíľku! Vyženiem jej z hlavy
panákov! Na pánske chúťky privijem ja jej dobrú trávu. Och, neboj
sa, ešte som chvalabohu ja tu!” A pozdvihol hrozivo svoju tvrdú,
mocnú päsť.
• farebná schéma zároveň odlišuje vertikálne členenie úryvku na
pásmo postavy a pásmo rozprávača!!!
polopriama reč
I Niko si kladie tú otázku, vidiac ju pri Katici. No
jemu sa všetko vidí, že Dorica, ak i nevie – no tuší,
domýšľa sa. S obyčajnou težackou dievkou nebola
by taká vľúdna, ba srdečná. Uhádol i jej nežný
útlocit, keď jej nechcela napomenúť službu
v meste: prečo by takú okolnosť mala
jednoduchej težačke pritajovať? Ona vie, že Katica
je jeho snúbenica, mať jej povedala alebo kto iný,
a ona sa usiluje zaobchodiť s ňou ako so
seberovnou...
polopriama reč
No seberovné nikdy ony nebudú! Nemožno! Ona má
vrodenú nežnosť a vznešenosť v pohyboch
a vystupovaní, v pohľade i každom slove. Katica je
pekná, možno i nádherná težačka – ale len težačka.
Ona to nezatají nikdy, a čo by sa ako vyobliekala. Až
teraz vidieť, čo znamená rod, pôvod, výchova... On,
ktorý si zakladal na nej, tešil sa, ako sa ona prispôsobí,
pozdvihne, stane jemu rovná – malomyseľne ovesil
hlavu. Nie, nepozdvihne sa, ona bude naveky už len
težačka. A ten cit ho uráža do krvi, ponižuje, jeho, ktorý
len nedávno balamutil všeličo o zblížení stavov,
o pozdvihovaní ľudu...
Práca s ukážkami:
Až teraz vidieť, čo znamená rod, pôvod,
výchova...
3. Určte slovné druhy a gramatické kategórie
podčiarknutých slov v ukážke, vymenujte
slovné druhy, klasifikujte gramatické kategórie
jednotlivých slovných druhov.
DOMÁCA ÚLOHA
• Prečítať a pripraviť si literárne dielo od J. C.
Hronského Jozef Mak!
www.michaldindes.wordpress.com
• Naštudovať morfológiu slovenského jazyka!

similar documents