Prezentace pro střední školy

Report
Popularizační cyklus
č. 8
{
„Čas jsou peníze!“
Vztah k práci, penězům,
času a informacím ve světě středověkého města
Středověk
5. – 15. století
 Raný (5.-11. stol.)
 Vrcholný (11.-14. stol.)
 Pozdní (14.-15. stol.)

Antika – TEMNO – Renesance
 476 – Zánik Západořímské říše
 1492 (Amerika), 1453 (pád Cařihradu), 1517
(M. Luther), 1648 (Třicetiletá válka)
 „Dlouhý středověk“ – J. Le Goff

• Politické dějiny
• Hospodářské a
sociální dějiny
• Kulturní dějiny
• Dějiny
každodenností
• Dějiny
všedního dne
• Historická
antropologie
• Mikrohistorie
• Dějiny mentalit
• Nové politické
dějiny
fyzikální čas PŘÍRODA
čas
Historický/sociální
čas – ČAS
ČLOVĚKA



„Dychtivost po datování“ – vzdělanci, oblast politiky a práva
Rolnická společnost – rytmus ročních dob, střídání dne a noci
Měření času –
církevní „hodinky“ (3 hodinové cykly)
svíčky
sluneční hodiny
vodní hodiny – „clepsydrae“
přesýpací hodiny
hodiny s kolečkovým mechanismem – 13. stol. – 14./15. stol. – MĚSTO
nová epocha lidského vztahu k času










Juliánský kalendář
sedmitýdenní cykly
Velikonoce
1. ledna – „OBŘEZÁNÍ PÁNĚ“
určení denního data
označování let
525 – Dionysius Exiguus
Řehoř XIII., 1582 (4.-15. 10.)
České země – 1584 (6.-17. ledna)
Morava – 3.-14. října
Křesťanský kalendář
Uvědomění si
vlastního stáří
1. dětství (7)
2. mládí (14)
3. jinošství (21)
4. zralý věk (50)
5. stáří (70)
6. sešlost věkem
(100)
6 věků lidstva
{
Les
{
Životní prostor
Město
Město – uspořádaný prostor
2-15 osob
Poslové chodci
Poslové na koni
Poslové biřici
30-40 km za den
200-300 km za 5-8 dní
{
Jezdec přenášející válečnou
deklaraci (kronika Diebolda Schillinga
st., 1484).
{
Schwäbisch Hall,
Bádensko-Württembersko
{
Náchod
10 – 15 m
na šířku
{
Soutky/Rejhy
Prampouch –
rozpěrný oblouk
„mesírky
hnisotečné“
Městiště, sedliště, sedění,
purkrecht
8-10 x 20-30 m
{
Zemnice
Komorový dům s
průjezdem
Přemostění průjezdu –
průjezdový dům
Síňový dům (konec 14.
století)
Sociální prostor
 Zbožnost
C
udnost
 Poslušnost
 Skromnost
M
P
lčení (!!!)
racovitost
Ideální měšťanka
Tacuinum Sanitatis
{

14. STOLETÍ
ŽENA V MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI

Nepřátelské projevy vůči
ženě – MĚŠŤANSKÁ
LITERATURA

Ideál zbožné, skromné a
poslušné ženy

Pracovní úkoly ženy –
textilní, oděvní, potravinářská
řemesla

Úlohy ženy – RODIČKA,
PANÍ DOMU, VDOVA
Raný středověk

Bohatství








POZEMKY
LIDÉ
(PRAVO)MOC
SZ; „Kdo peníze miluje, hříchu
stěží unikne!“
Malá potřeba peněz – tezaurace,
klášterní poklady
Ražby – politické důvody, prestiž
Konec 11. století – KŘÍŽOVÉ
VÝPRAVY
Naumburský dóm, Jidáš
přijímající úplatek
12./13. století







Rozvoj obchodu
Rozmach měst
Potřeba peněz
Hospodářský blahobyt
Sociální diferenciace
Velebení chudoby
Milosrdenství, dobrotivost
12. století – proměna vnímání
hodnoty času
13. století – ekonomická a peněžní
hodnota práce
{
„OBCHODNÍ REVOLUCE“
Dálkový obchod – rozšíření přepychu
v nejvyšších měšťanských vrstvách
Zdokonalení ražby, rozšíření peněz,
rozvoj mincovnictví
Náboženství versus peníze









Papežský stát
Avignonské papežství
Křížové výpravy
Žebravé řády
Almužny
„Ekonomie spásy“
Desátek
Odpustky – konec 12. století
Očistec (1274, II. Lyonský
koncil)
LICHVA
{
Růst potřeby peněz
Nedostatek finanční
hotovosti
AVARITIA
„Lichvářský čas“
„Ekonomika darů“
Očistec
Žebravé řády
„téma peněz“
14. – 15. století





Rozvoj peněžního
hospodářství, směnky,
dluhopisy, pojistné
smlouvy, rozvoj účetnictví
Půjčovatelé, směnárníci,
bankéři
Zadlužení, kolísání cen a
mezd
Snahy o zavedení
daňových systémů
„MONETARIZACE
HOSPODÁŘSTVÍ“
http://popularizacevedy.slu.cz/

similar documents