10. Plzeňský kraj a cykloturistika ()

Report
Bike Brno – Bike konference 2012
Plzeňský kraj
4. – 5. 10. 2012
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
HISTORIE
•
Oblast cykloturistiky a cyklodopravy do konce roku 2010 v
rámci Odboru regionálního rozvoje. Od počátku roku
2011 tato oblast v rámci Odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, konkrétně na Oddělení cestovního
ruchu.
•
Leden 2011 – zřízena pozice krajského koordinátora.
• Usnesením RPK č. 3537/11 ze dne 10. 3. 2011 vyhlášení
dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a
cyklistické dopravy v Plzeňském kraji“
•
Listopad 2011 – na základě veřejné zakázky zadání
„Zpracování
koncepce
rozvoje
cykloturistiky
a
cyklodopravy v Plzeňském kraji“
Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském kraji
•
Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické
dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem
za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních
a regionálních (krajských) cyklotras.
•
O dotaci mohou žádat města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo
sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, dále zájmová
sdružení právnických osob a občanská sdružení se sídlem na
území Plzeňského kraje.
•
Lze žádat na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklostezek a
doprovodné infrastruktury, projektovou dokumentaci, dále na značení
cyklotras a cyklostezek, je také možné kofinancování projektů
podpořených ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském kraji
Výše dotace (v tis. Kč):
• výstavba, rekonstrukce a údržba cyklostezek
200 – 800
• projektová dokumentace
50 – 300
• značení cyklotras a cyklostezek
50 – 300
• kofinancování projektů podpořených ze státního
fondu dopravní infrastruktury
do 500
Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském kraji
• V roce 2011 poskytnuty dotace ve výši 5 mil. Kč.
• V roce 2012 poskytnuty dotace ve výši 7 mil. Kč.
Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v
Plzeňském kraji
Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v
Plzeňském kraji
•
První strategický dokument
v Plzeňském kraji týkající
se problematiky cykloturistiky
a cyklistické dopravy
•
Cílem Koncepce bylo zjištění
aktuálního stavu sítě
cyklistických tras a cyklostezek
v Plzeňském kraji a navržení
krátkodobých i dlouhodobých
řešení vedoucích k dalšímu
rozvoji cykloturistiky a
cyklodopravy v Plzeňském kraji.
Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v
Plzeňském kraji
• Koncepce by měla sloužit nejen Plzeňskému kraji, ale i obcím,
svazkům obcí, místním akčním skupinám pro potřebu
souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklodopravy a
rekreační cyklistiky.
• Koncepce v souladu s cíly a opatřeními aktualizované Národní
strategie rozvoje cyklistické dopravy 2012.
• Koncepce zaměřena na dvě oblasti:
 rozvoj dopravní infrastruktury zajišťující bezpečný pohyb cyklistů v území
 rozvoj rekreační cyklistiky a navazujících služeb
Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v
Plzeňském kraji
• Koncepce členěna na analytickou, návrhovou a strategickou
část, závěrem obsahuje akční plán s konkrétními aktivitami,
které mají naplňovat realizaci jednotlivých opatření.
• Zpracovatelé:
Ing. Adolf Jebavý
ADOS, Alternativní dopravní studio
a
Ing. Radka Žáková
Eurovelo 13 – Stezka železné opony
•
Evropská cyklotrasa začínající
na norsko – ruské hranici
u Barentsova moře a končící
u Baltského moře v Bulharsku.
Vede skrz Zelený pás podél
bývalé Železné opony v délce
cca 6800 km.
Eurovelo 13 – Stezka železné opony
• EV 13 prochází v ČR územím
4 krajů – Karlovarským,
Plzeňským, Jihočeským
a Jihomoravským a zároveň
střídá hranici s německým či
rakouským sousedem.
• V Plzeňském kraji vede EV 13
celkem v 6-ti úsecích v délce
téměř 126 km.
Eurovelo 13 – Stezka železné opony
•





Červenec 2012 – zpracování
„Dokumentace ke značení a vybavení
panevropské cyklotrasy Eurovelo č.
13 ve správním území Plzeňského
kraje“
upřesnění a výběr aktuálně průjezdné
trasy v souladu s připravovanou
koncepcí
návrh systému značení
návrh značek, textů a staničení
v souladu se standardem značení
Eurovelo
projednání umístění značení s Policí
ČR, Správou a Údržbou Silnic
výběr lokalit pro umístění dopravních
značek
Eurovelo 13 – Stezka železné opony
• Projekt na proznačení EV 13 se
chystáme podat do 10. výzvy
Dispozičního fondu Program
přeshraniční spolupráce, Cíl 3 ČR –
Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
• Projekt chystáme ve spolupráci s
německým partnerem Ostbayern
tourismus
Spolupráce a podpora KČT
• Každoroční příspěvek na značení, jeho
kontrolu a odstranění závad
 2007 – 2009 – 400 tis.
 2010 – 300 tis.
 2011 – 400 tis. + 180 tis. v rámci
programu Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
 2012 – 300 tis. + 200 tis. v rámci
programu Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
+ 50 tis. v rámci programu Podpora
rozvoje venkovského cestovního ruchu v
Plzeňském kraji
Propagace
• propagace cykloturistiky a cyklotras v Plzeňském
kraji
 veletrzích
 médiích
 portál www.turisturaj.cz
 spolupráce na projektu Česko jede
Mapy + ostatní materiály
•
V roce 2007 vydal Plzeňský
kraj soubor cykloturistických
map, aktualizované vydání
vyjde v lednu 2013
• DVD s tipy na cyklovýlety
moderované Michalem
Jančaříkem – Cyklotoulky
Plzeňsým krajem a
příhraničím
Kontakty
Bc. Ilona Šnebergerová
Mgr. Klára Růžková
vedoucí Oddělení cestovního ruchu
cyklokoordinátor
Plzeňský kraj
Škroupova 18
Plzeň
Plzeňský kraj
Škroupova 18
Plzeň
[email protected]
[email protected]
+420377195692
+420377195259
Děkuji za pozornost

similar documents