Dezinstitucionalizacija na področju oskrbe starih ljudi

Report
DEZINSTITUCIONALIZACIJA
NA PODROČJU OSKRBE STARIH
LJUDI
Doc. dr. Jana Mali
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
Mednarodni posvet DEINSTITUCIONALIZACIJA v
Sloveniji, Brdo pri Kranju dne, 6. 5. 2014
DEJSTVA
 Doseganje cilja 5% vključenosti starih ljudi v institucionalno oskrbo;
nedoseganje cilja 3% vključenosti v socialno oskrbo
 Pomanjkanje skupnostnih oblik oskrbe, pretirana institucionalizacija
 Premalo pozornosti za iskanje odgovorov na potrebe starih ljudi kot
izrazito heterogene skupine prebivalcev (pomanjkanje kvalitativnih in
kvantitativnih analiz)
 (Ne)dostopnost pomoči (lokalna in finančna)
Mednarodni posvet DEINSTITUCIONALIZACIJA v
Sloveniji, Brdo pri Kranju dne, 6. 5. 2014
P R E D N O S T: S K U P N O S T N A
DIMENZIJA INSTITUCIONALNE
OSKRBE
 Teza: domovi kot izvajalci celostne oskrbe starih ljudi
 Razlogi: slaba skupnostna oskrba, pomanjkanje sodobne tehnologije za
samostojno življenje v starosti, dobra prepoznavnost domov med ljudmi
 Spremembe v institucionalni oskrbi: zmanjševanje velikih oddelkov v
manjše bivalne enote; spremembe v konceptu oskrbe (individualiziranje
oskrbe, ključne osebe, gospodinjske enote); začasne oblike oskrbe
(začasno varstvo, dnevno varstvo)
Mednarodni posvet DEINSTITUCIONALIZACIJA v
Sloveniji, Brdo pri Kranju dne, 6. 5. 2014
SPREMEMBE V ZUNAJ INSTITUCIONALNI
OSKRBI:
Oblika oskrbe
Opis oskrbe
Delež izvajalcev (%)
institucionalno varstvo
bivanje, organizirana prehrana,
100
varstvo, zdravstveno varstvo
socialna oskrba na domu
razvoz prehrane
39
socialna oskrba na domu
pomoč pri vzdrževanju stanovanja
23
socialna oskrba na domu
zdravstvena nega
17
socialna oskrba na domu
povezava preko telefonskega alarma
11
začasno varstvo
v domu
34
dnevno varstvo
v domu
34
dnevno varstvo
na drugi lokaciji
7
oskrbovana stanovanja
storitve v oskrbovanih stanovanjih
15
institucionalno varstvo v drugi
rejništvo za starejše
2
družini
Mednarodni posvet DEINSTITUCIONALIZACIJA v
Sloveniji, Brdo pri Kranju dne, 6. 5. 2014
P R E D N O S T: S K U P N O S T N A
DIMENZIJA INSTITUCIONALNE
OSKRBE
 Manj prepoznavne oblike skupnostne oskrbe domov:
-
Najem prostora v domu
-
Izvajanje storitev za stare ljudi v domačem okolju (kopanje, prehrana,
fizioterapija, delovna terapija, rehabilitacija po možganski kapi, pomoč
ljudem z demenco in njihovim sorodnikom)
-
Izobraževanje (priprava na starost, oskrba ljudi z demenco, sladkornih
bolnikov, ljudi po možganski kapi)
Mednarodni posvet DEINSTITUCIONALIZACIJA v
Sloveniji, Brdo pri Kranju dne, 6. 5. 2014
K AKO SPOD BUD ITI
D E Z I N S T I T U C I O N A L I Z AC I J O ?
 1. Mikro raven: zavedanje starih ljudi, da imajo pravico do življenja v
skupnosti, z drugimi ljudmi; da so vključeni v družbene tokove ter da o
svoji usodi lahko odločajo sami (spremenjena podoba starosti v družbi)
 2. Mezo raven: neformalna oskrba kot dopolnilo formalni oskrbi; pasti
skupnostne dimenzije domov za stare (neusklajenost načrtov domov s
socialnopolitično usmeritvijo; skupnostna oskrba kot priprava na
institucionalizacijo); nove oblike skupnostne oskrbe (kot učinkovit
odgovor na različne potrebe starih ljudi)
 3. Makro raven: individualizirana oskrba, ki spreminja institucionalno
oskrbo in razvija skupnostno oskrbo; podpora zakonodaje
Mednarodni posvet DEINSTITUCIONALIZACIJA v
Sloveniji, Brdo pri Kranju dne, 6. 5. 2014

similar documents