Využitie

Report
Geologická stavba a nerastné suroviny
• pestrá horninová (geologická) stavba = KARPATY A PANÓNSKA PANVA
KARPATY
•mladé pohorie, ktoré vzniklo vrásnením na konci druhohôr a v
treťohorách
•vrásnenie, zlomy, zdvihy, poklesy- rôznorodosť tvarov
•delia sa na:
Západné a Východné
(Slanské vrchy a Čergov)
Vonkajšie a Vnútorné
(Malé Karpaty, Strážovské vrchy, Malá Fatra, Ta3, Slovenské Rudohorie, Slanské a
Vihorlatské vrchy)
Flyšové pohoria (Vonkajšie Karpaty
Zloženie
•sú budované flyšom
•Flyš = striedajúce sa vrstvy pieskovcov a ílovcov
•Pieskovec – odolnejší
•Ílovec – menej odolný
Využitie
•Chudobné na nerastné suroviny. Pieskovec na stavebné a sochárske účely
Príklady pohorí
•Biele Karpaty, Javorníky, Babia hora...
Jadrové pohoria (Vnútorné Karpaty
Zloženie
•sú budované jadrom a obalom
•Jadro – kryštalické horniny – ruly, svory, žuly
•Obal – vrstvy vápencov, dolomitov, pieskovcov a slieňov
Využitie
•Obrovský výskyt rúd železa, medi, antimónu
•Množstvo nerastných surovín – vápenec (cement, vápno), magnezit (izolačný materiál)
Príklady pohorí
•Malá a Veľká Fatra, Nízke Ta3, Ta3, Slovenské rudohorie...
Sopečné pohoria (Vnútorné Karpaty
Zloženie
•sú budované pozdĺž zlomov vyvrhovaným materiálom
•Tvorené sopečnými horninami (andezit, ryolit, čadič, tuf)
Využitie
•Obrovský výskyt žilných ložísk farebných a drahých kovov (zlato, striebro, olovo, zinok...)
•Horninové využitie – andezit a bazalt na stavbu ciest a budov
Príklady pohorí
•Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Poľana, Javorie...
Kotliny
Zloženie
•Na základe dvíhania jadrových pohorí klesalo územie na juhu
•Územie bolo zaliate vodou (more, jazero)
•Na dne sa ukladali štrky, piesky a íly
•Na nich boli naviate pieskové náveje (duny na Záhorí) a spraš (Podun. a Východoslov. nížina)
Využitie
•Hnedé uhlie a lignit (Kúty, Handlová, Nováky...)
•Zemný plyn, ropa (Gbely)
•Soľ (Prešov...)
•Štrky, piesky, íly
Príklady kotlín
•Záhorská, Podunajská, Východoslovenská nížina, Juhoslovenská a Košická kotlina a dná
kotlín vnútri Karpát

similar documents