ViceuzivateskePristupy_Trcka

Report
Dne: 8.4.2013
Jan Trčka
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zadání
Pojmy
Replikace databází
Verzování
Reconciling, reconcile
Posting, post
Scénáře při verzování v ArcSDE
PostgreSQL – uzamykání
Deadlock
Závěr
Literatura
Zadání
• Popsat mechanizmy pro správu víceuživatelského přístupu a
pro dlouhé transakce.
• Popsat víceuživatelské přístupy v rámci ArcSDE (verzování a
replikování).
• Jak se řeší víceuživatelské přístupy v různých technologiích,
zaměřit se především na prostorová data.
Pojmy
• Databáze – jedná se o uspořádanou množinu informací uloženou na
paměťovém médiu. Můžeme ji definovat jako souhrn vázaných dat,
které jsou ukládány bez tzv. redundance. Databáze obsahuje 4
základní části: hardware, software, datové prvky a uživatelé.
Vkládání, mazání a změny dat jsou prováděny centrálně.
• Redundance – častý jev v databázích, kdy může dojít k duplicitě dat =
zbytečně rozsáhlé databáze.
• Databázový systém – je tvořen databází a systémem řízení báze dat.
Obsahuje 4 základní části: hardware, software, datové prvky a
uživatelé.
• Transakce – jedná se o skupinu příkazů, které převedou databázi
z jednoho konzistentního stavu do druhého. Z pohledu uživatele je
to realizace jedné ucelené operace, která charakterizuje posloupnost
operací nad prvky databáze.
Pojmy
• Dlouhá transakce – jedná se o proces transakce trvající několik
desítek minut až hodin.
• Verzování – umožňuje vytváření více stálých reprezentací databáze
bez zdvojení a omezujícího zamykání dat. Hlavním účelem verzování
je zjednodušit proces editace dlouhých transakcí.
• Replikace – replikuji se především data, ke kterým je potřebný rychlý
přístup a která jsou často aktualizována, případně mají vyšší stupeň
důležitosti. Replikace databází můžeme chápat jako vytvoření a
udržování více kopií stejné databáze.
• Zámky - můžeme označit jako synchronizační primitiva pro zajištění
výhradního přístupu k systémovým prostředkům ve víceúlohovém
prostředí, kde tak brání souběhu. Zámky jsou používány jak v
případě, že dochází k cyklickém u přepínání mezi běžícími úlohami,
tak při skutečně paralelním běhu úloh ve víceprocesorových
systémech.
Replikace databází
• Replikace databází může být využita v mnoha systémech řízení
báze dat, obvykle vazba mezi originálem a kopiemi bývá typu
master/slave. Master zaznamenává změny, které poté posílá
do slavu. Slave zpět oznámí zprávou, že update úspěšně přijal,
čímž umožní odeslání (a případné opětovné posílání až do
chvíle než je úspěšně aplikován) následujících updatů.
Replikace zvyšuje výkon při operaci SELECT, snižuje výkon pro
operaci UPDATE, DELETE, INSERT.
Replikace databází
• Master/Slave replikaci podporuje jeden hlavní server, který
přijímá požadavky na zápis a čtení, a několik podřízených
serverů, které umožňují pouze čtení (SELECT).
Nejrozšířenějším volně dostupným řešením tohoto typu je
Slony-l.
• Multi-master replikaci podporuje existenci několika serverů s
povoleným zápisem na více replikovaných serverech. Toto
řešení zvyšuje zátěž serverů, protože je nutná synchronizace
serverů. Nejrozšířenějším volně dostupným řešením je
PGCluste.
Verzování
• je jedna z funkcí prostorové databáze ArcSDE od společnosti
ESRI. Hlavním účelem verzování je zjednodušit proces editace
dlouhých transakcí. Pojem verzování se tedy týká pouze
jediného produktu, ale to neznamená, že podobnou strategii
není možné využít i v jiných prostorových nadstavbách
klasických databází.
Reconciling, reconcile
• proces, který začlení změny z nadřazené (rodičovské) verze do
verze, která je editována.
• reconciling je náročná operace, která automaticky vloží, smaže
a aktualizuje mnoho prvků editované verze. Odtud plyne
možnost vzniku konfliktů, úkolem reconcile je všechny tyto
konflikty vyřešit.
• reconcile provádíme na editované verzi vzhledem k její
libovolné nadřazené verzi, nemůže být provedena vzhledem k
verzi na stejné nebo nižší úrovni. Jako jiné operace může být
vrácena do původního stavu, tzn. existuje zpětná operace.
Posting, post
• proces, který posílá změny z následníka na předka.
• operaci post musí bezprostředně předcházet operace
reconcile ke stejné cílové verzi. Pokud mezi operací reconcile a
post jiný uživatel změní cílovou verzi databáze, musí být
proces reconcile proveden znovu. Díky tomuto opatření
během procesu posting nemůže dojít k žádnému konfliktu (vše
vyřeší reconcile). Změny provedené operací post jsou
nevratné.
Operace reconcile a post
Verzování v ArcSDE
přímé editování standardní databáze:
• každý uživatel edituje automaticky vytvořenou, nepojmenovanou,
dočasnou verzi - nemusí zvlášť vytvářet verzi vlastní. Po dokončení
editace nebo po uložení změn jsou na dočasné verzi automaticky
provedeny operace reconcile a post vzhledem k DEFAULT verzi.
• když nastane konflikt, editor musí rozhodnout, které změny uloží.
Přímé editování verze DEFAULT se uplatní tam, kde jednotlivé
transakce nejsou časově náročné.
Verzování v ArcSDE
dvouvrstvá verze:
• odděluje práce spojené s jedním konkrétním projektem.
• je vhodný pro dlouhé transakce - po dobu editování se změny
ukládají do vlastní vytvořené verze databáze, která znamená
novou dlouhou transakci, na které může pracovat více uživatelů.
Když je projekt dokončen provedou se operace reconcile a post
vzhledem k DEFAULT verzi. Po té může být verze projekt smazána
nebo uchována pro archivaci.
Verzování v ArcSDE
dvouvrstvá verze:
• v tomto přístupu jsou uživatelská práva k hlavní databázi omezena
pouze na čtení, což donutí editory založit si vlastní verzi databáze.
Výhodou dvouvrstvého verzování je logické uspořádání prací na
projektu a větší ochrana hlavní databáze. Každý editor může
vyvinout vlastní návrh bez ovlivnění původní databáze.
Verzování v ArcSDE
náhradník verze DEFAULT:
• v tomto přístupu jsou uživatelská práva k hlavní databázi omezena
pouze na čtení, což donutí editory založit si vlastní verzi databáze.
• výhodou je logické uspořádání prací na projektu a větší ochrana
hlavní databáze. Každý editor může vyvinout vlastní návrh bez
ovlivnění původní databáze.
Verzování v ArcSDE
vícevrstvá verze:
• použití u složitějších projektů
• komplexnější projekt zahrnuje mnoho editorů často pracujících v
různých týmech na samostatných úkolech. Efektní způsob
organizace práce za takovýchto podmínek spočívá v tom, že týmy
pracující na různých částech projektu si vytvoří vlastní verzi, do
které editují změny. Po dokončení projektu je verze operacemi
reconcile a post aktualizována do hlavní databáze.
Verzování v ArcSDE
cyklická verze:
• každá dlouhá transakce z předchozích scénářů může být rozdělena
podle fází pracovního procesu. Například návrh, schválení a
realizace představují tři fáze jednoho projektu a zároveň tři verze
databáze.
• nová verze je vytvořena po dokončení předchozí a obsahuje
všechny její změny. Operace reconcile a post proto stačí provést
jen na poslední verzi v pracovním schématu. Tím se výrazně šetří
čas, který by byl nutný, pokud by proces reconcile a post probíhal
po skončení každé fáze. Při archivaci jednotlivých vývojových částí
projektu můžeme snadno zjistit, co bylo navrhnuto, co schváleno a
co realizováno.
Verzování v ArcSDE
cyklická verze:
Verzování v ArcSDE
správa historických verzí:
• klíčovým požadavkem mnoha projektů je zachycení historie vývoje
v čase pro archivaci a pozdější kontrolu.
• je možné využít verzování a zaznamenat tak časové změny
Uchovávání historických verzí je založeno na událostech při změně
databáze (change events). Událost je vyvolána po každé změně
stavu databáze. Na základě požadavků projektu nastavíme, v jakých
intervalech se mají vytvářet nové verze.
• takovýto přístup podporuje dotazy typu: "Jaký byl stav databáze v
určitý čas?", "Jak se změnil určitý objekt během daného období?".
Přesnost odpovědi závisí na frekvenci ukládání verzí. U složitějších
projektů je tak ukládáno velké množství informací.
Verzování v ArcSDE
správa historických verzí:
PostgreSQL - uzamykání
• PgSQL server při transakčním zpracování dat provádí
automatické zamykání řádků a tabulek, což napomáhá
k integritě, především v případě, kdy několik transakcí
požaduje přístup k jednomu zdroji. Nastartovaná transakce
zamkne řádky tabulek, na nichž probíhají aktivní operace, jako
například UPDATE a DELETE, po dobu svého trvání, aby dvě se
konkurenční operace nepokoušely měnit data v tabulce,
přičemž jedna z nich by aktualizovala data, která již nejsou
platná.
PostgreSQL - uzamykání
• u zamykání máme několik módů, které se liší tím, co dovolují a co
nikoliv, klíčovými slovy jsou:
EXCLUSIVE - Výlučný zámek, který nedovoluje zamknout kterékoliv jiné
transakci, jinému příkazu, tabulku, nebo řádek. Tento mód zámku je
dafaultní, tzn. není li uvedeno EXCLUSIVE, nebo SHARE, je použit tento
druh zámku.
SHARE - Další příkazy/transakce mohou sdílet tento zámek. Je-li
tabulka/řádek zamknuta tímto zámkem, není možné jej "přebít"
pomocí zámku EXCLUSIVE.
ROW - Uzamčení řádk(u/ů) tabulky.
TABLE - Uzamčení celé tabulky, nejvíce restriktivní, pokud jej
PostgreSQL serveru nepřikážeme explicitně, tak ta jej použije jen velmi
vyjímečně.
ACCESS - Zamčení schématu tabulky, tzn. že není možné měnit její
strukturu
Deadlock
• V případě velkého provozu na databázi (například při souběžném
připojení velikého počtu klientských aplikací) lze narazit na stav, kdy dvě
transakce budou vzájemně čekat na výsledek té druhé (1. transakce ke
svému dokončení potřebuje výsledek z první a naopak), který se
označuje jako Deadlock.
• Systém automaticky jednu z těchto transakcí vrátí (ROLLBACK), protože
tyto by jinak mohli čekat do nekonečna. Tomuto stavu lze předejít díky
zámkům. PgSQL server má většinu zámků u konkurenčních databází
konfliktních, což znamená, že zamkne-li se z aplikace tabulka, nebo
řádek, a z jiného klienta je použit zámek, který je konfliktní s tím
současným, je tato transakce odmítnuta.
• Pouhým pohledem do tabulky módů zámků lze najít autokonfliktní
zámky (tj. jsou v konfliktu sami se sebou), což znamená, že je výhodné je
použít. Pokud není možné použít zamčení na stejný typ zámků, bylo by
výhodné zajistit, aby nejdříve byly uplatněny ty nejpřísnější zámky z
požadovaných.
Závěr
• Práce popisuje problematiku víceuživatelských přístupů.
Analyzuje především přístup k databázím v programu ArcSDE a
PostgreSQL.
Literatura
Replikace databází, Wikipedie, [online]. [cit. 2013-15-03]. Dostupné na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Replikace_databází>
Replikace v PostgreSQL. CSPUG, Praha [online]. [cit. 2013-25-03] Dostupné na WWW: <
http://www.cspug.cz/files/cspug-2011-04-19-vondra-replikace.pdf>
Šilhavý, J., Versioning a víceuživatelská editace databáze. Západočeská univerzitav Plzni, FAV.
[online]. [cit. 2013-18-03] Dostupné na WWW:
<http://gis.zcu.cz/studium/pdb/referaty/2007/Silhavy_VerzovaniGDB/index.html#middleware
Manual Oracle [online]. [cit. 2013-29-03]. Dostupné na WWW:
<http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/bi/biee/r1013/mude/m
ude.htm>
PostgreSQL:Documentations:Manuals:Concurrency Control [online]. [cit. 2013-04-04].
Dostupné na: <http://www.postgresql.org/docs/7.4/static/mvcc.html>
PostgreSQL [online]. [cit. 2013-06-04]. Dostupné na:
<http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=966>
Děkuji za pozornost

similar documents