Program předcházení vzniku odpadů ČR

Report
Program předcházení vzniku
odpadů ČR
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
Ing. Martina Mračkova
Ing. Marie Vorlíčková, CSc.
Ministerstvo životního prostředí
28. listopadu 2013
Program jednání
Program předcházení vzniku odpadů ČR
 Důvody vzniku
 Postup přípravy
 Návrh dokumentu
 Diskuse
Důvod vzniku Programu předcházení
vzniku odpadů ČR
 Směrnice o odpadech 2008/98/ES – čl. 29, čl. 30.
 Povinnost
pro
členské
země
vypracovat
předcházení vzniku odpadů do 12. 12. 2013
programy
 Programy:
 Samostatně, součást POH, nebo součást jiné politiky
 Musí obsahovat:
 cíle,
 stávající opatření,
 kvalitativní a kvantitativní kritéria pro sledování cílů.
 Vyhodnocení a případná revize jednou za 6 let
Program předcházení vzniku
odpadů ČR
– zákon o odpadech a nový POH
 Dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění
má být Program začleněn do Plánu odpadového
hospodářství ČR (POH ČR) - § 42, odst. 2
 Do POH ČR má být zahrnut prostřednictvím
konkrétních cílů pro předcházení vzniku odpadů a pomocí
opatření - § 42, odst. 3
 Platnost stávajícího POH ČR prodloužena nařízením vlády
č. 181/2013 Sb. (novela nařízení vlády o POH ČR),
do konce roku 2014 - rozhodnutí zpracovat Program
samostatně
 V novém POH ČR bude Program reflektován
Směrnice 98/2008/ES
Definice:
"předcházení vzniku odpadu" = opatření přijatá
předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly
odpadem a která omezují:
a) množství odpadu, a to i prostřednictvím
opětovného použití výrobků nebo prodloužením
životnosti výrobků;
b) nepříznivé dopady vzniklého odpadu na
prostředí a lidské zdraví nebo
životní
c) obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.
Postup přípravy Programu
předcházení vzniku odpadů ČR
 Jednání s partnery (stakeholdry) v říjnu a listopadu 2012
 Zpracování podkladu MŽP – červenec 2013
 Vnitřní připomínkové řízení - srpen 2013
 Projednání na poradě vedení MŽP - 1. října 2013
 15.října 2013 – představení Programu stakeholdrům
 Představení programu na VIII. ročník odborného semináře Babylon MŽP, KÚ,
ČIŽP, SFŽP a CENIA
 Meziresortní připomínkové řízení – 16. - 31. října 2013
 Vypořádání připomínek – listopad 2013
 Předložení na vědomí vládě ČR – prosinec 2013
 Předložení EK – do 12. prosince 2013
 SEA k Programu – (6 měsíců)
 Schválení vládou ČR – 2014
Základní struktura Programu
 „Program
předcházení
vzniku
je rozdělen na dvě hlavní části:
 analytickou část,
 návrhovou část.
odpadů
ČR“
Základní struktura Programu
 V analytické části:
 strategický a legislativní rámec,
 výchozí situace v naplňování opatření a kroků
souvisejících s problematikou předcházení vzniku
odpadů,
 základní analýza situace u vybraných toků odpadů.
 V návrhové části:
 cíle,
 opatření k naplnění cílů,
 indikátory.
Strategický rámec Programu
Strategické dokumenty EU:
 Šestý akční program pro životní prostředí
(rozhodnutí č. 1600/2002/ES),
 Sdělení komise k tematické strategii prevence
a recyklace odpadů COM (2005) 666,
 Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje KOM
(2011) 57.
Strategický rámec Programu
Strategické dokumenty ČR:
 Stávající Plán odpadového hospodářství ČR
základní dokument odpadového hospodářství, nedílnou
součástí jsou cíle a opatření vztahující se k předcházení
vzniku odpadů – zejména kapitola 3.1.,
 Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020
(schválena usnesením vlády č. 6 ze dne 9. ledna 2013),
 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
(schválen usnesením vlády č. 37 dne 11. ledna 2010).
Strategický rámec Programu
Strategické dokumenty ČR:
 Národní
program
reforem
ČR
2013:
růst – konkurenceschopnost – prosperita (schválený
vládou 17. dubna 2013),
 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro
období 2012 až 2020 (schválen usnesením vlády č. 713
ze dne 27. září 2011),
 Nově připravovaná Politika nerostných surovin
a schválená Politika druhotných surovin (schválena
usnesením vlády č. 773 dne 16. října 2013).
Analýza existujících nástrojů
 Podpora vědy a výzkumu v oblasti prevence,
 Environmentální
cyklu,
technologie,
ekoinovace
a
hodnocení
 Národní program environmentálního značení,
 Systémy environmentálního řízení (EMS),
 Čistší produkce a udržitelná spotřeba a výroba,
 Zelené veřejné zakázky,
 Environmentální ekonomika (Environmentální účetnictví),
 Energetické štítkování spotřebičů a ekodesign,
 Průkaz energetické náročnosti budov,
 Environmentální výchova a vzdělávání,
 Aktivity charitativních a dobrovolných organizací,
 Dobrovolné dohody.
životního
Sledované toky odpadů v Programu
 Komunální odpad,
 Biologicky rozložitelný odpad,
 Odpad z potravin/ potraviny,
 Odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových
směrnic (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla
s ukončenou životností),
 Stavební odpady/stavební materiály,
 Textilní odpad/textil k opětovnému použití.
Cíle a opatření
 CÍLE
- 1 hlavní cíl
- 13 dílčích cílů
 OPATŘENÍ
- 26 opatření (návrh)
Hlavní cíl Programu
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit
podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů
a postupnému snižování produkce odpadů.
Pozn.: Směrnice 98/2008/ES, čl. 29
Účelem cílů a opatření je přerušit závislost mezi hospodářským
růstem a dopady na životní prostředí spojenými se vznikem
odpadů.
Dílčí cíle Programu (1/6)
1. Po celou dobu realizace Programů předcházení vzniku
odpadů zajistit komplexní informační podporu o problematice
včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do
školních osnov, výzkumných programů a výchovných,
osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou
a tvorbou životního prostředí.
Cíl: krátkodobý a dále průběžně.
2. Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních
do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem
postupného snižování množství odpadů při výkonu státní
správy.
Cíl: krátkodobý a dále průběžně.
Dílčí cíle Programu (2/6)
3. Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro
snižování surovinových a energetických zdrojů ve výrobních
odvětvích a zvyšování využívání druhotných surovin
v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty, zejména
Surovinovou politikou ČR a Politikou druhotných surovin ČR
a v návaznosti na Plán odpadového hospodářství ČR.
Cíl: dlouhodobý a dále průběžně.
4. Podpořit
všemi
dostupnými
prostředky
zavádění
nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící vstupní
suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru
ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska
naplnění cílů programů.
Cíl: dlouhodobý a dále průběžně.
Dílčí cíle Programu (3/6)
5. Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně
informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (systémy
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší
produkce s cílem jejich postupného rozšiřování).
Cíl: krátkodobý a dále průběžně.
6. V souvislosti s jednotlivými cíli Program, s cíli jiných
programů a politik životního prostředí a s požadavky orgánů
Evropské
unie
zajistit
vhodné
legislativní
prostředí
pro realizaci Programu.
Cíl: průběžně.
Dílčí cíle Programu (4/6)
7. Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin
a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na
všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby, balení,
dopravy, prodeje, konzumace).
Cíl: střednědobý a dále průběžně.
8. Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých
složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech
úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
Cíl: střednědobý a dále průběžně.
Dílčí cíle Programu (5/6)
9. V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit
podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů,
stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů
a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem reálného
snižování jejich produkce v následujících letech.
Cíl: střednědobý a dále průběžně.
10. Podporovat využívání servisních a charitativních
středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti
a opětovného používání výrobků a materiálů.
Cíl: střednědobý a dále průběžně.
11. Zvýšit aktivní úlohu vědy a výzkumu v oblasti podpory
Programu předcházení vzniku odpadů
Cíl: dlouhodobý a dále průběžně.
Dílčí cíle Programu (6/6)
12. Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení
vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů
a systémů zpětně odebíraných výrobků.
Cíl: krátkodobý a dále průběžně.
13. Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a
hodnotících nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti
Programů předcházení vzniku odpadů a posouzení dosažených
pokroků dílčích prevenčních opatření a cílů.
Cíl: krátkodobý.
Opatření Programu
BLOK 1:
INFORMAČNÍ PODPORA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
BLOK 2:
REGULACE A PLÁNOVÁNÍ
BLOK 3:
METODICKÁ PODPORA A DOBROVOLNÉ NÁSTROJE
BLOK 4:
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Spolupráce na Programu
Pro realizace jednotlivých opatření bude důležitá efektivní
spolupráce s dalšími resorty zejména s:
 Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO),
 Ministerstvem zemědělství (MZe),
 Ministerstvem
(MŠMT).
Další instituce:
 TAČR
 SFŽP
a další
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
Kontakty
Odbor odpadů MŽP
Ředitel odboru:
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
Vedoucí oddělení koncepcí a technologií:
Ing. Martina Mračkova
Příprava Programu: Ing. Marie Vorlíčková, CSc.
Email: [email protected]
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Ing. Marie Vorlíčková, CSc.

similar documents