Sociální čtení

Report
podpůrná a motivační metoda
osoby s mentálním postižením
rozvoj rozumových schopností
orientační dovednosti
zlepšení sociální komunikace
navození globálního čtení
porozumění
verbální komunikace
aktivní reakce na dané podněty
 fotografie a obrázky
 piktogramy
 slova a skupiny slov
 praktická funkčnost
 poznávání obalů zboží
 pracovní postupy
 přehled o časových představách
 přehled informačních piktogramů
 zohlednění rozumových schopností
 úroveň rozumění řeči
 úroveň a rozsah paměti
 schopnost přiřazovat zobrazené pojmy ke slovům
a naopak
 schopnost orientace v jednoduchém situačním
obrázku
 úroveň vyjadřovacích schopností a dovedností
 úroveň pasivní i aktivní slovní zásoby
 každému zobrazení – fázi – přidat název – slovo,
slovní spojení
 vybírání – vyhledání na slovní pokyn: „UKAŽ“
 vybírání obrázků dle nápovědy
 přiřazování identických obrázků k předloze v
daném sledu
 řazení struktury činnosti dle předlohy
 samostatné řazení
 vykonání činnosti
 podle uspořádání v pracovních listech
 doplnění textu k obrázkům – předpoklad
globálního čtení
 sestavení dle číselné řady
 leporelo
 zavěšení – nástěnka – vodorovně/svisle
 vybarvování, zvýraznění podstatných částí
 počet obrázků – dle individuálních požadavků
 doplnění o obrázky a fotografie
Předmětová
vhodná k samoobslužným činnostem
jednoduché pracovní činnosti – prostírání,
hygiena..
Obrazová
fotografie, barevné a černobílé obrázky
piktogramy a další grafické symboly
rozpracování aktivity na jednotlivé kroky
včetně přípravné fáze
analytický proces – snaha rozpracovat danou
činnosti do maximálního počtu kroků
tvorba univerzálního schématu
individuální počet fází
Martina, 9 let, 8 měsíců
Dg.: lehké mentální postižení, autistické rysy
Komplikace v průběhu těhotenství
Protrahovaný porod
Opoždění psychomotorického a řečového
vývoje
Režimové činnosti – automatizované
Obtíže se spánkem
Hygienické návyky a činnosti – samostatnost
Pomáhá při činnostech v domácnosti
Dobrá orientace ve známém prostředí
Kontakt s ostatními
Adaptace na změny
Oslovování komunikačních partnerů
Automatizované jednoduché věty
Porozumění jednoduchým pokynům
Latence v rozhovoru
Vazba na pravidelně opakované činnosti
Identifikace předmětů denní potřeby
Zapamatování posloupnosti
Porozumění zákazu/dodržení
Rozvoj rozumových schopností
Zlepšení sociální komunikace
Porozumění verbální komunikaci
Aktivní reakce
 Posílení reakce na podněty
 Práce s předměty a fotografiemi
 Tvorba reálné představy o průběhu dne
 Konkretizace představ
 Vyrovnání se se změnami – neočekávanými
situacemi
 Oblíbená x neoblíbená témata
 Rozvoj motivace a spolupráce
 Význam odměny
Kubová, L. Čteme obrázky. Parta, Praha: 2011.
ISBN 978-807320-055-8.

similar documents