oddelovanie_zloziek_zmesi

Report
Oddeľovanie zložiek zmesí
6. ročník
Mgr. Hilda Petríková
Oddeľovanie zložiek zmesí
 Rôznorodé zmesi: usadzovaním, filtráciou
 Rovnorodé zmesi(roztoky): odparovaním, kryštalizáciou,
destiláciou
 Ďalšie metódy: sublimácia, delenie oddeľovacím lievikom
Usadzovanie
Rôznorodé zmesi
oddeľujeme:
1, Usadzovaním
(sedimentáciou) –( napr.
voda s hlinou) - zložky
majú rôznu hustotu,
hustejšia zložka
(hlina) sa usadí na dne
nádoby.
Ako oddeliť železo od
síry? – Vysypeme ich do
vody -železo klesne na
dno, síra pláva na hladine
vody
Filtrácia
2, Fitráciou – Nerozpustné
zložky suspenzie zachytáva
filter. Ako filter sa používajú
pôrovité látky- papier, plátno,
gáza vata, filtračný papier.
Prírodným filtrom je zemská
kôra. Rozpustné zložky a
kvapalina pretečú cez pôry
filtra a nazývajú sa filtrát.
Rovnorodé zmesi( roztoky) oddeľujeme:
 3, Odparovaním – tuhé zložky z roztoku získame
odparovaním vody. Napr. v prímorských krajinách sa získava
morská soľ odparovaním morskej vody.
V domácnosti: príprava lekváru.
 4, Kryštalizáciou – z roztoku sa vylúči tuhá látka vo forme
pravidelných kryštálov.
 Tuhé látky vo forme kryštálov získame najmä:
a, ochladením nasýteného roztoku: napr. modrú skalicu.
b, odparením rozpúšťadla: napr. v cukrovaroch takto
vyrábajú kryštálový cukor.
Destilácia
5, Destiláciou – Kvapaliny z
roztoku možno oddeliť na
základe odlišných teplôt varu
jednotlivých zložiek. Napr.
výroba alkoholu (alkohol má
nižšiu teplotu varu 78C, ako
voda 100C.
Destilácia
Sublimácia
6, sublimáciou
oddeľovanie
pevných zmesí
– zmena
skupenstva pevná látka sa
vyparí. Napr.
jód.
Oddeľovací lievik
7, v oddeľovacom
lieviku- oddeľovanie
kvapalín, ktoré sa
navzájom nemiešajú.
Napr. olej a voda.
Rieš úlohu!
Určite ste si všimli, že filtrácia na obrázku je
prevádzaná nesprávne.
Vedeli by ste popísať, kde je chyba ?

similar documents