Základní právní pojmy 2

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Základní právní pojmy (2)
Název projektu
CHCEME BÝT LEPŠÍ
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
Číslo a název klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení DUM
VY_32_INOVACE_02_C_12_ZSV
Název školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
Autor
Mgr. Iveta Kašparová
Předmět
Právo
Tematický okruh
Základy práva
Téma
Základní právní pojmy (2)
Ročník
1. ročník (dálkové studium), 3. ročník (denní studium)
Datum tvorby
21. 9. 2012
Anotace
Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo v 1. ročníku
dálkového studia, popř. ve 3. ročníku denního studia. Předmět
Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání.
Inovativnost materiálu spočívá v nové formě výuky s důrazem
na následnou aplikaci získaných poznatků. Interaktivita se
projevuje v názornosti a systematičnosti probírané látky a ve
využití ICT.
Metodické pokyny:
• 5. – 11. snímek: výklad základních právních pojmů –
platnost, účinnost a působnost právních předpisů, právní
vztahy, právní skutečnosti, právo veřejné a soukromé
• 7. snímek: hypertextový odkaz na příklad právního vztahu
- kupní smlouva (po kliknutí myší na obrazec) - možnost
použití funkce pera v Office 2010
• 12. – 17. snímek: test – žáci po přečtení výroku posuzují,
je-li pravdivý nebo ne (odpověď ANO-NE), po kliknutí myší
na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“
,
pokud výrok není pravdivý, zobrazí se po kliknutí myší
správná odpověď
• Platnost – předpis prošel legislativním procesem
a stal se součástí právního řádu, je platný ode
dne vydání
• Účinnost – povinnost předpisem se řídit (období
od platnosti do účinnosti = vacatio legis)
• Působnost
 osobní – na které osoby se vztahuje
 územní (prostorová, místní) – prostor, ve
kterém se předpis uplatňuje
 časová – synonymum účinnosti (od kdy do kdy
se předpis musí dodržovat)
 věcná – kterých záležitostí se předpis týká
• vztahy upravené právními normami
Prvky právních vztahů:
 účastníci (subjekty) - osoby fyzické i právnické
 obsah - práva a povinnosti účastníků
 předmět - cíl (účel), k němuž práva a povinnosti
účastníků směřují
Př. – kupní
smlouva
• Právní skutečnost – každá skutečnost, s níž
právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik
právního vztahu – k tomu dochází samočinně
nebo záměrně
• 2 druhy právních skutečností – objektivní
události a subjektivní právní jednání
Objektivní události
• vyplývají z přírodních zákonitostí
• samočinné, nezávislé na vůli a jednání
účastníků
• např. úmrtí člověka, uplynutí času, přírodní
katastrofa
Subjektivní právní jednání
• záměrné a uvědomělé
• platné právní jednání musí být – určité,
srozumitelné, svobodné a vážně míněné
• např. závěť, smlouva, založení družstva
• Právo veřejné – upravuje společenské vztahy
na základě nerovnosti účastníků (např. právo
trestní a správní)
• Právo soukromé – upravuje společenské vztahy
na základě rovnosti účastníků (např. právo
občanské a pracovní)
1. U právních vztahů rozlišujeme 3 prvky:
účastníci, subjekty, předmět.
ANO
NE
U právních vztahů rozlišujeme 3 prvky:
účastníci, obsah, předmět.
2. Mezi subjektivní právní jednání nepatří
úmrtí člověka.
ANO
NE
3. Období od platnosti do účinnosti se
nazývá legislativa.
ANO
NE
Období od platnosti do účinnosti se nazývá
legisvakanční lhůta (vacatio legis).
4. Platnost znamená povinnost předpisem se
řídit.
ANO
NE
Účinnost znamená povinnost předpisem se řídit.
Platnost – předpis prošel legislativním procesem.
5. Objektivní události působí na právní
vztahy samočinně, nezávisle na vůli a jednání
účastníků.
ANO
NE
6. Soukromé právo upravuje společenské vztahy
na základě rovnosti účastníků.
ANO
NE
o RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro
střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-8720457-3.

similar documents