prezentācija

Report
„Latvijas audiovizuālo materiālu
pieejamības nodrošināšana e-vidē”
ERAF darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekts
Projekta mērķi
• vēsturisko audiovizuālo materiālu, kas ir
uzkrāti dažādos arhīvos (Latvijas TV un Latvijas
Radio) apzināšana un saglabāšana;
• pieejamības nodrošināšana visiem Latvijas
iedzīvotājiem bez maksas publisko bibliotēku
vienotajā tīklā;
• izveidot vadlīnijas un tehnoloģisko bāzi
turpmākai audiovizuālo materiālu
digitalizēšanai un pieejamības nodrošināšanai.
Esošā situācija
• LR fonotēkā ir aptuveni 41 240 h kultūrvēsturiskā audio
materiāla, tas tiek uzglabāts tehniski novecojušās
lentās, kas ir uz sabrukšanas robežas;
• LTV rīcībā ir aptuveni 25 000 h audiovizuālo materiālu,
lielākā daļa no nesējiem arī ir kritiskā tehniskajā
stāvoklī;
• tikai ļoti neliels apjoms ir digitalizēts (pārsvarā LR),
materiāliem nav pievienoti metadati;
• materiālu digitalizēšanai un saglabāšanai ilglaicīgi nav
piešķirti finanšu līdzekļi;
• ņemot vērā materiālu kritisko stāvokli, tie nav pieejami
plašākai sabiedrībai.
Plānotās darbības un procesi (1/3)
Nr.p.k.
1.
2.
3.
Procesa nosaukums,
apraksts un pārzinis
Procesa mērķi
AV materiālu
digitalizācijas vadlīniju
izstrāde
Sadarbībā ar AV materiālu
turētājiem noteikt projekta
ietvaros digitalizējamā
materiāla apjomu un
Pārzinis: KIS
digitalizācijas secību, ņemot
vērā to esošo stāvokli,
prioritātes un citus aspektus
Kultūrvēsturisko AV
Pārnest kultūrvēsturiskos AV
materiālu digitalizācija, materiālus no analogās uz
kas atrodas LR fonotēkā digitālo formu
Pārzinis: KIS
Kultūrvēsturisko AV
materiālu digitalizācija,
kas atrodas LTV arhīvā
Pārzinis: KIS
Pārnest kultūrvēsturiskos AV
materiālus no analogās uz
digitālo formu
Procesa rezultāti
Izstrādātas digitalizācijas vadlīnijas
LTV un LR rīcībā esošajiem AV
materiāliem
Daļēji digitalizēts esošais
kultūrvēsturisko AV materālu
analogais arhīvs LR
Daļēji digitalizēts esošais
kultūrvēsturisko AV materālu
analogais arhīvs LTV
Plānotās darbības un procesi (2/3)
Nr.p.k.
4.
Procesa nosaukums,
apraksts un pārzinis
KIS arhīva kapacitātes
palielināšana
Pārzinis: KIS
5.
Datu nodošanas mehānisma
izveide no digitalizētajiem
AV arhīviem uz bibliotēku
tīklu.
Pārzinis: KIS
Procesa mērķi
Procesa rezultāti
Palielināt KIS arhīva kapacitāti,
lai tas spētu nodrošināt AV
materiālu pieejamību un
uzglabāšanu.
Palielināta KIS arhīva ietilpības
kapacitāte.
Izveidot tehnoloģiskos
mehānismus datu nodošanai
citiem izmantotājiem (iestrādājot
atbilstošo tehnisko datu apstrādi
pirms nodošanas (piemēram,
kvalitātes samazināšanu lietotājam
nepieciešamajā formā) un tiesību
ierobežojumus (piemēram, par
noteiktiem materiāliem nododot
tikai metadatus vai citus darot
pieejamus arī ārpus bibliotēku
tīkla))
Dati no kultūrvēsturisko AV
materiālu arhīva ir pieejami
lietotājiem, kam tie ir
nepieciešami, izmantojot
publisko bibliotēku tīklu
Plānotās darbības un procesi (3/3)
Nr.p.k.
6.
Procesa nosaukums,
apraksts un pārzinis
E-pakalpojuma izstrāde
Pārzinis: KIS
Procesa mērķi
Procesa rezultāti
Nodrošināt digitalizēto materiālu
pieejamību atbilstoši
normatīvajiem aktiem autortiesību
jomā.
Atbilstoši lietotāju tiesībām
izmantot datus, ir iespēja piekļūt
metadatiem un materāliem no
kultūrvēsturisko AV materiālu
arhīva.
Rezultāti un ieguvumi
• tiks digitalizēti 4 200 h audiomateriālu un 3 700 h
videomateriālu;
• tiks nodrošināta pieeja tiem jauna e-pakalpojuma veidā
portālā www.latvija.lv;
• tiks nodrošināta arī digitalizēto materiālu metadatu
(aprakstošo datu) datu bāzes izveide;
• tiks nodrošināta Latvijas kultūrvēsturiskā audiovizuālā
mantojuma iekļaušana Eiropas Digitālās dienaskārtības
programmā;
• tiks izveidotas vadlīnijas un tehnoloģiskā bāze
turpmākai audiovizuālo materiālu digitalizēšanai un
pieejamības nodrošināšanai.
Riski un problēmas
• nepietiekams laiks pilnvērtīgai projekta realizācijai (sākotnēji tika
plānots, ka projekts tiks uzsākts 2012.gada sākumā);
• autortiesību likuma normu dažāda interpretācija var ierobežot
iespēju nodrošināt piekļuvi atsevišķiem materiāliem;
• FM uzstāj, ka digitalizācijas vadlīniju izstrāde ir jāveic pašu spēkiem
un šīs izmaksas viņuprāt nav attiecināmas no projekta līdzekļiem - ir
nepieciešamas specifiskas tehniskās un kultūras jomas zināšanas, lai
spētu pieņemt lēmumu par to, kurus materiālus digitalizēt prioritāri
(tikai 4 200h no vairāk nekā 41 000h audio un 3 700h no 25 000h
audiovizuālo materiālu);
• procesu nodrošināšanai (digitalizācija un metadatu ievade)
nepieciešamo ekspertu trūkums.
Projekta izmaksas
Pozīcija
Apraksts
Summa, LVL ar nodokļiem
2011
Informācijas resursu digitalizācijas izmaksas
Programmatūras izmaksas
Infrastruktūras izmaksas
Konsultāciju pakalpojumi
2012
2013
Audiomateriālu digitalizācijas izmaksas
0
(107 430)
(95 108)
Videomateriālu digitalizācijas izmaksas
0
(313 641)
(61 078)
0
(20 000)
0
0
(182 764)
0
(21 786)
(65 357)
(65 357)
e-pakalpojuma izveide (informācijas sistēmu
izstrādes izmaksas)
AV materiālu pieejamības nodrošināšanai
nepieciešamās infrastruktūras izmaksas
(tehniskās infrastruktūras un standarta
programmatūras iegādes izmaksas)
Konsultantu un ekspertu piesaistes izmaksas
kvalitātes kontroles nodrošināšanai
(digitalizācijas vadlīniju izstrāde, procesa
izstrādes gaitas kontrole, informācijas sistēmas
iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes
izmaksas u.c), kā arī projekta pamatojošās
dokumentācijas sagatavošanas izmaksas u.c.
informācijas sistēmu izstrādes izmaksas (ja tiks
piemērota stundu likme, tā nepārsniegs Ls 45 ar
PVN un tas nepārsniegs 5% no projekta
kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām).

similar documents