Prezentace Petra Smrčka, náměstka ministryně pro místní rozvoj

Report
170. Žofínské fórum
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Žofínské fórum na téma:
Přetrvává krize ve stavebnictví?
Zákony a jejich novely
Co na to stavaři?
Zjednodušení stavebního zákona
• Jednou z oblastí, kde se bude snižovat administrativní
zátěž, je územní plánování a povolování staveb.
• Experti Ministerstva pro místní rozvoj, ve spolupráci s
dotčenými ministerstvy, profesními sdruženími a s
odborníky z praxe, připravují zásadní novelu stavebního
zákona.
• Snahou MMR je zjednodušovat a slučovat povolovací
procesy, aby se zkrátila doba od podání návrhu po vydání
povolení umožňujícího realizaci stavby.
Zjednodušení stavebního zákona
V oblasti územního plánování navrhujeme:
• zkrácení procesu projednávání změn územních plánů.
Tato úprava bude přínosná jednak pro obce, ale hlavně
pro investory. Podle statistických zjištění je převážná část
územních plánů pořízena za 2 - 4 roky s tím, že čím je
obec (město) větší, tím se délka pořízení prodlužuje.
V současné době se uvažuje o možnosti zkrácení
procesu pořizování změn územních plánů, které by
neměnily jejich koncepci.
Zjednodušení stavebního zákona
V oblasti stavebního řádu navrhujeme:
• pro umisťování a povolování staveb stanoví novela nový
princip, který spočívá v tom, že už přímo ze zákona bude
stavební úřad vydávat pouze jedno rozhodnutí, na
základě kterého bude moci být stavba realizována.
• jednostupňové povolování staveb a tím i podstatné
zkrácení povolovacího procesu u velkých investic, bude
mít výrazný ekonomický přínos pro národní hospodářství.
Zjednodušení stavebního zákona
V oblasti stavebního řádu navrhujeme:
• novostavby postavené bez stavebního povolení nebude
možné dodatečně povolit a realizátor takové „černé“
stavby by ji musel vždy odstranit. Toto opatření by mělo
velký preventivní potenciál, a mj. by zabránilo účelovým
změnám územních plánů z důvodu dodatečného povolení
„černých“ staveb některým „vlivným“ stavebníkům.
Zjednodušení stavebního zákona
Při práci na novele stavebního zákona klademe vysoký
důraz na stávající praktické zkušenosti stavebníků,
profesních sdružení, stavebních firem i stavebních úřadů.
Navrhované změny stavebního zákona budou přínosné jak
pro stavební úřady, tak hlavně pro stavebníky.
Nový zákon o veřejných zakázkách
Odbor práva veřejných zakázek a koncesí se zaměřuje na
tematický okruh malá a velká novela zákona o zadávání
veřejných zakázek. Upozorňujeme, že není připravována
velká novela zákona ale zcela nový zákon o veřejných
zakázkách.
Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.; „ZVZ“)
upravuje postupy pro výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
Povinnost postupovat podle této úpravy mají zejména
zadavatelé používající veřejné prostředky.
Nový zákon o veřejných zakázkách
Změny v novele, které by se mohly dotknout veřejných zakázek na
stavební práce:
•
zadávání víceprací v JŘBU – podmínka objektivně nepředvídaných
okolností se mění na okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat,
•
nebude povinnost rušit zadávací řízení v případě jedné nabídky,
•
možnost hodnotit organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do
realizace veřejné zakázky,
•
s cílem bojovat proti šikanózním návrhům se upraví řízení před Úřadem na
ochranu hospodářské soutěže – přísnější požadavky na předkládání
důkazů, vyšší kauce, při zpětvzetí návrhu se nevrací celá kauce, změny v
běhu lhůt.
Předpokládá se, že novela nabyde účinnosti dne 1. 1. 2015.
Nový zákon o veřejných zakázkách
V roce 2014 byly přijaty 3 nové zadávací směrnice. ČR
musí směrnice do dvou let implementovat.
Za tímto účelem bude přijat nový zákon o veřejných
zakázkách. Jeho účinnost se předpokládá od 1. 1. 2016.
MMR bude v říjnu dokončovat paragrafové znění návrhu
zákona.
Nový zákon o veřejných zakázkách
S implementací nových směrnic do českého právního řádu lze očekávat
například tyto změny:
• upřesnění podmínky pro využití výjimky „in-house“,
• rozšíření základních zásad o zásadu přiměřenosti,
• přísnější úprava střetu zájmů,
• nový druh zadávacího řízení - inovační partnerství,
Nový zákon o veřejných zakázkách
S implementací nových směrnic do českého právního řádu lze očekávat
například tyto změny:
• nové důvody pro vyloučení uchazeče - uchazeč se dopustil vážného
profesního pochybení zpochybňující jeho důvěryhodnost, nabídka
není v souladu s povinnosti v oblasti práva životního prostředí a
sociálního a pracovního práva,
• hodnocení – hodnocení realizačního týmu, náklady životního cyklu,
• změny smlouvy – např. změny do 15 % hodnoty původní veřejné
zakázky na stavební práce.

similar documents