Elevaktiverende undervisning

Report
Elevaktiverende undervisning
SPROG
Camilla Jürgensen
Spansk og historie
Dagens oplæg…
 Undervisning og læring
 Sekvensering: hvorfor og hvordan
 Elevaktiverende undervisning
Er undervisning = læring?
Undervisning lykkes, når der sker læring…
 Det sker bl.a. når:
 eleverne er aktive og kan se sammenhænge
 eleverne møder udfordringer, der øger deres faglige niveau (Vygotskys
”zone for nærmeste udvikling”)
 teori og praksis hænger sammen
 det er synligt for eleven selv, at der sker læring (også i den enkelte time)
Hvilke læringssituationer giver den
bedste læring?
Tilrettelæggelse af undervisningen
 Tilrettelæggelse af forløb:
- formål (hvilke faglige mål skal vi arbejde med?)
- progression (hvilke kompetencer skal trænes?)
=> synliggørelse for eleverne
Hvad skal
jeg bruge
det til ?
 Tilrettelæggelse af den enkelte lektion:
- Lektionsplanen gennemgås for eleverne: hvad skal vi nå og hvorfor? Hvad
skal lektien bruges til? (HUSK at bruge lektien)
- Eleverne inddrages i lektionens opbygning og formålet med de enkelte
øvelser
- Tydelighed giver: (med)ejerskab, overblik, eksplicitering af den faglige
kode, motivation ?
Sprogundervisningens elementer
 Mundtlig udtryksfærdighed på fremmedsproget
 Grammatik
 Ordforrådsindlæring
 Viden om sprogområdets kulturelle, politiske, økonomiske
forhold.
 Skriftligt arbejde
 Hvordan integreres de forskellige elementer i lektionen?
Emne: ser joven en España (3g)
Formål:
- At kunne beskrive på spansk hvordan unge i Spanien lever
- At kunne sammenligne med danske unges forhold
Progression:
- At kunne indgå i samtale herunder stille spørgsmål og reagere på
spansk
- At kunne sammenligne spanske og danske forhold (opbygning af
ordforråd)
Materiale:
Ole Loumann: Nuevos Retratos (3 – 4 tekster)
Pedro Guerra: Lifevest under your seat
Film: Cinco metros cuadrados
Diverse artikler/overskrifter/tegninger om unge i Spanien og krisen
Lektionsplan 28.aug. 13.50 – 15.05 (70 min.)
Lektie
Tamara la madrileña s. 27 (ca ½ side) + forbered at stille spørgsmål
til Tamara med udgangspunkt i mindmap
Sekvens
Materiale og formål
Arbejdsform
1
13.55 – 14.05
Repetition af perfektum (fra sidste time)
?Qué has hecho hoy?
=> Repetere perfektum + ordforråd
Walk-talk/ på klassen
2
14.05 – 14.20
Grammatik: Ser og estar
1. Gennemgang på tavlen (ark)
2. I praksis via billeder (par)
3. Opsamling på klassen
=> Repetere ser + estar + brug i praksis
Tavle + par + tavle
3
14.20 – 14.40
Emne: Tamara: la madrileña
1. Gennemgang af mindmap (google apps)
2. Oplæsning , oversættelse + tilføjelser til mindmap
=> Tekstforståelse + tekstbearbejdelse
4
14.40 – 15.00
* 10 minutters
”buffer”
Emne: Tamara: la madrileña
1. Billede af Tamara på tavlen: forslag til spørgsmål (skrives på tavlen)
2. Fiktivt interview med Tamara med udgangspunkt i tavle noter
=> Mundtlig udtryksfærdighed, stille spørgsmål + reagere (gambitter)
5. Evt.
• Repetition af perfektum (?Qué hemos hecho en clase?)
• www.elpais.es
• Youtube (sang, reklame)
På klassen
Tryghedsgrupper/lærer
går rundt
På klassen
par
Opsamling og konklusion
Formålet med den elevaktiverende undervisning?
- At der opstår læring!
 Inddrage eleven – medansvar for læring og timens afvikling
 Elevaktivering – læring gennem aktivitet
 Eksplicitering af den faglige kode: intet skal være indforstået, jf.
den gymnasiefremmede elev, differentiering
 Læring er synlig: der sker læring i hver time => motivation.
Det nytter noget!
Idébank
Ordforråd/ mundtlighed:
 Speed- dating: - eleverne sidder to og to overfor hinanden og taler om et emne. Efter
fx 3 min. skiftes partner. Evt. instrueres eleverne i at stille
spørgsmål til hinanden, at reagere på svar ved brug af gambitter eller
”stjæle” andres ord (=>udvide ordforråd)
 Fuldfør sætningen: - på tavlen skrives fx ”Ana come…” . Eleverne instrueres i at stille
spørgsmål til sætningen fx ”?por qué come?”, ”?qué come?” etc.
Dernæst skal de besvare spørgsmålene. Fremlæggelse af svar i
grupper/sidemænd
Ordforråd og grammatik
 On line øvelser : http://www.quia.com/cb/537753.html (jeopardy)
http://www.quia.com/pop/120895.html (ser og estar)
* http://www.emu.dk/gym/fag/sp/didaktik/index.html eller brug google til at finde ideer – der er MASSER at
hente! Husk at teste først!
Flere ideer ???

similar documents