Twitter-novella og «Den grøne kommoden»

Report
Twitter-novella og «Den grøne
kommoden»
Lesing og skriving som
grunnleggjande ferdigheit.
Dette opplegget dekkjer følgjande
læreplanmål:
• lese eit representativt utval samtidstekstar, skjønnlitteratur og sakprosa,
på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samisk, og reflektere over
innhald, form og formål
• tilpasse språk og uttrykksmåtar til ulike skrivesituasjonar i skule, samfunn
og arbeidsliv
• gjere greie for eit breitt register av språklege verkemiddel og forklare kva
funksjon dei har
• skrive kreative tekstar med bruk av ulike språklege verkemiddel
• meistre sentrale formkrav og uttrykksmåtar på sidemålet
• meistre ulike roller i samtalar, diskusjonar, dramatiseringar og
presentasjonar
Opplegget kombinerer lesing (kap 3), skriving (kap 4), samtale og
deling av tekster (kap 5). I tillegg kan elevane øve seg på
verkemiddel i novellesjangeren (kapittel 2 og 6) og analyse av
novelle (kapittel 7).
Opplegget som er skissert er ei førebuing til nynorsktentamen
Dei grunnleggjande ferdigheitene som er vektlagt i opplegget er fyrst og
fremst lesing og skriving, men elevane må og lytte til kvarandre og fortelje
munnleg i klassen kvifor dei valde ut akkurat DEN novella.
I tillegg får dei øvd på analyse og bruk av skjønnlitterære verkemiddel, sidan
sjangeren novelle kjem på tentamen.
Først fekk elevane beskjed om å gå på Frode Grytten sin Twitter-profil
(https://twitter.com/frodegrytten). Her skulle dei velje seg ut noveller som
appellerte til dei og forklare kort kvifor, på klassesida vår på Facebook.
Klassesida er berre for medlemmar og er stengt for alle andre.
Nokre resultat:
Neste steg:
Etterpå diskuterte vi kva ei Twitter-novelle var, og skreiv
opp sentrale kjenneteikn og kva for verkemiddel ein
kan bruke for å få fram meininga si i ein fortetta tekst
som dette. Ein diskusjon om korvidt denne formen ER
ei novelle kom og – og då var det fint å slå opp i kapittel
2.
Så las elevane «Den grøne kommoden» kvar for seg, og
gjorde den om til ei Twitternovelle. Her er nokre
eksempel:
Neste steg var å sette seg saman med ein klassekamerat og bytte
noveller.
Instruks:
Skriv om att novella til klassekameraten din til ei
fullengdesnovelle på maks to sider på sidemål.
Bruk to timar på dette.
Pass på at de er kreative og medvetne i bruk av
verkemiddel slik at de ikkje lagar 25 versjonar
som er heilt like den opprinnelege "Den grøne
kommoden". Bruk kapittel 6.
Her er eitt av resultata som kom attende (sjå
ark med novelle).
Korleis reagerer de på teksten? Kva har eleven
fått til/ikkje fått til?
I klassen delte vi noveller med kvarandre viss
elevane ønskte det, også på Facebook, og
fortsette diskusjonen om form og verkemiddel.
Vi retta og nynorskfeil og arbeidde vidare med
sidemål.
Tilbakemeldingar?
Spørsmål?
Kjelde: Intertekst, Fagbokforlaget (2013).
Twitter-novella og «Den grøne
kommoden»
Lesing og skriving som
grunnleggjande ferdigheit.

similar documents