Velkommen til passivhus-kurs

Report
Kan passivhus ha god arkitektur og være gode i
bruk?
Marienlyst skole, Drammen
Nordahl Brunsgate 2, Drammen
Om passivhus
Passivhuskonseptet
Et passivhus er et bygg med
komfortabelt inneklima, som kan
oppnås uten konvensjonelt
oppvarmings- eller kjøleanlegg
• Det startet i Tyskland
– Passivhaus instituttet i
Darmstadt
– Sertifiseringsordning for
sertifiseringseksperter for
passivhus
• Landsspesifikke
passivhuskriterier
3
Hva er et passivhus?
Tysk definisjon:
• Årlig oppvarmingsbehov
≤ 15 kWh/m²år
• Installert oppvarmingseffekt
≤ 10 W/m²
• Primærenergibehov
≤ 120 kWh/m²år
multipliserer strøm med 2.6
• Tetthetskrav n₅₀
≤ 0,6 h¯¹
• Likt krav for alle bolig- og byggtyper
• Lokalt klima
Første passivhuset i Darmstadt-Kranichstein 1990
(Foto: Passivhaus instituttet)
4
Passivhus trenger ikke å være "grønne bygg"
• En av forutsetningene
for å oppnå gode
miljøbygg
• Miljøbygg ivaretar mye
mer enn energi
• Miljøklassifisering
– Energi er 1 av 9 deler i
BREEAM
Det finnes mer ambisiøse nivåer enn PH
• Nesten nullenergibygg
• Nullenergibygg
• Energiproduserende
bygg/plusshus
PH
ZEHB
ZEB-O
ZEBO&M
ZEB – Kriterier og ambisjoner
ZEB-O
• ZEHB: Zero emission
heating building
• ZEB-O: Zero
emission operation
• ZEB-O&M:
Operation and
materials ++
80
ORDINARY NEW BUILDING
70
60
kg/m2år
50
40
30
20
10
0
ZEHB
ZEB-O&M++
Politiske signaler
• EU: Bygningsenergidirektiv 2010/31/EU
– "Nesten nullenerginivå" i 2020
– Implementering 9. juli 2012
– Nye bygninger skal være nesten nullenergibygninger innen
utgangen av 2020
– Offentlige bygninger må nå målet innen 2018
• Klimameldingen april 2012
– Krav om passivhusnivå i 2015
– Krav om nesten nullenerginivå i 2020
• Byggemelding ventes sommeren 2012
Tilbud om passivhus på markedet
Det danske hus” fra Nordbohus
Huset på Haugen, Ark.Bengt G. Michalsen
Madelen fra Mesterhus
Celsius fra Systemhus
Rapport om erfaringer fra passivhus
• PH og nyere ordinære boliger har i
hovedsak de samme utfordringene
• PH har bedre forutsetninger for å takle
utfordringene
– Bedre prosjektering og oppfølging
– Mindre risiko for byggskader
– Mindre avhengig av
oppvarmingssystemet
• Balansert ventilasjon er en større
utfordring i andre land hvor dette er
betydelig mindre utbredt
• I Norge har PH ikke vesentlig andre eller
større utfordringer enn boliger bygd
etter TEK 10
10
Noen enkeltfunn fra rapporten
• Bedre inneklima og helse, mindre muggsopp og radon
• Mange avvik (+/-) mellom beregnet og målt energi, men ikke
mer enn i konvensjonelle bygg
– I gjennomsnitt god overensstemmelse mellom beregnet og målt
• Overoppvarming skyldes stort glassareal, lite solskjerming og
dårlig luftemulighet – ikke at det er passivhus
• Varierende funn på drift, styring, vedlikehold av tekniske anlegg
– En utfordring i flere passivhus og andre bygg
• Åpent soveromsvindu gir kun litt økt energiforbruk
• 5 - 10 % merkostnader, avhengig av hvilken standard en
sammenlikner med og hvor utbredt PH er
11
Mer info
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.lavenergiboliger.no
www.enova.no
www.husbanken.no
www.arkitektur.no/ecobox
www.arkitektur.no/?nid=177584&tid=158202
www.passivhuscentrum.se
www.altompassivhuse.dk
www.passiv.de
www.cepheus.de
www.passivhausprojekte.de (database)
www.hausderzukunft.at
www.igpassivhaus.at

similar documents