Tip 2 Endoleak - Dr. İhsan Alur.

Report
Dr. İhsan Alur
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi AD,
Denizli







Endoleak tanımı ve Tipleri
Tip 2 Endoleak’in Tanımı
Sıklığı
Risk Faktörleri
Tedavi Yaklaşımları ve zamanlaması
Komplikasyonları
Takipte izlenecek ölçütler



Endoleak: EVAR işleminden sonra greft ile
aort duvarı arasından anevrizma kesesi
içerisine kan kaçağı olmasıdır.
Endovasküler anevrizma onarımı uygulanan
hastaların %10-20’sinde endoleak görülür*.
*
Jones JE ve ark. Persistent type 2 endoleak after endovascular repair of abdominal aortic
aneurysm is associated with adverse late outcomes. J Vasc Surg 2007; 46(1): 1-8.

*
5 Tip tanımlanmıştır*
Tip 1 Endoleak: Stent greftin proksimal (tip
1A) veya distalde (tip 1B) sağlıklı damar
duvarına tam oturmaması sonucu greft ile
aort duvarı arasından anevrizma kesesi
içerisine kan kaçağı olmasıdır.
Chuter TA, Faruqi RM, Sawhney R, Reilly LM, Kerlan RB, Canto CJ, et al.
Endoleak after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg
2001;34: 98- 105.



Tip 2 Endoleak: Anevrizma kesesinden çıkan aort
dallarındaki (lomber spinal dallar, hipogastrik arter,
inf. Mezenterik arter) akımın tersine dönmesi ile
anevrizmanın dolmaya devam etmesi sonucu
oluşur.
Lomber spinal dallar, hipogastrik arter, inf.
Mezenterik arterlerde oluşan bu retrograd akım
anevrizma kesesinin tromboze olmasını engeller,
kesenin genişlemesine ve devamı halinde rüptüre
yol açar+.
+ Jones JE ve ark. Persistent type 2 endoleak after endovascular repair of
abdominal aortic aneurysm is associated with adverse late outcomes. J Vasc Surg
2007; 46(1): 1-8.



En sık görülen tiptir. EVAR’da %9-30,
TEVAR’da %1.4(*).
EVAR’dan sonra 1 ay içinde Tip 2 Endoleak
görülme oranı %14’tür. 1 yıl içinde %10.2’ye
geriler (#).
* Ozdemir BA, Chung R, Benson RA, Mailli L, Thompson M, Morgan R, Loftus
IM. Embolisation of type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair. J
Cardiovasc Surg (Torino). 2013 Aug;54(4):485-90.

#
Drury D, Michales JA, Jones L, Ayriku L: Systematic review of recent
evidence for the safety and efficacy of elective endovascular repair in the
management of infrarenal abdominal aortic aneurysm. Br J Surg 2005; 92:
937-46.

Tip 2 Endoleaklerin çoğu 6 ay içinde spontan
düzelir. Geri kalan kısmı tedavi edilmezse rüptüre
olur (+).
+ Jones JE ve ark. Persistent type 2 endoleak after
endovascular repair of abdominal aortic aneurysm is
associated with adverse late outcomes. J Vasc Surg 2007;
46(1): 1-8.






Preop. BT’de
Büyük İnf. Mezenterik Arter (İMA),
İkiden fazla lomber arteri gösterilen hastalar,
İleri yaş
Uzun boyunlu anevrizmalarda daha çok Tip 2 Endoleak
görülüyor (*).
* Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: Preoperative versus
Postoperative versus Expectant Management. Semin Vasc Surg. 2009 Sep;22(3):165-71.
doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008




Sigara içiciliği
Azalmış Ankle-Brakial İndeksi
Düşük Tip 2 Endoleak insidansı ile ilişkili
bulunmuştur!!!!
*
Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks:
Preoperative versus Postoperative versus Expectant Management. Semin Vasc
Surg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008
 Tip
3
Endoleak:
Greft
bütünlüğünün bozulması sonucu
gerçekleşir.
Greft
bütünlüğü
greft materyalinin
delinmesi,
metalik stent kırığı ya da
modüler
greftlerde
greft
parçalarının birbirinden ayrılması
sonucunda gerçekleşir.
 Tip
4 Endoleak: Greft porozitesi
sonucu
görülür.
Greft
materyalinin
mikrogözeneklerinden
kan
sızmasıdır. ‘Mikroleak’ olarak da
adlandırılabilir.
Geç
faz
anjiyografilerde
stent
greft
çevresinde difüz kontrast kaçağı
şeklinde görülür.
 Tip
5 Endoleak (endotension):
Kaçak
kaynağı
gösterilememesine
rağmen
seri
görüntülemelerde
anevrizma kesesinin büyümesi
olarak tanımlanabilir.
 Tip
1 ve 3 Endoleak: Yüksek
aortik
basınçtan
dolayı
anevrizma kesesinin daha da
genişlemesine neden olur,
reoperasyon
(endovasküler
veya
açık
cerrahi
tamir)
gerekir.
 Tip
4 Endoleak: Hemen hemen
hastaların tamamında spontan
düzelir.
 Tip
2 ve Tip 5 Endoleak: Tedavisi
tartışmalı bir konudur, klinik
araştırmalar devam etmektedir.
 Tip 2 Endoleak, eğer anevrizma
kesesi
genişlerse
kesinlikle
düzeltilmelidir *.

* Golzarian J, Valenti D: Endoleakage after endovascular treatment of abdominal aortic
aneurysms: diagnosis, significance and treatment. Eur Radiol 2006; 16: 2849- 2857.
 Tip
2, tip 4 ve tip 5 Endoleakler,
radyolojik
izlemde
anevrizma
çapının arttığı tespit edilirse
girişim planlanmalıdır*.

* Mustafa Parıldar, Hakan Posacıoğlu. Endoleaks after
endovascular aortic aneurysm repair: definition and treatment.
Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19 Suppl 2:46- 50.
1-Preoperatif yaklaşım
2-İntraoperatif yaklaşım
3-Postoperatif yaklaşım
EVAR’dan önce profilaktik İMA embolizasyonu
yapılan hastalarda yapılmayanlara göre Tip 2
endoleak gelişimi azaldığı bildirilmiştir*

*
Axelrod DJ, Lookstein RA, Guller J, et al. Inferior mesenteric artery embolization before
endovascular aneurysm repair : technique and initial results. J Vasc Interv Radiol 2004; 15:
1263-67.


Lomber arterlerin embolizasyonu İMA’ya göre
oldukça zordur ve düşük başarı oranlarıyla
birliktedir #.
#
Sheehan MK, Hagino RT, Canby E, Wholey MH, Postoak D, Suri R, Toursarkissian B. Type
2 endoleaks after abdominal aortic aneurysm stent grafting with systematic mesenteric and
lumbar coil embolization. Ann Vasc Surg. 2006 Jul;20(4):458-63.




Anevrizma kesesinin TROMBİN injeksiyonu yapılarak
kapatılması(1)
Anevrizma kesesinin TROMBOJENİK SPONGE ile sarılması
(paketlenmesi)(2)
1. Zanchetta M, Faresin F, Pedon L, Ronsivalle S. Intraoperative intrasac thrombin injection to prevent
type II endoleak after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. J Endovasc Ther 2007; 14: 17683.
2. Walker SR, Macierewicz J, Hopkinson BR. Endovascular AAA repair: prevention of side branch
endoleaks with thrombogenic sponge. J Endovsc Surg 1999; 6: 350-53.



Postop izlemde anevrizma kesesi büyür veya
endoleak kaybolmazsa mutlaka tedavi
edilmelidir.
Tedavinin zamanlaması için önerilen takip
süresi 6 aydır(+).
+ Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: Preoperative
versus Postoperative versus Expectant Management. Semin Vasc Surg. 2009
Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008


*
Transarteriyel embolizasyon *(İMA veya
Lomber arterler)
En yaygın kullanılan tedavi yöntemidir.
i. Coil
ii. Glue
iii. Trombin
Haulon S, Tyazi A, Willoteaux S, Koussa M, Lions C, Beregi JP. Embolization of type II
endoleaks after aortic stent-graft implantation: technique and immediate results. J Vasc Surg
2001; 34: 600-605.




&
Transarteriyel embolizasyon bazı
komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Bunlar (&),
-Aortoenterik fistül
-Parapleji
-Kolon nekrozu
Bush RL, Lin PH, Ronson RS, Conklin BS, Martin LG, Lumsden AB. Colonic necrosis
subsequent to catheter-directed thrombin embolization of the inferior mesenteric artery via
the superior mesenteric artery : a complication in the management of a type II endoleak . J
Vasc Surg 2001; 34: 1119-21.
Bertges DJ, Villella ER, Makaroun MS. Aortoenteric fistula due to endoleak coil
embolization after endovascular AAA repair. J Endovasc Ther 2003; 10: 130-35.
Translomber embolizasyon
i. Coil
ii. Glue
iii. Trombin
Transarteriyel embolizasyona göre başarı şansı
daha fazladır.




Transcaval embolizasyon
Başarı oranları translomber embolizasyona
yakındır.
Laparoskopik retroperitoneal Ligasyon:
Transarteriyel, translomber veya transcaval
embolizasyon zor olan olgularda bu teknik iyi
bir seçenektir.





Laparoskopik retroperitoneal Ligasyonda
anevrizma kesesinden tanısal amaçla invaziv basınç
ölçülebilir.
Açık cerrahi: embolizasyon veya laparoskopik
ligasyonun başarısız olduğu, rüptür riski yüksek
olan olgularda açık cerrahi son seçenektir.
ANEVRİZMEKTOMİ,TROMBÜS BOŞALTILMASI, İMA ve
Lomber arterlerin bağlanmasına olanak verir (^).
^ Ferrari M, Sardella SG, Berchiolli R, et al. Surgical treatment of persistent type 2
endoleaks, with increase of the aneurysm sac: indications and technical notes. Eur J Vasc
Endovasc Surg 2005; 29: 43-46.

similar documents