Gezondheidsconferentie vaccinaties

Report
naar een nieuwe
gezondheidsdoelstelling
vaccinaties…
Historische informatie 1870-1875

Top 9 van de frequentste gekende doodsoorzaken (in %)
roodvonk
mazelen
kinkhoest
kroep
tyfus
pokken
diarrhee
bronchitis
tbc
0
5
10
15
2
Communicatie

Bevolking



Communicatie naar de bevolking wordt een
structureel onderdeel van het Vlaamse
vaccinatieprogramma.
Een algemene informatieve website
Vaccinatoren en andere professionelen


Aandacht voor opleiding, bijscholing en
communicatie van vaccinatoren en andere
professionelen.
Tegen 2014: een centraal aanspreekpunt voor
professionelen over vaccinaties.
3
Wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van
het vaccinatiebeleid

Er zullen op regelmatige tijdstippen studies
uitgevoerd worden




Vaccinatiegraadstudies
Serologiestudies
Kosten-effectiviteitsstudies
Kiemdragerschap (bv. pneumokokkentypes)
4
Adviesorganen


Tegen 2013 zal de Vlaamse Vaccinatiekoepel
een officieel statuut krijgen.
Acties voor de Vaccinatiekoepel:




Tegen 2014: een voorstel doen over wie de
verantwoordelijke vaccinator wordt per doelgroep en
vaccinatiemoment;
Tegen midden 2013: een vaccinatiestrategie opstellen
die de hele levensloop bestrijkt;
Het probleem monopolie op de vaccinatiemarkt
bestuderen
Tegen 2015: nagaan hoe om moet gegaan worden
met de stijgende distributiekosten.
5
Vaccinnet en e-health





Maximaal gebruik van Vaccinnet zal gestimuleerd
worden.
Tegen 2014: Vaccinnet wordt gebruikt door 75% van de
vaccinatoren.
Tegen 2015: Vaccinnet wordt gebruikt door alle
vaccinatoren.
Vaccinnet in 2014 ontsluiten naar Vitalink.
Ambitie om tegen 2017 de burger zijn eigen
vaccinatiegegevens te laten bekijken via Vitalink.
6
Afstemming
Afstemming met andere overheden is
noodzakelijk:



Franse gemeenschap
Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie
Federale overheid
7
Nieuwe gezondheidsdoelstelling
Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol
vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de
bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te
beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten
die een ernstige impact kunnen hebben op de
levenskwaliteit.
8
Subdoelstellingen
Doelgroepen:





kinderen en jongeren
volwassenen
65-plussers
reizigers die in aanmerking komen voor vaccinatie
de werkende bevolking die in aanmerking komt voor
vaccinatie
9
Subdoelstelling 1

Vaccinatie van kinderen en jongeren:



Tegen 2020 wordt binnen het vaccinatieschema voor kinderen
en jongeren voor elk van de vaccinatiemomenten de
vaccinatiegraad bereikt die nodig is voor het garanderen van
groepsimmuniteit.
Tegen 2016 wordt ernaar gestreefd dat alle vaccinaties bij 80%
van de kinderen jonger dan 18 maanden tijdig gegeven worden.
Tegen 2015 voldoet Vlaanderen aan de voorwaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie om de eliminatie van mazelen te
realiseren in de Europese Regio.
10
Acties bij subdoelstelling 1




Officieel vaccinatieschema voor kinderen en jongeren in
Vlaanderen
Kindpremie en vaccinaties
Informeren en sensibiliseren over vaccinaties
Acties naar ondergevaccineerde groepen
11
Subdoelstelling 2
vaccinatie van volwassenen:

Tegen 2014 wordt voor volwassenen een vaccinatiekalender
en een vaccinatiestrategie opgemaakt.



Speciale aandacht zal gegeven worden aan de kinkhoestvaccinatie
van aanstaande ouders en de gezinsleden van jonge baby’s.
Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen
gevaccineerd tegen seizoensgriep.
Tegen 2020 is minstens 50% van de risicogroepen voor
complicaties van griep jonger dan 65 jaar jaarlijks gevaccineerd
tegen seizoensgriep.
12
Acties bij subdoelstelling 2



Communicatie- en informatiecampagnes voor artsen
Communicatie- en informatiecampagnes voor de
doelgroepen
Na de 6de fase van de staatshervorming: uitbreiding
aanbod gratis vaccinaties tegen seizoensgriep voor:


Bewoners van psychiatrische verzorgingstehuizen
Initiatieven van beschut wonen
13
Subdoelstelling 3
Vaccinatie van 65-plussers:


Tegen 2020 wordt een vaccinatiegraad tegen
seizoensgriep van 75% bereikt bij 65-plussers.
Tegen 2018 wordt een advies gegeven over
pneumokokkenvaccinatie.
14
Acties bij subdoelstelling 3

Griepvaccinatie



Nu reeds gratis griepvaccins voor bewoners van
woonzorgcentra
Uitdaging bereiken van de thuiswonende 65-plusser
Pneumokokkenvaccinatie

Tegen 2018 advies van de Vaccinatiekoepel over
pneumokokkenvaccinatie voor 65-plussers
15
Subdoelstelling 4
Vaccinatie en reizen:


Tegen 2015 zijn er uniforme Vlaamse richtlijnen voor
reizigersvaccinatie.
Tegen 2016 zijn deze bekend bij alle actoren die in Vlaanderen
actief zijn bij gezondheidsadvisering in verband met reizen en
worden ze vanaf dan ook door hen toegepast.
16
Acties bij subdoelstelling 4


Opstellen richtlijnen
Verspreiden van de richtlijnen




Vaccinatoren
Andere gezondheidsprofessionelen
Reissector
Charter opstellen met de reissector
17
Subdoelstelling 5
Vaccinatie en werksituatie:

Omwille van het risico op het verspreiden van infectieziekten naar
de bevolking toe, moeten sommige beroepsgroepen goed
gevaccineerd zijn tegen bepaalde infectieziekten. Hierbij gaat
speciale aandacht naar vaccinatie tegen griep en kinkhoest bij
gezondheidspersoneel en tegen hepatitis A bij personen die
professioneel me voedingswaren in contact komen (o.a
voedselbereiders).



Tegen 2017 willen we een breed maatschappelijk (o.a. sociale partners)
en professioneel draagvlak creëren voor de implementatie van deze
vaccinaties.
Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het
gezondheidspersoneel gevaccineerd is tegen seizoensgriep.
Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het
gezondheidspersoneel dat met baby’s werkt een boostervaccinatie
tegen kinkhoest gekregen heeft als volwassene.
18
Acties bij subdoelstelling 5

Draagvlak creëren voor:




Vaccinatie van personen die werken met kleine kinderen tegen
kinkhoest
Vaccinatie van personen werkzaam in de gezondheidssector
tegen griep
Vaccinatie tegen hepatitis A voor personen die in contact komen
met voedingswaren
Hierbij is nodig


Communicatie en overleg met de betrokken beroepsgroepen en
sociale partners
Afspraken met
•
•
Bedrijfsgezondheidszorg
huisartsen
19

similar documents