STAR - Groen Proeven

Report
Openingsopdracht
Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen
aan je buurman.
Onderwerp: hoe was je weekend of vakantie?
Open vragen starten met:
Wie, wat, waar, wanneer, waarom of hoe.
Beoordeling binnen GP
Voorbereiden
- Organisatie
- Werkplanning
- rolwisseling
Eindgesprek
- Feedback
Groen
Proeven
Reflectiegesprek
- STAR
Observeren
- WAKKER
- proeve+
Wakker
Beoogde leeropbrengsten middag
 Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de
voorbereiding (voorafgaand) van een reflectiegesprek: wat willen
jullie horen van de leerling?
 Is zich bewust van een aantal valkuilen als het gaat om het voeren
van een reflectiegesprek mbv STAR
 Past de STAR methode correct toe bij het voeren van een
reflectiegesprek over de “observerende competentie”
 Weet waar hij/zij persoonlijk op moet letten bij het STAR gesprek en
heeft eventueel een aantal persoonlijke ontwikkelpunten genoteerd.
 Weet wat belangrijk is bij het voeren van een eindgesprek met een
leerling: terugkijken en vooruitblikken
Het reflectiegesprek in de context van GP
 Tijdens proeve aantal competenties wel/niet aangetoond
 Reflectiegesprek:
 Bevragen of getoonde handelingen bewust zijn
gedaan
 Bevragen van de nog niet aangetoonde competenties
 Met mede-beoordelaar afstemmen:
 Wat willen jullie nog weten?
 Wanneer zijn jullie tevreden (is het een voldoende
en wanneer zou het onvoldoende zijn)
 Hoe zijn jullie taken verdeeld?
Competentiegerichte gespreksvoering dmv STAR
Korte geschiedenis van STAR:
- Politieverhoor
- Sollicitatiegesprekken
- Competentiegericht beoordelen
Reflectiegesprek mbv STAR
Situatie: waar speelde het zich af? Met wie werkte je samen? Wanneer
was het? Wat was jouw rol?
 Samenvatting
Taak: wat was je taak of opdracht?
 Samenvatting
Actie: wat heb jij uiteindelijk gedaan? Waarom pakte je het op die manier
aan? Wat deed je eerst en wat daarna?
 Samenvatting
Resultaat: welk resultaat hadden je acties? Wat ging volgens je planning?
Wat zou je de volgende keer anders doen?
 Samenvatting
Gebruik LSD en laat OMA thuis!
Oranje delen: heeft de observator bewust gehandeld?
Beoordelingscriteria
1. Weet hoe de leerling zijn werk aan wil
gaan pakken (o.b.v. werkplanning)
2. Is zich bewust van het te verwachten
gedrag bij de te beoordelen competenties
3. Heeft waargenomen gedragingen
genoteerd bij competenties die wel
aangetoond zijn
4. Heeft zich opgesteld als ‘neutrale’
beoordelaar bij vragen van leerlingen
5. Kreeg o.b.v. zijn observaties goed zicht
op het niveau van handelen van de
leerling
6. Is zich bewust van de zaken die in het
reflectiegesprek nog aan de orde moeten
komen om tot een goed oordeel te
V
O
Ruimte voor opmerkingen
STAR - formulier voor toehoorder
Beoordelingscriteria
1. Stelt de geïnterviewde op zijn/haar
gemak
2. Past de STAR-methode correct toe
3. Structureert het gesprek (intro,
kern, afronding)
4. Stelt voldoende open vragen
5. Vraagt voldoende door
6. Vat voldoende en adequaat samen
wat er gezegd is
7. Heeft een actieve luisterhouding
V
O
Ruimte voor opmerkingen
DEMO: STAR-gesprek
(2 beoordelaars en 1 geïnterviewde)
Focus: hoe heb jij de observatie aangepakt op de 3 oranje
gearceerde criteria (zie beoordelingsformulier observeren)
Luisteraars/kijkers:
Hou de kaart in je map erbij
En het STAR-formulier observator
Valkuilen STAR gesprek
1. Te lang blijven hangen in de situatie (S)
2. Niet goed weten wat je wil weten/welke informatie je boven tafel
moet halen, waardoor je gaat zwabberen of je laat leiden door
wat leerling aangeeft.
3. Geen samenvattingen geven, waardoor je niet checkt of je de
uitspraak/uitleg van de leerling goed begrepen hebt.
4. Uit nieuwsgierigheid doorvragen op zaken die niet van belang
zijn voor de beoordeling.
5. Rolverwarring: gaan helpen als begeleider
6. Te snel oordelen: aan een half woord heb ik genoeg
7. Te snel tevreden: "Goed", "Daarom", "die bloemen waren er
toevallig", "Ik vond dat een leuke kleurencombinatie”.
8. Woorden in de mond leggen.
Voer in 3 rondes een RG mbv de STAR
Reflectiegesprek
over observerende
comepetentie
Examinator
Observator
Toehoorder die
feedback geeft
Observeren obv de
criteria dia 33.
Feedback achteraf
Ingrediënten voor het eindoordeel
Twee examinatoren hebben nu alle ingrediënten om te komen tot
het eindoordeel:
 De werkplanning (voorbereiding)
 Het observatieformulier (uitvoering)
 Het reflectiegesprek (reflectie)
Stappen naar het eindoordeel.
Stappen naar een eindoordeel: intersubjectief
 2 examinatoren beoordelen de leerling onafhankelijk
van elkaar.
 Totaalbeeld: is de leerling competent?
 Beoordeling voor voorbereiding, proces, product,
reflectie
 Neem de beoordelingscriteria als leidraad
 Gezamenlijk oordeel (intersubjectief)
Eindgesprek
Feedback geven met als doel de leerling iets meer meegeven dan
alleen een cijfer. Iets waar de leerling aan kan gaan werken.
Stappen naar een eindoordeel: vastleggen
 Invullen beoordelingsformulier
 Vaste weging per onderdeel (10-40-20-30)
 Geen onderscheid BB-KB-GL in punten
 Cesuur en cijferbepaling
 Invullen van inhoudelijke feedback (tips/tops voor de
leerling)
 Wat zijn goede tips en tops?
 Eind’gesprek’
Wat neem je van vandaag mee naar het locatiecontract?
Uitwisseling binnen je eigen team en aanscherping van je
contract:
- Waar wil/moet je nog extra aandacht aan besteden t.b.v. de
uitvoering van de ideaaltypische PvB?
- Wat heb je daarvoor van wie nodig?
Neem even de tijd om input te verzamelen voor het gesprek
binnen je team.
Mogelijkheid om uit te wisselen met andere teams.
 15.15 uur start in verschillende subzalen
Zaalindeling uitwisseling teams
Locaties van
Naar zaal
Met workshopleiders en
experts
Bisschopszaal (Voorhuis)
Liesbeth
Ton, Nicolle, Jaspert, Jan
Groene Welle
Van Lodesteijn
AOC Terra
Hooischuur
Linda
Roland, Bert, Ineke
Wellantcollege
Clusius College
SG Stevensbeek
Boerenlandzaal
Bart
Chris Jan, Riekele
AOC Oost
Nordwin College
Groenhorstcollege
Haarsezaal (Voorhuis)
Judith
Jos, Peter, Marjolein, Loes
Lentiz
Prinsentuin
Edudelta
Helicon

similar documents