EPB software Vlaanderen

Report
Inhoud : Impact van rolluiken en zonnewering op EPB
Inhoud
• In welke mate bepalen
rolluiken of
buitenzonwering de
energieprestatie eisen.
• Op welke manier
moeten deze bouwkundige elementen
correct worden
gedefinieerd en
ingevoerd in de software.
•
•
•
•
•
U-waarde van vensters met gesloten luiken
o Bijkomende warmteweerstand bij gesloten luiken
Hoe rolluiken invoeren in de EPB- soctware ?
o Van binnenuit bediend buitenluik, waarde bij ontstentenis voor
de reductiefactor Fc
o Van binnenuit bediend buitenluik, detailberekening voor de
reductiefactor Fc
EPB- productgegevens ZONWERINGEN www.epbd.be
o EPB- productgegeven ZONWERINGEN : Rsh
o EPB- productgegeven ZONWERINGEN : gg+C
Bouwknopen en rolluikenkasten
o De rolluikkast is een afzonderlijk schildeel.
o De hoogte van de rolluikkast is kleiner dan of gelijk aan 40 cm
Case
o Case, geen rolluiken, geen zonnewering, optie B
o Case K37, overzicht resultaten, optie B EPB-aanvaard, AUTO
o Case K37, overzicht resultaten, optie B NIET EPB-aanvaard, AUTO
o Case K37, overzicht resultaten, optie B EPB-aanvaard, MAN
o Case K37, overzicht resultaten, optie B NIET EPB-aanvaard, MAN
U-waarde van vensters met gesloten luiken
Luiken en rolluiken hebben
isolerende eigenschappen
in combinatie met vensters.
De totale U-waarde Uws van de combinatie van venster en gesloten luik
wordt gegeven door :
 =
Waarin :
• Uw :
• ΔR :
1
W
(
)
1
m²K
+ ∆

U-waarde van het venster (W/m2K)
De bijkomende warmteweerstand (m2K/W)
U-waarde van vensters met gesloten luiken
Luiken en rolluiken bieden
een warmteweerstand.
Gesloten luiken aan buitenzijde van een venster creëren een bijkomende
warmteweerstand (ΔR) die de som is van :
•
•
De warmteweerstand van het luik zelf (Rsh)
De warmteweerstand van de luchtlaag tussen luik en venster (Rs)
Bijkomende warmteweerstand bij gesloten luiken
Luiken en rolluiken bieden
een warmteweerstand
volgens het criterium van de
luchtdoorlaatbaarheid.
De bijkomende warmteweerstand ΔR die in rekening moet worden
gebracht om het effect van gesloten luiken te begroten, wordt bepaald in
functie van de luchtdoorlaatbaarheid van de gebruikte luiken.
Hiertoe worden 5 klassen van luchtdichtdoorlaatbaarheid vastgelegd.
Bijkomende warmteweerstand bij gesloten luiken
Hoe rolluiken invoeren in EPB-software ?
Voor wat de zonnewinsten betreft, wordt een luik net zoals een zonwering
beschouwd.
Het luik kan eventueel ook een toegevoegde warmteweerstand vormen.
Enkel luiken die van binnenuit bedienbaar en op zich luchtdicht zijn,
worden in de EPB-berekening verwerkt.
Voor het bepalen van de reductiefactor van het luik kan de waarde bij
ontstentenis of een detailberekening gekozen worden.
Hoe rolluiken invoeren in EPB-software ?
Voor rolluiken kan in de bibliotheek onder installatiecomponenten,
‘zonweringen en luiken’, gekozen worden uit twee berekeningsmethoden:
1. Van binnenuit bediend buitenluik, waarde bij ontstentenis voor de
reductiefactor Fc
Zie de helpfunctie van de software (F1) voor meer informatie.
2. Van binnenuit bediend buitenluik, detailberekening voor de
reductiefactor Fc
Voor het bepalen van de reductiefactor van de zonwering/luik wordt de
detailberekening gebruikt. Daarvoor moeten twee gegevens bekend zijn,
namelijk:
- de zonnetoetredingsfactor bij normale inval van de combinatie van het
transparante deel en de zonnewering (gg+C, loodrecht). Deze waarde
vraagt u op bij uw fabrikant of zie www.epbd.be/erkende productgegevens
zonwering;
- de zonnetoetredingsfactor bij normale inval van enkel het transparante
deel (gg, loodrecht). Deze waarde is een eigenschap van de beglazing. U
vult deze in de bibliotheek in onder ‘constructiecomponenten >
beglazingen’.
Wanneer het rolluik is aangemaakt, kan het ingevoerd worden in het
project door in het tabblad ‘zonwering in het vlak’ (onder ‘Bouwkundige
gegevens > schildelen > transparante scheidingsconstructies’) het rolluik te
selecteren.
Hoe rolluiken invoeren in EPB-software ?
berekeningsmethode:
1. Van binnenuit bediend buitenluik, waarde bij ontstentenis voor de
reductiefactor Fc
Hoe rolluiken invoeren in EPB-software ?
Er zijn twee categorieën van bediening mogelijk:
1. Handbediend: de luiken worden manueel bediend (enkel in rekening te
brengen indien de bediening mogelijk is van binnenuit)
2. Automatisch: de luiken worden geopend/gesloten via een systeem dat
geen handbediening vergt.
Het vereist bijgevolg een automatische gestuurde activator (bijvoorbeeld
een motor) en minstens één zonnesensor gericht op dezelfde oriëntatie als
het venster waarvoor het luik geplaatst is of een afwezigheidssensor die
het luik automatisch sluit bij afwezigheid.
De aard van de bediening heeft geen invloed op de berekening van de
bijkomende warmteweerstand voor vensters ten gevolge van het luik. De
bediening is wel van belang bij de berekening van de zonnewinsten
doorheen het venster.
EPB- productgegevens ZONWERINGEN www.epbd.be
EPB- productgegevens ZONWERINGEN : Rsh
EPB- productgegevens ZONWERINGEN : Rsh
Hoe rolluiken invoeren in EPB-software ?
berekeningsmethode:
2. Van binnenuit bediend buitenluik, detailberekening voor de
reductiefactor Fc
Hoe rolluiken invoeren in EPB-software ?
berekeningsmethode:
2. Van binnenuit bediend buitenluik, detailberekening voor de
reductiefactor Fc
Hoe rolluiken invoeren in EPB-software ?
berekeningsmethode:
2. Van binnenuit bediend buitenluik, detailberekening voor de
reductiefactor Fc
gg+C, loodrecht
De zonnetoetredingsfactor
bij normale inval van de
combinatie van het
transparante deel en de
zonnewering.
Deze waarde vraagt u op bij
uw fabrikant of
www.epbd.be
EPB- productgegeven ZONWERINGEN : gg+C
EPB- productgegeven ZONWERINGEN : gg+C
EPB- productgegeven ZONWERINGEN : gg+C
Hoe rolluiken invoeren in EPB-software ?
berekeningsmethode:
2. Van binnenuit bediend buitenluik, detailberekening voor de
reductiefactor Fc
gg+C, loodrecht of gtot
De zonnetoetredingsfactor
bij normale inval van de
combinatie van het
transparante deel en de
zonnewering.
Deze waarde vraagt u op bij
uw fabrikant
Rolluiken invoeren in EPB-software, R-waarde NIET gekend
berekeningsmethode:
1. Van binnenuit bediend
buitenluik, waarde bij
ontstentenis voor de
reductiefactor Fc
2. Van binnenuit bediend
buitenluik, detailberekening
voor de reductiefactor Fc
Rolluiken invoeren in EPB-software, R-waarde WEL gekend
berekeningsmethode:
1. Van binnenuit bediend
buitenluik, waarde bij
ontstentenis voor de
reductiefactor Fc
2. Van binnenuit bediend
buitenluik, detailberekening
voor de reductiefactor Fc
Bouwknopen en rolluikenkasten
1. De rolluikkast is een afzonderlijk schildeel.
Als de hoogte van de rolluikkast groter is dan 40 cm, is de rolluikkast een
afzonderlijk schildeel en moet de U-waarde van dat schildeel berekend
worden en afgetoetst aan de U-max-eis voor muren. De aansluiting van de
gevelisolatie op de rolluikkast en de aansluiting van de rolluikkast op het
venster zijn allebei bouwknopen die moeten afgetoetst worden.
De bouwknopen 1 en 2 worden afzonderlijk bekeken in functie van basisregel
1 voor EPBaanvaarde bouwknopen namelijk of de contactlengte van de
isolatielagen onderling voldoende is om de continuiteit te garanderen
Bouwknopen en rolluikenkasten
2. De hoogte van de rolluikkast is kleiner dan of gelijk aan 40 cm
Als de hoogte van de rolluikkast kleiner is dan of gelijk is aan 40 cm, maakt de
rolluikkast deel uit van de bouwknoop en wordt de rolluikkast afgetoetst aan
de basisregels van een tussengevoegd isolerend deel tussen de spouwisolatie
en het venster.
Er is aangenomen dat het isolatiemateriaal van de rolluikkast identiek is voor
alle geisoleerde zijden en overal dezelfde dikte heeft.
Er moet voor elke geisoleerde zijde (bovenkant, verticaal en onderkant) aan
de 3 voorwaarden van tussengevoegd geisoleerd deel tegelijk voldaan zijn :
• Lambda waarde van het isolatiematriaal
• R-waarde –eis
• Contactlengte- eis
Bouwknopen en rolluikenkasten
Voorwaarde 1 – de lambdawaarde van het isolatiemateriaal moet < 0.2
W/mK
Voorwaarde 2 – R waarde-eis:
Aangezien het hier gaat over een aansluiting tussen gevel en raam, wordt
enkel naar de Rwaarde R1 van de gevel gekeken ( de Uf-waarde van het
raamprofiel is niet van belang). Er moet dus voor elk van de 3 tussengevoegde
isolerende delen (bovenkant, verticaal en onderkant) voldaan zijn aan de
algemene formule:
Risol deel ≥ kleinste van beide waarden: R1/2 en 1,5 m2K/W
(raamaansluiting!)
Bouwknopen en rolluikenkasten
Of ook anders:
Zowel Rbov, Rond als Rvert moet worden afgetoetst aan ENKEL de warmteweerstand R1
van de gevel: elk van de drie weerstanden moet dus afzonderlijk groter of gelijk zijn aan
R1/2.
Is R1/2 kleiner dan 1,5 m2K/W (raamaansluiting), dan mag R1/2 aangenomen worden als
minimumwaarde voor de aftoetsing van Rbov, Rond en Rvert.
Is R1/2 groter dan 1,5 m2K/W (raamaansluiting), dan mag 1,5 m2K/W aangenomen
worden als minimumwaarde voor de aftoetsing van Rbov, Rond en Rvert.
Omdat de thermische snedelijn verspringt in zowel de bovenste isolatielaag als in de
onderste isolatielaag van de rolluikkast moet aan de R-waarde-eis in twee richtingen
voldaan zijn. De meest cruciale is de R-waarde bepaald aan de hand van de kleinste dikte
van het isolatiemateriaal van de rolluikkast (hier 3 cm).
De dikte van het isolatiemateriaal van de rolluikkast wordt bepaald in functie van de
spouwisolatiedikte afgeleid uit R1/2 en de R-waarde voor een raamaansluiting
vastgelegd als 1,5 m2W/K. Hoe groter R1/2, hoe dikker de rolluikkastisolatie moet
worden om een EPBaanvaarde bouwknoop te bekomen.
Als er voor wordt gezorgd dat de R-waarde van die laag minstens 1,5 m2K/W is, is er
nooit een probleem: dat kan gebeuren door de dikte en de lambdawaarde van het
isolatiemateriaal op elkaar af te stemmen.
Als we er volgens de onderstaande tekening (figuur 18.2) van uitgaan dat de isolatielaag
van de rolluikkast 3 cm is, mag de lambdawaarde maximaal 0,02 W/mK bedragen. Dat is
geen realistische lambdawaarde. Er is dus in dat geval niet voldaan aan de 2e
voorwaarde voor tussengevoegde isolerende delen.
Bouwknopen en rolluikenkasten
Als de dikte van de verticale plaat en de 2 horizontale platen zo uitgevoerd
wordt dat de R voorwaarde vervuld is (bijvoorbeeld een verticale isolatielaag
met isolerend materiaal met lambda= 0,040 W/mK en een dikte van 6 cm),
dient enkel nog de contactlengte-eis te worden afgetoetst.
Voorwaarde 3 – contactlengte-eis:
Er zijn 4 contactlengten die moeten worden nagekeken :
1. R1 met Rboven: maximaal, dus OK;
2. Rbov met Rverticaal: maximaal, dus OK;
3. Rverticaal met Rond: maximaal dus OK;
4. Rond met raamprofiel: maximaal dus OK.
Voor de contactlengte-eis is er geen probleem (dcontact > min (d insulating
part/2, dx/2)).
Bouwknopen en rolluikenkasten in EPB- software
Als de rolluikkast voldoet aan de 3 voorwaarden van de basisregels van een
tussengevoegd isolerend deel tussen de spouwisolatie en het venster, dan is
de bouwknoop EPB aanvaard.
Bouwknopen worden ingerekend in EPB volgens optie A, optie B of optie C.
Bij optie A moeten alle bouwknopen altijd worden ingerekend. Bij deze optie
doet het er niet toe of de bouwknoop EPB- aanvaard is of niet.
Bij optie B worden alleen de niet EPB- aanvaarde bouwknopen in rekening
gebracht. Is de bouwknoop wel EPB- aanvaard volgens de 3 voorwaarden van
de basisregel van het tussengevoegd isolerend deel, dan wordt dit niet
ingevoerd in de EPB- software. Bij optie B wordt voor het geheel van alle EPBaanvaarde bouwknopen een forfaitaire toeslag van 3 K- peilpunten in
rekening gebracht.
Bij optie C wordt geen enkele bouwknoop ingerekend. Bij het K- peil wordt
een forfaitaire toeslag van maximaal 10 K- peilpunten in rekening gebracht.
Een berekende bouwknoop wordt met een numerieke waarden ingevoerd in
de EPB- software. Een niet berekende en niet EPB- aanvaarde bouwknoop
wordt met een waarde bij ontstentenis ingerekend.
Bouwknopen en rolluikenkasten in EPB- software
Als de rolluikkast niet voldoet aan de 3 voorwaarden van de basisregels van
een tussengevoegd isolerend deel tussen de spouwisolatie en het venster,
dan is de bouwknoop niet EPB-aanvaard.
Case : woning te Dilbeek
Case : woning te Dilbeek
Case : woning te Dilbeek
Case, geen rolluiken, geen zonnewering, optie B
Woning K25, geen rolluiken, geen zonnewering
K- peil
E- peil
NEB V
NEB K
NEB V+K
Oververhitting
Bouwknopen optie B
Boete
geen
eenheid
max
zonwering
40
25
70
44
kWh/m2.jr
70
19
kWh/m2.jr 28
kWh/m2.jr 47
Kh
17500
18141
4
€
200
60
50
40
30
K25
20
K37
Bouwknopen optie B
Oververhitting*1000
NEB V+K
NEB K
NEB V
0
E- peil
K- peil
E- peil
NEB V
NEB K
NEB V+K
Oververhitting
Bouwknopen optie B
Boete
geen
eenheid
max
zonwering
40
37
70
49
kWh/m2.jr
70
39
kWh/m2.jr 15
kWh/m2.jr 54
Kh
17500
14318
3
€
0
10
K- peil
Woning K37, geen rolluiken, geen zonwering
Het verbeteren van het isolatiepeil kan leiden tot het overschrijden van de
limietwaarde van de oververhittingsindicator.
Case K37, rolluiken WBO, optie B NIET EPB-aanvaard
Toepassing van waarde bij
ontstentenis van rolluik, als
een van binnenuit bediend
luik
Case K37, rolluiken detail, optie B NIET EPB-aanvaard
Toepassing detailberekening
van rolluik, als een van
binnenuit bediend luik
Case K37, zonnewering, optie B NIET EPB-aanvaard
Toepassing detailberekening
van screen, als zonnewering
in het vlak
Case K37, overzicht resultaten, optie B EPB-aanvaard, AUTO
Resultaten rekening
houdend met automatische
bediening van rolluiken of
buitenzonwering, en de
betreffende bouwknopen
zijn epb- aanvaard.
Automatische bediening Niets
K- peil
E- peil
NEB V
NEB K
NEB V+K
Oververhitting*1000
Rolluik
WBO
37
49
39
15
54
14
37
45
38
10
47
13
Rolluik Detail Screen
37
43
38
5
43
11
37
44
39
6
45
11
60
50
40
30
Niets
Rolluik WBO
20
Rolluik Detail
Screen
10
Oververhitting*1000
NEB V+K
NEB K
NEB V
E- peil
K- peil
0
Case K37, overzicht resultaten, optie B NIET EPB-aanvaard, AUTO
Resultaten rekening
houdend met automatische
bediening van rolluiken of
buitenzonwering, en de
betreffende bouwknopen
zijn NIET epb- aanvaard.
Automatische bediening Niets
K- peil
E- peil
NEB V
NEB K
NEB V+K
Oververhitting*1000
Rolluik
WBO
38
49
39
15
54
14
37
45
38
10
48
13
Rolluik Detail Screen
37
43
38
5
43
11
38
44
39
6
45
11
60
50
40
30
Niets
Rolluik WBO
20
Rolluik Detail
Screen
10
Oververhitting*1000
NEB V+K
NEB K
NEB V
E- peil
K- peil
0
Case K37, overzicht resultaten, optie B EPB-aanvaard, MAN
Resultaten rekening
houdend met manuele
bediening van rolluiken of
buitenzonwering, en de
betreffende bouwknopen
zijn epb - aanvaard.
Manuele bediening
K- peil
E- peil
NEB V
NEB K
NEB V+K
Oververhitting*1000
Rolluik
WBO
Niets
37
49
39
15
54
14
Rolluik Detail Screen
37
37
46
44
38
38
11
8
49
45
13
12
37
45
39
8
47
12
60
50
40
30
Niets
Rolluik WBO
20
Rolluik Detail
Screen
10
Oververhitting*1000
NEB V+K
NEB K
NEB V
E- peil
K- peil
0
Case K37, overzicht resultaten, optie B NIET EPB-aanvaard, MAN
Resultaten rekening
houdend met manuele
bediening van rolluiken of
buiten zonwering, en de
betreffende bouwknopen
zijn NIET epb- aanvaard.
Manuele bediening
K- peil
E- peil
NEB V
NEB K
NEB V+K
Oververhitting*1000
Rolluik
WBO
Niets
38
49
39
15
54
14
37
46
38
11
49
13
Rolluik Detail Screen
37
44
38
8
46
12
38
45
39
8
47
12
60
50
40
30
Niets
Rolluik WBO
20
Rolluik Detail
Screen
10
Oververhitting*1000
NEB V+K
NEB K
NEB V
E- peil
K- peil
0
Bronnen
VEA energiesparen.be
Transmissie Referentie
Document
Case woning Dilbeek
Presentatie
Arch. Energieconsulent
Luc Dedeyne
benergie.be
@benergie
V20/08/2012
Laat de zon maar schijnen !
met rolluiken en buiten -zonnewering

similar documents