DSI_provinciale_infosessies_nov2014_deel_03

Report
DSI - informatiesessie voor lokale besturen
DSI-platform
een uitwisselingsplatform voor digitale
stedenbouwkundige informatie
provinciale infosessies, najaar 2014 - deel
3
1
DSI - informatiesessie voor lokale besturen
Agenda
 wat is DSI? (zie deel 1: ‘alle plannen op tafel’)
 DSI oplaadloket + gebruik gegevens
 Analyse beschikbaarheid digitale plangegevens
 Aanpak
2
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens - bij Ruimte Vlaanderen
Beschikbaarheid gemeentelijke RUP-contouren
2709 contouren
3
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens - bij Ruimte Vlaanderen
Beschikbaarheid BPA-contouren en bijhorende scans
5504 contouren
geoscansvan de meeste BPA
4
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens - bij Ruimte Vlaanderen
Beschikbaarheid provinciale RUP-contouren
360 contouren
5
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens - bij Ruimte Vlaanderen
 Gegevens zijn (indien nodig)herbruikbaar maar controle door lokale
besturen is noodzakelijk:
 controle op volledigheid
 controle op accuraatheid
 Gegevens aanvullen waar nodig
6
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens - bij provinciebesturen
 Provinciale gegevens:





Verschillen per provincie
Soms niet beschikbaar in DigiRUP-formaat wat evt. conversies
wat moeilijker maakt
Soms minder volledig als het om oudere plannen gaat
Gegevens zijn (eventueel) herbruikbaar, maar controle is
noodzakelijk
Gegevens aanvullen waar nodig
 Gemeentelijke gegevens:




Over het algemeen niet veel gemeentelijke gegevens, ofwel
onvolledig
Hoe ouder, hoe minder volledig
Gegevens zijn (eventueel) herbruikbaar maar controle door
gemeentebesturen is noodzakelijk
Gegevens aanvullen waar nodig
7
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
Respons op enquête
156 gemeenten namen deel
8
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
Aantal plannen per type
9
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
gemeentelijkeruimtelijkeuitvoeringsplannendigitaal beschikbaarvolgens de
‘Richtlijn digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (digirup)
geen
allemaal
onbekend
een aantal
142 antwoorden
10
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
gemeentelijkeruimtelijkeuitvoeringsplannendigitaal beschikbaarvolgens de
‘Richtlijn digitale uitwisseling van gegevensbetreffende het plannenregister’
geen
allemaal
onbekend
een aantal
95 antwoorden
11
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
gemeentelijkeruimtelijkeuitvoeringsplannendigitaal beschikbaarvolgens een
andere manier dan de ‘Richtlijn ‘DigiRUP’ of de ‘Richtlijn plannenregister’
geen
allemaal
onbekend
een aantal
69 antwoorden
12
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
Beschikbaarheid van geografischevectorgegevensvan gemeentelijkeRUPs
contouren
69 antwoorden
planelementen:





onbekend
deelgebieden
grondvlakken
overdrukken (+ indicatieve aanduiding)
lijnen (+ indicatieve aanduiding)
punten (+ indicatieve aanduiding)
13
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
Beschikbaarheid van onderdelen(bijlagen /
dossierstukken) van gemeentelijkeRUPs
96 antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
besluit deputatie
verordenend grafisch plan
stedenbouwkundige voorschriften
toelichtingsnota (tekst inclusief kaarten)
toelichtingsnota (kaarten apart)
register plancompensaties
onteigeningen
onderzoek tot MER
plan-MER
MER ontheffing
veiligheidsrapport
georaster
legendebestand bij georaster
onbekend
14
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
BPAs digitaalbeschikbaarvolgensde ‘Richtlijndigitaleuitwisselingvan ruimtelijke
uitvoeringsplannen(digirup)
geen
allemaal
onbekend
een aantal
147 antwoorden
15
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
BPAsdigitaalbeschikbaarvolgensde ‘Richtlijndigitaleuitwisselingvan gegevensbetreffendehet
plannenregister’
geen
allemaal
onbekend
een aantal
132 antwoorden
16
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
BPAsdigitaalbeschikbaarvolgens een anderemanierdande ‘Richtlijn‘DigiRUP’ of de ‘Richtlijn
plannenregister’
geen
allemaal
onbekend
een aantal
77 antwoorden
17
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
Beschikbaarheid van geografischevectorgegevensvan BPAs
contouren
planelementen (bestemmingen)
onbekend
72 antwoorden
18
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens resultaten bevraging gemeenten
Beschikbaarheid van onderdelen(bijlagen /
dossierstukken) van BPAs
113 antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
besluit tot goedkeuring
verordenend grafisch plan
stedenbouwkundige voorschriften
georaster
legendebestand bij georaster
onbekend
19
DSI - opladen bestaande plannen
Analyse beschikbare digitale gegevens - conclusies
 Conclusies met betrekking tot de geodata:
 contouren zijn in vele gevallen beschikbaar, veel contouren zijn
beschikbaar volgens de richtlijn plannenregister;
 andere onderdelen (indien relevant) zeer divers voor de manier
waarop deze beschikbaar zijn; hoewel toch 30% van de RUP’s
aangemaakt zijn volgens digiRUP.
 Conclusies met betrekking tot de dossierstukken:
 Voorschriften, grafisch plan, toelichtingsnota meestal ok
 Besluit minder beschikbaar > in te scannen
 GeoRaster: zeer beperkt beschikbaar
 Algemene conclusies:
 Heterogeen landschap
o werkwijze voor het opladen heterogeen en vooral op maat
o fasering in de tijd voor het opladen van de bestaande
gegevens noodzakelijk
20

similar documents