IMI - Kormányhivatalok

Report
Belső Piaci Információs Rendszer - IMI
Hatóságok közötti együttműködés az Európai
Unióban – a Belső Piaci Információs Rendszer
elmélete és gyakorlata
Békés Megyei Kormányhivatal jegyzői értekezlete
Budapest, 2013. május 3. péntek
Belső Piaci Információs Rendszer - IMI
I.
II.
III.
IV.
V.
Mit takar a Belső Piaci Információs
Rendszer? Mi az az IMI?
Az IMI jogszabályi háttere, alkalmazási
köre, struktúrája
A szolgáltatási modul - a szolgáltatások
szabad áramlása, a szolgáltatási irányelv,
mint az IMI szolgáltatási moduljának
jogalapja
A szolgáltatási modul gyakorlata – a jegyzői
tevékenység szempontjából relevanciával
bíró kérdések
Kérdések
I. Belső Piaci Információs Rendszer -IMI
Nemzetközi jogsegély – viszonossági alap
A Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) az Európai Bizottság által
üzemeltetett internetalapú felület, központosított kommunikációs
mechanizmus, amelynek célja a határon átnyúló információcsere és
kölcsönös segítségnyújtás egyszerűsítése
II. Jogszabályi háttér
1024/2012/EU rendelet – IMI rendelet – 2012. december 4-én lépett hatályba – közvetlenül hatályos
és alkalmazandó
Klasszikus értelemben vett átültetésre nincs szükség, azonban bizonyos jogszabályok módosítása folyik a
technikai adaptáció érdekében (az IMI-ben szereplő hatóságok feladat- és hatáskörét, illetve egyéb, az IMI-rendszer
gyakorlati alkalmazásához szükséges – az IMI rendeletben nem szabályozott – kérdéseket rögzít.)
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvényt (Szolgtv.)
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényt (Etv.)
Hatályát veszti a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól
szóló 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről 341/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet – helyette egy
kormányrendelet lesz.
II. Az IMI alkalmazási köre
Pillanatnyilag:
• Szolgáltatási irányelv
• Szakképesítések elismeréséről szóló irányelv
• Munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv
• SOLVIT - on-line problémamegoldó hálózat, melyben
a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci
jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából
fakadó problémák pragmatikus megoldásán
További kiterjesztése
folyik:
• Eurókészpénz szállításáról szóló irányelv
• Betegjogokról szóló irányelv
• Szolgáltatási irányelv és az elektronikus
kereskedelemről szóló irányelvvel kapcsolatos
értesítések illetve bejelentések intézése
II. Az IMI struktúrája
NIMIC – nemzeti IMI koordinátor – Külügyminisztérium
DIMIC – delegált IMI koordinátor - Minisztériumok
(különböző ágazatokért felelősek – 10 különböző ágazat)
Kormányhivatalokért felelős DIMIC – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Dr. Horváth Tamás – [email protected]
Illetékes hatóságok – pl. Kormányhivatalok
III. A szolgáltatási modul – szolgáltatások szabad áramlása
áruk,
Egységes belső piac
Elsődleges jog:
EUMSZ 56. cikk –
szolgáltatásnyújtás
szabadsága
szolgáltatások,
személyek, tőke
szabad áramlása
Másodlagos jog:
belső piaci
szolgáltatásokról
szóló 2006/123/EK
irányelv
Magyarországon átültette:
a 2009. évi LXXVI.
Törvény a szolgáltatási
tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól
III. A szolgáltatási modul – a szolgáltatási irányelv, Szolgtv.
Szolgáltatás:
Szolgáltatási
irányelv negatív
hatály (példálózó)
•
•
•
•
Ipari jellegű tevékenység
Kereskedelmi jellegű tevékenység
Kézműipari jellegű tevékenység
Szabadfoglalkozásúként végzett
tevékenység
•általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások,
•pénzügyi szolgáltatások,
•hírközlési szolgáltatások,
•közlekedési szolgáltatások ,
•egészségügyi szolgáltatások,
•szerencsejátékok,
•közhatalom gyakorlásához kapcsolódó szolgáltatások stb.
III. A szolgáltatási modul – a szolgáltatási irányelv, Szolgtv.
A szolgáltatási
irányelv hatálya alá
tartozó
szolgáltatások az EU
GDP-nek a 70%-át
lefedi. – a jó
kommunikáció
elengedhetetlen
Milyen
szolgáltatások
fordulhatnak
elő?
•Kereskedelmi szolgáltatások
•Szabályozott szakmák
•Építőipari szolgáltatások
•Üzleti szolgáltatások (tanácsadás stb.)
•Turizmus, szálláshely szolgáltatás
•Éttermi szolgáltatások, catering
•Oktatás, tréningek
•Ingatlan szolgáltatások
III. A szolgáltatási modul – igazgatási együttműködési
kötelezettség
Szolgáltatási irányelv VI.
fejezet – hatékony
kommunikáció érdekében
igazgatási együttműködési
kötelezettség
a tagállamok egymásnak kölcsönös segítséget
nyújtanak, és a hatékony együttműködés érdekében
intézkedéseket hoznak a szolgáltatók és az általuk
nyújtott szolgáltatások felügyeletének biztosítására
1. A szolgáltatási irányelv hatálya alá eső
szolgáltatás
2. A szolgáltatásnyújtó valamely EU illetve EGT
államban letelepedett (3. államok tekintetében
nincs ilyen jellegű kötelezettség)
VI. A szolgáltatási modul gyakorlata
Szolgáltatási modul
Kereskedelemi
Szolgáltatáso-kért
felelős DIMIC
Pénzügye-kért
felelős DIMIC
Munkaügyi és
Fogyasztóvédelmi
DIMIC
Építésügyért és
Polgári Védelemért
felelős DIMIC
Hálózati
Iparágakért felelős
DIMIC
Oktatási Kulturális
és Szociális
Ügyekért felelős
DIMIC
Egészség-ügyért
felelős DIMIC
Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi
DIMIC
Közigazgatási és
Igazság-ügyi
DIMIC
Kormányhivataloké
rt felelős DIMIC
NGM
NGM
NFM
EMMI
EMMI
VM
KIM
KIM
Magyar
Kereskedelmi és
Engedélyezési
Hivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal
Magyar Mérnöki
Kamara
Magyar Energia
Hivatal
EMMI Kulturális
Ügyfélszolgálat
Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal
OKTVF
Magyar Ügyvédi
Kamara
20 kormányhivatal
Magyar
Kereskedelmi és
Iparkamara
Számviteli és
Szakképzési
Főosztály
Országos
Munkavédelmi és
Munkaügyi
Főfelügyelőség
Magyar Építész
Kamara
Országos
Atomenergia
Hivatal
Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal
ÁNTSZ Pest/
KözépMagyarország
Magyar Állatorvosi
Kamara
Magyar
Igazságügyi
Szakértői Kamara
Könyvvizsgálói
Kamara
NFSZ
Foglalkoztatási
Hivatal
Budapesti Építész
Kamara
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
GYEMSZI
VM
Vidékfejlesztési,
Képzési és
Szaktanácsadási
Intézet
Magyar
Szabadalmi
Kamara
(PSZÁF –
független)
Nemzeti
Fogyasztóvédelmi
Hatóság
ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző
Innovációs
nonprofit Kht.
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Országos Kémiai
Biztonsági Intézet
Földmérési és
Távértékelési
Intézet
KIM
Céginformációs
Szolgálat
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Közbeszerzési
Tanács
NEFMI ESZTT
Mezőgazdasági és
Szakigazgatási
Hivatal
Közigazgatási és
Elektronikus
Szolgáltatások
Központi Hivatala
ORFK
(Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság
– független )
BM
NGM
Személy,
Vagyonvédelmi,
Magánnyomozói
Kamara
Magyar
Növényvédő
Mérnöki és
Növényorvosi
Kamara
IV. A szolgáltatási modul gyakorlata
A jegyzőket érintő
tevékenységi körök
Mivel kapcsolatban
érkezhet kérdés az
IMI-ben:
•
•
•
•
•
•
Szálláshely szolgáltatás
Tartós szálláshasználati szolgáltatás
Fürdőhely üzemeltetés
Telephelyszolgáltatás
Kereskedelmin szolgáltatás (vásár stb.)
Egyebek
IV. A szolgáltatási modul gyakorlata
Kérdés jellege – jogosult –e az adott szolgáltatásnyújtó az Ön tagállamában az
adott szolgáltatás nyújtására?
Kérdéssor mely a rendszerben kiválasztható
Szabad szöveg is megadható
Az IMI honlapján elérhető oktató anyagok/használati utasítás:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.html
Önmagyarázó rendszer
Anyanyelven elérhető minden – IMI-n belül fordítóprogram
IV. A szolgáltatási modul gyakorlata
Az IMI-nek köszönhetően a kommunikáció lényegesen könnyebbé vált, mert
saját nyelvünkön tehetünk fel kérdéseket, a többi hatóság felhasználói pedig
saját nyelvükön olvashatják a kérést.
Az együttműködés sokkal szorosabb, mint korábban volt.
Dr. Zsigmond András
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Az IMI műszaki kivitelezése nagyon jó, a rendszert
a felhasználók ösztönösen rendkívül könnyen tudják
kezelni.
A honlapon elérhető oktatóanyagok és egyéb
dokumentumok a személyes részvételen alapuló
képzéssel együtt megfelelő mértékben
elősegítik az IMI megismerését.
Egy németországi IMI-felhasználó
Nekem nagyon tetszik a rendszer,
leginkább maga a rendszer adta lehetőségek érdekelnek.
Azt mondanom sem kell, hogy minden egyes információcsere
azzal a jó érzéssel tölt el,
hogy egy bizonyos ügyben a rendszeren keresztül
Európával tudunk kommunikálni.
Jó lenne, ha a jövőben egyre fokozottabban előtérbe kerülne az IMI,
és megszaporodnának az intenzívebb és aktív megkeresések.
Katalin Kelemen
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
V. Kérdések
Köszönöm a figyelmet!
dr. Szabó Márta, [email protected]
Külügyminisztérium
1027, Bem rakpart 47.

similar documents