CLLD Kołobrzeg

Report
LGR w przyszłym okresie
programowania 2014-2020
Kołobrzeg 14 marzec 2013 r.
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność –
RLKS/CLLD w latach 2014-2020
•Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność (RLKS, „community - led
local development” – CLLD) instrument (metoda), którego celem
jest
wdrażanie
części
działań
ukierunkowanych na rozwój lokalny,
które mogą lub powinny być
realizowane
przez
lokalne
społeczności;
Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność – RLKS/CLLD w latach 20142020

Kontynuacja i rozwinięcie podejścia
LEADER, stosowanego obecnie w
ramach WPR i zrównoważonego
rozwoju obszarów zależnych
głównie od rybactwa, stosowanego
obecnie w Osi IV PO Ryby;
Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność – RLKS/CLLD w latach 20142020
Wdrażanie CLLD odbywać się będzie
poprzez stworzenie i realizację Lokalnych
Strategii Rozwoju (LSR);
• Głównym podmiotem CLLD jest Lokalna
Grupa Działania (LGD) – (musimy się
przyzwyczaić do nowego nazewnictwa) ;
•
Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność – RLKS/CLLD w latach
2014-2020
•
•
Zasadnicza zmiana w nowym okresie to propozycja
wielofunduszowości mającej na celu prowadzenie
przez lokalną społeczność zintegrowanej polityki
rozwoju na danym obszarze mającej zapewnione
kompleksowe wsparcie z funduszy UE oraz dążenie
do możliwie maksymalnej realnej harmonizacji
EFRROW, EFS, EFRR oraz EFMR;
W przypadku EFMR będzie istniała możliwość
wyboru
pomiędzy
wielofunduszowością
i
monofunduszowością
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS/CLLD w
latach 2014-2020
•Zgodnie z propozycja MRiRW zostaną wprowadzone dwa progi rybackości o wartości 1 i 2
•Wysoka rybackość na danym obszarze przekraczająca 2 umożliwi wdrażanie strategi
monofunduszowej zorientowanej na sektor rybacki.
•Rybackość danego obszaru oscylująca między 1 i 2 umożliwi wdrażanie strategi
wielofunduszowej z udziałem EFRM,
•LGD przygotowujące strategie wielofunduszowe będą musiały określić który fundusz będzie
wiodący (fundusz z którego pokrywane będą koszty administracyjne )
•Kluczowym nadal pozostaje zdefiniowanie sposobu obliczania rybackości
•Maksymalna liość mieszkańców obszaru wdrażania strategi została określona na dzień
dzisiejszy na 150 Tyś.
Kwestie do rozstrzygnięcia
w procesie opracowania instrumentu RKLS
Najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem CLLD
do przesądzenia:
 Jak skorzystać z doświadczenia obecnych LGR ale nie
defaworyzować nowych grup i podmiotów (np. z miast)?
 Wyznaczanie obszarów (populacja i inne kryteria –
spójność, masa krytyczna, tożsamość);
 Zasady włączenia miast (maksymalna liczba ludności);
 Podejście: jeden obszar – jedno partnerstwo (LGD) –
jedna strategia;
 Klarowne zasady ewentualnego funkcjonowania dwóch
grup (LGD i LGR) na jednym terenie w tym określenie
lini demarkacyjnych;
Najważniejsze kwestie związane z
wprowadzeniem RKLS do przesądzenia:
Komitet
wybierający – zadania
poszczególnych podmiotów, kryteria i tryb
wyboru LSR(zgodnie z propozycją MRIRW w przypadku
wdrażania strategii wielofunduszowych do wdrażania EFMR będzie
powołany osobny komitet wyboru projektów);
Zawartość
LSR – rozporządzenie +
dodatkowe wymogi krajowe,
Kompetencje LGD – szerokie/wąskie,
akredytacja;
Zachęty w RPO na tworzenie osi dot. CLLD
(łączenie priorytetów inwestycyjnych na
podstawie art. 87 GR);
Najważniejsze kwestie związane z
wprowadzeniem CLLD do przesądzenia:
istniejącym LGR w utrzymaniu
ich potencjału osobowego i
instytucjolnego do czasu wyboru
nowych strategii ;
Określenie funduszu wiodącego (lead
fund);
Optymalne tryby wdrażania (projekty
parasolowe, mikrogranty, …?),
Sposób zdefiniowania obszaru (w tym
udział samorządów lokalnych)
Pomoc
Prace nad określeniem zasad funkcjonowania
CLLD w Polsce
Negocjacje rozporządzeń
Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa
Bieżąca współpraca z partnerami z resortu
rolnictwa, regionów, środowiska lokalnych grup
działania oraz podmiotami dotąd nie
zaangażowanymi w podobne instrumenty
Robocze konsultacje z KE (DG REGIO, DG AGRI)
Przygotowanie wytycznych horyzontalnych w
zakresie wykorzystanie EFS i EFRR (nie przewiduje
się włączenia Funduszu Spójności w CLLD)
Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) –
zalety i wady instrumentu
ZALETY
+ polega na strategicznym
zintegrowanym podejściu
(obowiązek opracowywania
strategii lokalnej) opartym na
wykorzystaniu różnych
funduszy;
+ może stanowić efektywny
instrument rozwoju miast
różnej wielkości (dużych,
subregionalnych,
powiatowych,
najmniejszych);
WADY I ZAGROŻENIA
- wiele ograniczeń
związanych z
wdrażalnością i
efektywnością
instrumentu (CLLD);
- niski stopień harmonizacji
poszczególnych funduszy:
EFRROW, EFMR, EFRR, EFS
i nieuniknione konflikty i
problemy wdrożeniowe;
Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) –
zalety i wady instrumentu
ZALETY
+przewiduje partnerstwo
trójsektorowe (samorząd
– ludność – biznes) jako
kluczowy pomiot
rozwoju oddolnego;
+umożliwia odpowiedź
lokalną na potencjały i
problemy lokalne – co
jest ważną cechą
promowanego podejścia
terytorialnego;
WADY I ZAGROŻENIA
- Problem z współpracą wielu
instytucji MRR, MRiRW, Urzędy
Marszałkowskie na etapie
projektowania podejścia CLLD
- Presja czasu
- bardzo zróżnicowana zdolność
instytucjonalna na szczeblu
lokalnym, która jest kluczowa
do wdrażania instrumentu
CLLD;
Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) –
zalety i wady instrumentu
ZALETY
+ stosowanie go z użyciem
różnych funduszy rozwija
zdolność instytucjonalną na
obszarach gdzie często jest
ona niska i stanowi barierę
rozwojową
+ możliwość zachęty do
aktywności w zakresie CLLD zwiększenie maks. poziomu
dofinansowania o 10 pp.
(jednak wówczas cała oś
priorytetowa musi być
realizowana przez ten
instrument)
WADY I ZAGROŻENIA
- CLLD nie ma być alternatywą,
lecz uzupełnieniem „zwykłego”
wsparcia –powodować to może
komplikowanie systemu przez
nakładanie się działań i
„konkurencję” między
programami (podobne
działania realizowane przez
różne podmioty – instytucje
publiczne oraz lokalne
partnerstwa, np. dotyczące
rynku pracy).
Wyzwania w programowaniu zastosowania CLLD
Granice harmonizacji funduszy EFRROW, EFMR, EFS, EFRR;
Wspieranie istniejących partnerstw (lokalnych grup
działania) a tworzenie nowych partnerstw;
Określenie przydatności wykorzystania CLLD w osiąganiu
strategicznych celów krajowych i regionalnych związanych
z: podnoszeniem jakości i dostępności podstawowych
usług publicznych, rewitalizacją, aktywizacją społeczności
miejskich i in.;
Zapewnienie adekwatności celów i działań oddolnych
strategii (lokalnych strategii rozwoju) z celami strategii
rozwoju województwa i regionalnego programu
operacyjnego;
Wyzwania w programowaniu
zastosowania CLLD
Włączenie miast – co spowoduje zmianę struktury wielu
obecnych partnerstw a następnie zmianę zakresu lokalnych
strategii;
Efektywne tryby wdrażania funduszy i zapewnienie synergii
na poziomie lokalnym;
Zróżnicowana zdolność instytucjonalna;
Zróżnicowane podejście regionów (RPO) a potrzeba
ustalenia rozwiązań odpowiadających wszystkim regionom.
Dziękuję za uwagę

similar documents