Przyk*adowy temat prezentacji Toru*, 21 wrze*nia 2012r

Report
Organizator
Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz
Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020
Przysiek, 27 września 2013 r.
Dokumenty
Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata
2013-2020 powstał w oparciu o Wytyczne Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 maja 2011 r. do przygotowania i realizacji
wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji
i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (art. 21 pkt. 4a, art. 21a oraz
art. 113 ust. 1), regionalne ośrodki polityki społecznej, jako jednostki
organizacyjne samorządów województw wykonujących zadania
z zakresu pomocy społecznej, koordynują działania na rzecz sektora
ekonomii społecznej w regionach.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Umiejscowienie Programu w strukturze
dokumentów Województwa
Zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej, programy
wojewódzkie na rzecz ekonomii społecznej stanowią programy
wykonawcze dla strategii rozwoju województw oraz strategii
polityki społecznej.
Takie umiejscowienie programu na rzecz ekonomii społecznej
wskazuje na traktowanie tego sektora jako ważnego obszaru polityki
społecznej (a nawet szerzej – polityki rozwoju), zarówno w wymiarze
regionalnym jak i krajowym.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Umiejscowienie Programu w strukturze
dokumentów Województwa
Kujawsko-Pomorski Program odwołuje się do Strategii Rozwoju
Województwa:
• Wprost do 3 priorytetu obowiązującej Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2020
(Rozwój zasobów ludzkich).
• W projekcie nowej Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego do roku 2020 program wskazany jest jako jeden z
Kujawsko-Pomorskich Programów Rozwoju w ramach Programu
strategicznego „Społeczeństwo”.
• Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej
stanowi program wojewódzki w zakresie rozwoju ekonomii
społecznej.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Umiejscowienie Programu w strukturze
dokumentów Województwa
Kujawsko-Pomorski Program odwołuje się do RPO na lata 2014-2020.
W ramach projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, ekonomia społeczna znalazła miejsce w
ramach:
Osi priorytetowej 9 . Solidarne społeczeństwo – EFS oraz Osi priorytetowej
12. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prace nad Programem
W marcu 2012 roku Uchwałą Nr 12/272/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego utworzono Wojewódzki Zespół Ekspercki ds.
Ekonomii Społecznej.
• W kwietniu 2012 roku Zarządzeniem nr 8/2012 Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu powołano
Interdyscyplinarną Grupę Roboczą ds. Ekonomii Społecznej.
• Wojewódzki Zespół Ekspercki ds. Ekonomii Społecznej i
Interdyscyplinarna Grupa Robocza ds. ekonomii społecznej składają
się z przedstawicieli władz województwa, podmiotów
reprezentujących sektor ekonomii społecznej, organizacji tworzących
infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej oraz przedstawicieli
jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz środowiska
akademickiego.
•
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prace nad Programem
Zespół ekspercki, pod przewodnictwem Członka Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Michała Korolko,
na pierwszym spotkaniu w lutym 2012 roku wypracował zarys
programu i 4 cele szczegółowe.
Na kolejnych spotkaniach, interdyscyplinarna grupa robocza,
opracowała szczegółowe zapisy programu,
w tym:
- cele szczegółowe,
priorytety celów szczegółowych programu,
- kierunki interwencji priorytetów programu,
- wskaźniki realizacji celów szczegółowych programu.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kolejne kroki nad programem
• Wstępny projekt programu został przyjęty przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 grudnia 2012 r.
(Uchwała Nr 52/1661/12).
• W dniach 25 stycznia 2013 r. – 28 lutego 2013 r. odbyły się
konsultacje społeczne. Sprawozdanie z przebiegu i wyników
konsultacji zostało przyjęte Uchwałą Nr 19/722/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2013 r.
• Obecnie zakończyła się ewaluacja ex-ante programu.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Struktura Programu
• Cel główny: Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji
regionalnych i lokalnych polityk publicznych w województwie kujawskopomorskim
• 4 Priorytety
• 11 Celów szczegółowych
• 34 Kierunki interwencji
• Harmonogram realizacji programu
• Wskaźniki realizacji programu
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program – priorytety i cele szczegółowe
Priorytet 1
Poprawa efektywności i skali działania podmiotów ekonomii
społecznej (PES)
Cel szczegółowy:
1.1 Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności kadry PES
1.2 Promocja marki i jakości PES
1.3 Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w aktywizacji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program – priorytety i cele szczegółowe
Priorytet 2
Stworzenie kompleksowego systemu wspierania ekonomii
społecznej w województwie kujawsko-pomorskim
Cel szczegółowy:
2.1 Rozwój infrastrukturalnego systemu wsparcia ekonomii
społecznej w województwie
2.2 Rozwój instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej w
regionie
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program – priorytety i cele szczegółowe
Priorytet 3
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją
publiczną i innymi podmiotami
Cel szczegółowy:
3.1 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczności
lokalnych
3.2 Rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej
3.3 Rozwój form współpracy i wsparcia PES ze strony samorządów
lokalnych i innych partnerów
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program – priorytety i cele szczegółowe
Priorytet 4
Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców regionu na
temat ekonomii społecznej
Cel szczegółowy:
4.1 Monitorowanie wpływu ekonomii społecznej na włączenie
społeczne
4.2 Popularyzacja ekonomii społecznej w społeczeństwie regionu
4.3 Włączanie wiedzy na temat ekonomii społecznej do systemu
kształcenia formalnego i nieformalnego
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Znaczenie Programu
Priorytety, cele szczegółowe i kierunki interwencji
Programu określają i przyczyniają się w szczególności do:
• stworzenia podstawowych kierunków rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej w zakresie integracji zawodowej,
integracji społecznej oraz dostępnych usług społecznych
wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb w województwie;
• stworzenia docelowej wizji sieci infrastrukturalnego
wsparcia ekonomii społecznej w województwie (sieci
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, infrastruktura
finansowa);
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Znaczenie Programu cd.
• zaprojektowania mechanizmów oddziaływania
edukacyjnego samorządu województwa z samorządami
powiatów i gmin w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
(rola gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania
problemów społecznych);
• określenia mechanizmu współpracy na rzecz ekonomii
społecznej między różnego rodzaju instytucjami, które mogą
mieć wpływ na jej rozwój w regionie, m. in. pomiędzy ROPS
a instytucjami Wdrażającymi PO KL;
•określenia mechanizmu promocji rozwoju sektora ekonomii
społecznej w województwie poprzez system oświaty dzieci i
młodzieży oraz system edukacji dorosłych.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Koordynacja działań na rzecz
ekonomii społecznej w regionie
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej
(Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593) art. 21 pkt 4a,
do zadań samorządu województwa należy m.in.
koordynowanie działań na rzecz
ekonomii społecznej w regionie.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Koordynacja działań na rzecz
ekonomii społecznej w regionie
• Zgodnie z art. 21a, działania na rzecz ekonomii społecznej w regionie
obejmują w szczególności:
1) rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji
społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
2) inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie
aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami
lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integracji oraz
reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Koordynacja działań na rzecz
ekonomii społecznej w regionie
4) monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej
służącej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) zwiększanie kompetencji służb zajmujących się aktywizacją,
integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dziękuję za uwagę
ORGANIZATOR

similar documents