Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku

Report
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke
toiminguid
PMAN
1. juuli 2013
• Määrus moodustab osa Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 5
määruse paketist:
– Kontrollimäärus
– Loomatervise määrus
– Taimetervise määrus
– Seemne ja paljundusmaterjali määrus
– Kulutuste määrus
Hetkeolukord
• Kehtiv ametliku kontrolli määrus
882/2004/EÜ katab osa toidutarneahelast
– Loomatervis
– Toiduohutus
– Söödaohutus
Uus määruse eelnõu
• Reguleerimisala
 Lisaks 882/2004/EÜ reguleeritule laieneb uus määrus
• geneetiliselt muundatud organismide tahtlikku keskkonda viimine ja nende kasutamine
suletud keskkonnas
• Veterinaarravimite kasutamine (varem osaliselt hõlmatud)
• loomsed kõrvalsaadused ja loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted
• Loomade heaolu
• Taimetervis
• Taimne paljundusmaterjal (sh metsamaterjal)
• Taimekaitsevahendite turulelaskmine ja kasutamine (sh säästva kasutamise põhimõtted)
• Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine
• kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste
toodete kasutamine ja märgistamine
 Määrus ei laiene:
• ÜPP raames tehtavad kontrollid
• Teaduslikel eesmärkidel kasutatavad loomad (katseloomad)
Uus määruse eelnõu
•
Pädevad asutused – kohustused, auditeerimine, konfidentsiaalsus
•
Ametlikku kontrolli üldpõhimõtted – kellele laieneb, läbipaistvus, dokumenteeritud
protseduurid, aruandlus, kontrollimeetodid, ettevõtjate kohustused, delegeeritud
aktid täpsemate kontrollimeetmete kohta valdkonniti
•
Ülesannete delegeerimine: nõuded, tingimused, delegeerimine füüsilisele isikule,
kohustused
•
Proovide võtmine, laboratoorsed uuringud, ettevõtja õigus teisele arvamusele,
ametlike laborite akrediteerimine, nende auditeerimine, erandid akrediteerimisest
Uus määruse eelnõu
• Liitu sisenevate loomade ja kaupade ametlik kontroll
 nende loomade ja kaupade ametlik kontroll, mille suhtes ei kohaldata piiril
ametlikku erikontrolli
 Loomad ja kaubad, mille suhtes kohaldatakse piiripunktis ametlikku kontrolli
(piiripunktide loetelu, kontrolli kord, erisused, kontrolli sagedus, ühtne
sisenemisdokument, tolli kohustused)
 Loomad ja kaubad, mis on vabastatud piiripunktis tehtavast ametlikust
kontrollist (art 46)
 Meetmed mittenõuetekohase kaubasaadetise või selle kahtluse korral
(meetmed, ametiasutuste vaheline koostöö, kolmanda riigi ekspordieelse
kontrolli heakskiitmine)
Uus määruse eelnõu
• Ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute
rahastamine
 Rahastamise süsteemi muutmise/täpsustamise eesmärgid
• Ametlike kontrollide tarbeks piisavate vahendite olemasolu
kindlustamine
• Võrdsem kohtlemine ja õiglane jaotus ametlike kontrollide
rahastamisel
• Läbipaistvuse suurendamine
• Rakendusala
 Registreeritud või tunnustatud toidukäitlejad
 Registreeritud või tunnustatud söödakäitlejad
 Taimse materjali ning seemne ja paljundusmaterjali
regulatsioonides defineeritud käitlejad;
 kontrollid, mida viiakse läbi eesmärgiga väljastada ametlikke
sertifikaate/tõendeid
 tunnustamise otsuse või lubade andmisega seotud ametlikud
kontrollid, mis kinnitavad, et tunnustamise ning lubade saamiseks
ja säilimiseks vajalikud nõuded on täidetud;
 Piirikontroll
 ametlikud kontrollid, mida viiakse läbi eesmärgiga saada kinnitust,
et KOM poolt vastuvõetud erakorralised ohumeetmed on täidetud
• Järelevalvetasude peatükk ei laiene
Mahepõllumajanduslik tootmine
kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste
tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete
kasutamist ja märgistamist
Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, mille aastakäive
või aastabilansi maht ei ületa kahte miljonit eurot, on
tasude maksmisest vabastatud (EL-s 80-90%
ettevõtetest)!
• Tasude arvestamise üldpõhimõte
Kogutavad tasud peavad täies ulatuses katma tekkivad
järelevalvekulud!
Kulukomponendid ja nende arvestamine defineeritakse
paremini
Miinimumtasudest loobutakse
• Kulukomponendid
 ametliku kontrolliga seotud töötajate, sealhulgas abipersonali
palgad, sotsiaalkindlustus-, pensioni- ja kindlustuskulud;
 seadmete ja rajatiste kulud, sealhulgas hooldus- ja kindlustuskulud;
 tarbekaupade, teenuste ja töövahendite kulud
 töötajate koolituskulud
 reisimise ja transpordiga seotud kulud;
 proovide võtmise ja laboratoorse analüüsimisega seotud kulud.
Tasude tüübid
Ühtlaselt jagatud kogukulu ehk riigilõiv
• Arvestatakse pädeva asutuse toimingute kogukulu teatud
ajaperioodil (nt aasta)
• Korjatakse kõigilt käitlejatelt, olenemata kas reaalselt
kontrolli tehti
• Kogukulu jagatakse võttes arvesse ettevõtte suurust, tüüpi
ja asjakohaseid riskifaktoreid
• Bonus-malus süsteemi rakendamine
Kulupõhine tasu
• Iga individuaalse kontrolli tegelik kulu
• Kogutakse igalt kohustatud isikult eraldi
• Võib võtta ajatasuna (nt tunnitasu)
Riigilõiv vs järelevalvetasu
207,000 €
380,000 €
Riigilõiv
Tasu
• Läbipaistvuse nõude täitmiseks avalikustatakse:
 Järelevalvekulud mille katmiseks kogutakse tasusid tegevuste ning
kuluelementide lõikes
 tasude summa ettevõtjate kategooriate ja ametliku kontrolli
kategooriate kaupa
 tasude kindlaksmääramiseks kasutatav meetod, sealhulgas artikli 79
lõike 1 punktis a osutatud kindlasummaliste tasude
kindlaksmääramiseks kasutatud andmed ja prognoosid;
 Mikroettevõtete erandi rakendamisega seotud vastavate tasude
kogusumma
 Bonus-malus süsteemi rakendamisel meetod, mille alusel tasude
määra artikli 80 kohaselt kohandatakse
Uus määruse eelnõu
• Sertifitseerimine (ametlike sertifikaatide ja kinnituste üldnõuded,
allkirjastamine ja väljaandmine)
• Referentslaboratooriumid ja keskused (CRL, NRL, EL
referentskeskused – vastutus, ülesanded)
• Haldusabi ja koostöö
 Kontaktasutused, abistamise protseduur, taotluse, mittetaotluse ja
nõuete rikkumise korral, kolmandate riikide abistamine, Komisjoni
poolne abi
• Kavandamine ja abi
 MANCP (üks vastutav asutus kogu määruse reguleerimisala osas) –
ettevalmistamine, aruandlus,
 Toidu ja söödaalased situatsioonplaanid
Uus määruse eelnõu
• Euroopa Liidu tegevus
 Komisjoni poolne kontroll (Komisjoni kontroll LR-s ja
kolmandates riikides, kontrollide planeerimine, LR kohustused,
kolmandate riikide poolne kontroll EL LR-s)
 Loomade ja kaupade liitu sisenemise tingimused
 Pädevate asutuste töötajate koolitus
 Teabehaldussüsteemid (IMSOC)
Uus määruse eelnõu
• Sunnimeetmed
 Pädevate asutuste poolsed meetmed ja sanktsioonid (uurimine,
meetmed, karistused)
 Euroopa Liidu poolsed sunnimeetmed
Menetlemise ajakava
• Eelnõu heakskiitmine 2015
• Allaktide väljatöötamine – kuni 36 kuud
• Kogu paketi jõustumine hiljemalt 2018
Eesti seisukohtade kujundamine
•
Kaasamine: VM, RM, KM, MKM – ettepanekud PM-i 30. august
•
VV seisukohtade heakskiitmine – 26. september 2013.
•
PM ootab sidusministeeriumidelt sisendit eeskätt reguleerimisala, impordi ja
järelevalvetasude peatükkide osas
•
Erialaorganisatsioonidelt oodatakse kommentaare 30. augustiks 2013. a
– Kontaktisik PM-s: Martin Minjajev ([email protected])
– Eelnõu võib leida DG SANCO kodulehelt:
• http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/animal-planthealth_en.htm
Tänan!

similar documents