Prezentace 1

Report
1. Pedagogika – výchova – člověk
PhDr. Mgr et Mgr. Filip Dostál






Nemá vlastní obor, přináší pouze výsledky jiných
nauk (teologie, filosofie, psychologie,
antropologie, etika, historie)
Odvozená věda z etiky (resp. praktické filosofie –
podobně jako katechetika je praktická teologie)
Nemá vlastní cíl (čerpá z etiky) a prostředky
(čerpá z psychologie)
Pedagogika je disciplína filosofie
Operuje pojmy, které nemůže vyvodit ze sebe
Učí jednak tomu, co každý ví, jednak tomu, co
nikdo vědět nemůže.
Podle ŠTVERÁKA (1999)





Předmět studia reálně existuje - výchova
Praktické uplatnění
„Řemeslo“ – metodika
„Umění“ – pedagogický talent
„Věda“ – institucionalizovaní vědci (myslitelé)
◦ Empirická věda o výchově
◦ Filosofie výchovy
◦ Metodika – preskripce správného postupu
Podle BREZINKY (2001)

V češtině výchova a vzdělávání
Výchovně-vzdělávací proces
Výchova






Vzdělání
Výchova
Vzdělání
Pedagogika – věda o výchově
Didaktika – věda o vzdělávání, vyučování a výuce
V němčině Bildung - Ausbildung
Herbart: Regierung – Erziehung (Unterricht) - Zucht
V angličtině education [lat. educatio]
παιδαγωγέω

Ve francouzštině
◦
◦
◦
◦
Éduquer – vyvádět někoho odněkud někam
Enseigner – začlenit do vyučování
Instruire – informovat, učinit způsobilým
Former – formovat, přetvářet, utvářet lidskou bytost
Podle STROUHALA (2013)





Specificky lidská činnost
Formování osobnosti
Proces
Záměr – intencionalia
Cíle – teleologický charakter (např. mravní)
„Výchova je cílevědomé, záměrné, řízené působení
na osobnost žáka s cílem dosáhnout změn v jeho
smýšlení, chování a jednání v souladu s …“
Podle PELIKÁNA (1995)
Edukátor
aktivní subjekt výchovy


Edukovaný
pasivní objekt výchovy
Otázka svobody – extrém „černá pedagogika“
„… víra je svobodná odpověď člověka Bohu,
jež se mu zjevuje.“
KONGREGACE
PRO KATOLICKOU VÝCHOVU:
Svědectví katolického
laika ve škole o víře (15. 10. 1982), čl. 42



Otázka aktivity edukovaného – i on je subjekt!
Vnější i vnitřní působení
Sebevýchova jako cíl výchovy
Edukátor
aktivní tvůrce výchovné situace
Výchovná situace
Edukovaný
pasivní i aktivní objekt výchovy
„Výchova je cílevědomé a záměrné vytváření a ovlivňování
podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince v
souladu s individuálními dispozicemi a stimulující jeho vlastní
snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou
osobností.“
PELIKÁN (1995)



Katechetika – výchova víry
Vyučování náboženství (a oborová didaktika)
Náboženská pedagogika
„Co však je člověk? Vyslovil a vyslovuje sám o
sobě mnoho různých, i protichůdných názorů,
v nichž se často buď povyšuje na absolutní
měřítko všech věcí, nebo ponižuje až
k zoufalství; odtud jeho bezradnost a úzkost.“
DOKUMENTY II.
VATIKÁNSKÉHO KONCILU:
Gaudium et spes, čl. 14

Aristoteles - Zóon logon echon a zóon politikon
◦ Naslouchá harmonickému řádu přírody – logu
◦ Vytváří harmonický řád společnosti - polis

Genesis – Imago Dei
◦ K obrazu Božímu, ale od Boha nekonečně odlišný
◦ Zmocňující se světa v čase – kairos
◦ Přibližuje se Bohu od kterého se vzdálil- spása

Osvícenství – Ego cogito
◦ Jistotu bytí má sám v sobě – subjekt
◦ Zmocňuje se světa - objektu
… v nichž se často buď povyšuje na absolutní měřítko všech věcí, …


Člověk jako universum – L. Feuerbach
Nadčlověk – F. Nietzche
… nebo ponižuje až k zoufalství; odtud jeho bezradnost a úzkost.“





Biologická redukce – Darwinovi vykladači, K. Lorenz
Sociální redukce – např. K. Marx
Psychologická redukce – např. Z. Freud
Kulturně antropologické podněty – C. Lévi-Strauss
Podněty existencionální filosofie – M. Heidegger, J.-P. Sartre

„Člověk je jednota duše a těla. Jakožto tělesná bytost
v sobě zahrnuje prvky hmotného světa; v něm dosahují
svého vrcholu a pozvedají hlas k svobodnému chválení
Stvořitele. … Člověk se nemýlí, když si o sobě myslí, že
převyšuje hmotnou skutečnost, a když se nepovažuje za
pouhou část přírody nebo za bezejmennou jednotku
lidské společnosti. Tím, co má ve svém nitru převyšuje
vesmír věcí; do těchto hlubin se vrací, když vstupuje do
svého srdce, kde ho očekává Bůh, který zkoumá srdce (1
Kr 16, 7; Jr 17, 10), a kde on sám rozhoduje o svém
osudu. Není tedy obětí klamného zdání vyvěrající
z přírodních nebo společenských daností, nýbrž právě
naopak se dobírá hluboké pravdy, když uznává, že má
duchovou a nesmrtelnou duši.“
DOKUMENTY II.
VATIKÁNSKÉHO KONCILU:
Gaudium et spes, čl. 14
„Písmo svaté učí, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu,
dostal schopnost poznávat a milovat svého stvořitele a byl
od něho ustanoven pánem nad veškerým pozemským
tvorstvem (Gn 1, 26), aby mu vládl a užíval ho k Boží slávě …
Bůh však nestvořil člověka osamoceného; od počátku jako
muže a ženu jej stvořil (Gn 1, 27). Jejich spojením vzniká
první forma osobního společenství. Člověk je totiž v jádru
své přirozenosti bytost společenská.“
DOKUMENTY II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU: Gaudium et spes, čl. 12
„Ze společenské povahy člověka je zřejmé, že pokrok lidské
osoby a rozvoj společnosti na sobě závisí. Vždyť lidská
osoba je a musí být počátkem, nositelem a cílem všech
společenských institucí, neboť má přirozenou potřebu žít
společensky. Člověk tedy, jelikož život ve společnosti není
něco, co mu bylo přidáno zvnějšku, roste ve všech svých
schopnostech a může uskutečňovat své povolání stykem
s ostatními, vzájemnými službami a rozhovorem s bratřími.“
DOKUMENTY II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU: Gaudium et spes, čl. 25


„Je skutečnost, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje
jen v tajemství vtěleného Slova, … totiž Krista Pána. On je
obraz neviditelného Boha (Ko 1,15); je dokonalý člověk,
který Adamovým synům vrátil podobnost s Bohem,
prvotním hříchem pokřivenou. Protože lidská přirozenost,
kterou přijal, v něm nebyla zničena, byla tím i v nás
pozdvižena k vznešené důstojnosti. Vždyť svým vtělením
se jistým způsobem spojil s každým člověkem on sám.
Božský syn, … nevinný Beránek svobodně prolil svou krev
a tak nám zasloužil život. V něm nás Bůh usmířil se sebou
i navzájem a vytrhl nás z otroctví ďábla a hříchu … Tím, že
za nás trpěl, nám … i otevřel cestu; jdeme-li po ní, život i
smrt se posvěcují a nabývají nového smyslu… Takové a tak
veliké je tajemství člověka, které věřícím vyzařuje
z křesťanského zjevení. Skrze Krista a v Kristu se tedy
osvětluje záhada bolesti a smrti, která nás mimo jeho
evangelium drtí. Kristus vstal z mrtvých, svou smrtí zničil
smrt a daroval nám život, abychom se stali syny v Synu a
volali v Duchu: Abba, Otče.“
DOKUMENTY II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU: Gaudium et spes, čl. 25




Křesťanská antropologie je základem přístupu
ke katechizovaným
Křesťanská antropologie je všeobecným
výchovným cílem – byť implicitním – cíl formace
Křesťanská antropologie - explicitní vzdělávací
cíl – fascinace katechizovaného „velkorysostí“ a
„velikostí“ nabídky
Východisko pro antropologický model katecheze
Transcendentální – spirituální rovina existence
Psychologická rovina
Sociální rovina existence
Biologická rovina existence



Behaviorismus tenduje k biologické rovině
Psychoanalýza – přeceňuje nevědomí a pudy
Humanistické psychologické směry, logoterapie
daseinanalýza aj. – reflektují existencionální
rovinu a sociální vztahy


Křesťanská pedagogiko-psychologická poradna – www.kppp.cz
Specifické poslání kppp spočívá v přímém zapojení křesťanských
výchovných zásad do poradenské praxe. Řada rodičů se na KPPP
obrací, protože se chce poradit o výchovných otázkách.
Křesťanští rodiče je dosti často vnímají v souvislosti se svým
náboženským přesvědčením. V KPPP otevírají toto téma snadněji,
protože vědí, že se setkávají s odborníky, kteří jim rozumí. Na
druhé straně pracovníci poradny nezjišťují náboženskou
orientaci rodičů a pokud oni sami toto téma neotevřou,
pracovníci sami o něm nemluví.







BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy: úvod k základům vědy
o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L.
Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1.
PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické
antropologie. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010.
261 s. ISBN 978-80-7367-756-5.
PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium
servis, 1995. 234 s. Dědictví Komenského; sv. 4. ISBN 80-85498-27-8.
STROUHAL, Martin. Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám
jedné pedagogické disciplíny. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 192 s.
Pedagogika. ISBN 978-80-247-4212-0.
ŠTVERÁK, Vladimír. Obecná a srovnávací pedagogika. 2. vyd. Praha:
Karolinum, 1999. 282 s. ISBN 80-246-0003-X.
VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999.
210 s. ISBN 80-246-0015-3.
VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000.
175 s. ISBN 80-86022-79-X.

similar documents