Sjekkliste landbruk

Report
Prosjektoppfølging
- presentasjon av sjekkliste
Førde 14. januar 2014
Vemund Aartun, Innovasjon Noreg
Prosjektoppfølging
• Idé- og søknadsfasen
• Landbruksetatane er viktige støttespelarar, koplarar og
diskusjonspartar for søkjarane.
• Korleis utvikler vi gode prosjekt?
• Undervegs
• Landbruksetatane godkjenner delutbetalingar til prosjekta i
samsvar med framdrifta i prosjekta.
• Erfaringar med oppfølging av prosjekt?
• Siste fasen
• Ferdigstilling av prosjekt innan frist for sluttutbetaling.
• Korleis sikre at prosjekta blir ferdige innan fristen?
Kva er GODE prosjekt?
“Tiltak som legg til rette for å skape lønsame
arbeidsplassar, som også nye brukarar og unge vil
satse på” Handlingsplanen RUP 2013
• Prosjekt skal vere heilskaplege, sjølvstendige og ikkje
trinn i ei større utbygging.
• Forbod med båsfjøs frå 1. jan 2024.
Store prosjekt knytt til båsfjøs blir ikkje støtta.
Idé- og søknadsfase - MOBILISERE
• Utvikle gode prosjekt
• Informere om BU-midlane
• Arrangere fagmøte? Inviter gjerne IN til å
orientere om støtteordningar på fagmøte.
• Gardsbesøk. Inviter gjerne IN med på møte.
Idé- og søknadsfase – KOPLE
• Andre gardbrukarar som har gjort tilsvarande
utbyggingar
• Tekniske og økonomiske planleggarar
• Faglege rådgjevarar og planleggarar
Tekniske planleggarar i TINE og NLR
• TINE
• Oddvar Sandal, [email protected] / 952 07 076
• Jørgen Wik, [email protected] / 905 15 124
• Svein-Åge Vangdal, [email protected] / 992 51 604
• Kari des Bouvrie, [email protected] / 458 50 058
• Norsk Landbruksrådgiving
• Edvin André Hugvik, [email protected] / 412 95 868
• Hans Emil Dale, [email protected] / 489 46 130
• Veronica Grafsrønning, [email protected] / 908 74 189
Økonomiske planleggarar i TINE og NLR
• TINE
• Jo Helge Sunde, [email protected] / 971 69 845
• Kjersti Sognnes, [email protected] / 957 58 720
• Magne Norddal, [email protected] / 951 77 019
• Norsk Landbruksrådgiving
• Arve Arstein, [email protected] / 994 70 161
Faglege rådgjevarar og planleggarar
• Inn på tunet-prosjektleiarar ved Fylkesmannen
• Karoline Bjerkeset
• Frukt og bær – Norsk Landbruksrådgiving
• Rune Vereide, [email protected] / 901 69 501
• Marianne Bøthun, [email protected] / 952 90 740
• Stine Huseby, [email protected] / 480 40 498
• Lokal mat – Kompetansenavet Vest
• Aud Slettehaug, [email protected] / 473 75 739
Godt gjennomarbeidde prosjekt
=> Ein solid forretningsmodell
=> Gjennomarbeidde tekniske og økonomiske planar
• Lågare risiko i utviklings- og byggefasen
• Færre uventa hendingar
• Ferdigstilling til planlagt tid
• Lågare risiko på sikt
• Grovfôr
• Mjølkekvote
• Produksjon
• Meir robuste bedrifter / gardsbruk
• Hvem er partnerne våre?
• Hvilke leverandører har
vi?
• Hvilke kjerneaktiviteter
må vi selv utføre for å
levere verdiløftet?
• Hvilke ressurser trenge vi
for å oppfylle verdiløftet?
• Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen?
• Hva slags verdi gir vi
kundesegmentene våre?
• Hvilket problem løser vi
for kundene?
• Hvilke kundebehov
tilfredsstiller vi?
• Hvilken type relasjon har
vi til våre
kundesegment?
• Gjennom hvilke kanaler
når vi våre kunder?
• Hva tar vi oss betalt for i dag?
• Hvordan tar vi oss betalt?
• Hvem skaper vi verdi for?
• Hvem er våre viktigste
kunder?
Navn på
bedrift:
TUNET MITT
• Underleverandørar av
friluftstilbod.
Dato:
• Levere IPT – tenester frå
eigen gard.
• Garden har mange
husdyr, eit stort,
velutstyrt kjøkken,
sløydrom og ulike tilbod
av friluftsaktivitetar.
• Personlege eigenskapar
• Utdanning som sosionom
• Yrkeserfaring frå
barnvern, BUFETAT og
skule.
• Fagleg kompetente
tilsette med yrkeserfaring
innan omsorg.
• Eit gardsbruk i godt hevd
• Lønskostnader
• Diverse faste kostnader i IPT-tenestene og på garden.
• Tilboda på garden er
tilpassa kvar enkelt av
brukarane, dette for
styrkje meistringskjensla
hos brukarane.
• Tett dialog med kundane.
Eige opplegg for kvar
enkelt brukar.
• Kundane får eit fagleg
godt og profesjonelt
avlastingstilbod for sine
brukarar i aldersgruppa
10 – 18 år.
• Informasjonsmøter
• Evalueringsmøter
• Inntekter frå sal av IPT-tenester
• Inntekter frå sal av husdyrprodukt
• Produksjonstilskot
• Kommunen
• NAV
• Barnevernet
Idé- og søknadsfase - SAKSHANDSAMING
• Søknad om lån I IN?
• Møte med IN og søkjaren på garden.
• Hugs: I større prosjekt er det ønskjeleg at ein annan
bank deltek i lånefinansieringa.
• Gjennomarbeidd søknad med alle vedlegg på
plass gir raskare sakshandsaming ved IN
• Prosjektstart til sommaren?
=> Send inn søknaden i april/mai
Søknad om støtte til driftsbygningar i
landbruket:
√ Søknad
√ Driftsplan – 5 årig budsjett
√ Leigeavtalar for jord og mjølkekvote – ønskjeleg med
10 års avtalar
√ Nødvendige offentlege løyve, inkludert byggjeløyve
√ Kart over eigedomen, med nytt prosjekt innteikna på
kartet
√ Arbeidsbeskrivelse for tiltak i prosjektet og materiale
som skal nyttast
Søknad om støtte til driftsbygningar i
landbruket:
√ Planteikningar for snitt og fasade av bygningen i
målestokk 1:100
√ Kostnadsoverslag frå Tine, Norsk Landbruksrådgiving
eller tilsvarande organisasjonar,leverandørar, eventuelt
entreprenørar
√ Pristilbod, for større prosjekt
√ Næringsoppgåve for førre inntektsår
√ Sjølvmelding til søkjar, og eventuelt til sambuar/
ektefelle, for førre inntektsår
Søknad om støtte til driftsbygningar i
landbruket:
Ved søknad om rentestøtte:
√ Lånetilsagn/intensjonsavtale frå bank om lån til
prosjektet
Ved søknad om lån:
√ Beskrivelse og verdivurdering av eigedomen
Søknad om støtte til hagebruk
√ Søknad
√ Uttale frå frukt-/bærmottak og rettleiingstenesta om
val av kulturar og sortar
√ Dekningsbidragskalkyle, utarbeidd av NILF,
http://www.landbruksforum.no/frukt/kalkyle/
√ Kart som viser rydding og planting,
http://gardskart.skogoglandskap.no/
√ Kostnadsoverslag for rydding og planting
√ Næringsoppgåve for førre inntektsår
√ Sjølvmelding til søkjar, og eventuelt til
sambuar/ektefelle, for førre inntektsår
Søknad om støtte til nye næringar
√ Søknad
√ Samandrag frå forretningsmodellen / forretningsplan
med resultatbudsjett
√ For fysiske investeringar:
Kostnadsoverslag, planteikningar, arbeidsbeskrivelse og
eventuelt pristilbod
√ Næringsoppgåve for førre inntektsår
√ Sjølvmelding til søkjar for førre inntektsår
Idé- og søknadsfase - HUGS
• Prosjekt skal ikkje vere starta opp før søknad
om støtte blir send til IN.
• Generasjonsskifte i nær framtid?
• Ta generasjonsskiftet først og prosjektet etterpå.
Idé- og søknadsfase – ikkje støtte til:
• Små prosjekt
• Laust teknisk utstyr
• Brukt utstyr – innreiing, mjølkerobot
• Reine utskiftingskostnader – tak og kledning
• Tilleggsfinansieringar pga kostnadsoverskridingar i
prosjektet
• Fleire prosjekt samstundes – eitt om gongen
Idé-/søknadsfasen –
ettersending av vedlegg
Ettersend eventuelle vedlegg for søknaden, til
[email protected]
Merk eventuelt eposten med saksnummer på søknaden
(201_/6 siffer) og namn til saksbehandlar ved Innovasjon
Noreg, dersom dette er tildelt.
Undervegs – utbetaling av tilskot og lån
• Gjer kort greie for kva som er gjennomført i prosjekta
• Prosentvis del som er gjennomført
• Stadfeste at delutbetalinga er i samsvar med
gjennomført del av prosjektet.
• Innovasjon Noreg sender påminning til prosjekteigar /
utbyggar og kopi til landbruksetaten.
• Utsending av lister med informasjon om sluttutbetaling
til landbruksetatane?
Undervegs – sikre god framdrift
• Viktig at prosjektet kjem raskt i gong
• Følg opp framdrifta i prosjektet
• Innovasjon Noreg må varslast dersom planane blir
endra.
Siste fase - sluttutbetaling
• Synfaring og skriving av ferdigattest.
• Etablerarstipend og bedriftsutviklingstilskot:
• Sluttrapport
• Fysiske investeringar:
• Ferdigattest
•
•
•
•
Prosjektrekneskap, attestert av autorisert rekneskapsførar
Timelister for eigeninnsats
Utbetalingsanmodning, underteikna av støttemottakar
Stadfesting frå bank om endeleg lånebeløp, ved rentestøtte
Både for tilskot og rentestøtte….
• Løyving på grunnlag av kostnadskalkyle
• Utbetaling på grunnlag av rekneskap
Besøk frå Innovasjon Noreg?
• Lyst på ein gjennomgang av til dømes:
•
•
•
•
Esøknadskjema
Prosjektidear i kommunen, gjerne i møte med prosjekteigar
Vurdering av søknader
Andre tema?
Ta kontakt, så kan vi avtale eit møte.

similar documents