Projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio

Report
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRISTATYMAS
Projekto TAPK baigiamoji konferencija
2012-10-30
Vilniaus mokytojų namai
Finansavimas „krepšelio“ principu –
pinigai „paskui vaiką“
PVU „krepšelio“ tikslai
Prieinamesnis
pasirenkamasis vaikų
ugdymas
Daugiau besiugdančių
vaikų
Ugdytinių
poreikiai
Didesnis ugdymo
veiklų pasirinkimas
Stipresnis
pasirenkamojo vaikų
ugdymoteikėjų tinklas
„Krepšelio“ atsiradimo prielaidos (1)
• LR Valstybinės švietimo 2003-2012 m.
strategijos nuostata: laipsniškai įgyvendinti
visose švietimo grandyse lėšų paskui mokinį
principą.
• Priemonių planas: iki 2006 m. parengti,
patvirtinti ir įgyvendinti neformaliojo ugdymo
krepšelio metodiką
„Krepšelio“ atsiradimo prielaidos (2)
• Darbo grupė NVŠ „krepšelio“ strateginėms
nuostatoms parengti (2010 m.)
• Patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo
koncepcijos nauja redakcija (2012 m. kovo
mėn.)
• Patvirtintas LR Vyriausybės nutarimo „Dėl
mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo projektas
Apie projektą
• Finansavimo šaltinis: Europos socialinis
fondas ir LR Vyriausybė
• Projektas įgyvendinamas: 2011 spalis –
2013 spalis
• Projekto biudžetas: 5,88 mln Lt (iš jų 2,6
mln skirti PVŠ “krepšeliams”)
Pagrindiniai projekto uždaviniai
• Sukurti ir išbandyti pasirenkamojo vaikų
ugdymo finansavimo modelį.
• Pasirengti neformaliojo ugdymo ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo krepšelių
įvedimui visoje Lietuvoje.
Projekto įgyvendintojai
Projekto vykdytojas - Ugdymo plėtotės centras
Projekto partneriai:
Anykščių rajono savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė
Panevėžio rajono savivaldybė
Panevėžio miesto savivaldybė
Informacinių technologijų centras
Projekto įgyvendinimas (1).Teisinė bazė
Dokumentai, patvirtinci UPC direktoriaus įsakymu, galiojantys eksperimentinėse savivaldybėse
• Parengta formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programų samprata
• Sukurta pasirenkamojo vaikų ugdymo teikėjų
atitikties nustatymo ir programų akreditavimo tvarka
• Sukurta eksperimentinė krepšelio pasirenkamajam
vaikų ugdymui apskaičiavimo ir naudojimo metodika
• Kuriama pasirenkamojo vaikų ugdymo programų
stebėsenos tvarka
• Parengti pasirenkamojo vaikų ugdymo
eksperimentinės informacinės sistemos PAKIS
nuostatai
•
Ir kiti...
http://www.pakis.lt/
Projekto įgyvendinimas (2). Komunikacija
• Vyksta apskriti stalai su socialiniais partneriais
• Diskusijos savivaldybėse su interesų grupėmis
Projekto įgyvendinimas (3). Mokymai
PVU konsultantų atranka iki lapkričio 2 d.
(www.upc.smm.lt)
pareiškėjai, pagal Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymą turintys teisę dirbti
mokytoju;
pareiškėjai, turintys vaikų / suaugusiųjų
neformaliojo ugdymo darbo patirties.
• Atrinktų konsultantų mokymai (12 asmenų, 40
val.)
Projekto įgyvendinimas (4). Mokymai
• Visų savivaldybių PVU teikėjų neformaliojo
ugdymo ir vadybinių kompetencijų
tobulinimas (2 srautai po 40 val. Iš viso 840
asmenų; dar nepaskelbta)
• Mokymai savivaldybių tarnautojams,
atsakingiems už PVU (I dalis lapkričio 15-16 d.;
60 žmonių)
Projekto įgyvendinimas (5). Interesų
derinimas
• Savivaldybėse suformuotos ekspertinės
grupės, organizuojamos nuolatinės PVU
programų teikėjų, tėvų ir vaikų konsultacijos
Projekto įgyvendinimas (6). Kitos veiklos
• Teisės aktų atitikties vertinimas ir projektų
rengimas
• Pasirenkamojo vaikų ugdymo prieinamumo
tyrimas
• Susipažinimas su užsienio patirtimi (Estija,
Belgija ir Islandija)
• Parengta ir įgyvendinta pasirenkamojo vaikų
ugdymo finansavimo modelio viešinimo
strategija
Projekto įgyvendinimas (7). Aktualijos
• Įvyko PVU teikėjų atitikties įvertinimo ir jų
programų akreditavimo procedūros (I ir II etapai)
• Atitiktis patvirtinta daugiau nei 100 PVŠ teikėjų
• Akredituota apie 350 pasirenkamojo vaikų
ugdymo teikėjų
• Šiuo metu baigiami sutikslinti mokinių,
užsiregistravusiu sistemoje PAKIS ir MR sąrašai,
rengiamasi pasirašyti sutartis su PVU teikėjais
Projekto įgyvendinimas (8). Krepšelis
Iš viso savivaldybėse partnerėse 2011-2012 m.m.
yra 26190 mokinių.
• “krepšelis” numatytas 5200-ams vaikų,
pasirinkusiems naujas neformaliojo ugdymo ir
formalųjį švietimą papildančio vaikų ugdymo
programas
• Skiriama 100 Lt vienam vaikui vienam mėnesiui
(FŠPU + savivaldybių lėšos)
• Veiklos truks 5 mėnesius
Teikėjų atitikties
vertinimas
Programų
akreditavimas
Skirtingas NU ir FŠPU
Skirtingas NU ir FŠPU
Vaikų ir tėvų
pasirinkimas
numatyta
FŠPU-1 metams
NU- 3mėn.
Elektroninių paslaugų portalas PAKIS
Stebėsena
Atsiskaitymas
Vaikų lankomumas, vaikų ir
tėvų atsiliepimai, kt.
Veiklų vykdymas
ir jų finansavimas
Skaidrė A. Morkūnienės
Programų akreditavimas. Akcentai (1)
Vyksta dviem etapais:
• Teikėjų atitikties įvertinimas;
• Programų akreditavimas.
Teikėjai – projekte dalyvaujančių savivaldybių:
• neformaliojo švietimo institucijos (muzikos,
meno, sporto, kt. mokyklos, centrai, klubai);
• kiti juridiniai asmenys;
• fiziniai asmenys.
LR teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę
vykdyti neformalųjį vaikų švietimą/ugdymą
Programų akreditavimas. Akcentai(2)
• Teikėjų atitikties įvertinimas (užpildžius paraišką)
vykdomas savivaldybėje, kurioje teikėjas vykdo
savo veiklas;
• Teikėjai privalo būti neskolingi savivaldybės
programiniams fondams;
• Teikėjų – institucijų nuostatuose/įstatuose turi
būti nurodyta su švietimu/ugdymu susijusi veikla
• Teikėjai – fiziniai asmenys turėti turėti/įgyti per
tam tikrą laiką reikiamą kvalifikaciją ir
individualios veiklos pažymėjimą
Programų akreditavimas. Akcentai(3)
• Programos (užpildžius paraišką)
akredituojamos centralizuotai (UPC, komisija);
• Teikėjai akreditacijai gali teikti daugiau negu
vieną programą;
• Nacionalinės institucijos akredituoja vieną
arba kelias nacionalines programas;
• Skirtingi reikalavimai FŠPU ir NU programoms
Stebėsena. Akcentai
• Teikėjai ir programos, atitinkantys tik
minimalius pagrindinius kriterijus, pateks į
„įpatingo stebėjimo zoną“;
• Stebėsena paremta:
• vaikų lankomumo, pasirinkimų stabilumo arba
„migracijos“ rodikliais;
• vaikų ir tėvų atsiliepimais arba atsiliepimų
nebuvimu;
• atsitiktine tvarka atrinktų ir/arba tikslingai
pasirinktų programų patikra;
• kitais rodikliais.
Skaidrė P. Mieželio
Ačiū už dėmesį
Donata Šablinienė, Ugdymo plėtotės centro
Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė
[email protected], www. upc.smm.lt

similar documents