Konkurso paraiškų ir vertinimo apžvalga

Report
ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ
ASOCIACIJŲ PROGRAMŲ
FINANSAVIMO KONKURSAS:
PARAIŠKŲ IR VERTINIMO
APŽVALGA
2014 04 30
ISTORIJA 2010 – 2014: konkursas skirtas
• 2010 m. – pakoreguotų vidurinio ugdymo bendrųjų
programų projektų aptarimui ir pasirengimui diegti / 10
pateiktų paraiškų
• 2011 m. – atnaujintų vidurinio ugdymo bendrųjų
programų diegimui / 18 pateiktų paraiškų
• 2012 m. – ieškoti efektyvių būdų, kaip skleisti ugdymo turinio
individualizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo,
informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų
integravimo gerąją patirtį, rengti / kurti metodinę medžiagą bei
mokymo priemones, padedančias mokytojui dirbti kūrybiškiau /
19 pateiktų paraiškų
• 2013 m. – stiprinti švietimo bendruomenių asociacijas,
padėti gerinti ir plėsti jų veiklą ir sudaryti sąlygas narių
kompetencijoms ugdyti / 26 pateiktos paraiškos
• 2014 m. – stiprinti švietimo bendruomenių asociacijas,
skatinant jų iniciatyvas ir siekiant ugdymo kokybės
ISTORIJA 2010 – 2014: dalyviai (I)
• Lietuvos matematikos mokytojų asociacija 2010, 2011, 2012,
2013, 2014
• Lietuvos chemijos mokytojų asociacija 2010, 2011, 2012, 2013,
2014
• Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija 2010, 2011, 2012,
2013, 2014
• Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų 2010, 2011,
2012, 2013, 2014
• Šokio mokytojų asociacija 2011, 2012, 2013, 2014
• Lietuvos muzikos mokytojų asociacija 2011, 2012, 2013, 2014
• Lietuvos informatikos mokytojų asociacija 2010, 2011, 2013,
2014
• Lietuvos biologijos mokytojų asociacija 2010, 2011, 2012, 2013
ISTORIJA 2010 – 2014: dalyviai (I)
• Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga 2010, 2011, 2013
• Lietuvos Respublikos užsienio kalbos (rusų kalbos) mokytojų
asociacija 2010, 2011, 2014
• Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacija 2011,
2012, 2014
• Lietuvos socialinių pedagogų asociacija 2012, 2013, 2014
• Lietuvos mokyklų vadovų asociacija 2012, 2013 , 2014
• Klasikų asociacijos (Societas Classica) asociacija 2012, 2013,
2014
• Lietuvos gimnazijų asociacija 2013, 2014
• Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija 2013, 2014
• Lietuvos muzikų sąjunga 2013, 2014
• Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija 2013,
2014
• Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ 2013,
2014
ISTORIJA 2010 – 2014: dalyviai (II)
• Lietuvos Respublikos istorijos mokytojų asociacija 2012, 2013
• Lituanistų sambūris 2011, 2013
• Lietuvos dailės ugdytojų draugija (LDUD) 2011, 2013
• Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija 2011,
2013
• Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga 2011, 2014
• Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija 2011, 2014
• Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija 2012,
2014
• Lietuvos Suzuki asociacija 2012, 2014
• Krikščionių mokytojų asociacija 2010
• Lietuvos etninės kultūros draugija 2010
• Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija 2011
• Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacija 2012
ISTORIJA 2010 – 2014: dalyviai (II)
• Kokybės siekiančių mokyklų klubas 2013
• Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija
2013
• Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 2013
• Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas 2013
• Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas 2013
Iš viso per (2010 – 2013 metus) 36 asociacijos
2014 metai: nauji dalyviai
• Dailės mokyklų vadovų asociacija
• Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
• Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija
(LMBDA)
• Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
• Lietuvos nevalstybinių bendrojo lavinimo įstaigų
asociacija
• Lietuvos progimnazijų asociacija
• Lietuvos stacionarių asmens sveikatos įstaigų mokyklų
mokytojų asociacija
• Lietuvos surdopedagogų asociacija
2014 metai: nauji dalyviai
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietuvos švietimo pagalbos asociacija
Lietuvos technologijų mokytojų asociacija
Meno formos
Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija
Polonistų asociacija
Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų asociacija
Šiaulių krašto socialinių pedagogų asociacija
Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filialas
Iš viso 16 naujų asociacijų
2014 m. konkurso vertinimo įrankiai
Švietimo prioritetai (daugiausia 12 balų kiekvienam
prioritetui):
• Veiklos, susiję su tyrimų rezultatų analizės refleksija ir
sklaida
• Veiklos, nukreiptos vertinimo ir įsivertinimo įrankių
naudojimo mokinių pasiekimams gerinti
• Ugdymo iniciatyvų, skirtų mokinių motyvacijai mokytis
skatinti, taikymas asociacijose veiklose
• Parengta metodinė medžiaga ar priemonė, sklaida
• Veiklos sklaida žiniasklaidoje (nuo asociacijos iki
visuomeninių sklaidos šaltinių)
Max 60 balų.
2014 m. konkurso vertinimo įrankiai
Asociacijos veiklos plėtra (daugiausia 6 balai kiekvienam
prioritetui)
• Projekto veiklos planavimas, organizavimas,
• Asociacijos narių dalyvavimas projekto organizavimo ir
įgyvendinimo veiklose
• Mokytojų kaip mokymosi bendruomenių stiprinimas,
mokymosi tinklų plėtojimas projekte
• Dalyvių aprėptis projekte
• Ar lėšos suplanuotos tikslingai, racionaliai
Max 30 balų.
Viso Max 90 balų.
Balų pasiskirstymas
Mažiausiai balų gavusi
programa
27
Mažiausiai balų gavusi
finansuota programa
48
Daugiausia balų gavusi
programa
76
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Švietimo prioritetai
Max
Veiklos sklaida žiniasklaidoje
Parengta metodinė medžiaga ar
priemonė, sklaida
Mokinių motyvacijos mokytis
skatinimas
(Įsi)vertinimo įrankių naudojimas
mokinių pasiekimams gerinti
Tyrimų rezultatų analizė
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450
Asociacijos veiklos plėtra
Max
Ar lėšos suplanuotos tikslingai,
racionaliai
Dalyvių aprėptis projekte
Mokymosi bendruomenių
stiprinimas, mokymosi tinklų…
Asociacijos narių dalyvavimas
projekto organizavimo ir…
Projekto veiklos planavimas,
organizavimas, koordinavimas
0
50
100
150
200
250
Eil.
Asociacija
Nr.
1 Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija
(LKKMA)
2 Lietuvos technologijų mokytojų asociacija
3 Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo
akademija“
4 Rytų Lietuvos mokytojų asociacija
5 Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
6 Šiaulių krašto socialinių pedagogų asociacija
7 Lietuvos matematikos mokytojų asociacija (LMMA)
8 Lietuvos muzikos mokytojų asociacija
9 Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija
10 Meno formos
Balų
suma
76
72
70
69
65
65
64
63
63
61
Eil. Nr. Asociacija
11
Lietuvos mokyklų vadovų asociacija
12
Lietuvos progimnazijų asociacija
13
Klasikų asociacija (Societas Classica)
14
16
Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos)
mokytojų asociacija
Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų
asociacija
Lietuvos surdopedagogų asociacija
17
Šokio mokytojų asociacija
18
Polonistų asociacija
19
Lietuvos muzikų sąjunga
15
Balų
suma
58
58
57
54
51
50
50
49
48
Asociacijos
• rengs metodines priemones, skirtas mokinių pažangos
vertinimui, savo ir mokinių problemų sprendimo gebėjimams
tobulinti
• organizuos diskusijas
• teiks išnagrinėtus siūlymus, kaip galėtų natūraliai keistis
dalyko mokymo turinys, kaip pamokose panaudoti filmų
medžiagą
• tobulins užsienio kalbų pedagogų tarpkultūrinę
kompetenciją,
• ieškos ugdymo problemų sprendimo būdų, atlikę savo
tyrimus ar remdamiesi jau padarytais naujausiais tyrimais
• kurs pasiekimų vertinimo įrankius, vaizdo įrašus apie
efektyvių mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų taikymo gerąją
praktiką
Asociacijos
organizuos
• dalykinių kūrybinių partnerysčių pažintinius vizitus
• konkursus
• mokymus
• seminarus
• konferencijas
• kvies kompetentingus lektorius iš užsienio
• atnaujins ar praturtins esamas interneto svetaines informacija,
aktualia mokant dalyko.
Kviečiame skelbti savo renginius UPC svetainėje
http://www.upc.smm.lt/asociacijos/
Kontaktinis asmuo Giedrė Čiapienė,
el. p. [email protected]

similar documents