ATGIMS elementų panaudojimas gamtamoksliniame ugdyme

Report
ATGIMS elementų
panaudojimas
gamtamoksliniame
ugdyme
Daiva Ivaškevičienė,
chemijos ir technologijų
mokytoja metodininkė
2014-12-04
ATGIMS (angl. STEM) - aukštųjų technologijų,
gamtos mokslų, informacinių technologijų ir
matematikos stiprinimo idėja.
Stojančiųjų į universitetus studijų
sričių populiarumas
http://www.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-rezultatai/2014#722
Kas galėtų didinti
susidomėjimą tiksliaisiais ir
gamtos mokslais?
 Didesnis valandų skaičius šių dalykų mokymui.
 Dėmesys mokytojų kvalifikacijos kėlimui.
 Partnerių įtraukimas (muziejai, įmonės, aukštosios
mokyklos).
 Bendradarbiaujant su aukštojo mokslo įstaigomis
sukūrimas naujų priemonių ir metodikų patraukliam
ATGIMS dalykų mokymui mokyklose.
ATGIMS užuomazgos
gimnazijoje
 Grupės gimnazijos mokytojų dalyvavimas nuotoliniuose
ATGIMS (STEM) kursuose.
 Biotechnologijų įvedimas vietoje technologijų dalyko.
 Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su VGTU.
 VGTU klasės sukūrimas.
 Modulio VGTU klasei atsiradimas (36 val.).
Gimnazijos VGTU klasės modulis
Matematika
(7 val.)
Chemija
(9 val.)
Antrų klasių
mokiniams,
norintiems pagilinti
tiksliųjų ir gamtos
mokslų žinias bei
savo ateitį
siejantiems su
inžinerinėmis
specialybėmis.
Biologija
(9 val.)
Fizika
(9 val.)
Kompiuterinė
grafika (2 val.)
VGTU klasės visų mokinių
ATGIMS dalykų metinių
pažymių vidurkiai
2013-2014 m.m.
VGTU klasės mokinių ATGIMS
dalykų metinių pažymių
vidurkiai
Tikslai
Didinti gamtos ir tiksliųjų
mokslų mokymosi
motyvaciją.
Ugdyti mokinių
matematinę ir
gamtamokslinę
kompetencijas.
Chemijos modulio uždaviniai
Pagilinti žinias apie tirpalus, tirpalų
koncentracijas bei koncentracijų
nustatymo būdus.
Tobulinti praktinio darbo gebėjimus,
dirbant su rūgščių ir šarmų tirpalais.
VGTU chemijos modulio
programa
Eil.nr.
Užsiėmimų temos
Val. skč.
1.
Įvestis į integruotą gamtos mokslų kursą.
Laboratorinių darbų technika.
2
2.
Nurodytos koncentracijos šarmų (rūgščių) tirpalų
gaminimas. Pasiruošimas titravimui.
2
3.
Analizuojamo tirpalo koncentracijos nustatymas
titravimo metodu.
2
4.
Titruojamo tirpalo pH kitimo tyrimas skirtingo
jautrumo pH jutikliais. Kreivių braižymas.
3
Edukacinė diena VGTU
Veikla
Laboratoriniai darbai:
Laboratorinių darbų technika (15 mokinių)
Chemija. Vandens kietumo nustatymas (4 mokiniai)
Chemija. Tirpumo nustatymas (4 mokiniai)
Chemija. Druskų hidrolizė (4 mokiniai)
Fizika. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja
švytuokle (3 mokiniai)
Bendros paskaitos:
Paskaita apie verslumą.
Matematikos paskaita.
Iš mokinių atsiliepimų
•
•
•
•
Buvo įdomu atlikti laboratorinius darbus.
Patiko titruoti, mažiau patiko skaičiavimai.
Pirmą kartą dirbau su automatinėmis mikropipetėmis. Patiko.
Nežadu rinktis inžinerinių mokslų, tačiau dalykai, kurių
mokoma VGTU modulyje, man bus reikalingi, todėl noriu
pagilinti žinias.
• Gimnazija turi geresnes mokymo priemones (pipetes ir
biuretes) nei VGTU.
• Labai patiko matematikos dėstytojo paskaita VGTU.
• Rekomenduosiu stoti į VGTU klasę savo draugams.

similar documents