KPSS`de Çıkabilecek Diğer Kavramlar

Report
KPSS’DE ÇIKAN DİĞER
KAVRAMLAR
Özel Öğretim Yöntemleri
Ağrı-BÖTE-3
Genel Öğretim İlkeleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenciye Görelik
Bilinenden Bilinmeyene
Somuttan Somuta
Yakından Uzağa
Açıklık
Ekonomiklik
Hayatilik
Uygulanabilirlik
Güncellik
Hayatilik
• Okul, hayata hazırlık değil hayatın kendisidir.
• Etkinlikler, bireyin yaşamda karşılaşacağı
problemlere ve durumlara yönelik olmalıdır.
• Öğretim öğrencinin yaşamla bağlantısını
kurmalıdır.
Uygulanabilirlik
(İş-aktivite, Yaparak – yaşayarak öğrenme)
• Öğretimin yaparak-yaşayarak gerçekleştirilmesidir.
• Davranışın kalıcılığı, yaparak ve yaşayarak
gerçekleştirilen aktivitelerle kazanılır.
Güncellik
• Etkinlikler yaşamda geçerli ve günlük hayatla
ilişkili olarak ele alınmalıdır.
• Öğrencilerin yaşadıkları hayatın gerçekleriyle
karşı karşıya gelmeleri için ders konularıyla
aktüel (güncel) olay ve sorunlar arasında ilişkili
kurularak öğretim yapılmalıdır.
Kavramsal Değişim Metinleri
• Öğrencilerde kavramsal değişimlerin
gerçekleştirilmesinde kullanılır.
• Öğrencilerin sahip olabilecekleri kavram
yanılgıları yazılır ve öğrencilere bu kavramların
yetersizliği ve yanlışlığı vurgulanır.
• Genellikle konunun anlatılması sırasında
öğrencilere dağıtılır ve incelenmesi istenir.
• Herkes okuduktan sonra sınıf tartışması ile
öğrencilerin doğru fikri kazanmaları sağlanır.
Kavram Karikatürü
• Birbirinden farklı görüşlerin yer aldığı bir grup
tartışmasını oluşturmayı amaçlar.
Vee Diagramı
• Öğrenme- öğretme sürecinin başında, süreç
esnasında ve süreç sonunda, bazı kritik
soruları cevaplandırarak, bilişsel düzeyde,
daha anlamlı, derin ve kalıcı öğrenmenin
gerçekleşeceği varsayımına dayanan bir
tekniktir.
Vee Diagramı (devamı)
Vee Diagramı (devamı)
1. Vee diyagramı hazırlığına büyük bir “V” harfinin
çizimiyle başlanır.
2. Etkinliğe başlamadan önce kavramsal kısım
(bildiklerimiz) hazırlanır.
-Bu amaçla çeşitli ders kitaplarından
yararlanılabilir.
-Bildiklerimiz kısmının altına, etkinlik
sonucuna ulaşmada yardımcı olacak teori ve ilkeler
belirlenerek öğrencinin yazılı ifade etmesi sağlanır.
3-İlköğretim düzeyinde anahtar soru öğretmen
tarafından belirlenir.
Vee Diagramı (Örnek)
Bilişsel Çıraklık
• Öğrenciye bilgiye nasıl ulaşacağı, onu nasıl
kullanabileceği ve uygulayabileceği konusunda
gereksinim duyacağı bilişsel etkinliklerin
öğretmenin bir usta gibi yol göstericiliği ışığında
kazandırılması sürecidir.
• Öğretmen, bir ustanın yaptığı gibi önceden
hazırlanmış bir öğretim senaryosu olmadan,
öğrencinin gerçek dünya bağlamındaki sorunları
çözmesine yardım etmek üzere stratejiler
geliştirerek öğrenciye yol gösteren biri olmalıdır.
Bilişsel Çıraklık (Devamı)
• Bilişsel becerilerin gerçek bir durumda nasıl
kullanılabileceği konusunda geleneksel ustaçırak etkileşiminin bazı özelliklerini uyarlayarak
kullanan bir yaklaşımdır.
• Öğrenciler karmaşık ve gerçek bir durumda
bilgiye nasıl ulaşıldığını gözlemleyerek öğrenir.
Daha sonra da kılavuzlanmış ve desteklenmiş
ortamlarda gözledikleri bilişsel becerileri
uygularlar.
İstasyon Tekniği
• Başlanmış bir işe katkı getirme ve bitirme
• Bir işi olduğu yerden daha ileriye götürme
amacıyla kullanılır.
• Öğrencilerde birlikte çalışma, birbirlerini
tanıma, özel yeteneklerini ortaya koyma,
yaratıcılık, başlanmış olan bir işe katkı
sağlama, katılımdan keyif alma, kurallara
uyma, iletişim gibi becerileri geliştirir.
İstasyon Tekniği (Örnek)
1. Öykü, Slogan ve Afiş masaları (üçgen olarak,
birbirinden uzak) oluşturulur.
2. Masalara karton, boyama kalemi, makas gibi
aletler bırakılır.
3. Konu belirlenir (Temiz bir çevrede yaşayalım,
Gürültü kirliliğine son vb).
4. Yönetici (genelde öğretmen) ve her istasyona
bir gözlemci (istasyon şefi) seçilir.
İstasyon Tekniği (Örnek-devam)
5. Düdük sesiyle 1. grup öykü, 2. grup slogan ve 3. grup
afiş istasyonuna gider ve bulundukları istasyona uygun
işler yapar (öykünün başlangıcını yazma, slogan
üretme, afişe başlama).
6. İstasyon şefleri gruplara rehberlik yapar.
7. Öğretmenin düdüğüyle her istasyon yer değiştirerek
başlanan işlere devam eder.
8. Böylece öğrencilerin katkı yapmadığı istasyon kalmaz.
9. Son düdükle istasyon şefleri ürünleri getirir. Öykü
okunur, sloganlar okunur ve afiş duvara bantlanır.
Görüş Geliştirme
• Eğitim ortamında bir konuda yapılan düşünce
alışverişinde, tartışmasında kişinin kendi
görüşünü diğer görüşlerden de yararlanarak
geliştirmesini ve savunmasını ya da
değiştirmesini, karşı çıktığı görüşü benimsemesini
sağlayan bir öğretme - öğrenme tekniğidir.
• Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumları
kapsayan konuların öğretiminde öğrencilerde
görüş geliştirmek için kullanılan bir tartışma
yöntemidir.
• Bütün sınıfın katılımı ile gerçekleştirilir
Görüş Geliştirme (Uygulama)
• Beş ayrı kartona;
-Kesinlikle katılıyorum
-Katılıyorum
-Fikrim yok
-Katılmıyorum
-Kesinlikle katılmıyorum
Yazılır.
Görüş Geliştirme (Uygulama-devam)
1. Konular tahtaya yazılır.
2. Öğrencilere bir süre düşünme fırsatı verilir.
3. Öğrencilerin kendi görüşlerini gösteren kartonun
altında durur.
4. Öğrencilerin bulundukları noktada neden durduklarını
açıklamaları, birbirini dinlemeleri ve ikna etmeye
çalışmaları sağlanır.
5. İkna olanların yerlerini değiştirmeleri sağlanmalıdır.
6. Konunun yeterince tartışıldığına emin olunduğunda
tartışma sona erdirilebilir.
Konuşma Halkası
• Öğrenciler halka oluşturacak şekilde oturtulur.
• Konuyla ilgili bir kavram, ilke ya da sözcük
vererek görüş belirtmeleri istenir.
• Konu belirlenir.
• Herkes sırayla konuşur (Sadece elinde yuvarlak
cismi tutan kişi konuşur)
• Konuşmak istemeyenlere saygı gösterilir.
Dallanmış Ağaç
• Öğrencilerin yanlış öğrendiği bilgileri ortaya
çıkarmak için kullanılır.
• Bir ana soru ve onları takip eden alt sorularla
bir ağaç oluşturulur.
• Verilen yanıta göre takip eden soruya geçilir.
• Yapılan yanlışlara göre konulara yeniden
dönülür.
Dallanmış Ağaç (Örnek)
Bilgi Yaprağı
• Ders planında sadece adı yazılan
etkinlik/örnek/uygulama/şiir, vb’lerin ayrıntılı
olarak yazıldığı kağıtlardır
Yapılandırılmış Grid
• Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak 9-12
gibi birkaç kutucuktan oluşan bir tablo
hazırlanır ve tablodaki her bir kutucuk sıra ile
numaralandırılır.
• Öğretmen konu ile ilgili soru hazırlar ve
sorunun yanıtını rasgele kutucuklara
yerleştirir.
• Öğrencilerden her soru için doğru kutucuğu
veya kutucukları bulmaları istenir.
• Her mevsimi yağışlı, güneşli gün sayısı az olan bir yörede yukarıdaki
ürünlerden hangisi ya da hangileri yetişebilir? (3, 6, 9)
• Yukarıdaki tarım ürünlerinin hangisinin üretiminde Türkiye birinci
sıradadır? (3, 4)
• Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri en fazla İç Anadolu
Bölgesi’nde yetişir? (1, 10, 11, 8)
• Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri en fazla Karadeniz
Bölgesi’nde yetişir? (3, 6)
• Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri en fazla Ege
Bölgesi’nde yetişir? (2, 4, 5)
• Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri en fazla Akdeniz
Bölgesi’nde yetişir? (9, 12)
Analoji
• İki farklı şey arasındaki benzerlik(ler)ten hareket
edilerek birisi için dile getirilenlerin diğeri için de
söz konusu olduğunu ileri sürmektir. (Andırma,
Benzeşim)
DEPREM
OK
İkisininde YAY’ı var (ilk
ortak nokta)
-Fay Hattı->Yay
-Toprak->Yayın İpi
-İkinci ortak nokta (Bağımlı):
İp ne kadar gerilirse ok da o kadar ileri gider.
Toprak ne kadar gerilirse deprem de o kadar şiddetli olur
Yansıtıcı Düşünme
• Öğrenci eğitim ortamından kendi
deneyimleriyle bilgiler edinmeli
• Bu bilgileri paylaşmalı
• Yeni durumlara aktarmalıdır.
• Geçmiş yaşantılardan ders çıkarma söz
konusudur.
Beyin Temelli Öğrenme
• "Ne öğretelim" sorusundan çok "beyin en iyi
nasıl öğrenir" sorusuna yanıt arayarak öğretimi
planlar.
• Anlamlı öğrenme için beynin kurallarının kabul
edilmesi ve öğretimin zihindeki bu kurallarla
örgütlenmesi gerektiğini savunur.
Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği
• Altı şapkanın uygulama için geliştirilmiş ikinci kısmıdır.
1. LACİVERT RESMİ AYAKKABI: Rutin işler ve resmi
prosedürler izlenir.
2. GRİ SPOR AYAKKABI: Delil toplanıp toplanan bilgi
kullanılır.
3. KAHVERENGİ YÜRÜYÜŞ AYAKKABISI: Uygulamada
inisiyatiflerden, esneklikten faydalanılarak sonuca
ulaşılmaya çalışılır.
4. TURUNCU LASTİK ÇİZMELER: Acil müdahale gerektirir
ve güvenliğin sağlanması en önemli iştir.
5. PEMBE EV TERLİĞİ: İnsanların duygu ve düşüncelerine
karşı hassas olmayı gerektirir.
6. MOR BİNİCİ ÇİZMESİ: Uygulamada bir yetkinin
sağladığı üstünlüğü kullanma ile ilgilidir.
Öykü Temelli Öğrenme
• Öykü tabanlı öğretimde ders bir öykü ile
başlatılır.
• Öyküye çeşitli karakterler dâhil edilerek
öğrenciler gerçek problem durumlarıyla karşı
karşıya bırakılmaktadır.
Öykü Temelli Öğrenme (Temel Öğeler)
• Öyküleştirme: Öykünün temasının belirlenmesi,
öyküleştirme işinin amaçlarının belirlenmesi.
• Anahtar Sorular: Oluşturulacak öyküye yön verecek
olan anahtar soruların oluşturulması.
• Etkinlikler: Öğrenci etkinliklerinin planlanması.
• Örgütleme: Öğrencilerin çalışma düzeninin ve
grupların planlanması.
• Kaynaklar: Öğretim süreci boyunca kullanılacak olan
araç ve materyallerin planlanması.
• Sonuçlar: Öğrenme çıktılarının (hedeflerin)
belirlenmesi.
Performans Ödevi
• Eskiden verilen yıllık ödevlerin dönemde
birkaç defa verilenidir.
• Ör: Bir şarkı çalma, bir harita çizme, web sitesi
yapma…
• Dereceli puanlama anahtarları (rubric) ile
değerlendirilmelidir.
• Bu puanlama ödevle beraber öğrenciye
verilmeli, öğrenci kendisinden neyin
beklendiğini bilmelidir.
Vızıltı Grupları
(Kısa Süreli Tartışma Grupları)
• Öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde
tartışması ve sonunda varılan kararların
açıklanmasıdır.
• Kişi sayısına göre isim alır:
(Ör: Vızıltı 22: 2 kişi 2’şer dakika konuşur)
Vızıltı 66: 6 kişi 6’şar dakika konuşur)
• Herkes kendine verilen sürede yanındakine
dönüp onunla ilgili konuyu konuşur.
Kuantum Öğrenme
• Herkes öğrenebilir
• Herkes farklı şekillerde öğrenir
• Katılımla eğitim daha verimli olur
– TEMELLER: Kişisel inançlar, ilkeler, vb..
– ORTAM: Dürüstlük, güven ve kişisel hislerin
bulunduğu ortam…
– TASARIM: Eğitim program tasarımı
– ÇEVRE: Öğrenmeyi arttıran destekleyici

similar documents